Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію

Скачати 289.67 Kb.

1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
Скачати 289.67 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір289.67 Kb.
ІІІ етап

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 2015р.

11 клас

Тести

Правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
1. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію

А) За різними цінами. Б) За витратами.

В) За монопольною ціною. Г) За таких умов продукція не продається.
2. Зменшення ціни на 20% за інших різних умов не може

А) Збільшити виторг на 10%. Б) Збільшити виторг на 40%.

В) Зменшити виторг на 30%. Г) Збільшити обсяг продаж на 10%.

3. Фермер може вирощувати 12 тонн огірків або 6 тонн помідорів за незміних альтернативних витрат. Допустимим обсягом випуску для нього буде

А) (12; 6). Б) (0; 12). В) (6; 12). Г) (6; 3).


4. Функція пропозиції має вигляд Qs = 6P – 240. За якою ціною виторг буде максимальним?

А) Р = 40. Б) Р = 80. В) Р = 160. Г) Визначити неможливо.


5. Еластичність попиту за доходом на відпочинок в Єгипті дорівнює 1,5.
Еласти́чність попиту, коефіцієнт еластичності - вказує відносну зміну одного економічного показника за одиничної відносної зміни іншого показника, його детермінанта; відношення відсоткової зміни одного показника (функції %) до відсоткової зміни іншого показника (аргументу %)
Як повинні змінитись доходи, щоб обсяг попиту збільшився на 30%?

А) Зрости на 15%. Б) Зрости на 20%. В) Зрости на 30%. Г) Зрости на 45%.


6. Причиною спадного характеру кривої попиту є

А) Ефект заміщення. Б) Ефект багатства.

В) Ефект відсоткових ставок. Г) Ефект імпортних закупівель.
7. Якщо інвестору потрібна ліквідність, йому найкраще перевести свої активи в

А) Готівкові кроші. Б) Акції перспективних компаній.

В) Золото. Г) Державні цінні папери.

Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

8. Різниця між курсами купівлі та продажу називається

А) Прибуток. Б) Квота. В) Маржа. Г) Акциз.


9. На фазі економічного підйому зростає

А) Безробіття. Б) Запаси готової продукції.

В) Інвестиції. Г) Обсяг незавершеного будівництва.
10. Продукція, вироблена в одному році, а продана в наступному, входить у ВВП

А) За роком виробництва. Б) За роком споживання.

В) За роком продажу. Г) Не входить у ВВП.
11. Диференціацію доходів визначає

А) Коефіцієнт Оукена. Б) Коефіцієнт Джині.

Коефіціє́нт Джи́ні - показник нерівності розподілу деякої величини, що приймає значення між 0 і 1, де 0 означає абсолютну рівність (величина приймає лише одне значення), а 1 позначає повну нерівність. Найбільш відомим коефіцієнт є як міра нерівності доходів домогосподарств деякої країни чи регіону.

В) Індекс Ласпейреса. Г) Коефіцієнт Пааше.
12. Для функції корисності U = xy3 (де х – кількість чаю, y – кількість кави) оптимальний набір споживача має такі властивості:

А) Кави буде куплено втричі більше, ніж чаю.

Б) Чаю буде куплено втричі більше, ніж кави.

В) Витрати на чай становлять третину бюджету споживача.

Г) Витрати на чай становлять четвертину бюджету споживача.
13. Повна зайнятість виникає в тому випадку, коли

А) Фрикційне безробіття дорівнює нулю.

Б) Всі особи, віднесені до робочої сили, мають роботу.

В) Фрикційне і структурне безробіття менше за циклічне.

Г) Циклічне безробіття дорівнює нулю.
14. Якщо ВНП України перевищує ВВП, то

А) Реальний ВВП перевищує номінальний ВВП.

Б) Фактичний ВВП перевищує природний ВВП,

В) Українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні.

Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).

Г) Іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном.
15. Випуск продукції може бути збільшений за рахунок заміщення капіталу працею, якщо

А) Продуктивність капіталу зросла за рахунок впровадження нової технології.

