Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка045) Леся Пилипівна Халецька

Скачати 65.99 Kb.

045) Леся Пилипівна Халецька
Скачати 65.99 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір65.99 Kb.
УДК 930.25:024:004.738.5 (44) (045) Леся Пилипівна Халецька, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету тел.: 067-4407715 електронна пошта: lecenka@ukr.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
net КОНСОЛІДАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ Мета роботи полягає у вивченні досвіду Франції з консолідації електронних інформаційних ресурсів національних архівних і бібліотечних установ на основі дослідження відповідних Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез), що дозволили дослідити структурний склад представлених на Інтернет-порталах електронних інформаційних ресурсів, з’ясувати шляхи їх консолідації. Наукова новизна роботи полягає у тому, що проаналізовано сучасний стан і здобутки Франції з питання інтеграції електронних інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті; з’ясовано підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів архівних і бібліотечних установ. Висновки. Аналіз Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів Національного архіву Франції, цифрової колективної бібліотеки Gallica Національної бібліотеки Франції засвідчив постійний поступ провідних установ культурно-історичної спадщини Франції у напрямку збільшення кількості оцифрованих ресурсів, покращення та спрощення доступу до них якнайширшого кола користувачів, інтеграції електронних інформаційних ресурсів у місці єдиного доступу, яким виступає портал відповідної установи.
Національна бібліотека Франції (фр. Bibliothèque Nationale de France; BNF) - найбагатше зібрання франкомовної літератури у світі й найбільша національна бібліотека Франції, заснована 1368 року.
Шляхами створення консолідованих ресурсів є інтеграція електронних інформаційних ресурсів на єдиному порталі або розміщення на ньому посилань на ресурси установ-партнерів. Таким чином забезпечується зростання соціального потенціалу здобутків національної культурно-історичної спадщини не лише в межах держави, але й у світових масштабах. Ключові слова: Національний архів Франції, єдиний сайт пошуку архівних документів, Національна бібліотека Франції, цифрова бібліотека Gallica, консолідація електронних інформаційних ресурсів, Інтернет-портал консолідованих інформаційних ресурсів, досвід Франції.
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
Національне управління архівів та документації, також:Національні архіви (англ. National Archives and Records Administration (NARA) ) - незалежне урядове агентство Сполучених Штатів Америки. Створено в 1984 р.
Леся Филипповна Халецкая КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОННИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ ФРАНЦИИ Цель работы состоит в изучении опыта Франции по консолидации электронных информационных ресурсов национальных архивных и библиотечных учреждений на основе исследования соответствующих Интернет-порталов консолидированных информационных ресурсов. Методологической основой исследования являются общенаучные методы (анализ, синтез), которые позволили изучить структуру представленных на Интернет-порталах электронных информационных ресурсов, определить пути их консолидации. Научная новизна работы состоит в том, что проанализировано современное состояние и достижения Франции в вопросе интеграции электронных информационных ресурсов учреждений социальной памяти; выяснены подходы к интеграции электронных информационных ресурсов архивных и библиотечных учреждений. Выводы. Анализ Інтернет-порталов консолидированных информационных ресурсов Национального архива Франции, цифровой коллективной библиотеки Gallica Национальной библиотеки Франции показал постоянный прогресс ведущих учреждений культурно-исторического наследия Франции в направлении увеличения количества оцифрованных ресурсов, улучшения и упрощения доступа к ним широкого круга пользователей, интеграции электронных информационных ресурсов в точке единого доступа, которой является портал соответствующего учреждения. Путями создания консолидированных ресурсов выступают интеграция электронных информационных ресурсов на едином портале либо размещение на нем ссылок на ресурсы учреждений-партнеров. Таким образом обеспечивается рост социального потенциала достижений национального культурно-исторического наследия не только в рамках страны, но и в мировых масштабах. Ключевые слова: Национальный архив Франции, единый сайт поиска архивных документов, Национальная библиотека Франции, цифровая библиотека Gallica,консолидация электронных информационных ресурсов, Интернет-портал консолидированных информационных ресурсов, опыт Франции. Lesia Pylypivna Khaletska THE CONSOLIDATION OF DIGITAL DATA ON CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: EXPERIENCE OF FRANCE The purpose of this paper is to analyse and build upon an experience of France in consolidation of digital resources of national archives and libraries. Above will be performed by researching relevant web-pages which contain consolidated resources. The methodology of the research is based on critical analysis & synthesis of information. This has helped to look closely into the structure of digital resources presented on web-pages and better understand