Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1 аналіз сучасних принципів побудови комп'ютерних мереж

1 аналіз сучасних принципів побудови комп'ютерних мереж
Сторінка1/5
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.84 Mb.
  1   2   3   4   5


1 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Сучасні мережні технології сприяли новій технічній революції.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Створення Я мережі на підприємстві, фірмі сприяє набагато вищому процесу обміну даними, відомостями між різними структурними підрозділами, прискоренню документообігу, контролю за рухами матеріалів й інших засобів, збільшенню й прискоренню передачі й обміну оперативною інформацією.
Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Створенню локальних мереж і глобальної єдиної мережі комп'ютерів надають таке ж значення, що й будівництву швидкісних автомагістралей у шістдесяті роки XX ст. Тому комп'ютерну мережу називають «інформаційною супермагістраллю». Підкреслюючи вигоду, що принесе застосування мереж усім користувачам, фахівці говорять про інформацію «на кінчиках пальців».

Комп'ютерна мережа — це сукупність комп'ютерів і різних пристроїв, що забезпечують інформаційний обмін між комп'ютерами в мережі без використання яких-небудь проміжних носіїв інформації.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

Усе різноманіття комп'ютерних мереж можна класифікувати за групою ознак: • територіальна поширеність;
  Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».


 • відомча приналежність;

 • швидкість передачі інформації;

 • тип середовища передачі.

За територіальною поширеністю мережі можуть бути локальними, глобальними й регіональними. Локальні — це мережі, що перекривають територію не більше 10 м2, регіональні — це мережі, розташовані на території міста або області; глобальні — на території держави або групи держав, наприклад всесвітня мережа Інтернет.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Терито́рія держа́ви (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - обмежена кордонами частина земної кулі, що знаходиться під суверенітетом певної держави.

За приналежністю розрізняють відомчі й державні мережі.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Відомчі належать одній організації і розташовуються на її території.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Державні мережі використовуються в державних структурах.

За швидкістю передачі інформації комп'ютерні мережі поділяються на низько-, середньо- і високошвидкісні.

За типом середовища передачі поділяються на мережі коаксіальні, на виткій парі, оптоволоконні, із передачею інформації з радіоканалів, в інфрачервоному діапазоні [4].

Комп'ютери можуть з'єднуватися кабелями, утворюючи різну топологію мережі (зіркова, шинна, кільцева й т.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.
Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.
ін.).

Слід розрізняти комп'ютерні мережі й мережі терміналів (термінальці мережі). Комп'ютерні мережі зв'язують комп'ютери, кожний з яких може працювати й автономно. Термінальні мережі зазвичай зв'язують потужні комп'ютери (майнфрейми), а в окремих випадках і ПК із пристроями (терміналами), що можуть бути досить складними, але поза мережею їхня робота або неможлива, або взагалі втрачає зміст. Наприклад, мережа банкоматів або кас із продажу авіаквитків. Будуються вони на зовсім інших, ніж комп'ютерні мережі, принципах і навіть на іншій обчислювальній техніці.

Банкома́т - електронний програмно-технічний комплекс з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, призначений для здійснення автоматизованих операцій прийому-видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карт, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку клієнта та виконання інших операцій: оплати товарів, послуг; для автоматизованого складання документів, що підтверджують відповідні операції (видача паперових касових чеків). Ідея створення апарата, що може в будь-який час видавати паперові гроші, прийшла Джону Шеппард–Баррону в середині 60-х років, коли він працював на компанію з виробництва цінних паперів. Перший цілодобовий банкомат з'явився в червні 1967 року, в Лондоні. Для зняття грошей використовувалися іменні ваучери, що їх необхідно було заздалегідь отримати в банку.
Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

У класифікації мереж існує два основні терміни: LAN і WAN.


 • LAN (Local Area Network, локальна обчислювальна мережа, ЛОМ) — локальні мережі, що мають замкнуту інфраструктуру до виходу на постачальників послуг. Терміном LAN може називатися і маленька офісна мережа, і мережа рівня великого заводу, що займає кілька сотень гектарів. Зарубіжні джерела дають навіть приблизну цифру для використання високошвидкісних каналів — близько шести миль (10 км) у радіусі. Ця мережа прив'язана до одного місця (звичайно однієї будівлі чи комплексу різних будівель) й об'єднує комп'ютерні системи та периферійні пристрої (накопичувачі на жорстких дисках, стримери, принтери та ін.
  Інфраструкту́ра (від лат. infra - «нижче», «під» та лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
  ) у групи, що розподіляють дані та периферійні пристрої. Переваги ЛОМ—велика швидкість передавання даних, низький рівень помилок і використання дешевого середовища обміну даними [12].