Б) В) Г)

де МРКграничний продукт капіталу, МРL - граничний продукт праці, r – ціна капіталу,w – розмір зарплати.
16. Відомо, що значення середніх постійних витрат при обсязі випуску 30 одиниць дорівнює 4, а значення граничних витрат фірми при будь-якому обсязі випуску дорівнює 5. Яке з тверджень неправильне?

А) При нульовому випуску загальні витрати дорівнюють 120.

Б) При обсязі випуску 5 одиниць середні змінні витрати дорівнюють 5.

В) При обсязі випуску 6 одиниць середні загальні витрати дорівнюють 25.

Г) Середні загальні витрати при будь-якому обсязі випуску не змінюються і дорівнюють 5.
17. Нехай функції попиту і пропозиції мають вигляд Pd = 12; Ps = aQs a (a>0), тоді правильно, що

А) При а>12 ціни будуть знижуватися.

Б) При a<12 пропозиція в точці рівноваги нееластична.

В) При а = 12 споживачі будуть готові купити будь-яку кількість товару за рівноважною ціною.

Г) При а = 12 виробники будуть готові продати будь яку кількість товару.
18. Яке твердження про поведінку фірми-монополіста правильне?

А) Граничний виторг в точці оптимального вибору може бути від’ємним.

Б) Прибуток фірми не може бути збільшений в порівнянні з її прибутком в оптимальній точці.

В) Загальні середні витрати фірми будуть мінімальними в точці оптимального випуску.

Г) З метою недопущення входу конкурентів на ринок, фірма буде підвищувати ціну на свою продукцію.
19. Зв'язок між граничними і середніми загальними витратами є таким:

А) МС не впливає на динаміку АТС.

Б) Якщо АТС перевищують МС, то МС зростають.

В) Якщо МС знижуються, то АТС можуть як зростати, так і знижуватись.

Г) Якщо МС менші за АТС, то АТС знижуються.

20. Монополіст може продати 10 одиниць товару за ціною 100 грн. за одиницю, але для продажу 11 одиниць товару повинна знизити ціну до 99 грн. Граничний виторг від продажу 11-ї одиниці товару становить:

А) 89 грн. Б) 99 грн. В) 100 грн. Г) 1 грн.
21. На ринку досконалої конкуренції обернена функція попиту записується рівнянням

Pd(Q) = 19 – Q/2, а обернена функція пропозиції Ps(Q) = 4 Q/3.
Обернена функція (обернене відображення) до даної функції f - в математиці така функція g, яка в композиції з f дає тотожне відображення.
Ведення податку на виробника в розмірі t за кожну одиницю продукції, що продається на ринку, збільшило рівноважну ціну на 30%. В цьому випадку

А) t = 3. Б) t = 4. В) t = 5. Г) t = 6.


22. До прямих податків не належить

А) Податок на спадщину.

Прямі податки - податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків. Історично є найбільш ранньою формою оподатковування.
Б) Прибутковий податок.

В) Податок на золоті вироби. Г) Земельний податок.
23. Яка з перелічених подій за інших рівних умов вплине на цінову еластичність товару А не в тому напрямку, як всі інші?

А) Моральне старіння товару А.

Б) Перехід товару А з групи товарів розкоші в групу товарів першої необхідності.

В) Поява у товару А великої кількості замінників.

Г) Збільшення частки доходів споживачів на купівлю товару А.
24. Чисті інвестиції – це:

А) Відновна вартість основного капіталу за вирахуванням амортизації.

Пла́та за зе́млю (також земе́льний пода́ток, поземе́льний пода́ток) - це податок (обов'язковий платіж), що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок. Плата за землю входить до складу податку на майно.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Б) Приріст основного капіталу.

В) Вартість спожитого капіталу.

Г) Усі відповіді неправильні.
25. Що не є проявом макроекономічної нестабільності?

А) Зростання розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами населення.

Б) Зростання рівня безробіття.

В) Різкі коливання курсу національної валюти.

