Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1 Мета та задачі курсового проекту

Скачати 240.5 Kb.

1 Мета та задачі курсового проекту
Скачати 240.5 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір240.5 Kb.

Вступ

Навчальний процес у Курахівській філії ДВНЗ «ПЕБТ» передбачає різні форми самостійної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи чи курсового проекту, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань.

Сучасний керівник середньої ланки повинен мати не лише глибокі теоретичні знання техніки та технології виробництва, але й володіти методикою створення власних засобів по кваліфікованому технічному обслуговуванню технічних засобів.

1 Мета та задачі курсового проекту

Відмінною ознакою курсового проекту є інженерна розробка деякого об’єкту інформаційно-комунікаційної системи. Обов’язковим є виконання інженерних розрахунків, розробки програмної і/або графічної частини у вигляді моделей, схем, графіків, конструкторської розробки елементу даного об’єкту тощо. Розробка програмних засобів має бути відображена за допомогою відповідної програмної документації.

Створення і впровадження засобів інформаційних технологій пред’являє підвищені вимоги до науково-технічної документації, яка повинна формуватися у вигляді пояснювальної записки.

Мета курсового проекту:


 • Закріплення теоретичних знань студентів, одержаних в процесі вивчення дисципліни;

 • Виконання робіт по розробці, розрахунку моделей, схем, графіків, елементів об’єкту;

 • Набуття студентами навичок самостійного виконання аналізу поставленої задачі, збирання необхідної для цього інформації, її належної обробки та оформлення результатів розробки.

Основні задачі курсового проекту:

 • Показати вміння студентів використовувати теоретичні знання у вирішенні практичних задач;

 • Досконало оволодіти методикою розробки та розрахунку промислової мережі;

 • З’ясувати актуальність дослідження, визначення проблем, пов’язаних з використанням обраних способів і методів реалізації;

 • Науково, аргументовано давати оцінку роботи програмного забезпечення та комп’ютерної мережі;

 • Виявляти та усувати проблеми, що пов’язані з використанням ресурсів системи, з метою найбільш якісного, зручного та надійного її функціонування.


2 Вимоги до виконання курсового проекту

Перш ніж розпочинати роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання: 1. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити тему курсового проекту на сучасному рівні розвитку інформаційних технологій, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події в обслуговуванні системи з позиції сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсового проекту.

 2. Дослідницький характер. У курсовому проекті повинні міститись елементи дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел вітчизняних та зарубіжних авторів; систематизація та аналіз різних засобів створення комп’ютерних мереж; розробка висновків та інструкції з налаштування та адміністрування мережі.

 3. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсового проекту, що підвищить його якість. У роботі не повинно бути граматичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, коментарів, списку використаної літератури.


3 Оформлення пояснювальної записки

Пояснювальну записку виконують друкованим способом на аркушах паперу формату А4 з рамкою та основним написом (штампом). Шрифт, який рекомендується, Times New Roman №14. Розмір лівого поля – 30мм, правого – 10мм, верхнього та нижнього полів – 20мм. Міжрядковий інтервал – полуторний (1,5см). Абзаци в тексті починаються відступом від краю лівого поля, рівним 15мм.

Нумерація сторінок пояснювальної записки повинна бути послідовною, починаючи з титульного листа, на якому номер сторінки не ставиться. Номер сторінки ставиться у нижньому правому куті.

Текст поділяється на розділи та підрозділи. Номери розділів повинні мати порядкові номери арабськими літерами. Номери підрозділів складаються з номерів розділів та підрозділів, розділених крапкою (2.1). Після останньої цифри номеру підрозділу крапка не ставиться.Розділи та підрозділи повинні мати заголовки, які слід писати без крапки в кінці. Переноси слів у заголовках не допускаються. Інтервал між заголовком та текстом повинен бути 15 – 16мм. Кожен розділ повинен починатися з нового аркушу. Кожен пункт тексту з абзацу.

