Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Основні характеристики навчальної дисципліни

Скачати 426.23 Kb.

1. Основні характеристики навчальної дисципліни
Скачати 426.23 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір426.23 Kb.
1   2

Зразки тестових завдань

1) Сучасним аналогом курсу поліцейського права є:а) Сімейне право

в) Адміністративне право

б) Конституційне право

г) Цивільне право

2) Основними джерелами права в Римській імперії були:а) Конституції

в) Правові звичаї, цехові статути, релігійні твори та юридичні кодекси

б) Правові звичаї, твори римських юристів, імператорські конституції та едикти римських чиновників

г) Правові звичаї та едикти

3) Витоки сучасного курсу теорії держави і права слід шукати в:а) Камералістиці

в) Історико-юридичній школі

б) Філософії та енциклопедії права

г) Поліцейському праві

4) Свій початок наука поліцейського права бере з:а) Теорії меркантилістів

в) Камералістики

б) Філософії права

г) Римського права

5) До системи знань з поліцейського права входили:а) Вчення про безпеку та політику

в) Вчення про благоустрій та права людини

б) Вчення про безпеку та благоустрій

г) Вчення про економіку та політику

6) Кодекси імператорів – це:а) Юридичні збірники, які містили правові норми та інструкції імператорів

в) Юридичні збірники, які містили твори римських юристів та чиновників, що відображали норми звичаєвого права

б) Неписані правила поведінки, які отримали силу закону в зв’язку багаторазового застосування

г) Юридичні збірники, які містили правові норми та інструкції римських урядових чиновників.

7) Рецепція римського права на українських землях відбувалася переважно за яким зразком?

Рецепція римського права Рецепція римського права (від лат. receptio - прийняття) - процес запозичення і засвоєння римських юридичних концепцій, поглядів, понять і конструкцій, що розпочався у середньовічній Європі.а) Західним

в) Західним та Східним

б) Південним

г) Східним

8) Першим професором-романістом юридичного факультету Київського університету св. Володимира був брат польського поета:а) О.М. Міцкевич

в) В.В. Карпека

б) Ф.І. Леонтовича

г) М.Х. Бунге

9) 8 листопада 1833 р. вийшов указ про заснування Університету Святого Володимира в складі двох факультетів:а) Історичного та Юридичного

в) Юридичного та Економічного

б) Юридичного та Медичного

г) Філософського та Юридичного

10) Першим деканом юридичного факультету Київського університету був:

а) М. Максимович

в) І. Данилович

б) Є. Спекторський

г) А. Бунге

11) Документ, який складається з вже існуючих законів, а також змін та пояснень до них, має назву:а) Звід

в) Указ

б) Статут

г) Уложення

12) Першою російськомовною працею, присвяченою філософії права, стала «Энциклопедия законоведения», автором якої був:а) М. Пілянкевич

в) К. Неволін

б) К. Митюков

г) М. Ясинський

13) З яких частин складався Звід цивільного права Юстиніанаа) Кодекс, Дигести та Інституції

в) Кодекс, Едикт та Інституції

б) Дигести, Конституції та

Інституціїг) Кодекс, Дигести та Інституції

14) Хто з перелічених науковців був представником Київської університетської школи поліцейського права:а) М.І. Пілянкевич

в) О.О. Малиновський

б) А.К. Митюков

г) М.Х. Бунге

15) На становлення та розвиток поліцейського права як самостійної юридичної дисципліни визначальний вплив мало:а) Німецьке правознавство

в) Російське правознавство

б) Римське правознавство

г) Французьке правознавство

16) Камералістика – це наукаа) про фіскальну політику

в) про римське право

б) про закономірності злочинної діяльності

г) про державне управління

17) Вчення про державний благоустрій, як складова системи знань з поліцейського права, перебувала в тісному зв’язку з:а) Політекономією

в) Філософією та енциклопедією права

б) Римським правом

г) Міжнародним правом

18) Хто з перелічених науковців не є представником школи істориків західно-руського права:а) О.О. Малиновський

в) М.О. Максимейко

б) К.А. Митюков

г) М.М. ЯсинськийВідповіді на тестові завдання:
1 – В; 2 – Б; 3 – Б; 4 – В; 5 – Б; 6 – А; 7 – Г; 8 – А; 9 – Г; 10 – В; 11 – Г;

12 – В; 13 – А; 14 – Г; 15 – А; 16 – Г; 17 – А; 18 – Б;


Порядок та критерії оцінювання знань студентів під час поточного, підсумкового та модульного контролю

Об’єктом контролю є знання студентом ключових понять та категорій, матеріалу курсу у вигляді основоположних концепцій, теорій, методів.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.
Навчальна дисципліна «Історія правничої думки в Київському університеті» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.Для студентів денної форми навчання підсумкова оцінка розраховується як сума наступних показників: суми балів, отриманих за роботу на семінарських заняттях (максимально 20 балів); суми балів, отриманих за самостійну роботу (максимально 10 балів); суми балів, отриманих за 2 модульні контрольні роботи (максимально 2*5=10 бали); суми балів, отриманих за залік (максимально 60 балів).

За виступ на семінарі максимально зараховується 5 балів, за доповнення – 3 бали. Як перша, так і друга модульна контрольна містить два теоретичні запитання, 3 категорії та 5 тестових завдань. За кожне теоретичне питання ставиться по 3 бали, за відповідь на 5 тестових завдань та розкриття змісту 5 категорій – по 2 бали.

Протягом модульного контролю перевіряються знання теоретичних питань та відповідних їм категорій.