Г) Прискорення темпів зростання цін.
26. Між якими величинами є обернена залежність?

А) Інвестиційними видатками і відсотковою ставкою.

Б) Інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом.

В) Заощадженнями і використовуваним доходом.

Г) Споживчими видатками і використовуваним доходом.
27. Яке твердження неправильне?

А) Операційний попит на гроші не залежить від процентної ставки.

Б) Попит на гроші як активи має обернену залежність до процентної ставки.

В) Зі зниженням реальної процентної ставки попит на реальні грошові залишки зростає.

Г) Зменшення доходу за даної пропозиції грошей підвищує рівноважну процентну ставку.
28. Переміщення кривої сукупного попиту не може відображати

А) Підвищення цін і зростання реального ВВП одночасно.

Суку́пний по́пит (англ. aggregate demand, AD) - обсяг виробництва товарів, що споживачі готові колективно придбати при існуючому рівні цін.

Б) Підвищення цін без зростання реального ВВП.

В) Зростання реального ВВП без підвищення рівня цін.

Г) Підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно.
29. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання

А) Фрикційного безробіття. Б) Циклічного безробіття.

В) Структурного безробіття. Г) Природного безробіття.
30. «Кейнсіанський хрест» - це перетин

А) Лінії запланованих видатків та лінії 45°.

Б) Функції заощаджень та кривої інвестицій.

В) Лінії запланованих видатків та кривої інвестицій.

Г) Кривої інвестицій та лінії 45°.
Творче завдання 1(10 балів).

Підтвердіть або спростуйте твердження «Якби заробітна плата була завжди на конкурентному рівні, то безробіття взагалі не було б».

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


Творче завдання 2 (10 балів).

Проаналізуйте діяльність досконало конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому періоді.


Задача 1 (10 балів).

В таблиці зазначені дані про витрати конкурентної кондитерської фабрики, що спеціалізується на випуску тортів, в залежності від обсягу випуску. 1. Відновіть втрачені дані, зазначивши необхідні формули та розрахунки.

 2. При якій ціні торта діяльність фабрики може бути прибутковою?

 3. Знайдіть прибуток фабрики, якщо ціна торта буде становити 92 грн.Обсяг виробництва, Q , тис. штук

0
10

15

20

25
Постійні витрати, FC , тис. грн.


Змінні витрати, VC, тис. грн.


600


Загальні витрати, ТС, тис. грн.4200

Середні постійні витрати, AFC , грн.
75

60

Середні змінні витрати, AVC , грн.72

Середні загальні витрати, ATC , грн.
76
Граничні витрати, МС, грн.30

44
84

Задача 2. (10 балів).

Виробнича функція конкурентної фірми «Зоря» задається рівнянням Q = LK. Витрати праці становлять 6, а капіталу – 4. Граничний продукт праці дорівнює 4, капіталу – 6. Ціна одиниці праці дорівнює 2, капіталу – 6. Як покращити ефективність використання ресурсів? Знайдіть зміну випуску продукції.Задача 3 (10 балів).

Фактичні сукупні видатки в національній економіці, в якій відсутні експортно-імпортні операції, дорівнюють 820 млрд. грн. Природний ВВП становить 800 млрд. грн., гранична схильність до споживання 0,75. Знайдіть величину інфляційного розриву за умови, що в економіці досягнута рівновага. Проілюструйте ситуацію графічно.IІІ етап

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 2015р.

10 клас

ТЕСТИ

Правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 1. На малюнку наведена крива попиту D. Який економічний зміст має заштрихований прямокутник:

а) він показує величину попиту;

б) він показує обсяг продажу (кількість продукції);

в) він показує виручку;

г) він показує незадоволений попит.

Р

D


Q

2. При незмінному попиті на товар визначте, як вплине на положення точки рівноваги підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва даного товару:

а) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість зменшиться;

б) рівноважні ціна і кількість зростуть;

в) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна кількість зросте;

г) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість може збільшитися, а може залишитися незмінною або зменшитися.

