Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Дата конвертації11.02.2020
Розмір89.3 Kb.
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету” 1.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання На виконання Доручення Президента України від 21 березня 2012 року щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет та відповідно до “Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік”, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) від 10.12.
Регулято́рний а́кт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
2013 № 807, НКРЗІ за участю асоціацій операторів, провайдерів телекомунікацій розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету” (далі – проект Правил).
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
До НКРЗІ останнім часом надходять чисельні звернення асоціацій операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів багатоканальних телемереж зі скаргами на власників житлового фонду щодо несправедливого, на їх погляд, ціноутворення та складний доступ до житлового фонду, для проведення робіт з розташування, модернізації та експлуатації телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може бути прийняття відповідного нормативно-правового акта.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Проект Правил розроблений з урахуванням необхідності приведення законодавства України у відповідність до нормативно-правової бази ЄС у сфері електронних комунікацій. 2.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Визначення цілі державного регулювання Основними цілями підготовки проекту Правил є встановлення єдиних правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету. Будинкова розподільна мережа (БРМ) є складовою телекомунікаційної мережі доступу. Відповідні роботи по улаштуванню та модернізації БРМ повинні здійснюватись за галузевими (відомчими) будівельними нормами, які встановлює центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку.
Розподі́льна мере́жа - мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
В умовах багатооператорського середовища БРМ стали предметом гострої конкуренції операторів телефонного зв’язку, кабельного телебачення та доступу до Інтернету.
Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.
Неврегульованість питань доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для проведення відповідних робіт з розташування, модернізації та експлуатації БРМ призводить до стримування розвитку ринку телекомунікацій. З метою врегулювання зазначених питань виникла необхідність у підготовці та прийнятті відповідного проекту Правил. 3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу. Під час розробки проекту Правил розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 1. Збереження існуючого стану, тобто відносини між власником (володільцем) об’єктів житлового фонду та оператором телекомунікацій залишити суто договірними, але в такому випадку ситуація лише загостриться, що є недопустимим з огляду на соціальну значущість телекомунікаційних послуг для населення. 2. Розробка проекту Правил та його прийняття для тимчасового до законодавчого врегулювання відносин, пов’язаних з доступом операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету. Єдиним оптимальним та ефективним варіантом розв’язання існуючої проблеми є розробка проекту Правил та його прийняття. 4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосовувати для розв’язання проблеми Проект Правил визначають порядок та умови доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для розташування, модернізації та експлуатації будинкових розподільних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету. Дія проекту Правил поширюється на відносини фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності під час проведення робіт з розташування, модернізації та експлуатації будинкових розподільних мереж шляхом встановлення: порядку розташування таабо експлуатації будинкових розподільних мереж;
Вла́сність - результат привласнення[джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
орієнтовних умов договору на розташування будинкових розподільних мереж на об’єктах житлового фонду; порядку прийняття в експлуатацію будинкових розподільних мереж; прав і обов’язків учасників відносин; порядку оплати за розташування будинкової розподільної мережі на об’єктах житлового фонду. З метою виключення можливості встановлення додаткових зборів з операторів, провайдерів при забезпечені ними доступу населення до телекомунікаційних послуг запроваджується одноразова плата за розташування будинкових розподільних мереж. 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта Прийняття проекту Правил забезпечить встановлення єдиних вимог щодо умов доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для розташування, модернізації та експлуатації будинкових розподільних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам та врегулює відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій та власниками (володільцями) об’єктів житлового фонду. Також прийняття запропонованого проекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей та сприятиме наближенню національного законодавства до вимог міжнародних та європейських нормативних документів в частині забезпечення своєчасного та якісного надання телекомунікаційних послуг споживачам. Проектом передбачається усунути конфлікт інтересів, що останнім часом спостерігається у відносинах між операторами та провайдерами телекомунікацій і органами місцевого самоврядування, адже встановлення єдиних правил забезпечать єдині підходи до вирішення типових по всій Україні питань доступу до інфраструктури населеного пункту для розміщення телекомунікаційного обладнання і задоволення населення в телекомунікаційних послугах належної якості.