Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка№ Уроків Дата Тема Повто- рення Приміт- ка Вступ. (7 год.)

Скачати 405.99 Kb.

№ Уроків Дата Тема Повто- рення Приміт- ка Вступ. (7 год.)
Скачати 405.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір405.99 Kb.
ТипУрок
  1   2   3

Економічна і соціальна географія світу (175 годин )

10 клас

Уроків

Дата

Тема

Повто- рення

Приміт- каВступ. (7 год.)1
Зародження географії. Вивчення простору – повер¬хні планети. Сучасна географія – простір, час і взаємодія. Предмет і об’єкт дослідження фізичної та соціально-економічної географії.2
Методи географічних досліджень: традиційні – спостере¬жень, експедиційний, польових досліджень, ста¬тистич¬ний, математичний, картографічний тощо; сучас¬ні – космічний, геобіоло¬гічний, геофізич¬ний, геохімічний, моделю¬вання, комп’ютерних техно¬логій тощо.3
Джерела географічних знань. Система географічних знань: факти, уявлення, по¬няття, теоретичні знання, знання про способи діяльності, інтегральність змісту знань, їхнє соціокультурне значення.4
Теоретичні дослідження: створення нових класи¬фікацій, розробка нових теорій, форму¬вання но¬вих гіпотез тощо. Розвиток економічної та соціальної географії в світі. Національні економіко-географічні школи. Видатні економіко-географи світу: К. Ріттер, Й.Тюнен, К. Арсеньєв, Ф. Ратцель, А. Геттнер, П.Семенов-Тян-Шанський, Д. Анучин, П. Чубинський, О. Русов, М. Туган-Барановський, С. Рудницький, В. Кубійович, В. Максаковський та інші.5
Практична робота № 1.

«Роль географії у формуванні візитної картки країни»

6
Круглий стіл: «Нові напрямки досліджень сучасної географії»7
Практична робота №2 «Географічні інформаційні системи»

Тематичне оцінювання №1.Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу (94 год.)

Тема 1. Політична карта світу (14 год.)8
Суть і складові політичної карти світу. Етапи формування сучасної політичної карти сві¬ту. Поняття «країна», «держава», «залежна краї¬на», «колонія». Відмінність федеративних дер¬жав. Якісні і кількісні зміни на політичній карті, що відбулися остан¬нім часом. Зміни площ те¬риторій держав і форм дер¬жавного правління.9
Практична робота №3. «Аналіз політичної карти регіону (за вибором)»10
Столиці та їхня роль у житті країн. Типологія столиць. Багатостоличність. Гіпертрофія і гіпотрофія столиць. Перенесення столиць.11
Державний устрій: форми правління, адміністративно-територіальний поділ. Історичний адміністративно-територіальний поділ, його особливості і вплив на сучасність.12
Типологія держав. Показники рівня розвитку країн: ВВП і ВНП, індекс людського розвитку. Поняття «найменш розвинута країна». Типологія держав світу за формою правління і за формою державного устрою. Типологія федерацій. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.13
Сучасні геополітичні зрушення на політичній карті. Явища сепаратизму, невизнані країни. Збройні конфлікти, причини їх виникнення.14
Семінар «Зони етнічних конфліктів. Проблеми врегулювання»15
Геополітика – джерела, сучасність. Основні геополітичні чинники: географічні, політичні, економічні, військові, екологічні, демографічні, культурно-історичні. Поняття «геополітичне положення». Політико-географічне положення.16
Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський парламент) та спеціальні (Європейський Союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів.17
Практична робота №4 «Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України, їх аналіз»18
Практична робота №5 «Характеристика політико-географічного положення регіону (за вибором)»19-20
Проект «Я – миротворець»
21
Тематичне оцінювання № 2

Тема 2. Природно-ресурсний потенціал планети – джерело життя людства (18 год)22
Світові природні ресурси, їх класифікація. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Історія використання корисних копалин.23
Мінеральні природні ресурси. Паливно-енергетичні мінеральні ресурси. Країни – лідери за запасами розвіданих корисних копалин. Країни –лідери за запасами нафти, природного газу, кам’яного вугілля. Закономірності поширення металевих корисних копалин: залізної руди, бокситів, олова, міді, вольфраму, легуючих металів.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Залізняк (рос. железняк, англ. iron ore, нім. Eisenerz n) - загальна назва оксидів заліза.

Мінеральні ресурси Світового океану: гідрохімічні, нафта, газ, тверді корисні копалини (залізорудні конкреції, марганець). Запаси геотермальної енергії Світового океану. Характерні риси геотермальної енергії. Енергетичні ресурси океану.