У формулах в якості символів слід використовувати позначення, встановлені відповідними стандартами. Пояснення символів що входять в формули, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Їх дають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони приведені у формулі. Перший рядок пояснювання починається зі слова „де” без двокрапки після нього.

Наприклад: І=U/R

де І – струм, А;

U – напруга, В;

R – опір, Ом.

Формули нумеруються арабськими цифрами в межах поточного розділу. Записуються на рівні формули справа в круглих скобках (3.1) – перша формула третього розділу. Посилання в тексті на формули дають в круглих скобках (3.1).

Цифровий матеріал оформлюється у вигляді таблиць. Таблиця може мати назву та номер, після яких крапка не ставиться.

Наприклад:

Таблиця 2.2 – Назва таблиці

Слово „Таблиця” вказують один раз зліва. Якщо таблиця має перенос, то над іншими частинами таблиці зліва пишуть слова „Продовження таблиці 2.2”, а також лінію, яка відмежує першу частину таблиці, не проводять.

Таблицю можна розташовувати одразу після посилання на неї в тексті або у додатках, на окремому аркуші або поточному. Допускається розташування таблиці при альбомній орієнтації аркуша.

Графу „номер по порядку” (№ п/п) в таблицю включати не допускається. Якщо цифрові дані в таблиці не приводяться, то у графі ставлять риску „ – ”.

Малюнки та ілюстрації розташовуються як по тексту документа, так і в додатках. Нумеруються в межах поточного розділу арабськими цифрами. Ілюстрації можуть мати назву та пояснювальні дані (підмалюнковий текст).

Наприклад:

Малюнок 1.2 – Назва малюнку

Додатки виконуються на аркушах А4, розташовуються в кінці документу в порядку посилань на них у тексті. Кожен додаток починеться з нової сторінки з розташуванням зверху посередині сторінки слова „Додаток” та його позначення. Додатки позначаються заглавними літерами українського або латинського алфавіту, починаючи з літери А. Додаток повинен мати заголовок, записаний окремим рядком під словом „Додаток”. Всі додатки повинні перераховані в змісті з вказівками їх позначень та заголовків.

В кінці документу перед додатками повинен бути список літератури, до якого включають всі джерела в порядку появлення посилань в тексті.

Наприклад:

Шлюндін В.Н. Цифрові пристрої. М.: Вища школа, 1991. – 335 с.4 Структура курсового проекту
Склад пояснювальної записки:

 1. титульний лист;

 2. завдання на курсовий проект;

 3. зміст;

 4. вступ;

 5. теоретичний розділ;

 6. проектування мережі;

 7. висновки;

 8. перелік використаної літератури;

 9. додатки.

Рекомендуємо обсяг курсового проекту – 20-40 стор., котрий розподіляється по розділам таким чином:

 • вступ .......................................1-2 стор.

 • загальний розділ ....................10-14 стор.

 • спеціальний розділ ................8-12 стор.

 • висновки .................................1-2 стор.

Курсовий проект повинен бути надрукований, складений в окрему папку. Здавати на перевірку надрукований курсовий проект разом із дискетою з електронною версією даного курсового проекту.


5 Завдання на курсовий проект

Курсовий проект з дисципліни «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» передбачається виконувати за окремими варіантами за темою «Проектування інформаційно-комунікаційної системи (ІКС)», що найбільшою мірою забезпечує додержання студентом самостійності при її виконанні.Проектування ІКС у загальному випадку передбачає:

 • порівняльний аналіз різних варіантів архітектури локальних/глобальних мереж з системних позицій за основними параметрами (критеріями):

 1. надійність. При визначенні надійності мережі необхідно розглянути механізм безперебійного доступу до даних: зеркалювання, томи, чергування даних, масиви RAID тощо;

 2. доступність – можливість, яка дозволяє підключати робочі станції до ресурсів мережі з різних місць. Для визначення доступності мережі необхідно розглядувати наступні технології: бездротові (Bluetooth, Wi-Fi), дротові технології (Ethernet, Token Ring, FDDI), VPN, модемний доступ до мережі, а також організацію взаємодії цих технологій;

