Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. компенсація

Скачати 67.34 Kb.

1. компенсація
Скачати 67.34 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір67.34 Kb.

Робота водієм на власному автомобілі останнім часом набуває все більшої популярності. Це обумовлено економічною вигодою як для підприємств-роботодавців, так і для таких водіїв. Тому досить часто для виконання передбаченої трудовим договором роботи підприємства, установи, організації (далі – підприємства) наймають водіїв із власним автомобілем. При цьому варто виходити з того, що працівник хоче отримати певну суму коштів за використання свого автомобіля для потреб підприємства. Тому в даній ситуації важливо правильно оформити такого водія на роботу, про що і піде мова далі. В цій статті ми розглянемо два варіанти виплат працівнику за використання його автомобіля для потреб підприємства:
1. компенсація;
2. орендна плата працівнику – звичайній фізичній особі (не фізичній особі – підприємцю).
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Перший варіант трудових взаємовідносин юридично обґрунтовують нормами статті 125 Кодексу Законів про Працю України (далі – КЗпПУ), відповідно до якого працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати компенсації, якщо їх не встановлено в централізованому порядку, визначає власник або уповноважений ним орган за погодженням із працівником.

Державна податкова служба (далі – ДПС) в своєму листі від 01.12.1995, № 10-214/10-5759 "Про деякі питання оподаткування" визнавала, що автомобіль може бути інструментом працівника, який він використовує для потреб підприємства, і до цього часу вона не змінила свого погляду, що є досить вигідним для підприємств та відповідних робітників.

Другий варіант передбачає передавання автомобіля в оренду підприємству. Причому орендні операції регламентуються статтями 759-786 § 1 глави 58 розділу III книги п'ятої Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), статтями 283-292 § 5 глави 30 розділу VI Господарського кодексу України (далі – ГКУ) та Законом України "Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 року 2269-XII (далі – Закон № 2269).

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.
З наведеного випливає, що перший варіант регламентується винятково трудовим законодавством, а другий – трудовим (щодо оформлення працівника) і цивільним законодавством (щодо оформлення автомобіля).1. Компенсація
Особу, яка використовуватиме для виконання роботи, передбаченої трудовим договором, власне авто, оформлюють у загальному порядку, тобто вона пише заяву, на підставі якої видається наказ про прийняття на роботу. В заяві має зазначатися прохання прийняти на постійну роботу водієм із власним автомобілем. Мають бути детально прописані дані автомобіля (марка, державний номер, рік випуску) та порядок амортизаційного відшкодування. З особою із власним авто може бути укладено трудовий договір у письмовій формі, де окремо зазначатиметься порядок використання авто, а також виплати компенсації за амортизацію.

За цим варіантом автомобіль не переходить у володіння підприємства, а залишається у власності працівника. В позаробочий час працівник користується автомобілем на власний розсуд, самостійно забезпечує місце його стоянки; якщо завдано шкоду третім особам під час експлуатації автомобіля для потреб підприємства – самостійно відповідає за її відшкодування. Таким чином цей варіант є досить вигідним для підприємства.Порядок виплати компенсації
Для того щоб розрахувати компенсацію, потрібно знати вартість автомобіля та порядок визначення зносу (амортизації). Зазвичай вартість автомобіля зафіксована в документах на його купівлю, якщо автомобіль новий. Якщо ж автомобіль був в експлуатації, то щоб визначити його вартість, проводять експертизу в незалежного оцінювача. У такому разі акт оцінювання – документ, який підтверджує вартість. Амортизацію нараховують одним з методів, визначених пунктом 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, та з урахуванням вимог Податкового кодексу України.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Конкретний порядок визначення амортизації погоджують між працівником та підприємством у трудовому договорі.

Розрахунок амортизації можна зробити за наступними даними:


– вартість автомобіля згідно з актом оцінки – "А";
– очікуваний термін використання – "В";
– ліквідаційна вартість (очікувана сума продажу після закінчення очікуваного терміну використання) – "С".
Розмір місячної амортизації = [(А – С): В: 12].

Варто також розуміти значення наступних понять:


Вартість, яка амортизується, – це вартість автомобіля, зменшена на ліквідаційну вартість (суму коштів, яку планують отримати від збуту автомобіля, коли закінчиться його експлуатація).

Термін корисного використання (експлуатації) – це строк, протягом якого планується використовувати автомобіль, але не менше 5 років (ст.145 ПКУ). Визначаючи цей термін, здебільшого використовують нормативний період експлуатації (у роках) автомобіля, визначений в інструкції з експлуатації автомобіля, або ж очікуваний період експлуатації.

Крім витрат на виплату компенсації у підприємства виникнуть витрати на технічне обслуговування автомобіля та витрати пально-мастильних матеріалів (так як експлуатувати автомобіль без них не можливо, а в суму амортизації ці витрати не входять).