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Проблеми освоєння шельфу морів.

24
Практична робота № 6 «Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливно-енергетичних ресурсів»25
Інтерактивний екологічний тренінг «Проблема енергетики та енергозбереження26
Проект «Збереження Чорного і Азовського морів»27
Земельні ресурси та їх використання. Унікальність земельних ресурсів. Світовий земельний фонд і його складові частини. Розподіл земельного фонду за великими регіонами. Забезпеченість земельними ресурсами, орними землями. Деградація земель: причини, види і ступінь деградації. Географія деградованих ґрунтів за континентами. Спустелення: причини, райони поширення, наслідки. Стан ґрунтів. Проблеми відновлення ґрунтів.28
Практична робота № 7«Аналіз структури світового земельного фонду»29
Вода – унікальне природне утворення. Поняття «водні ресурси». Водозабезпеченість регіонів і країн. Країни – лідери за ресурсами прісних вод. Світове водоспоживання. Структура водоспоживання світу й України.30
Водосховища світу. Генезис водосховищ. Загальна кількість великих водосховищ, розміри. Географічний розподіл великих водосховищ. Опріснення солоної води океану і засолених річкових вод. Вплив НТР на кількісні об’єми опріснення води. Географія опріснених вод. Льодовики як потенційні джерела прісної води. Перспективи використання льодовиків Антарктиди й острова Гренландія. Транспортування айсбергів. Технічне забезпечення транспортування, оптимальні шляхи.31
Гідроенергетичний потенціал річкового стоку. Поняття «теоретичний, технічний, економічний гідропотенціали». Розподіл гідроенергетичного потенціалу територією суходолу і за країнами.


32
Ліси – легені планети. Функції лісу. Значення лісів: екологічне, економічне, естетичне, рекреаційне. Кількісна оцінка світових лісових ресурсів: показники лісистості, лісові площі, запаси деревини. Головні лісові пояси світу. Особливості видового складу лісових поясів. Країни – лідери за запасами деревини. Проблема знеліснення: сутність, історія виникнення явища, причини. Географічні зміни в процесах знеліснення. Роль пожеж у знищенні лісів.33
Дискусія «Ліси потребують допомоги»34
Біологічні ресурси. Складові частини біоресурсів: біомаса Світового океану, біомаса суходолу. Поширення біологічних ресурсів. Розподіл біологічних ресурсів за океанами і на суходолі.35
Кліматичні і рекреаційні ресурси – ресурси майбутнього. Кліматичні ресурси і їхній склад: сонячна енергія, вітрова енергія. Агрокліматичні ресурси та їх структура: повітря, світло, тепло, волога. Особливості агрокліматичних ресурсів і їх розподіл за регіонами.36
Поняття «рекреація». Рекреаційні ресурси, їх класифікація. Медико-біологічні, психолого-естетичні, культурно-історичні, технологічні рекреаційні ресурси антропогенного походження.

Практична робота №8 «Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу»37
Практична робота №9 «Оцінка ресурсозабезпеченості країн і регіонів світу»38
Вплив людини на природу. Антропогенний вплив на літосферу, гідросферу, атмосферу. Забруднення атмосфери, вод суходолу й океану. Збіднення генофонду живої природи. Заходи щодо збереження та відновлення природи.39
Практична робота №10 «Складання каталогу культурно-історичних об‘єктів свого краю»

Тематичне оцінювання №3.Тема 3. Людство – творець ноосфери (6 год)40
Людина – біосоціальний вид. Освоєння Землі людиною. Особливості впливу людини на географічну оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР.41
Агроландшафти – причини нестійкості. Техногенні ландшафти – збільшення площ. Урбанізовані території – загроза існуванню деяких видів.42
Творча робота «Роль ландшафту в становленні духовності народу України»43
Способи оптимізації техногенного обміну речовин. Стан ландшафтів і здоров’я людини. Естетична роль ландшафтів. Техногенні аварії і їхні наслідки. постер «Ландшафт, який хочеться зберегти» (аналіз і захист малюнків)44
Ділова гра «Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)»45
Проект «Екологічний будинок»

Тематичне оцінювання №4Тема 4. Географія населення (13 год)46
Предмет вивчення географії населення. Кількість населення. Динаміка і структура населення світу. Відтворення населення і його типи (розширений, простий, звужений).

