Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. соціологія як наукова дисципліна об’єкт І предмет соціології. Місце соціології у системі наук

Скачати 157.6 Kb.

1. соціологія як наукова дисципліна об’єкт І предмет соціології. Місце соціології у системі наук
Скачати 157.6 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації04.06.2017
Розмір157.6 Kb.
ТипПротокол
1   2
Теми есе

 1. Основні види потреб сучасного студента.

 2. Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.
  Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


 3. Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.
  Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.


 4. Процес соціального контролю над окремою особистістю в українському суспільстві: механізм та суб’єкти.

 5. Легалізація проституції в Україні: аргументи «за» та «проти»


Додаткові завдання та питання для обговорення
1. Графічно зобразити співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» і «особистість».

2. Малюнком зобразити соціалізацію людини, включаючи етапи, агентів соціалізації на кожному етапі, девіантну поведінку.

4. Пояснити співвідношення в людині соціального і біологічного. Аргументувати відповідь.

5. Поясніть з позицій різних теорій девіації таку поведінка, як бродяжництво6. Що можна вважати проституцією? Чи треба легалізувати проституцію в нашій країні?
Тема 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СТРАТИФІКАЦІЯ


 1. Поняття «соціальна спільність» і «соціальна група»

 2. Соціальна структура суспільства

 3. Сутність та історичні типи соціальної стратифікації

 4. Соціальна мобільність, види мобільності


Основні поняття: соціальна структура, соціальна група, соціально-професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура;
Соціа́льна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.
Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
соціально-класова підструктура, соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності..
Соціа́льна стратифіка́ція - диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення. Стратифікація - це розташування індивідів і груп згори вниз горизонтальними шарами (стратами) за ознакою нерівності в прибутках, власності, рівні освіти, обсягу влади, професійному престижі, стилі життя.
Соціальна мобільність Соціальна мобільність - перехід індивіда, соціального об'єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р.
Поняття соціальний клас описує в соціології великі групи людей, які виділяються спільними, особливо економічними прикметами, але часто також специфічним відчуттям колективної приналежності або класовою свідомістю.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Тенденції розвитку соціальної структури сучасного українського суспільства.
  Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.


 2. Бідність як соціальний феномен.

 3. Робочий клас у сучасному суспільстві.

 4. Розвиток середнього класу в Україні.

 5. Зміни в соціально-професійній структурі українського суспільства: минуле, сучасне та майбутнє.

 6. Зміни в соціально-демографічній структурі українського суспільства: минуле, сучасне та майбутнє.


Теми есе

 1. Переваги та недоліки соціальної (не)рівності.

 2. Соціальна мобільність моєї родини: соціологічний аналіз життя трьох поколінь.

 3. Відтворення соціального розшарування у родині.

 4. Соціальна стратифікація – необхідність чи джерело конфлікту?

 5. Соціальне походження та життєвий успіх.


Додаткові завдання та питання для обговорення

    1. Чому виникла соціальна нерівність в суспільстві?
     Диференціація соціальна (від лат. differentia - розрізнення) - процес і стан подрібнення певної соціальної цілісності (суспільства, організації, групи) на складові частини чи елементи (інституції, сегменти, індивіди).
     Соціа́льна нері́вність - становище в суспільстві, коли окремі соціальні групи мають різний соціальний статус, належать до різних суспільних класів або соціальних кіл. До аспектів соціальної нерівності належить правова нерівність, обмеження свобод, майнова нерівність, нерівність щодо доступу до освіти, медичного обслуговування тощо.
     Як пов’язані біологічна та соціальна нерівність

 1. Описати основні страти українського суспільства. Розмістити себе в одній з страт, пояснити чому була обрана саме ця страта. Описати стереотипний образ життя кожної з страт.

 2. Визначити, до якого виду соціальних спільнот відносяться: мусульмани, офісні працівники (всі, хто працює в офісах), сільські жителі, власники «Жигулів», бідні, глядачі феєрверку на площі, холерики, молодь Харкова, татари, члени асоціації стоматологів України, пасажири трамвая, чоловіки, безробітні, попутники в електричці які постійно зустрічаються, глядачі футболу, вчителі

 3. Описати, які канали вертикальної мобільності діють в сучасній Україні?
  Соціа́льна спільно́та - сукупність людей, яку характеризують умови їхньої життєдіяльності, спільні для даної групи взаємодіючих індивідів; приналежність до територіальних утворень, які історично склалися, приналежність групи взаємодіючих індивідів, що вивчається, до тих або інших соціальних інститутів.