the way they are consolidated. A scientific novelties of this paper are: an analysis of up-to-date state and achievements of France in the field of digital resources of institutions of social memory integration and the approaches to integration of archives and libraries are outlined. Conclusions. After deep-in analysis of web-pages of consolidated digital resources of Archives Nationales, of the Network of Libraries of Galicia & Bibliotheque nationale de France has uncovered the constant development in the number of digitalised resources, as well as the easiness to access those by the ever larger number of users. Moreover, a consolidation of the digital resources within chosen institutions’ web-pages is evident. One of the ways this consolidation is achieved is integration (aggregation) of the relevant data within one web-portal or - as a possibility - placing a link to one of the partners’ web-pages. Above mentioned solutions allow the aggregation and growth of historical and cultural heritage not only within country borders, but also on the worldwide scale. Key words: Archives Nationales, unified web-page for searching archive documents, Bibliotheque nationale de France, the Network of Libraries of Galicia, consolidation of digital resources, web-page of consolidated digital resources, french experience. Keywords: Archives Nationales, unified web-page for searching archive documents, Bibliotheque nationale de France, the Network of Libraries of Galicia, consolidation of digital resources, web-page of consolidated digital resources, french experience. Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань (knowledge society) сталою тенденцією діяльності установ-зберігачів національних культурно-історичних надбань стала оцифровка об’єктів зберігання: архівних матеріалів, бібліотечних та музейних колекцій. Розпорошеність, наявність значної кількості неперевіреної інформації ускладнюють повноцінне та якісне задоволення користувацького попиту, стоять на заваді отриманню адекватного та максимально повного уявлення про науковий, мистецький, літературний потенціал нації та держави. Тому на порядку денному стоїть питання консолідації електронних інформаційних ресурсів архівів, музеїв, бібліотек, яка може бути реалізована різними шляхами. Мета дослідження – аналіз і презентація досвіду Французької республіки з консолідації електронних інформаційних ресурсів національних архівних і бібліотечних установ на основі дослідження відповідних Інтернет-порталів консолідованих інформаційних ресурсів.
Фра́нція, офіційна назва Францу́зька Респу́бліка (фр. La France, République française) - держава на заході Європи, республіка, що межує на північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході з Німеччиною, Швейцарією, південному-заході з Іспанією й Андоррою, на південному-сході з Італією та Монако на півдні омивається Середземним морем, на заході - Атлантичним океаном.
Мета роботи визначила необхідність виконання наступних завдань: провести аналітичний огляд вітчизняної історіографії з проблематики дослідження; проаналізувати сучасний стан і здобутки Франції з питання інтеграції електронних інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті; з’ясувати підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів архівних і бібліотечних установ. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема консолідації інформаційних ресурсів, зокрема інформаційних ресурсів інститутів соціальної пам’яті є предметом активного вивчення й обговорення у вітчизняних наукових колах. Ю.М. Анісіфоров, О.В. Маєвський [1] аналізують специфіку діяльності програмних консолідованих ресурсів та методи їх реалізації. Р.О. Голощук, М.Л. Федоров [2] дають чітке та стисле визначення поняттю «консолідація інформаційних ресурсів» – «об’єднання (злиття) декількох елементів (об’єктів) у єдиний елемент (об’єкт) для досягнення певної загальної мети [2, с. 313]. Ґрунтовному вивченню питань консолідації інформаційних ресурсів присвячена низка праць Н.Е. Кунанець. У співавторстві з В.В. Пасічник [7], визначені поняття «консолідована інформація»,«аналітична діяльність з консолідованої інформації», розглянуті шляхи захисту консолідованої інформації. Н. Кунанець та Г. Липак [6;8] аналізують вибрані європейські Інтернет-портали консолідованих цифрових ресурсів архівів, музеїв, бібліотек [6], світовий досвід консолідації інформаційних ресурсів інститутів соціальної пам’яті [8]. Є.В. Лобузіна [9] акцентує увагу на можливості різноманітних інтеграційних процесів у бібліотечно-інформаційному середовищі, аналізує та пропонує шляхи вирішення завдання інтелектуального доступу до національних наукових інформаційних ресурсів на засадах інтеграції семантичних бібліотечних і веб-технологій. К. Лобузіна [9] розглядає основні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек, висвітлює досвід Національної бібліотеки України імені В.І.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
Вернадського у вирішенні цього питання в контексті загальносвітової тенденції створення єдиного бібліотечного інформаційного простору. С.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Клочок [4] підкреслює важливість питання опису й організації полідокументальних ресурсів, інтеграції метаописів в умовах створення інтегрованого історико-культурного середовища цифрових архівів, бібліотек і віртуальних музеїв. С.О.