3. Яким чином можна об’єднати дві криві попиту різних споживачів одного і того самого товару:

а) шляхом додавання цін та кількостей на обох кривих;

б) шляхом додавання кількостей, які купуються за однією і тією ж ціною;

в) шляхом паралельного зміщення обох кривих праворуч;

г) шляхом пошуку «середньої кількості» для різних значень ціни.

4. Крива «дохід-споживання» співвідноситься з кривою Енгеля, як крива «ціна-споживання» з:

а) кривою попиту;

б) кривою пропозиції;

в) бюджетною лінією;

г) кривою байдужості.

5. Якщо ціна блага 1 (кількість блага 1 відкладається по горизонталі) і дохід залишаться без змін, а ціна блага 2 зменшиться, то:

а) бюджетна лінія стане більш пологою;

б)бюджетна лінія стане більш крутою;

в) бюджетна лінія не змінить свого положення, оскільки дохід залишився без змін;

г) серед наведених вище варіантів відповідей правильного варіанту немає.

6. Школяр любить комп’ютерні ігри (К) і не любить художню літературу (Л).

Худо́жня літерату́ра, також кра́сне письме́нство - складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.
Такі уподобання школяра відображає наступна крива байдужості:

а) б) в) г)7. Конкурентній фірмі, яка в довгостроковому періоді отримує нульовий економічний прибуток, необхідно:

а) покинути галузь і знайти більш вигіднішу;

б) нічого не змінювати у обсязі виробництва;

в) підвищити ціну на свою продукцію;

г) збільшити обсяги виробництва при зменшенні середніх загальних витрат.

8. Товари А і Б є взаємозамінними. Введення урядом дотації на товар А призведе до таких змін:

а) ціна і обсяг продажу товару Б зменшаться;

б) ціна і обсяг продажу товару А збільшаться ;

в) ціна товару А зросте, а обсяг продажу товару Б зменшиться;

г) ціна товару Б зросте, а обсяг продажу товару А зменшиться.

9. Якщо ціна на продукцію фірми менша за мінімальні середні змінні витрати, то такій фірмі необхідно:

а) збільшити обсяг випуску;

б) зменшити обсяг випуску;

в) закритися тільки у випадку, коли вона має постійні витрати;

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

г) закритися, якщо вона навіть не має постійних витрат.

10. Якщо середні змінні витрати фірми є мінімальними, це означає, що:

а) середній продукт змінного фактора є максимальним;

б) середній продукт змінного фактора дорівнює його граничному продуктові;

в) середні змінні витрати дорівнюють граничним витратам;

г) всі відповіді правильні.

11. Поширений вислів «час – це гроші» допомагає висловити:

а) ідею альтернативної вартості;

б) що у кожної людини є своя вартість;

в) що люди працюють безкоштовно;

г) що гроші – це мета економіки.

12. Збільшення опуклості кривої виробничих можливостей вказує на:

а) збільшення альтернативних вартостей;

б) забруднення навколишнього середовища;

Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.

в) недосконалість ринку;

г) змішаний тип економіки.

13. Що з перерахованого нижче без сумніву означає зростання продуктивності:

а) більша кількість виробленої продукції при меншій кількості працівників;

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

б) більша кількість виробленої продукції при більшій кількості працівників;

в) менша кількість продукції при меншій кількості працівників;

г) менша кількість продукції при більшій кількості працівників.

14. В якому із наведених нижче випадків зміна ціни товару не впливає на обсяг споживання:

а) крива попиту є вертикальною;

б) крива пропозиції є горизонтальною;

в) покупці будуть купувати якомога більше цього товару за даною ціною;

г) покупці готові платити не більше, ніж одну визначену ціну, незалежно від того, яка кількість товару пропонується на ринку.

15. Дохід виробника зменшується, якщо попит на його товар:

а) еластичний і ціна зростає, викликаючи зсув кривої попиту;

б) еластичний і ціна зростає, викликаючи рух вздовж кривої попиту;

в) нееластичний і ціна зростає, викликаючи зсув кривої попиту;

г) нееластичний і ціна зростає, викликаючи рух вздовж кривої попиту.