 4. Т. Мальтус вважав: бідність – наслідок надмірного зростання населення. У бідності винні самі бідні. Допомагаючи бідним, держава заохочує зростання населення і тим самим збільшує бідність. Треба, вважає він, скасувати державні субсидії, а турботу про бідних цілком покласти на приватні благодійні фонди.
  Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
  Чи згодні ви з такою думкою? Чи підходить рецепт Мальтуса до України? Дж.С. Мілль вважав обмеження народжуваності кращим засобом боротьби з бідністю. Яка ваша думка з цього приводу?


Тема 4 ЕТНІЧНА І ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ


 1. Поняття та історичні типи етносу

 2. Етнічні відносини. Етнічна свідомість народу України

 3. Поняття ґендеру. Ґендерні відмінності у сучасному світі


Основні поняття: етнос, плем’я, народність, нація, етнічний конфлікт, біологічна стать, ґендер, ґендерна сегрегація праці, маскуліність, феміність, «скляна стеля», фемінізм.
Національна свідомість - сукупність соціальних, економічних, політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких виявляються особливості життєдіяльності націй та етносів.
Ґендер - (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, на відміну від статі, яка позначає біологічні відмінності, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим смислом жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального ґендерного досвіду.
Стать - біологічно (генетично) зумовлений поділ біологічних організмів на самців та самиць (для людей - на чоловіків та жінок). У більшості організмів стать визначається набором специфічних статевих хромосом.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Сучасні проблеми національної ідентичності, толерантності, ксенофобії.

 2. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.

 3. Фемінізм як теорія і соціально-політичний Рух.

 4. Гендерні стереотипи: минуле та сучасність

 5. Регіоналізм в Україні: причини та наслідки.

 6. Невербальні засоби гендерної соціалізації.

 7. Реклама як відзеркалення гендерних стереотипів.


Теми есе

 1. Телесеріали як засоби ґендерної соціалізації.

 2. Моє бачення ґендерної рівності.

 3. Позитивні та негативні наслідки ксенофобії.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Чи може існувати рівність між чоловікам і жінками, в чому вона має виражатися, якими мають бути гендерні ролі.

 2. Опишіть образи ідеального чоловіка і жінки, які поширені у Вашому оточенні. Пояснити, чим обумовлено існування таких образів?

 3. Опишіть Вашу власну гендерну соціалізацію. Відзначте внесок різних агентів соціалізації.

 4. Чому існують міжнаціональна ненависть і ворожнеча?

 5. Чому у багатьох країнах можна спостерігати прояви антисемітизму?


Тема 5 СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ


 1. Поняття, ознаки, структура й види соціальних інститутів.

 2. Функції соціальних інститутів.

 3. Зміни у соціальних інститутах.

 4. Соціальні організації.


Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, функція соціального інституту, дисфункція соціального інституту, явна та латентна функції соціального їнституту, соціальна організація, синергетичний ефект, утилітарна, примусова, символічна організації, формальна й неформальна організації, бюрократична організація, освіта, функції освіти: явні та латентні, екстенсивна, інтенсивна та продуктивна цілі освіти, реформування освіти.
Соціа́льна організа́ція (від пізньолат. organizio - «формую», «надаю узгодженого вигляду», лат. organum - «знаряддя, інструмент») - одне з засадничих соціологічних та соціально-філософських понять. У широкому сенсі, соціальна організація - це встановлений у суспільстві нормативний соціальний порядок, а також діяльність, спрямована на його підтримання або приведення до нього.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Переваги та недоліки бюрократичних організацій.

 2. Оновлення освіти у ХХI ст.: причини та головні тенденції.

 3. Основні проблеми вищої освіти в Україні.

 4. Освіта й соціальна нерівність.


Теми есе

 1. Соціальні інститути і свобода волі людини.
  Свобода волі - філософське питання про те, чи розум вільний у своїх діях або рішеннях, чи вони визначені наперед, детерміновані.


 2. Зміни соціальних інститутів в українському суспільстві: напрями та протиріччя.

 3. Примусові організації: що з ними буде?

 4. Роль організацій у житті людей.

 5. "Рівність шансів" як проблема сучасної освіти.

 6. Проблема якості у системі вищої освіти.

 7. Проблеми контрактного навчання в Україні.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Опишіть основні елементи армії та спорту як соціальних інститутів:

 2. соціальну потребу, яку він задовольняє

 3. функції, які він виконує (виділити явні і приховані)

 4. установи, організації, якими він представлений

 5. соціальні групи, які в ньому зайняті

 6. норми, якими регулюється поведінка цих груп

 7. соціальні статуси і ролі, які займають люди зайняті в ньому


Тема 6 СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
1. Поняття шлюбу. Класифікації шлюбів

2. Шлюбна поведінка

3. Сім’я як мала соціальна група й соціальний інститут. Функції сім’ї

4. Розвиток інституту сім’ї. Проблеми розвитку сім’ї в сучасному суспільстві


Основні поняття: шлюб, сім’я, функції сім’ї, нуклеарна сім’я, розширена сім’я, моногамія, полігамія, шлюбний відбір, репродуктивна функція сім’ї.
Теми рефератів:

1. Родина як фактор девіантної поведінки

2. Родинні конфлікти: причини та наслідки

3. Шлюбна поведінка та шлюбний відбір

4. Перспективи родини в сучасному суспільстві.
Теми есе


 1. Заборона розлучень і абортів: можливі наслідки.