Віртуа́льний музе́й - музей, що існує у глобальній інформаційно-комунікаційній мережі інтернет завдяки об'єднанню інформаційних і творчих ресурсів для створення принципово нових віртуальних продуктів: віртуальних виставок, колекцій, віртуальних версій неіснуючих об'єктів та ін.
Денисенко [3] акцентує увагу на інтеграції документних ресурсів бібліотек та інформатизації бібліотечної галузі, обґрунтовує концепцію створення та розвитку інтегрованого краєзнавчого регіонального фонду бібліотек України. Л. Чернявська [11], досліджуючи гендерну проблематику, аналізує світовий і вітчизняний досвід створення консолідованих бібліографічних ресурсів з даної теми. Кузнецова М.М. [5] аналізує комунікаційно-корпоративні електронні ресурси з краєзнавства, висвітлює досвід реалізації корпоративних бібліотечних проектів.
Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Отже, аналіз вітчизняної історіографії засвідчує поступовий перехід від інформатизації діяльності окремих бібліотечних установ до розуміння необхідності інтеграції інформаційних ресурсів, насамперед електронних, на регіональному рівні у загальноукраїнському масштабі. З огляду на це цікавим і корисним є досвід європейських країн, зокрема, Франції, яка вже протягом тривалого часу рухається в напрямку консолідації електронних інформаційних ресурсів з метою розширення та спрощення доступу до них користувачів, надання якісних, зручних, швидких інформаційних послуг.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
Виклад основного матеріалу. У березні 2017 р. у Франції було введено в дію єдиний сайт пошуку архівних документів [12], який об’єднав електронні бази Національного архіву Франції, Архіву Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку, Архіву міністерства оборони та інших державних архівних установ. Інтернет-сайт дозволяє консультуватися з цифровими архівами, які містять більше ніж 400 млн. документів он-лайн. Початкова сторінка містить меню сайту, яке складається з трьох рубрик. Перша рубрика Decouvrir – Les archives en France (Відкривати – Архіви Франції) представляє державну службу публічних архівів, серед яких Національний архів, архіви департаментські, регіональні, комунальні та міжкомунальні, Архів Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку, Архів міністерства оборони тощо.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Ця рубрика представляє їх місію, сервіси, які вони пропонують громадянам, а також правила доступу до документів. Рубрика містить 43 документи та в свою чергу поділяється на підрубрики. Підрубрика Qui (Хто) подає загальну інформацію про діяльність архівів, загальний обсяг документів (більше, ніж 4 000 лінійних кілометрів, не враховуючи архіви в цифровому форматі).
Цифровий формат (англ. digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).