Па́льно-масти́льні матеріа́ли (скорочено - ПММ) - синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали - (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Інша річ – ремонт і страхування автомобіля.
Страхування транспортних засобів (також автострахування) - вид страхування для легкових автомобілів, вантажівок та інших транспортних засобів, що повинен захистити майнові інтереси автовласника, пов'язані з витратами на відновлення транспортного засобу після аварії, поломки чи купівлю нового авто після угону.
На це повинен витрачатися його власник (працівник-водій) самостійно, якщо інше не передбачено трудовим договором. Крім того підприємство не несе витрат на передрейсовий медогляд водія, водій особисто несе відповідальність за стан свого здоров’я при виїзді.

Про порядок використання автомобіля в господарській діяльності підприємства необхідно видати ще один наказ. Цьому наказі має бути визначено:


–  призначення автомобіля на підприємстві (для яких цілей);
– порядок оформлення подорожніх листів;
–  питання технічного обслуговування.

Для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб вимоги щодо видання наказів не застосовуються. Всі відповідні умови можуть бути зазначені в трудовому договорі або закріплені рішенням підприємця з ознайомленням працівника під підпис.Оподаткування компенсаційної виплати

1) утримання із суми компенсації єдиного внеску:- відповідно до пункту 3.22 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту не належать до фонду оплати праці, тому єдиний соціальний внесок з таких виплат не утримується.

2) нарахування на суму компенсації єдиного внеску: відповідно до пункту 11 Переліку видів виплат …, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 22.12.2010р.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 1170, єдиний соціальний внесок на ці виплати не нараховується.

3) нрахування податку з доходів фізичних осіб: згідно п. 164.2.1 Податкового Кодексу України передбачено оподаткування доходів у вигляді заробітної плати, нарахованої платнику податку відповідно до умов трудового договору; до заробітної плати відносять інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, виплачувані платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму; таким чином для обчислення податку з доходів фізичних осіб, компенсацію за використання автомобіля розглядають як частину заробітної плати. Це означає, що компенсацію враховують разом з іншою частиною заробітної плати під час розрахунку граничної суми доходу, щоб визначити, чи можна працівникові надати податкову соціальну пільгу, та оподатковують у загальновстановленому порядку.2. Оренда

Застосовуючи цей варіант, окремо оформлюють трудові відносини з працівником і окремо – наданий в оренду автомобіль.

Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
Із працівником у загальновстановленому порядку письмово укладають трудовий договір або ж на підставі заяви працівника видають наказ про прийняття на роботу. У цих документах доцільно зазначити, що працівника приймають на роботу водієм на орендований автомобіль такої-то марки, з таким-то номером. Наданий в оренду автомобіль оформлюють письмовим договором найму (оренди), який підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 799 ЦКУ).

Договір оренди повинен обов'язково містити істотні умови (ст. 284 ГКУ):
– назву об'єкта оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
– строк, на який укладається договір оренди;
– розмір орендної плати з урахуванням її індексації;
– порядок використання амортизаційних відрахувань;

Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).

– порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Якщо працівник, який передає автомобіль в оренду, бажає бути на підприємстві єдиним водієм цього автомобіля, в договорі слід про це вказати. Якщо ж цього не буде зроблено, підприємство-орендар матиме право передати орендований автомобіль будь-якому водієві на власний розсуд. Передають автомобіль в оренду та повертають з оренди, оформляючи Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1), затверджений наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

При укладанні договору оренди автомобіль переходить у володіння підприємства. Тобто в позаробочий час працівник-орендодавець не матиме права користуватися автомобілем для особистих потреб, підприємство-орендар повинно забезпечувати стоянку, зберігання та охорону автомобіля (окремі позиції можна визначати індивідуально в договорі оренди). Витрати на страхуванн автомобіля несе підприємство; якщо завдано шкоди третім особам під час експлуатації автомобіля, за її відшкодування відповідатиме підприємство. До того ж на час оренди потрібно буде оформити тимчасовий реєстраційний талон на підприємство в органах Державної автоінспекції (п. 15 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388).

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Обійтися без тимчасового реєстраційного талона можна в тому випадку, коли орендодавець працює водієм на йьому є автомобілі. Підприємство зобов’язане забезпечити передрейсовий медогляд водія.

Оподаткування.  1. орендна плата, нарахована (виплачена) фізичній особі – оподатковується в загальноприйнятому порядку; податок з доходів фізичних осіб сплачує орендар під час виплати орендної плати; орендодавець повинен задекларувати отримані доходи по закінченню звітного року.

  2. Витрати підприємства: орендна плата, включаючи податок з доходів фізичних осіб, технічне обслуговування автомобіля, поточний ремонт автомобіля, паливно-мастильні матеріали, страхування, медичний огляд – все це відносять до витрат при розрахунку оподатковуваного прибутку.
    Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).


Більш детально питання оренди автомобіля розглянуто в Методичних рекомендаціях, затверджених наказом Державного комітету України по водному господарству від 9 червня 2005 року № 165. Таким чином, ми бачимо, що існують досить зручні юридичні варіанти оформлення працівника із власним автомобілем на підприємство.


Скачати 67.34 Kb.

  • Цивільного кодексу
  • 1 . Компенсація
  • Кабінету Міністрів України