 2. Громадянські шлюби: плюси та мінуси.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Назвіть типи шлюбів, на Вашу думку, найбільш розповсюджені в Україні. Чому?

 2. Назвіть основні тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в Україні. Найдіть різницю між цими тенденціями.

3. Опишіть ідеальну сім'ю з точки зору пересічного українця. Як вона змінювалась на протязі століття? Як відрізняються ці уявлення від уявлень жителів західноєвропейських, північноамериканських і східних країн.

4. Складіть кросворд на тему «Сім'я»: 15 слів по горизонталі і 15 слів по вертикалі.

5. Які соціальні чинники впливають на вибір шлюбного партнера у сучасної молоді? Чи відрізняються вимоги, які висуваються по відношенню до шлюбних партнерів в Україні представники різних поколінь?

6. Яке майбутнє таких явищ як сім'я і шлюб в Україні і в світі?Тема 7 КУЛЬТУРА
1. Поняття та функції культури.

2. Основні елементи культури.

3. Види та форми культури.

4. Культурний шок.


Основні поняття: культура, матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культура, субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культура, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм, культурний шок.
Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.
Еліта́рна культу́ра (англ. High culture, нім. Hochkultur) - культура, що ґрунтується на існуванні специфічних форм мистецтва, зрозумілих лише невеликій групі людей, які мають досить високий інтелектуальний рівень, відповідні духовні запити, особливу художню сприйнятливість.
Культу́рний релятиві́зм - ствердження рівноправності всіх типів культур, відмова від виділених систем культурних цінностей.
Ма́сова культу́ра (або: маскульт, маскультура, по́п-культу́ра, популярна культу́ра) - культура, популярна серед широких верств населення в даному суспільстві та переважно комерційно успішна, елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, у спорті і літературі) - контрастуючи з «елітарною культурою».

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.

 2. Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.

 3. Сутність та походження масової культури.

4 Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.
Теми есе

 1. Культурне життя мого міста (спостереження за один місяць).

 2. Культура та цінності моєї професії.

 3. Культура та цінності моєї родини.


Додаткові завдання та питання для обговорення

    1. Як, на Вашу думку, змінилися культурні цінності в Україні за останні 100 років (особливо приділіть увагу останніх 20 років)? Чому це сталось?

    2. Поведіть порівняльний аналіз культури України і будь-якого іншого суспільства на Ваш вибір?
     Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
     У чому основна схожість і відмінність між культурами? Що може з'явиться основними причинами конфліктів між членами цих товариств.

    3. Висловіть свою думку про популярність або непопулярність серед сьогоднішньої молоді книг, театру, кіно, використовуючи наукову термінологію (духовна культура, норми, цінності, традиції, мотиви, інтереси)

    4. Інвективи як культурний елемент: позитивні та негативні фукнції в суспільстві.


Тема 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ
1.
Наукова термінологія - сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що обслуговують сфeру наукової та дослідницької діяльності. Наукова термінологія включає широку гамму українських слів, а також містить багато слів іншомовного походження.
Соціа́льна змі́на - процес появи нових рис і елементів в соціальних структурах і в системах соціальних взаємостосунків.
Поняття суспільства. Суспільство як соціальна система.

2. Поняття соціальних змін та їх види.

3. Концепції соціальних змін та модернізації.
Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціальні зміни, соціальний розвиток, еволюція, революція, доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство, модернізація, глобалізація.
Теми рефератів та реферативних виступів


 1. Головні етапи та тенденції трансформації українського суспільства.

 2. Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.

 3. Сучасна теоретична дискусія про соціальні зміни.

 4. Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства.

 5. Зміни в сучасному суспільстві.

 6. Переваги та недоліки глобалізації


Теми есе

 1. В чому полягає особливість модернізації українського суспільства?

 2. Можливо чи ні українське суспільство назвати “масовим суспільством”?

 3. Глобалізація для України: загрози та переваги.

 4. Чи може відбутися планетна цивілізація?

 5. Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція?


Додаткові питання для обговорення

1. Ви потрапили на нежилі острів, з іншими чоловіками і жінками різного віку, професій, національностей. Розбитися на 2 команди і створити модель суспільства. Звернути увагу на наступні положення.