Ця підрубрика нараховує 21 документ. Подається інформація про роль Siaf (Service interministériel des Archives de France – Міжміністерська служба архіву Франції), деталізований довідник Siaf, пояснюються правила доступу до документів архіву, розміщений довідник служб, який, у свою чергу, містить перелік установ (департаментські архіви, комунальні установи, асоціації, університети тощо) з можливістю он-лайн доступу до них. Підрубрика Pourquoi (Чому) подає он-лайн посилання на законодавство у галузі збереження національної спадщини, розкриває засади реалізації архівними службами культурної та міжнародної діяльності. Підрубрика нараховує 18 документів. Підрубрика Action internationale (міжнародна діяльність), яка містить 17 документів, окреслює мету та поле міжнародної діяльності в сфері поширення французької моделі управління, збереження та валоризації сучасних та історичних архівів, як традиційних, так і цифрових. Підрубрика Comment (Як), яка нараховує 2 документи, пояснює правила та можливості користування архівними документами. Нарешті, підрубрика Quoi (Що), яка містить 2 документи, подає загальну інформацію про історію розвитку французьких архівів, їх документний склад. Друга рубрика Comprendre – Des outils pour l’histoire (Розуміти – Засоби для історії) містить 1 923 документа. Пошуковик francearchives.com.fr дозволяє знайти довідки про більше, ніж 6 млн. архівних документів, збережених на всій території Франції. Також у цій рубриці можна знайти визначні події в рамках «Пам’ятних дат» Національного архіву Франції. Представлені підрубрики: Actualités (Новини, 243 документа), Commémorer (Пам’ятні дати, 1 605 документів), Explorer les archives en ligne (Користуватися архівом он-лайн, 30 документів), Généalogie: retrouver mes ancêntre (Генеалогія: віднайти своє коріння, 11 документів), Publication des services d’archives (Публікації архівних служб, 33 документа). Третя рубрика Gérer – Les archives publiques (Управляти – Публічні архіви) висвітлює професійні питання, які стосуються внутрішнього управління різноплановою діяльністю архівів, їх комунікації з користувачами, представлення архівів в Інтернет-просторі та повторного використання. У рубриці можна ознайомитися з 672 документами. Представлені підрубрики: Rapports, études et chiffres clés (Звіти, дослідження та ключові цифри, 7 документів), Ressources archivistiques et juridiques (Архівні та юридичні джерела, 6 документів), Archivage numérique (Електронне архівація, 3 документи), Traiter les archives (Організація діяльності архівів, 46 документів), Conserver les archives (Зберігання архівів, 21 документ), Diffuser et valoriser (Поширювати та валоризувати, 51 документ), Questions fréquentes, Cas pratiques, Communiquer les archives (Поширені питання, випадки з практики, архівна комунікація, 13 документів), Formation et emploi (Освіта та зайнятість, 6 документів), Textes réglementaires, circulaires, droit en vigueur (Регламентуючі тексти, циркуляри, діюче право, 519 документів). Із початкової сторінки надається безпосередній он-лайн доступ до веб-сайтів Міністерства культури і комунікацій, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ; до низки архівних сайтів: Європейський портал архівів, Право архівів, Модернізація й архіви, Департаментські архіви, Великий меморіал, Пам’ять бійців; доступ до державних сайтів Legifrance (містить законодавчі й інші юридичні та регламентуючі документи), CADA (Commission d’accès aux documents administratifs стратив них – Комісія з доступу до адміністративних документів), Service-Public.fr (офіційний сайт французької адміністрації), data.gow.fr (відкриті дані); корисні посилання. Таким чином, єдиний сайт пошуку архівних документів francearchives.fr є надійним, зручним інструментом швидкого отримання користувачами достатньо повної, перевіреної інформації. Його переваги полягають у зосередженні в єдиному місці Інтернет-простору значної кількості як веб-ресурсів, так і інтерактивних зв’язків-виходів з провідними державними установами, зокрема архівними, що значно спрощує діяльність і фахівців-дослідників, і пересічних користувачів, надаючи доступ до архівних, юридичних, адміністративних документів, науково обґрунтованих суджень і публікацій з означених галузей. Крім цього, сайт знайомить як з організацією діяльності сучасних архівів, так і з можливостями отримання відповідної освіти, початкової чи безперервної, сприяючи постійному фаховому зростанню. Прикладом інтеграції бібліотечних інформаційних ресурсів є цифрова колективна бібліотека Gallica Національної бібліотеки Франції (НБФ) [13], яка з’явилася в Інтернет-просторі у 1997 р. з кількома десятками тисяч документів. На сьогодні Gallica надає 4 203 731 документ в он-лайн доступі (на 17.07.2017), представляючи колекції НБФ та її сотні партнерів. Серед них: 1869 805 номерів газет і журналів, 1 180 564 зображення, 128 971 карта, 47 392 партитури, 18 відео, 93 727 манускриптів, 50 856 аудіозаписів, 520 996 книг, 357 349 об’єктів. У рамках програми цифрового співробітництва електронне зібрання друкованих творів БНФ приймає все більшу кількість документів, що зберігаються у зовнішніх колекціях: нині з 70 000 друкованих творів, які щорічно оцифровуються БНФ, третина походить з 50-ти бібліотек-партнерів (загалом мережа партнерів Gallica нараховує 270, серед них бібліотеки й архіви територіальних громад, регіональних структур, наукових співтовариств, партнери з вищих навчальних закладів тощо).
