Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1 аналіз предметної області 4

1 аналіз предметної області 4
Сторінка1/14
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЗМІСТ


ВСТУП 2

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 4

2ПРОЕКТУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 14

2.4.1 Розробка ER-моделі бази даних для інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності 20

2.4.2 Нормалізація відношень бази даних для інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності 27

3ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОМРАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 42

4 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 63

ВИСНОВКИ 79

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 80

ДОДАТКИ 83

Додаток А 84

Додаток Б 88

ER-модель для консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області 88

Вигляд головної сторінки консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області 89

Додаток Г 90

Лістинг моделі та контролера 90
ВСТУП


Актуальність теми. Важливою задачею в навчальних закладах Вінницької області є проведення заходів профорієнтації, які представляють собою комплекс психолого-педагогічних мір, які направлені на професійне самовизначення школярів та студентів. Процес планування, створення та запрошення учнів на дані заходи є досить трудомістким та довготривалим. Для спрощення процедури запрошення учасників на організовані події, доцільно автоматизувати процес створення та реєстрації заходів різної тематики та можливості запрошувати всіх учасників.

До основного завдання профорієнтаційної діяльності в навчальних закладах також відоноситься проведення аналітичної роботи для отримання висновків щодо якості подій та прийняття певних рішень щодо майбутнього вдосконалення таких подій.

Саме тому є необхідним створення зручного консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області, який дозволив би вирішити дані завдання.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення питання ведення та обліку заходів в навчальних закладах Вінницької області та створення зручного консолідованого інформаційного ресурсу. В даний час існують аналоги, які можуть вирішити дане питання, тому необхідно розглянути їх переваги та недоліки та довести актуальність створення власного WEB-додатку. Для цього необхідно розв’язати такі задачі: проаналізувати існуючі WEB-додатки, які мають на меті створення та реєстрацію заходів профорієнтації; розробити програмну реалізацію консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області.

Об’єкт дослідження – консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних засад реалізації консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області.

Практичне значення одержаних результатів. Отримано новий консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області, який представляє собою зручний WEB-додаток.

Наукова новизна розробки: вдосконалено метод аналізу консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності навчальних закладів у Вінницькій області за рахунок використаних сучасних веб-технологій обробки баз даних.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

    1. Консолідована інформація


Інформація – основний ресурс управління. Від того, наскільки повно буде використана інформація про стан об'єкта управління і навколишнього середовища, залежатиме результативність управління. Об'єктами управління сьогодні здебільшого виступають складні системи. Для управління ними потрібні значні обсяги різноманітної релевантної інформації, як первинної, так і аналітичної, а також відповідні алгоритми її обробки. Оскільки інформація, яка використовується в управлінні, різнопланова, її отримують з різних джерел, то важливим елементом роботи з інформацією в системах управління є визначення необхідної та достатньої інформації для прийняття правильного управлінського рішення. Ця різнопланова інформація, що одержана з різних джерел і стосується вирішення певної проблеми, називається консолідованою інформацією.

Отже, консолідована інформація – це одержані з декількох джерел та системно інтегровані різнотипні інформаційні ресурси (знання), які в сукупності наділені ознаками повноти, цілісності, несуперечності та складають адекватну інформаційну модель проблемної області з метою її аналізу опрацювання та ефективного використання в процесах підтримки прийняття рішень.[1]

Разом з тим, консолідована інформація покликана із використанням всіх можливостей, активно оперуючи інформаційними ресурсами, розробляти технологічні засади створення інформаційного продукту, виконувати якісно-змістове перетворення інформації, функціонально перетинаючись в цьому плані з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розроблення варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю.

Аналітична діяльність з консолідованої інформації – процедури і процеси інтелектуальної діяльності, які породжують нову інформацію, дозволяють виявляти нові проблеми або їх аспекти, пропонувати нетрадиційні способи їх вирішення. Здійснюється моніторинг ризиків та сприятливих можливостей, – невпинний системно організований аналіз проблемних ситуацій з метою виявлення тих тенденцій, що вимагають негайного реагування керівництва та прийняття рішення. На сьогодні жодна особа чи інституція не можуть ефективно діяти в умовах гострої конкурентної боротьби без глибокого і усестороннього розуміння ринкового середовища або не маючи в своєму розпорядженні новітньої, повноцінної, достовірної, релевантної інформації, яка складає основу створення інформаційних продуктів консолідованої інформації. [2]

Керівництво майже кожної установи та організації вважає за необхідне максимально можливо втаємничувати конкуренто-значиму інформацію, яка стосується власного бізнесу, та відомостей отриманих у наслідок аналізу та опрацювання першоджерел. Звичайно, лише надійна система захисту інфо-рмації сприятиме належному інформаційно-аналітичному забезпеченню керівництва фірм і компаній та прийняттю “правильних” рішень, у відповідності до реальної конкурентної ситуації. Лише своєчасно отримана й перевірена на предмет достовірності інформація дозволяє передбачати зміни й коливання на ринках, політичні ризики і, безперечно, вона не повинна стати відомою конкурентам. Для створення таких умов є декілька шляхів, серед яких контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації та за експлуатацією спеціальних програмно-технічних засобів захисту, а також за-безпеченням організаційних заходів захисту інформаційних систем.

Захист консолідованої інформації може забезпечуватися різними способами, що передбачають моделювання необхідних складових захисту інформації, а саме [3]:  • окреслення інформаційних ресурсів, які підлягають захисту;

  • моніторинг повної сукупності потенційно можливих загроз і каналів витоку інформації;

  • аналіз уразливості і ризиків щодо сукупності інформації і каналів витоку;

  • визначення вимог до системи захисту;

  • вибір засобів захисту інформації та їх впровадження;

  • здійснення контролю системи захисту.

Таким чином, технології консолідованої інформації потребують інформаційної безпеки в межах певної установи чи організації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14  • ВСТУП
  • 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