 3. відмово стійкість – повинні бути розглянути механізми, що забезпечують роботу мережі (надмірність мережі, джерела безперебійного живлення тощо);

 4. розширюваність. Мережа повинна володіти здібністю до зростання. Це означає, що спочатку реалізована мережа повинна збільшуватися без яких-небудь істотних змін базового устаткування. При визначенні розширюваності слід розглянути різні можливості для розширення існуючої мережі;

 5. адаптованість. Мережа має бути побудована з врахуванням технологій майбутнього і не повинна включати елементи, які надалі обмежували б впровадження новітніх технологічних рішень;

 6. керованість. Слід розглянути технології і механізми, що полегшують поточний контроль і управління для забезпечення стабільності роботи мережі;

 7. автономність. Необхідно розглянути механізми, що здійснюють автоматичне налаштування устаткування і ПЗ для забезпечення працездатності мережі (DHCP, динамічна маршрутизація, тощо)ж

 8. захищеність (інформаційна безпека). При визначенні безпеки мережі слід розглянути загрози, яким може піддаватися інформаційна інфраструктура (віруси, мережеві атаки, уразливості програмного забезпечення, тощо) та технології (антивірусне ПЗ, між мережні екрани, антиспам-системи, тощо), що усувають ці загрози;

 9. зручність у використанні. При розгляді функціональних можливостей необхідно оцінити наскільки мережа зручна у використанні для клієнтів мережі;

 • побудову мережі у відповідності із запропонованими вимогами і заданою конфігурацією (мінімальної, оптимальної або з перспективою розвитку) за варіантом;

 • розробку структурної схеми мережі, структури апаратного та програмного забезпечення для надання користувачам заданого переліку послуг (сервісів), включаючи послуги глобальної обчислювальної мережі.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ пояснювальної записки має містити такі основні пункти:

 • легенда підприємства (опис виду діяльності);

 • відповідно до легенди підприємства вибір прикладного програмного забезпечення для різних підрозділів організації;

 • обґрунтування вибору: мережевих служб та протоколів передачі; топології мережі; технології передачі даних; фізичного середовища передачі даних.

 • Склад активного обладнання необхідного для організації ІКС підприємства.

Розділ пояснювальної записки ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ має містити такі основні пункти:

 • План приміщення підприємства відповідно варіанту завдання, із зазначенням всього встановлювального обладнання (робочих станцій, серверів, активного обладнання, кабельної системи);

 • Схему з’єднання активного обладнання (навести топологічну структуру);

 • Розрахунок обсягу даних які передаються в мережі підприємства; мінімальної конфігурації для серверів та робочих станцій; вартості встановленого обладнання і програмного забезпечення.

 • Структуру вертикальної кабельної мережі.

(Номер варіанту – це ваш номер по списку в журналі.).


6 Перевірка курсових проектів (робіт)

При перевірці курсових проектів (робіт) керівник робить письмові зауваження, зрозумілі помітки, виправлення, якими відмічає позитивні сторони роботи та недоліки, які треба ліквідувати до захисту.

Курсові проект (роботи), зміст яких відповідає вимогам, допускаються до захисту, про що викладачем робиться відмітка на титульному аркуші («допущено до захисту», дата, підпис). При необхідності курсовий проект (робота) доопрацьовується згідно з зауваженнями, а потім допускається до захисту.


 1. Захист курсових проектів (робіт)

Захист курсових проектів (робіт) студентами проводиться перед комісією у складі одного-двох викладачів циклової комісії та керівника курсового проекту (роботи).

Порядок захисту курсового проекту (роботи): • доповідь автора (до 10 хвилин), в якій розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та прийняті рішення;

 • відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії та присутніх на захисті студентів;

 • оцінювання членами комісії якості виконання, змісту та захисту курсового проекту (роботи) студента.