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Засоби оцифровки спеціальних документів (програми пристосовані для оцифровки манускриптів, портуланів) дозволяють також обробку зовнішніх колекцій. Ці документи, які одного разу вже пройшли оцифровку та забезпечені записом-вказівкою на джерело, отримують он-лайн доступ у бібліотеці Gallica. Документи, оцифровані партнерами, можуть використати засоби поширення та валоризації, розроблені БНФ, шляхом зібрання метаданих цифрових файлів чи шляхом інтеграції цифрових файлів. Якщо партнер має цифрову бібліотеку, метадані документів можуть бути індексовані БНФ та забезпечені посиланнями на бібліотеку Gallica. Користувач має переглянути сайт партнерів, щоб проконсультуватися з цими документами. Кілька сотень тисяч документів, які походять з понад 90 бібліотек-партнерів, мають посилання у бібліотеці Gallica. Якщо партнер не має цифрової бібліотеки, отримані в результаті оцифровки його колекцій цифрові файли можуть бути інтегровані в Gallica. БНФ пропонує додаток Gallica iOS та Android, який безкоштовно завантажується на App Store та Google Play і надає доступ до документів, представлених в електронній бібліотеці, сприяючи ефективності досліджень.
Google Play - магазин додатків[en] від Google, що дозволяє власникам пристроїв з мобільною операційною системою Android та іншими завантажувати і купувати різні додатки, книги, фільми і музику.
Кожен документ може бути завантажений повністю чи частково – таким чином, користувач отримує можливість легко створити чи збагатити свою бібліотеку. Історія створення і розвитку проекту Gallica свідчить про постійний поступ у напрямку збільшення та консолідації електронних документно-інформаційних ресурсів. У 1997 р. Gallica пропонувала доступ до кількох тисяч текстів, доступних винятково у вигляді зображень. Із 1997 р. побачили світ п’ять версій сайту Gallica (1997р., 2000 р., 2007 р., 2010 р., 2015 р.). За цей час значно зросла кількість і якість представлених документів, покращився доступ до них. Версія Gallica 2000 р. надала доступ до зображень і текстових документів, які об’єднувалися у кілька тематичних підрозділів. У 2004 р.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
перший документальний статут визначив розвиток колекцій у цьому напрямку: 100 000 друкованих документів, 80 000 зображень та 30 годин звучання, представлені тоді електронною бібліотекою, увійшли до розділів Історія, Література, Наука та техніка. У своїй більшості франкомовні, ці розташовані на різноманітних носіях (книги, газети, журнали, партитури, естампи, карти, фотографії, звукозаписи) ресурси представляли періоди від Античності до першої половини ХХ ст. (найбільшою мірою були представлені документи ХІХ ст.). У січні 2005 р. Жан-Ноель Жаннені, президент БНФ у 2002–2007 рр., університетський викладач, історик політики, культури та медіа, французький політичний діяч, на сторінках Le Monde ініціював проект європейської цифрової бібліотеки у відповідь Google Books, що інтенсифікувало розвиток електронної бібліотеки Gallica, обсяги та ритм оцифровки.
Google книги (анг. Google Books, попередні назви анг. Google Print, Google Book Search) - сервіс від компанії Google, який дозволяє повнотекстовий пошук всередині книг та журналів, які компанія Google сканує та розміщує у своїй базі даних відсканованих книг та журналів.
Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Починаючи з 2006 р. було запущено велике коло різноманітних проектів оцифровки: у 2005 р.
Велике коло - це коло на сфері, що поділяє її на дві рівні половини (на відміну від малого кола). Іншими словами це перетин сфери площиною, яка проходить через центр сфери. Усі великі кола сфери мають однакову довжину.
національна преса, у 2007 р. книги та журнали з ритмом 100 000 оцифрованих друкованих екземплярів у вигляді текстів і зображень щороку. У 2007 р. був запущений прототип Europeana, що стало основою для нової версії Gallica, яка з’явилася в Інтернеті наприкінці цього ж року. З 2010 р. розпочалася оцифровка цінних і специфічних документів (манускриптів, карт, планів, естампів, фотографій, афіш, партитур, фотодокументів, документів з Резерву рідкісних книг). Між 2010 і 2014 рр. Gallica отримує від 1 до 3 млн. документів. Багато сотень сторінок було структуровано залежно від типу документів, тематики, географічного чинника; доступ до них з цього часу здійснюється за допомогою кнопки «Колекція». У вересні 2015 р. було завершено повне перетворення і запущена в дію нова версія сайту Gallica, яка зазнала технічної, ергономічної та графічної еволюції: повноекранне зображення; пошук за роками в періодиці; гортання сторінок за допомогою клавіатури; кнопка «Колекції»; поява відео; нова категорія «Об’єкти»; швидше завантаження; спеціальна сторінка для користувачів Gallica; нарешті, можливість адаптації сайту для різних типів носіїв інформації (iPad, Android).
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатний містити, зберігати і передавати інформацію.
Пошуковик, який знаходиться вгорі сторінки, доступний на всіх сторінках. Знизу початкової сторінки сайту знаходиться низка рубрик: Accès rapide (Швидкий доступ), що, в свою чергу, поділяється на підрубрики Les unes il y a 100 ans (Перша шпальта дня протягом 100 років), яка представляє 94 документа-перші шпальти газет протягом 1917–2017 рр.; Gallica en chiffres (Gallica в цифрах), яка подає кількісну характеристику цифрових видань проекту; Nouveaux documents (Нові документи) – 31 040 документів різних типів в он-лайн доступі; Les EPUB (Доступні у форматі ePub), що містить 3 832 оцифровані книги, які можуть бути завантажені на мобільні додатки; Les livres (Книги) – 462 445 документів он-лайн; Les images (Зображення) – 472 823 документа он-лайн; La presse et les revues (Преса та журнали) – 12 944 документа он-лайн; Les cartes (Карти) – 66 225 документів он-лайн; Les manuscrits (Манускрипти) – 93 549 документів он-лайн; Les partitions (Партитури) – 44 616 документів он-лайн; Les fonds sonores (Звуковий фонд) – 50 856 документів он-лайн; Les objets (Об’єкти) – 179 182 документа он-лайн; Les vidéos (Відео) – 18 документів он-лайн; Tous les partnaires (Усі партнери), яка містить перелік 270 партнерів проекту, класифікованих за установою, до якої вони належать, та он-лайн доступом до них із сайту Gallica. Кількість оцифрованих ресурсів постійно зростає. Інші рубрики: En savoir plus (Більше знати) подає загальну інформацію про проект Gallica, умови користування сайтом і документами, знайомить із відповідним діючим законодавством, надає можливість комунікації Інтернет-користувачам із відповідальними особами сайту; Services mobiles (Мобільні сервіси); Autres sites (Інші сайти) дає вихід на сайти Adopter un livre та Europeana; Retrouver Gallica sur (Знайти Gallica на) на дає вихід до соціальних мереж, на яких представлена Gallica – Twitter, Facebook, Pinterest. Також присутні «Блог Gallica», «Листування Gallica», «Професійний простір». На початку 2017 р. БНФ запустила свій перший додаток для дітей Gallicadabra [14]. Додаток безкоштовно завантажується у версіях iOS та Android, може бути використаний без Wi-Fi. Таким чином, консолідація інформаційних ресурсів електронної бібліотеки Gallica відбувається на основі оціфровки документів БНФ (власних чи документів партнерів), а також шляхом інтеграції цифрових колекцій бібліотек-партнерів у Gallica або розміщення в ній посилань на цифрові колекції документів бібліотек-партнерів проекту. Висновки. Отже, дослідження засвідчує тенденцію постійного розвитку електронних