Розподіл гендерних ролей

• Типи сімей, механізм їх створення, виховання дітей

• Ставлення до проституції і гомосексуалізму

• Контроль за девіантною поведінкою і покаранням

• Релігійне питання

• Освіта


• Економіка (ринкова або планова, податки, бюджет)

• Структура і механізм управління суспільством• Культурне життя, спорт

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бурега В. В. Социология государственного управления : монография / В. В Бурега. – Донецк : ООО «Східний видавничий дім», 2012. – 167 с.

 2. Ґіденс Е. Соціологія / Е. Ґіденс / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с.

 3. Жоль К. К. Соціологія : навч. посіб. / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с.

 4. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації : навч. посібник. / Н. В Коваліско. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 328 с.

 5. Лавриенко Н. О. О новых социологических подходах к исследованию института гендера / Н. О. Лавриенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006, № 2. – С. 103–115.

 6. Литвин А. П. Соціологія : навч. посіб. / А. П. Литвин, А.К. Яковенко. – Т. : ТНЕУ, 2013.

 7. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих
  теорій : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 544 с.

 8. Ляпіна Л. А. Етносоціологія : навч. посіб. / Л. А. Ляпіна. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2013.

 9. Масионис Дж. Социология / Дж. Масионис. – 9-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 752 с.

 10. Матецкая А.В. Социология культуры. учеб. пособ. / А. В.Матецкая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 260 с.

 11. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження : навч. посіб. / Н. В. Паніна. – 2-е вид., доп. – К. : Інститут соціології НАН України, 2007. – 320 с.

 12. Практикум з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / М. В. Бірюкова, В.О. Болотова, В.В. Бурега та ін.; під заг. ред. проф. Буреги В.В. –  Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 172 с.

 13. Ручка А. О. Курс історії теоретичної соціології : навч. посіб. / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наук. думка, 1995. – 223 с.

 14. Рущенко І. П. Загальна соціологія : підручник / І. П. Рущенко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 524 с.

 15. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий. – К. : Атіка, 2010. – 480 с.

 16. Смелзер Н. Социология : пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с.

 17. Социология семьи : учебник / под ред. проф. А.И. Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 640 с.

 18. Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

 19. Соціологічна теорія : традиції і сучасність : курс лекцій / за ред. А. Ручки. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с.

 20. Соціологія культури : навч. посіб. / за ред. О. М. Семашко, В. М. Пічі. – К. : Каравела; Л. : Новий світ, 2012. – 334 с.

 21. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва. – К. : Українська енциклопедія, 2008. – 378 с.
  Українська енциклопедія Зміст 1 Історія 2 Енциклопедичний процес в Україні 2.1 Галичина, Волинь 1930-х років 2.2 УРСР 3 Сучасний енциклопедичний процес в Україні 4 Список українських енциклопедій 5 Див.


 22. Соціологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. В. Г. Городяненка. – К. : Вид. центр «Академія», 2010. – 560 с.

 23. Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид. – Л. : Новий світ – 2000, 2007. – 280 с.

 24. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб. / за ред. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид. – К. : Фоліант, 2007. – 451 с.

 25. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода / Л. Г. Сокурянская. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2006 . – 575 с.

 26. Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-тє вид., перероб. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

 27. Черниш Н. Соціологія : підруч. за рейтингово-модульною системою / Н. Черниш. – К. : Знання, 2009. – 430 с.

 28. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка; пер. с польск. С.М. Червонной. – 2-е изд. – М. : Логос, 2010. – 664 с.

 29. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М. : Добросвет, Книжный дом «Университет», 2003. – 596 с.

 30. Якуба О. О. Соціологія : навч. посіб. для студентів / О. О. Якуба. – Х. : «Константа», 1996. – 192 с.
1   2


Скачати 157.6 Kb.

 • Додаткові завдання та питання для обговорення
 • Тема 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА
 • Основні поняття
 • Теми рефератів та реферативних виступів Тенденції розвитку соціальної структури
 • Додаткові завдання та питання для обговорення Чому виникла соціальна нерівність
 • Тема 4 ЕТНІЧНА І ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ Поняття та історичні типи етносу Етнічні відносини. Етнічна свідомість
 • Теми рефератів та реферативних виступів
 • Тема 5 СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Теми есе Соціальні інститути і свобода волі
 • Тема 6 СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
 • Основні поняття: шлюб
 • Тема 7 КУЛЬТУРА 1. Поняття та функції культури. 2. Основні елементи культури. 3. Види та форми культури. 4. Культурний шок. Основні поняття
 • Тема 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ
 • Додаткові питання для обговорення