При оцінці курсового проекту (роботи) враховуються:

 • теоретичний рівень, розкриття сутності та глибини змісту, теоретична обґрунтованість теми;

 • набуття навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, виконувати розрахунки тощо, грамотно оформляти бібліографію;

 • використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів;

 • планомірний і систематичний характер роботи студента над темою;

 • якість і правильність оформлення,

 • своєчасність здачі курсового проекту (роботи).

Курсовий проект (робота) оцінюється за чотирибальною шкалою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”. У випадку отримання студентом при захисті курсового проекту (роботи) оцінки „незадовільно” рішенням циклової комісії йому пропонується нова тема і новий термін виконання курсового проекту (роботи).

Плани поверхів 3поверхової будівлі підприємства


А

1Б

Е

2

3Е4

5

6В

Е

Д

Е

Г

Г


План 1


А

Е

3

2Е

6Б

1

4

5Д

Г

В


План 2


1

Е

3

2

А4

Е6

5

БГ

Д

В


План 3


1

3

А

2Е6

Б

4

5Д

Г

В


План 4


1

Е

АБ

3

2

ЕЕВ

6

4

5Д

Д

Г


План 5

Літерами позначено розміри кімнат та коридору (м), цифрами пронумеровано кімнати поверху.Варіанти завдання на курсовий проект