16. Яка з наведених змін загального обсягу виробництва, що відбулась внаслідок впливу збільшення обсягу єдиного змінного ресурсу, ілюструє дію закону спадної віддачі факторів виробництва:

а) 40; 50; 60; 70; б) 10; 15; 25; 30;

в) 20; 25; 27; 28; г) 70; 60; 50; 40.

17. Автором праці «Принципи економікс», який суттєво змінив напрям розвитку економічної науки, спрямувавши дослідження до мікроекономіки, є:

а) А.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
 Сміт; б) Дж. Міль;

в) А. Маршалл; г) П. Самуельсон.

18. Положення про те, що цінність споживчого блага залежить від запасу або кількості благ, призначених для споживання, обґрунтували представники:

а) інституціоналізму;

б) кейнсіанства;

в) маржиналізму;

г) меркантилізму

19. Що з наведеного не є елементом інфраструктури сучасного ринку:

а) пенсійні фонди;

б) біржі праці;

в) страхові компанії;

Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

г) уряд.

20. Витрати на ресурси підприємницького сектора в простій моделі кругових потоків одночасно є потоками доходів:


 1. домашніх господарств;

 2. державного сектора та домашніх господарств;
  Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.


 3. державного сектора;

 4. сектора домашніх господарств та сектора «закордон».

21. Функція попиту має наступний вид: Qd = 2100 – 3P. За якої ціни цінова еластичність попиту (Ed) складе – 0,75:

а) 200; б) 300; в) 400; г) 500.22. Абсолютно конкурентна фірма виробляє 50 тис. пар кросівок в рік при середніх змінних витратах 650 гр.од. і середніх витратах 780 гр.од. За ринкової ціни одної пари взуття в 840 гр.од. фірма отримує прибуток, що рівний (в млн.гр.од.):

а) 7; б) 9; в) 3; г) 2,7.23.Про фірму, яка не може впливати на ціну готової продукції, відомі наступні дані: ціна є рівною 6 гр.од., постійні витрати – 12 тис.гр.од., середні постійні витрати – 4 гр.од., середні загальні витрати – 7 гр.од., граничні витрати вдвічі перевищують середні постійні витрати і зростають з ростом випуску. Оптимальна стратегія фірми, що максимізує прибуток:

а) зупинити виробництво;

б) не змінювати обсяг випуску;

в) збільшити випуск;

г) зменшити випуск.

24.Розрахуйте, як зміниться ціна товару, якщо уряд призначив дотацію виробникам у 1,5 грн/шт. Функції попиту і пропозиції на цей товар такі: Qd = 10 – P, Qs = - 5 2P.

а) зменшиться на 1,5 грн.;

б) зменшиться на 1 грн.;

в) збільшиться до 6 грн.;

г) зменшиться на 3 грн.

25.Функція корисності споживача U = 2X·Y. Доход споживача становить 24 грн., PX = 4 грн., PY = 6 грн. Оптимальний споживчий кошик складається з:

а) 2Х 3Y;

б) 4,5X 1Y;

в) 3X 2Y;

г) 3Y 1,5X.

26.Коли ціна квитка на стадіон складала 5 грошових одиниць, туди прийшли 40 тисяч уболівальників футболу.

Спожи́вчий ко́шик - набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. Використовується для розрахунку мінімального споживчого бюджету (прожиткового мінімуму), виходячи із вартості споживчого кошика у актуальних цінах.
Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.
Коли ціна квитка піднялася до 10 грошових одиниць, кількість вболівальників скоротилася до 10 тисяч осіб. Якщо вважати, що функція попиту є лінійною, то скільки вболівальників прийде на стадіон при ціні 4 грошові одиниці за квиток:

  1. 24000 осіб;

  2. 36000 осіб;

  3. 46000 осіб;

  4. 54000 осіб.