Завдання на залік містить 2 теоретичних запитання, 5 тестових завдань та 5 категорій. За кожне теоретичне запитання ставиться по 20 балів, за відповідь на 5 тестових завдань та розкриття змісту 5 категорій – по 10 балів.

Підсумкова оцінка виставляється як за національною шкалою, так і за 100 бальною шкалою. Поточний контроль знань студентів відбувається за результатами оцінювання роботи студентів на семінарських та практичних заняттях, виконання ними модульних робіт, завдань для самостійного опрацювання. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.
ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Спеціальність 1 курс.

Семестр І сем., 2016/2017 н.р.

Навчальний предмет Історія правничої думки в Київському університеті


ВАРІАНТ І


1. Предмет, джерела та завдання науки поліцейського права.

2. М.М. Цитович талановитий представник Київської університетської школи поліцейського права.

3. Категорії: камералістика, енциклопедія права, легат.

4. Тестові завдання.


Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права протокол №__ від «____ » квітня 2016 р.
Викладач Соломаха А.Г.


Методика розрахунку підсумкової оцінкиМодуль

Вид контролюІ

Поточний контроль роботи студента на семінарських заняттях

10

Модульний контроль

5

ІІ

Поточний контроль роботи студента на семінарських заняттях

10

Модульний контроль

5

х

Контроль самостійної роботи

10

х

Підсумковий контроль (залік)

60

х

Підсумкова оцінка

100


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

A

зараховано

85 – 89

B

75 – 84

C

65 – 74

D

60 – 64

E

35 – 59

F

незараховано

1 – 34

G10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Гриценко І.А., Короткий В.А. Юридичний факультет Університету святого Володимира 1834-1920 рр. – К.: Либідь, 2009. – 256 с.

 2. З іменем Святого Володимира (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників): У 2 кн. Кн.1. / Упоряд. В. Короткий, В.Ульяновський. – К., Заповіт, 1994. – 398 с.

 3. З іменем Святого Володимира (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників): У 2 кн. Кн.2. / Упоряд. В. Короткий, В.Ульяновський. – К., Заповіт, 1994. – 453 с.

 4. Кавун Т. Історія викладання римського права в Київському університеті святого Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. - № 87-88. – С. 77-80.

 5. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – Кн.1 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 440 с.

 6. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. – (Па’мятки правничої думки Київського університету). – Кн.2 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 464 с.

 7. Римське право в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – Кн.1 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 528 с.

 8. Римське право в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – Кн.2 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 432 с.

 9. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2011. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – Кн.1 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 560 с.

 10. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2011. – (Па’мятки правничої думки Київського університету). – Кн.2 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 447 с.

 11. Соломаха А. Г. Участь М. Цитовича у дискусії щодо проблем поліцейського права на сторінках газети «Право» / А. Г. Соломаха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». – 2013. – Вип. 22. – С. 213–223.

 12. Соломаха А. Г. Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича / А. Г. Соломаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 2(96). – С. 119–124.

 13. Соломаха А. Г. Наукова діяльність М. Цитовича: курси лекцій з поліцейського права / А. Г. Соломаха // Адміністративне право і процес. – 2013. – № 3(5). – С. 168–189.

 14. Соломаха А. Г. Викладацька діяльність М. Цитовича – останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира / А. Г. Соломаха // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 1(7). – С. 203–217.

 15. Соломаха А. Г. Роль професора А. Антоновича у становленні наукових поглядів М. Цитовича на науку поліцейського права / А. Г. Соломаха // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 528–535 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_83.pdf

 16. Соломаха А. Г. Становлення М.Д. Іванішева як науковця-поліцеїста / А. Г. Соломаха // Право.ua. – 2015. - № 1. – С. 63 -69

 17. Соломаха А. Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге / А. Г. Соломаха // Адміністративне право і процес. -2015. - №2 (12). – C. 23 – 36 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/450-politsejske-pravo-bunge

 18. Соломаха А. Г. Київська університетська школа поліцейського права / А. Г. Соломаха // Наше право. – 2015. – C. 49-57

 19. Соломаха А. Г. Поліцейське право у науковій спадщині М. М. Цитовича: Монографія. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 200с.


Додаткова література


 1. Антологія української юридичної думки: в 6 т. / Заг. ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2002. - Т.5: Поліцейське та адміністративне право. - 2003. - 600 с.

 2. Філософія права: підручник / За заг. ред. О.Г. Данильян. - Х.: Право, 2009. - 208 с.

 3. Литвинов О.М. Філософія права Павла Новгородцева: суспільний ідеал-право-держава: монографія. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. - 292 с.

 4. Радбрух Г. Філософія права / пер. Є. Причепій, В. Приходько. - К.: Тандем, 2006. - 316 с.

 5. Сливка С.С. Філософія права: навч. посіб. - Л.: ЛьвДУВС, 2010. - 263 с.

 6. Римське право та правова культура Європи / За ред. А. Дембіньскі, М. Йоньца. - Люблін : Видавництво Люблінського католицького ун-ту, 2008. - 141 c.

 7. Римське право: підручник. / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. - 2-ге вид. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 528 c.
  Юрінком Інтер - одне з найбільших українських видавництв юридичної літератури. За понад п'ятнадцять років існування Юрінком видав понад п'ятсот найменувань книг із загальним тиражем в кілька мільйонів примірників.


 8. Римське приватне право. Академічний курс: підручник / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик. - К.: Ін Юре, 2012. - 390 с.

 9. Кирпичов О.А. Римське приватне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк: Юго-Восток, 2007. - 320 с.

 10. М.Бунге: сучасний дискурс / За ред. В.Д. Базилевич. - К.: Знання, 2005. - 697 с.


1   2


Скачати 426.23 Kb.

 • ВАРІАНТ І