Таблиця 1 - ЗавданняПлан приміщення

Висота стелі

Розміри приміщень,м

Кількість комп’ютерів в кімнатах

А

Б

В

Г

Д

Е

1 поверх

2 поверх

3 поверх

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

План 1

2,70

4

5

5

7

6

2

3

4

5

6

5

4

5

6

7

7

6

6

7

4

5

6

7

7

2

План 2

2,90

5

5

6

7

7

2

5

6

7

9

9

8

7

6

6

9

8

7

6

2

3

4

5

6

3

План 3

3,00

5

5

8

6

7

2

8

7

6

7

5

6

5

7

8

8

7

9

6

5

4

5

6

6

4

План 4

3,25

5

6

5

7

8

2

5

6

7

7

7

8

7

7

6

7

9

4

3

6

7

6

7

3

5

План 5

3,10

6

5

6

7

7

2

3

4

5

5

4

4

6

9

7

5

6

5

6

5

5

4

4

4

6

План 1

3,40

5

6

5

8

6

2

8

7

4

5

5

4

5

6

5

7

8

8

7

6

5

5

4

7

7

План 2

2,80

5

5

6

6

7

2

7

6

2

3

6

7

9

9

8

5

6

5

4

7

5

5

6

6

8

План 3

2,70

5

5

6

6

8

2

9

6

5

4

5

4

5

6

5

7

6

7

4

5

6

5

4

5

9

План 4

2,90

6

7

8

5

6

2

6

5

5

4

6

7

9

9

8

7

5

6

5

7

5

7

6

4

10

План 5

3,00

6

5

6

6

8

2

2

7

5

5

4

5

6

5

7

5

6

5

6

7

5

7

4

5

11

План 1

3,25

4

5

6

7

6

2

4

5

6

5

4

5

6

7

4

5

5

4

8

7

6

5

4

3

12

План 2

3,10

5

6

7

6

7

2

5

6

7

4

5

3

7

6

2

3

6

7

5

4

7

5

6

4

13

План 3

3,40

5

7

6

7

6

2

3

7

6

2

5

4

9

6

5

5

4

5

6

7

4

6

7

6

14

План 4

2,80

6

4

5

6

7

2

5

4

5

6

5

7

6

2

3

5

7

3

7

6

5

7

6

5

15

План 5

2,70

6

5

6

6

7

2

5

6

5

4

5

6

7

4

4

5

7

6

5

4

5

4

5

3

16

План 1

2,90

4

7

5

6

6

2

5

7

4

5

3

7

6

2

7

7

4

5

6

7

3

7

8

7

17

План 2

3,00

5

7

6

7

6

2

5

6

2

5

4

9

6

5

6

7

4

6

5

7

8

8

7

6

18

План 3

3,25

5

6

7

6

7

2

7

7

9

4

3

6

7

3

7

6

2

8

7

9

6

5

4

4

19

План 4

3,10

6

7

7

8

6

2

6

5

6

5

6

7

6

7

6

5

4

5

6

7

4

7

4

6

20

План 5

3,40

6

6

5

5

8

2

6

7

4

5

5

4

7

6

7

4

5

3

7

6

2

7

6

4


Таблиця 2 - ЗавданняКількість серверів

Тип операційної системи

Підвищені вимоги до

Конфігурація мережі

Робочі станції

Сервери

1

2

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

2

3

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна

3

4

Windows Vista

Windows Server 2012

продуктивності

з перспективою розвитку

4

5

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

5

4

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна

6

5

Windows Vista

Windows Server 2012

продуктивності

з перспективою розвитку

7

3

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

8

2

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна

9

4

Windows Vista

Windows Server 2012

продуктивності

з перспективою розвитку

10

2

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

11

3

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна

12

4

Windows Vista

Windows Server 2012

продуктивності

з перспективою розвитку

13

5

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

14

4

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна

15

2

Windows Vista

Windows Server 2012

продуктивності

з перспективою розвитку

16

3

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

17

2

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна

18

5

Windows Vista

Windows Server 2012

продуктивності

з перспективою розвитку

19

3

Windows 7 Pro

Windows Server 2003

надійності

мінімальна

20

2

Windows 8 Pro

Windows Server 2008

безпеки

оптимальна


Рекомендований перелік літератури

 1. Амато В. Основы организации сетей Cisco : в 2 кн. / Амато В. – М. : Вильямc, 2002. – 512 с. – Кн. 1

 2. Амато В. Основы организации сетей Cisco : в 2 кн. / Амато В. – М. : Вильямc, 2002. – 464 с. – Кн. 2

 3. Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей : учебное пособие / Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю.; под ред. Гагариной Л.Г. – М. : ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2007. – 272 с.

 4. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов / Олифер В.Г., Олифер Н.А. – СПб. : Питер, 2010. – 944 с.

 5. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы : Учебник для вузов / Олифер В.Г., Олифер Н.А. – СПб. : Питер, 2009. – 672 с.

 6. Программа сетевой академии CISCO CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. – 1168 с.

 7. Программа сетевой академии CISCO CCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. – 994 с.

 8. Сергеев А. Офисные локальные сети / Сергеев А. – М. : Диалектика, 2009. – 320 с.

 9. Столингс В. Современные компьютерные сети / Столингс В. – СПб. : Питер, 208. – 784 с.

 10. Столлингс В. Современные компьютерные сети / Столлингс В. – СПб. : Питер, 2003. – 784 с.

 11. Таненбаум Э.С. Компьютерные сети / Таненбаум Э.С. – М. : Диалектика, 2010. – 992 с.

 12. Таненбаум Э.С. Компьютерные сети / Таненбаум Э.С. – М. : Питер, 2003. – 992 с.

 13. Телекоммуникационные системы и сети : Учебное пособие. В 3 томах. Том 3. – Мультисервисные сети / В.В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов, А.Ф. Ярославцев; под ред. проф. В.П. Шувалов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2005. – 592 с.

 14. Хилл Б. Полный справочник по CISCO / Хилл Б. – М. : Вильямс, 2004. – 1053 с.
Скачати 240.5 Kb.

 • 1 Мета та задачі курсового проекту
 • Основні задачі курсового проекту
 • 2 Вимоги до виконання курсового проекту
 • 3 Оформлення пояснювальної записки
 • 4 Структура курсового проекту
 • 5 Завдання на курсовий проект
 • 6 Перевірка курсових проектів (робіт)
 • Захист курсових проектів (робіт)
 • Плани поверхів 3поверхової будівлі підприємства
 • Варіанти завдання на курсовий проект Таблиця 1 - Завдання
 • План приміщення Висота стелі Розміри приміщень,м
 • Кількість серверів Тип операційної системи Підвищені вимоги до
 • Рекомендований перелік літератури