документно-інформаційних ресурсів провідних установ культурно-історичної спадщини Франції, якими є Національний архів, Національна бібліотека, музейна мережа країни, у напрямку збільшення кількості оцифрованих ресурсів, покращення та спрощення доступу до них якнайширшого кола користувачів, інтеграції електронних інформаційних ресурсів у місці єдиного доступу, яким зазвичай виступає портал відповідної установи. Шляхами створення консолідованих ресурсів виступають інтеграція електронних інформаційних ресурсів на єдиному порталі або розміщення на ньому посилань, які забезпечують користувачам легкий та зручний он-лайн доступ до ресурсів установ-партнерів. Таким чином забезпечується зростання соціального потенціалу здобутків національної культурно-історичної спадщини не лише в межах держави, але й у світових масштабах. Список використаних джерел 1. Анісіфоров Ю.M. Консолідований інформаційний ресурс діяльності ІТ-компаній Ю.M. Анісіфоров, О.В. Маєвський Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Пулюя,18-19 травня 2016 року. Т. : ТНТУ, 2016. С. 79-80. URL: htth: elartu.tntu.edu.uabitstream123456789 174002Conf_2016_Anisiforov_Yu-Consolidated_information_79-80.pdf (дата звернення: 05.07.2017). 2. Голощук М.О. Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі видавництва Львівської політехніки М.О.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Голощук, М.Л. Федорів Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 783 : Інформаційні системи та мережі. С. 313–321.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
URL: http:science.lp.edu.uasitesdefaultfilesPapersplugin-34_95.pdf (дата звернення: 05.07.2017). 3. Денисенко С.О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» С. О. Денисенко. Харків, 2003. 22 с. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua...cgiirbis_64.exe. (дата звернення: 19.07.2017). 4. Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек С. Клочок Бібліотечний вісник. 2015. № 3. С. 29-36. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNbv_2015_3_7 (дата звернення: 19.07.2017). 5. Кузнецова М. М. Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об’єднань у регіоні М. М. Кузнецова Вісник Харківської державної академії культури. 2011.
Бібліотечний вісник - науково-теоретичний та практичний журнал у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності.
Харківська державна академія культури - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству культури України та розташований у Харкові.
Вип. 33. С. 91-100. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNhak_2011_33_11 (дата звернення: 19.07.2017). 6. Кунанець Н. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів  Н. Кунанець, Г. Липак  Бібліотечний вісник. 2016. № 6. С. 15-20. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNbv_2016_6_5 (дата звернення: 05.07.2017). 7. Кунанець Н. Е. Консолідація інформації та інформаційна безпека Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник Системи обробки інформації. 2010.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Системи обробки інформації - (англ. Information processing systems) – збірник наукових праць, що заснований у березні 1996 року Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Вип. 3. С. 131-133. URL: http:nbuv.gov.uaj-pdfsoi_2010_3_56.pdf (дата звернення: 05.07.2017). 8. Кунанець Н. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. № 3. С. 11-19. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNbdi_2016_3_4 (дата звернення: 05.07.2017). 9. Лобузина Е.В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к знаниям» Е. В. Лобузина Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 35-46. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNbnan_2017_14_6 (дата обращения: 05.07.2017). 10. Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек К. Лобузіна  Вісник Книжкової палати. 2012. № 12. С. 24-28. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNvkp_2012_12_6 (дата звернення: 05.07.2017). 11. Чернявська Л.П. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення Л.П. Чернявська Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Гендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Вернадського. 