Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1 Стандартизація в області комутації

1 Стандартизація в області комутації
Сторінка1/21
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Зміст.


Зміст. 1

Основи побудови комутаційних систем та мереж 2

1. Основи комутації 2

1.1. Стандартизація в області комутації. 2

1.2. Терміни і поняття електрозв’язку. 3

1.3. Принципи побудови систем комутації. 4

1.4. Цифрова обробка аналогових сигналів.

Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.
5

1.5. Принципи побудови багатоканальних систем передачі. 12

1.6. Структура циклу передачі ЦСП ІКМ-30/32. 13

1.7. Основи цифрової комутації каналів.

Мере́жа з комута́цією кана́лів - вид телекомунікаційної мережі, у якій між двома вузлами мережі повинне бути встановлене з'єднання (канал), перш ніж вони почнуть будь-який обмін інформацією. Це з'єднання протягом усього сеансу обміну інформацією може використовуватися тільки вказаними двома вузлами.
15

1.8. Координати комутації. 18

2. Комутаційний вузол. 20

2.1. Структура комутаційного вузла. 20

2.2. Класифікація комутаційних вузлів. 21

2.3. Способи встановлення з’єднань. 22

3. Побудова і функціонування комутаційних блоків. 24

3.1. Основи побудови просторових комутаційних блоків.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
24

3.2. Побудова комутаційних полів. 26

3.3. Структурні параметри багатоланкових комутаційних блоків. 28

3.4. Побудова комутаційних блоків на основі комутаційних пристроїв.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
29

3.5. Багатоланкова комутація. 34

3.6. Комутатори без блокувань. 36

3.7. Комутаційні пристрої класичних комутаційних систем. 38

3.8. Комутаційні пристрої і блоки цифрових комутаційних систем. 44

3.8.1. Комутаційний блок «Простір». Послідовна і паралельна комутація кодового слова. 44

3.8.2. Комутаційний блок «Час». Статичні і динамічні запам’ятовуючі пристрої. 49

3.8.3. Перетворювачі кодових слів. 53

3.8.4. Комутаційний блок «Час/Простір». Принцип вторинного ущільнення каналів. 54

4. Об’єднання комутаційних вузлів в мережі. 64

4.1. Топології телекомунікаційних мереж. 64

4.2. Телефонна мережа загального користування.

Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.
Статика - розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Перетво́рювач - пристрій, елемент електричних, гідравлічних, пневматичних та інших схем, який перетворює один вид енергії на інший або сприяє цьому.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.
66

4.3. Структура Взаємопов'язаної мережі зв'язку. 69

4.4. Транспортні (первинні) мережі. 74

4.5. Комутовані (вторинні) мережі. 78

4.6. Нумерація абонентських ліній. 80

4.7. Мережі абонентського доступу. 82

4.8. Вимоги по затуханню і часах затримки при комутації каналів. 88

5. Керування і сигналізація в телефонних мережах.

Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
91

5.1. Керуючі пристрої АТС. 91

5.2. Телефонна сигналізація. 92

5.3. Системи абонентської сигналізації. 95

5.4. Системи міжстанційної сигналізації. 97

Основи теорії розподілу інформації 99

6. Потоки телефонних викликів. 99

6.1. Основні характеристики і способи представлення потоків викликів. 99
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21  • Стандартизація
  • Статичні і динамічні
  • Топології телекомунікаційних мереж