 • WAN (Wide Area Network) — глобальна мережа, що покриває великі регіони, які включають у себе як локальні мережі, так і інші телекомунікаційні мережі й пристрої. Приклад WAN — мережі з комутацією пакетів (Frame Relay), через яку можуть «розмовляти» між собою різні комп'ютерні мережі. Ця мережа охоплює великі регіони, області, країни. Комунікації у ГОМ проводять за допомогою телефонних ліній, супутникового зв'язку чи наземних радіорелейних або інших мікрохвильових систем. ГОМ часто створюють шляхом об'єднання ЛОМ і РОМ.
  Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
  Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
  Супутник - небесне тіло, яке рухається навколо планети або зірки. Запущені людиною у космос із дослідницькою метою пристрої, апарати або снаряди, які рухаються за інерцією навколо небесного тіла, називаються штучними супутниками.
  Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
  Об'єднання ізольованих ЛОМ і РОМ у форму ГОМ є основною сучасною тенденцією в галузі мереж.

Оскільки ГОМ є об'єднання багатьох ЛОМ і РОМ, то їх можна розглядати як конгломерат різноманітних технологій. Порівняно з ЛОМ більшість ГОМ відрізняють невисока швидкість передавання даних і вищий рівень помилок. Нові технології у сфері ГОМ спрямовані на розв'язування означених проблем.

Термін «корпоративна мережа» також використовується в літературі для позначення об'єднання кількох мереж, кожна з яких може бути побудована на Різних технічних, програмних та інформаційних принципах.

Розглянуті види мереж є мережами закритого типу, доступ до них дозволений тільки обмеженому колу користувачів, для яких робота в такій мережі безпосередньо пов'язана з їхньою професійною діяльністю.

Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.
Глобальні мережі орієнтовані на обслуговування будь-яких користувачів [12].

1.1 Особливості побудови локальних мереж

Комп'ютер, що підключений до мережі, називається робочою станцією

(Workstation), комп'ютер, що надає свої ресурси, — сервером, комп'ютер, що має доступ до спільно використовуваних ресурсів, — клієнтом.

Кілька комп'ютерів, розташованих в одному приміщенні або які функціонально виконують однотипну роботу: бухгалтерський або плановий облік, реєстрацію нової продукції тощо, підключають один до одного й об'єднують у і робочу групу для того, щоб вони могли спільно використовувати різні ресурси: програми, документи, принтери, факс і т.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
ін.

Робоча група організовується так, щоб належні їй комп'ютери містили всі ресурси, необхідні для нормальної роботи. Як правило, у робочу групу, що поєднує більше 10—15 комп'ютерів, включають виділений сервер — досить потужний комп'ютер, на якому розміщуються всі спільно використовувані каталоги і 1 спеціальне програмне забезпечення для управління доступом до всієї мережі або її частини.

Групи серверів об'єднують у домени. Користувач домену може зареєструватися в мережі на будь-якій робочій станції у цьому домені й одержати доступ до всіх його ресурсів.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Зазвичай в серверних мережах усі спільно використовувані принтери підключені до серверів друку.

За принципом організації взаємодії комп'ютерів мережі поділяють на однорангові (Peer-to-Peer Network) і з виділеним сервером (Dedicated Server Net work). В одноранговій мережі кожен комп'ютер виконує рівноправну роль. Однак збільшення кількості комп'ютерів у мережі й зростання обсягу даних, що пересилаються, призводить до того, що пропускна здатність мережі стає вузьким місцем.

Мережа, розташована на порівняно невеликій території, називається локальною (LAN — Local Area Network). В останні роки відбувається ускладнення структури ЛОМ за рахунок створення гетерогенних мереж, що поєднують різні комп'ютерні платформи. Можливість проведення відеоконференцій використання мультимедіа збільшують вимоги до програмного забезпечення мереж.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Сучасні сервери можуть зберігати великі двійкові об'єкти (BLOB), що містять текстові, графічні, аудіо- й відеофайли.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Зокрема, якщо вам треба одержати через мережу базу даних відділу кадрів, то технологія BLOB дозволить передати не тільки анкетні дані: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, але й портрети в цифровій формі [12].
Поло́ги - фізіологічний процес, який завершує вагітність; вихід з тіла матері зрілого плоду і плаценти та зародкових оболонок.

1.2 Класифікація локальної комп'ютерної мережі (ЛКМ)


Локальні обчислювальні мережі (більш точним буде вживання терміна

«локальні комп'ютерні мережі») поділяються на два кардинально різні класи: однорангові (однорівневі, або Peer to Peer) мережі й ієрархічні (багаторівневі).


  1   2   3   4   5 • Можливість