Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка" Інвестиційна діяльність страхових компаній "

Скачати 71.51 Kb.

" Інвестиційна діяльність страхових компаній "
Скачати 71.51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір71.51 Kb.
ТипРеферат
  1   2

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра фінансів підприємств

та страхової справи .

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.


Реферат


на тему :

“ Інвестиційна діяльність страхових компаній “


Виконав : студент 7 групи


3 курсу ФЕФ
Вертелецький Д.Б.

К и ї в 1 9 9 7


П л а н

Вступ 2

Розділ 1 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної
діяльності страховиками на Україні . 2

Розділ 2 Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної


діяльності страховиками . 5

Висновки 6


С п и с о к л і т е р а т у р и . 7


Вступ
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної

системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що

властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по

визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій

формі шляхом укладання договору страхування , можна розглядати як

специфічний товар .

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Слід визначити , що по-перше данний товар виступає у грошовій формі ,

по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховий

фонд , для якого характерний замкненний перерозподіл фінансових ресурсів -

тільки серед страхувальників , по-трете плата страхової премії за страхове

покриття означає лише право страхувальника на отримання в майбутньому

грошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку, що

стався .

Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.На відмінку від виробництва , де спочатку провадяться затрати

капіталу , а потім , при реалізації , проходить їх відшкодування , - у

страховій справі страховик спочатку збирає кошти і лише потім - зазнає

затрат , що пов’язані з ліквідацією збитків в міру виникнення страхових

випадків . При страхуванні життя взагалі утворюється довготерміновий резерв

премії під майбутні виплати .

Таким чином , завжди існує проміжок часу , коли страховик має у

своєму розпорядженні значні кошти , які мають бути інвестовані в різні

галузі економіки і використані як капітал з метою отримання прибутку .

Розділ 1 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної

діяльності страховиками на Україні .

У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити її

основні джерела .

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Основними з них є :

Власні кошти ( статутний фонд , резервний фонд, утворений з прибутку ,

прибуток , цільве фінансування і надходження ) .

Залучені кошти ( поточне надходження страхових премій , резерви внесків

і відшкодувань , фонд запобіжних заходів ) .

Резервний фонд - один із видів бюджетних резервів, кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені при затвердженні бюджетів або викликані надзвичайними обставинами (наприклад, стихійним лихом).

Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.

При інвестування коштів страхової компанії в Україні керуються Законом

України “ Про страхування “ . Відповідно до статті 30 цього Закону , “

Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності ,

прибутковості , ліквідності та диверсифікованості .

Перший принцип розміщення активів - принцип безпечності . Його дія

повною мірою розповсюджується як на активи , що покривають страхові резерви

так і на вільні активи . Данний принцип передбачає максимально надійне

розміщення активів що забезпечує їх повернення у повному обсязі .

Другий принцип - прибутковість вкладень . Відповідно до нього активи

повинні приносити постійні і достатньо високі доходи .

Третій принцип - ліквідність вкладів . Страхова компанія повинна у

будь-який час мати у розпорядженні сумму грошей , яка б забезпечувала

страхувальникам виплату обумовлених договором сум у встановлені терміни .

Четвертий принцип - деверсифікація вкладів . Він служить розподілу

інвестиційних ризиків серед різних видів вкладів , що в свою чергу

забезпечує фінансову стійкість інвестиційного портфеля страховика .

З урахуванням вище наведеного і спираючись на Закон України “ Про

страхування “ можна визначити такі напрямки інвестування для страхових

компаній :

Банківські вклади та депозити .

Інвестиційний портфель (англ. portfolio, investment portfolio) - набір реальних або фінансових інвестицій. Сукупність цінних паперів різного виду, строку дії та ліквідності, яка належить одному інвестору і управляються як єдине ціле для досягнення певних цілей.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Нерухоме майно .

Цінні папери , що передбачають одержання доходів .

Цінні папери , що емітуються державою .

Права вимоги до перестраховиків .

Довгострокові інвестиційні кредити .

Згідно з “ Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщення

страхових резервів “ , при визначенні рівня покриття до заліку приймаються

в обме6жених обсягах такі активи ( у відсотках до суми наявних технічних

резервів і 50 % сформованого Статутного фонду ) :

Банківські вклади (депозити ) не більше 30 % в одному банку .

Нерухоме майно не більше 10 % .

Іноземна валюта у вигляді платіжних документів та інших цінних паперів не

більше 40 % , в тому числі :

а ) акції які не котуються на фондовій біржі - не більше 15 ,

з них акції одного емітента не більше - 2 % .

Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

б ) акції які котуються на фондовій біржі - не більше 5 %

одного емітента .

в ) облігації - не більше 5 % .

4. Грошові позики юридичним та фізичним особам - страхувальникам -

не більше 30 % , втч :

а ) позики юридичним особам незабезпечені банківськими гарантіями або

гарантіями інших страховиків - не більше 5 % , з них розмір позики окремому

позикоодержувачу не повинен перевищувати 1 % .

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

б ) позики юридичним особам забезпечені банківськими гарантіями або

гарантіями інших страховиків не повинені перевищувати 5 % окремому

позикоодержувачу.

5. Права вимоги до перестрахувальників - не більше 50 % обсягів

страхових зобов’язань , переданих до перестрахування .

Як бачимо , наведені вище обмеження при формуванні інвестиційного

портфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікацію ризику

втрати інвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності . На

мій погляд це дуже правельне рішення в умовах економічної нестабільності в

нашій країні . Однак , в ціх обмеженнях , я вважаю є певні недоліки .

Наприклад , обмеження по нерухомому майну - 10 % . Виділивши у складі

нерухомого майна

  1   2


Скачати 71.51 Kb.