Практична робота №11 «Аналіз динаміки чисельності населення основних регіонів світу»47
Природний і механічний рух населення. Головні чинники природного руху населення: природні, соціально-економічні, демографічні, політичні, культурні, психологічні, військові, юридичні, етнічні, релігійні. Міграції як форма механічного руху населення. Роль міграцій в історії цивілізації окремих країн і народів. Географія міграцій минулого і сучасності. Головні особливості і напрямки сучасних міграцій: міжнародна міграція робочої сили, «втеча мізків», екологічні біженці тощо.
Механічний рух - зміна взаємного розташування тіл або їх частин у просторі з плином часу. Розділ фізики, що вивчає закономірності механічного руху, називається механікою. В більшості випадків під механікою розуміють класичну механіку, в якій вивчають рух макроскопічних тіл, що рухаються зі швидкостями, які в багато раз менші за швидкість світла у вакуумі.
Екологічні біженці - особи, які змушені залишити місце свого постійного проживання і які переміщаються в межах своєї країни або перетинають її кордон внаслідок різкого погіршення стану навколишнього середовища або через екологічні катастрофи, як, скажімо, Чорнобильську трагедію або втрату землі внаслідок глобального потепління.
Міграція населення (лат. migratio - переселення) - переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час.
Причини і наслідки явища міграції для різних країн. Статево-вікова структура населення.

Дискусія «Екологічні біженці: чи варто їх приймати»48
Практична робота №12 «Складання картосхеми сучасних шляхів міграції населення світу»49
Демографічні процеси. Сутність і причини «демографічного вибуху», «демографічної кризи». Концепції демографічного переходу, сутність, етапи (стадії), значення демографічного аналізу. Проблеми демографічного розвитку України, країн ЄС. Управління народонаселенням. Демографічна політика: поняття, мета, завдання;
Демографічна політика - це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій.
види, методи, поширення в країнах світу. Планування сім’ї як складова частина демографічної політики в країнах світу.

Творча робота «Розробка сценарію заходів демографічної (або міграційної) політики у своїй місцевості (або для однієї з країн світу)50
Расова й етнічна мозаїка світу. Типи етнічних спільнот: плем’я, народність, нація. Класифікація етносів. Лінгвістична класифікація народів. Мови ООН. Етнографічні особливості окремих народів Землі – звичаї, традиції, побут, національний одяг, житло, харчування тощо. Етнічні меншини, міжетнічні проблеми, способи врегулювання конфліктів.51
Класифікація країн світу за конфесійною структурою населення. Міжконфесійні проблеми і взаємодії в країнах світу. Вплив релігії на державний устрій, демографічну поведінку людей, соціально-економічне і політичне життя суспільства. Паломництво.52
Практична робота №13 «Аналіз релігійної структури населення світу»53
Поняття про расову структуру населення. Географія основних рас, мішаних расових форм і типів. Полікультурність сучасного світу. Расова дискримінація та її форми у країнах світу. Явище расизму.54
Практична робота №14 «Аналіз статево-вікових пірамід країн різних типів вікової структури населення»55
Трудові ресурси. Професійна й освітня структури населення і трудових ресурсів. Поняття зайнятості. Показники аналізу величини і структури економічно-активного населення, рівнів зайнятості, безробіття. Особливості галузевої структури зайнятості трудових ресурсів: поняття, структура. Ринок праці. Безробіття: види, форми, способи зменшення рівня безробіття. Проблеми безробіття в Україні.56
Розселення населення.
Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Особливості сучасної картини розселення населення світу. Чинники розселення. Система розселення населення світу (окремих країн). Проблеми управління розселенням. Географія сільського розселення. Класифікація сільських поселень: за людністю, за топографічним положенням, за історією походження, за функціями. Територіальні відмінності сільського розселення в країнах світу й регіонах. Перспективи і тенденції розвитку сільського населення. Географія міського розселення. Класифікація міст за людністю, функціями, генезисом, характером планування57
Урбанізація: форми, види, якість. Урбаністичні форми розселення: міські агломерації, мегаполіси, мегалополіси, ойкуменополіс. Урбанізація як глобальний процес сучасності і майбуття. Урбанізація і природа. Управління територіальним зростанням і розвитком міських поселень.58
Практична робота №15 «Побудова картограми „Урбанізованість країн світу“»

Тематичне оцінювання №5  1   2   3


Скачати 405.99 Kb.

  • Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу
  • Тема 1. Політична карта світу
  • Тема 2. Природно-ресурсний потенціал планети – джерело життя людства
  • Тема 3. Людство – творець ноосфери
  • Тема 4. Географія населення