27.Виручка підприємця, отримана від реалізації його товару, склала 5000 грн. Для того, щоб рентабельність даного виду продукції склала 25%, витрати повинні дорівнювати:

а) 1000 грн.; б) 2000 грн.; в) 3000 грн.; г) 4000 грн.28.Попит на товар представлено рівнянням QD= 200 – 4P, а пропозиція - QS= 2P 170. При встановленні фіксованої ціни на рівні 10 грн. обсяг продажу зменшиться на:

  1. 11,1%;

  2. 12,5%;

  3. 88,8%;

  4. 100%.

29. Попит на товар представлено рівнянням QD= 200 – 4P, а пропозиція - QS= 2P - 40. Надлишок виробника становить:

а) 200; б) 400; в) 600; г) 800.30. За три роки – з 1 січня 1991 року по 1 січня 1994 року – в результаті інфляції купівельна спроможність грошей в країні скоротилась в 10 разів.
Ва́ртість гро́шей або Купіве́льна спромо́жність- кількість товарів і послуг, що можуть бути придбані за одиницю грошей, величина, обернена до рівня цін.
За 1994 рік рівень цін підвищився ще на 60%. Середньорічний темп інфляції за чотири роки складає:

а) 40%; б) 100%; в) 160%; г) 400 %.Творче завдання 1 (10 балів)

Траву на газонах навколо всесвітньо відомого мавзолею Тадж-Махал в Індії часто підстригають вручну молоді жінки за допомогою коротких кухонних ножів. Дорогим чи дешевим є такий спосіб догляду за газонами?

Як зміниться економічна ситуація, якщо робітники виконуватимуть ту саму роботу в розвиненій країні?

Творче завдання 2 (10 балів)

Чи є доступ до всесвітньої мережі Інтернет

а) економічним благом;

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

б) економічним ресурсом?

Обґрунтуйте свою відповідь на питання кожного з пунктів та наведіть приклади.

Задача 1 (10 балів)

Функція граничної корисності споживання блага Х має вигляд MU = 20 – 2Х, а споживання блага Y: MU = 28 – 2Y. Зазвичай раціональний споживач купує 5 одиниць блага Х та 10 одиниць блага Y. Гранична корисність грошей становить 0,5. Визначте ціни благ Х та Y.Задача 2 (15 балів)

Попит на маргарин описується рівнянням: Qd = 10 - Р, а пропозиція – Qs = 4Р - 5 (де Р вимірюється в тис.грн., Q - у тоннах). Через зниження ціни на вершкове масло величина попиту на маргарин змінилася на 10 % за кожного значення ціни.

Ма́сло вершко́ве - молочний продукт, який виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків чи перетворення високожирних вершків.
Одночасно, через підвищення ціни на молоко пропозиція маргарину змінилася на 20% за кожного значення ціни. 1. Визначте нові функції попиту і пропозиції маргарину.

 2. Розрахуйте абсолютні зміни рівноважної ціни і рівноважного обсягу продажу маргарину.

Задача № 3 (20 балів)

Граничні показники роботи фірми-монополіста мають наступний вигляд: MR = 800 – 16Q і MC = 200 4Q. Розрахуйте та проілюструйте за допомогою графіка наступну інформацію:

1) оптимальний рівень випуску та ціни для фірми-монополіста;

2) оптимальний рівень випуску та ціни, якщо фірма (галузь) функціонує в умовах досконалої конкуренції;

3) абсолютну та відносну величину захопленого монополією споживчого надлишку;4) дедвейт-збитки (чисті збитки суспільства) від існування монополії.
Каталог: predmety -> ekonomika -> media -> files
predmety -> Пояснювальна записка Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхід­ність зміни свого ставлення до природи
predmety -> Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2011-2012 н р., 11 клас
predmety -> Пояснювальна записка Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно прикладного мистецтва вишивкою як видом оздоблення текстильних матеріалів. Мережки прозора лічильна техніка вишивання
predmety -> Технологія розвитку критичного мислення у процесі вивчення шкільного курсі історії
predmety -> Наказ Міністерства освіти
predmety -> «Незамінний ґаджет»


Скачати 289.67 Kb.