2014. Вип. 39. С. 397-406. URL: http:nbuv.gov.uaUJRNnpnbuimviv_2014_39_36 (дата звернення: 19.07.2017). 12. FranceArchives. Portail National des Archives URL: https:francearchives.frfr (date d’accès: 24.07.2017). 13. Gallica. URL: http:gallica.bnf.fr (date d’accès: 18.07.2017). 14. Gallicadabra ! Et Gallica souvre aux enfants URL: http:gallica.bnf.frblog07032017gallicadabra-et-gallica-souvre-aux-enfants (date d’accès: 06.07.2017). References 1.  Anisiforov, Ju. M., & Maevskyj, A.V. (2016). Consolidated information resource of IT companies. Proceedings of The Nineteenth International Scientific Conference of Ternopil Ivan Puluj National Technical University, (pp. 79-80). Ternopil: T Ivan Puluj NTU [in Ukrainian]. Retrieved from htth: elartu.tntu.edu.uabitstream123456789 174002Conf_2016_Anisiforov_Yu-Consolidated_information_79-80.pdf [in Ukrainian]. 2.    Goloschuk, M.O, & Fedoriv, M.L. (2014). Consolidated digital database of marketing activities performed by bookshop arm of the Lviv Polytechnik’s publishing house. Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivsjka politekhnika», 783: Informacijni systemy ta merezhi, 313-321 [in Ukrainian]. Retrieved from http:science.lp.edu.uasitesdefaultfilesPapersplugin-34_95.pdf [in Ukrainian]. 3. Denysenko, S.O. (2003). Integration of local history fonds of regional libraries in the age of digitalization. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian]. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua...cgiirbis_64.exe. [in Ukrainian]. 4. Klochok, S. (2015). Formation of metadata systems for digital cultural and historical resources of libraries. Bibliotechnyj visnyk, 3, 29-36 [in Ukrainian]. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua...cgiirbis_64.exe. [in Ukrainian]. 5. Kuznetsova, M.M. (2011). Corporate communicational resources of local history: a result of libraries’ regional joint ventures’ activities. Visnyk Kharkivsjkoji derzhavnoji akademiji kuljtury, 33, 91-100 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaUJRNhak_2011_33_11 [in Ukrainian]. 6.  Kunanets, N., & Lypak, H. (2016). The European experience of creation consolidated information resources. Bibliotechnyj visnyk, 6, 15-20 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaUJRNbv_2016_6_5 [in Ukrainian]. 7.  Kunanets, N. E., & Pasichnyk, V.V. (2010). Consolidation of information and cybersecurity. Systemy obrobky informaciji, 3, 131-133 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaj-pdfsoi_2010_3_56.pdf [in Ukrainian]. 8.  Kunanec N., & Lypak, H. (2016). Consolidation of information resources of libraries, archives, museums: the world experience. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologhija, 3, 11-19 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaUJRNbdi_2016_3_4 [in Ukrainian]. 9.  Lobuzina, E.V. (2017). Consumer information portal «Science of Ukraine: access to knowledge». Biblioteki natsionalnykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya, 14, 35-46 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaUJRNbnan_2017_14_6 [in Ukrainian]. 10.   Lobuzina, K. (2012). Modern approaches to the integration of digital informational resources of libraries. Visnyk Knyzhkovoji palaty, 12, 24-28 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaUJRNvkp_2012_12_6 [in Ukrainian]. 11. Chernyavska, L.P. (2014). Consolidated information libraries’ segment in gender issues: the specific of creation. Naukovi praci Nacionaljnoji biblioteky Ukrajiny imeni V. I. Vernadsjkogho, 39, 397-406 [in Ukrainian]. Retrieved from http:nbuv.gov.uaUJRNnpnbuimviv_2014_39_36 [in Ukrainian]. 12. FranceArchives. Portail National des Archives. (2017). Retrieved from https:francearchives.frfr [in France]. 13. Gallica. (2017). Retrieved from http:gallica.bnf.fr [in France]. 14. Gallicadabra ! Et Gallica souvre aux enfants. (2017). Retrieved from http:gallica.bnf.frblog07032017gallicadabra-et-gallica-souvre-aux-enfants [in France].  
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 65.99 Kb.

  • Національної бібліотеки Франції
  • Національний архів
  • Національної бібліотеки України
  • Харківської державної академії культури