Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Транспортні системи первинної мережі

Скачати 376.73 Kb.

1. Транспортні системи первинної мережі
Скачати 376.73 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації24.05.2017
Розмір376.73 Kb.
  1   2   3   4   5   6

1. Транспортні СИСТЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ


1.1.
Транспортні мережі на основі технологій SDH, АТМ, DWDM та Ethernet


Основні питання для вивчення

Побудова транспортних систем SDH та АТМ.

Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Мультиплексне обладнання і лінійні тракти SDH. Адаптери, модулі доступу й комутатори АТМ. Технології DWDM, Ethernet.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Система синхронізації транспортних мереж. Контроль та управління транспортними мережами. Взаємодія мереж SDH і АТМ з іншими мережами зв’язку


Категорії слухачів

Керівники структурних підрозділів філій


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання побудови цифрового зв’язку


Тривалість навчання - 2 тижні
1.2.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Транспортні мережі на основі технологій SDH, ATM, DWDM та Ethernet

(змішаний дистанційний курс)
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

Побудова транспортних систем SDH та ATM. Мультиплексне обладнання і лінійні тракти SDH. Комутатори, модулі доступу й адаптери АТМ. Технології DWDM, Ethernet. Система синхронізації транспортних мереж. Контроль і управління транспортними мережами. Взаємодія мереж SDH і ATM з іншими мережами зв’язку


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів філій


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови цифрового зв’язку


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин упродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) із відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.3.
ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ SDH ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

Основні етапи створення первинної транспортної мережі зв’язку України.

Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Склад та особливості транспортної системи SDH. Архітектура інформаційної мережі. Інформаційні цифрові структури SDH. Призначення та обробка заголовків та покажчиків. Організація контролю помилок у секціях і трактах. Сигнали технічного обслуговування.
Архітектор (грец. arkhitektōn: apxi + tektōn - будівник) - фахівець, який за допомогою матеріально-технічних ресурсів створює проект організації простору. Професія охоплює організацію всіх рівнів просторового середовища: від малих форм до великих територіальних систем.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Системи групоутворення та синхронізації. Контроль і управління мережею SDH. Узагальнена структурна схема синхронного мультиплексора.
Структурна схема Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Маршрутизація та захист цифрових потоків. Моніторинг аварійних повідомлень і робочих характеристик транспортної системи.
Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Волоконно-оптичні лінійні тракти (ВОЛТ). Оптичні кабелі та пасивні елементи ВОЛТ. Передавальні та приймальні оптичні модулі. Методика вимірювань у ВОЛТ


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки ЦТЕ ПМ, ЦЕЗ, ЦТЕ МТТЗ та їх структурних підрозділів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з цифрових систем зв’язку


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ -2 тижні
1.5.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Електромеханіка - фундаментальна наука, що вивчає електромеханічне перетворення енергії. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики,електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.


ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОСП СWDM, DWDM і SDH ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ ECI
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

Реалізація нової стратегії розвитку первинної телекомунікаційної інфраструктури України. Побудова і склад обладнання мультисервісної оптичної транспортної мережі ВАТ «Укртелеком».

О́птика (англ. optics) - розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.
Транспортна мережа Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.
Основні функції та архітектура універсальної платформи XDMTM. Побудова, робота і конструктивне виконання основних плат і модулів платформ XDM-200, XDM-500 та XDM-1000. Крос-комутація і захист цифрових потоків. Підсистеми синхронізації, контролю і управління апаратури XDMTM. Основні функції управління платформами XDM. Технічне обслуговування обладнання з усуненням пошкоджень. Вимірювання у ВОСП зі спектральним розділенням каналів.
Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
В оптиці спе́ктром (лат. spectrum - привид) називається сукупність монохроматичних випромінювань, що належать до складу складного випромінювання. Спектр випромінювання може описуватися графічною, аналітичною або табличною залежністю.
Навчання здійснюється на обладнанні ЦТЕ ПМ, в лабораторії та в комп’ютерному класі філії «Центр післядипломної освіти»


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки ЦТЕ ПМ та їх структурних підрозділів, які експлуатують обладнання ВОСП СWDM, DWDM і SDH виробництва компанії ECI


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання принципів побудови транспортних мереж


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 тижні
1.6.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.


ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОСП СWDM, DWDM і SDH ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ ECI (змішаний дистанційний курс)
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

Реалізація нової стратегії розвитку первинної телекомунікаційної інфраструктури України. Побудова і склад обладнання мультисервісної оптичної транспортної мережі ВАТ «Укртелеком». Основні функції та архітектура універсальної платформи XDMTM. Побудова, робота і конструктивне виконання основних плат і модулів платформ XDM-200, XDM-500 та XDM-1000. Крос-комутація і захист цифрових потоків. Підсистеми синхронізації, контролю і управління апаратури XDMTM. Основні функції управління платформами XDM. Технічне обслуговування обладнання з усуненням пошкоджень. Вимірювання у ВОСП зі спектральним розділенням каналів. Навчання здійснюється на обладнанні ЦТЕ ПМ, в лабораторії та в комп’ютерному класі філії «Центр післядипломної освіти»


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки ЦТЕ ПМ та їх структурних підрозділів, які експлуатують обладнання ВОСП СWDM, DWDM і SDH виробництва компанії ECI


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання принципів побудови транспортних мереж


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин упродовж 4 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 72 години (2 тижні) із відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.7.
ПОБУДОВА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDH


Основні питання для вивчення

Концепція побудови автоматизованої системи управління мережами зв'язку України.

Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
Обладнання транспортної системи SDН. Системи управління елементами мережі й мережею SDН. Організація мережі передавання даних.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Захист системи управління від несанкціонованого доступу.
Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Установлення конфігурації елемента мережі. Управління крос-з'єднаннями та резервуванням трактів і секцій. Тестування мультиплексорів. Управління синхронізацією мультиплексорів. Моніторинг аварійних повідомлень. Перевірка й створення міжвузлових з'єднань і маршрутів передачі. Моніторинг робочих характеристик тракту передачі


Категорії слухачів

Інженери філій ДПМ та її структурних підрозділів, які експлуатують обладнання мережі SDН


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання принципів побудови транспортної системи SDН


Тривалість навчання - 2 тижні
1.8.
ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОСП СЦІ КОМПАНІЇ Lucent Technologies
  1   2   3   4   5   6


Скачати 376.73 Kb.

  • Транспортні мережі на основі технологій SDH, ATM, DWDM та Ethernet
  • ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ SDH ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ
  • ПОБУДОВА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDH
  • ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОСП СЦІ КОМПАНІЇ Lucent Technologies