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Зовнішні фактори не будуть впливати на дію регуляторного акта. Негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні. 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта Аналіз вигод та витрат за умови прийняття проекту Правил Суб’єкти Вигоди Витрати Держава 1. Зменшення соціальної напруги та виключення корупційних проявів при доступі до об’єктів житлового фонду всіх форм власності операторів телекомунікацій. 2. Уніфікація регуляторних актів у сфері телекомунікацій у відповідності з вимогами Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”. 3. Збільшення надходжень до Державного бюджету України та місцевих бюджетів у вигляді податків, зборів, обов’язкових платежів до Пенсійного фонду операторами телекомунікацій за умови збільшення обсягів телекомунікаційних послуг.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Відсутні Відсутні Відсутні Суб’єкти ринку телекомунікацій 1. Зменшення витрат, пов’язаних з оптимізацією процедури при доступі до об’єктів житлового фонду всіх форм власності операторів телекомунікацій. 2.Спрощення порядку встановлення договірних відносин щодо доступу до житлового фонду всіх форм власності операторів, провайдерів телекомунікацій для будівництва будинкових розподільних мереж. 3.Встановлення можливості врегулювання спорів щодо порядку доступу до об’єктів житлового фонду всіх форм власності операторів, провайдерів телекомунікацій. 4.Відкритість щодо інформації з питань доступу до об’єктів житлового фонду всіх форм власності операторів, провайдерів телекомунікацій. 5.Збільшення обсягів та якості телекомунікаційних послуг. Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні Населення (абоненти - споживачі) 1.Створення передумов альтернативного доступу до телекомунікаційної мереж для отримання телекомунікаційних послуг. 2. Збільшення обсягів споживання телекомунікаційних послуг. 3. Збільшення обсягів та якості телекомунікаційних послуг. 7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта Строк дії регуляторного акта відповідає строку дії Цивільного кодексу України, Закону України “Про телекомунікації” тощо. 8.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Показники результативності регуляторного акта Основними показниками результативності прийняття проекту Правил є зменшення кількості звернень суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій до НКРЗІ щодо порушення їх прав власниками (володільцями) об’єктів житлового фонду всіх форм власності. Збільшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов`язаних з дією цього регуляторного акта, прямо не прогнозується. Разом з тим, можливе зростання податкових надходжень за рахунок збільшення кількості операторів телекомунікацій, розширення телекомунікаційних мереж, збільшення кількості абонентів. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, необмежена.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
На сьогодні, кількість операторів, провайдерів телекомунікацій, на яких буде поширюватись дія цього регуляторного акта, може бути оцінена кількістю таких суб’єктів, що внесені НКРЗІ до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій - 3984 суб’єкта. Кількість власників об’єктів житлового фонду всіх форм власності фактично співрозмірна їх кількості в Україні, адже розміщуються будинкові розподільні мережі практично в кожному будинку кожного міста в Україні. Виконання вимог проекту Правил не потребує додаткових витрат коштів і часу суб`єктами господарювання та фізичними особами. Рівень поінформованості – високий. Проект Правил оприлюднений на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет 03.04.2014 з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань. 9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних показників. Відстеження здійснюватиметься НКРЗІ шляхом проведення аналізу звернень операторів, провайдерів телекомунікацій до НКРЗІ щодо ефективності при врегулюванні доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду всіх форм власності для проведення відповідних робіт та експлуатації БРМ. Результати відстеження будуть узагальнюватись та аналізуватись з метою оцінки ефективності встановленого регулювання та на предмет необхідності внесення відповідних змін до проекту Правил. Проведення відстежень здійснюватиметься у такі строки: базового - до набрання чинності проекту Правил; повторного - через рік після набрання чинності; періодичних - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження. На всіх етапах проведення відстежень результативності використовуватись буде статистичний метод досліджень.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації П. Яцук  • Кабінету Міністрів України
  • Державного бюджету України та місцевих бюджетів