Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота

1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2017
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3

1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу:

A Фторалюмосилікат та фосфорна кислота

B Алюмінію оксид та фосфорна кислота

C Цинку фосфат та полікарбонова кислота

D Магнію оксид та фосфорна кислота

E *Цинку оксид та ортофосфорна кислота?

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
О́ртофосфа́тна кислота́, фосфа́тна кислота - неорганічна сполука, кислота складу Н3PO4, яка утворює ряд солей ортофосфатів (фосфатів). За кімнатної температури є білою кристалічною речовиною, а при нагріванні до 42,35 °C перетворюється на безбарвну в'язку рідину.


2. Який основний недолік цинк-фосфатного цементу:

A *Недостатньо висока міцність цементу

B Виражена токсична дія цементу на пульпу

C Зміна кольору цементу після тверднення

D Висока еластичність цементу

E Висока теплопровідність цементу?


3. Які основні компоненти силікатного цементу:

A Цинку оксид та фосфорна кислота

B Алюмінію оксид та фосфорна кислота

C *Оксиди алюмінію, кремнію та фосфорна кислота

D Магнію оксид та фосфорна кислота

E Фторалюмосилікат та фосфорна кислота?

Пла́влення (топлення) - перехід тіла з твердого стану в рідкий. Зворотний процес - тверднення (кристалізація). Плавлення відбувається з поглинанням теплоти і є фазовим переходом першого роду.
Теплопрові́дність - здатність речовини переносити теплову енергію, а також кількісна оцінка цієї здатності: фізична величина, що характеризує інтенсивність теплообміну в речовині, яка дорівнює відношенню густини теплового потоку до градієнта температури.
Токси́чність - властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) і здоров'я людей (бензопірен, важкі метали, кислотні сполуки, оксиди азоту, сірки).
Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).
Скло (неоргані́чне скло) - тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону (в залежності від складу), отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти.


4. Який основний недолік силікатного цементу:

A Висока еластичність цементу

B Недостатньо висока міцність цементу

C Зміна кольору цементу після тверднення

D * Виражена токсична дія цементу на пульпу

E Висока теплопровідність цементу?


5. Які основні компоненти склоіономерного цементу:

A Алюмінію оксид та полікарбонова кислота

B *Фторалюмосилікатне скло та полікарбонова кислота

C Цинку оксид та полікарбонова кислота

D Фторалюмосилікатне скло та фосфорна кислота

E Оксиди алюмінію, кремнію та фосфорна кислота?


6. Яка реакція лежить в основі твердіння склоіономерного цементу:

A Утворення гелю полікарбонової кислоти

B Утворення фосфорнокислих солей алюмінію та фтору

C Утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

D Полімеризація полікарбонової кислоти

E *Кислотно-лужна реакція?

Реа́кція полімериза́ції (рос. полимеризация, англ. polymerization, нім. Polymerisation f) - реакція сполучення кількох молекул в одну без зміни елементарного складу вихідних речовин.
Ко́мплексні сполу́ки або координаці́йні сполу́ки - складні хімічні сполуки, в яких можна виділити центральний атом (комплексоутворювач) і безпосередньо зв'язані з ним молекули або йони - так звані ліганди або аденти.


7. Як взаємодіє склоіономерний цемент із тканинами зуба:

A Шляхом утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

B Шляхом утворення фосфорнокислих солей гідроксоапатиту

C*Утворення хімічної сполуки полікарбонової кислоти та кальцію гідроксоапатиту

D Шляхом полімеризації полікарбонової кислоти

E Шляхом утворення гелю полікарбонової кислоти?

Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Ткани́на - виріб, виготовлений шляхом переплетіння ниток у процесі ткання на ткацькому врозрізняють за вихідним матеріалом ниток - шерстяні, шовкові, бавовняні, синтетичні та ін. а також за методом переплетіння ниток.
Хімічна сполука Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.


8. Яка основна перевага склоіономерного цементу:

A Висока стійкість цементу до ротової рідини

B * Хімічне з’єднання цементу з гідроксоапатитом

C Низький рівень стирання (у межах 6-8 мк)

D Висока еластичність цементу

E Висока теплопровідність цементу?


9. Як треба вносити пломбувальний матеріал – силікатний цемент - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Навскісними шарами

B Невеликими порціями

C Невеликими порціями, притираючи до стінок

D *1-2 порціями

E Горизонтальними шарами?

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.


10. Які основні компоненти амальгами:

A *Порошок срібного сплаву і ртуть

B Ошурки мідного сплаву і ртуть

C Ошурки срібного сплаву і галлій

D Срібло і ртуть

E Срібла хлорид і ртуть?

Амальга́ма (англ. amalgam, нім. amalgam) - Сплав ртуті з іншим металом. Більшість металів, крім заліза і платини, можуть бути частиною амальгами.


11. Для чого до складу срібної амальгами уведена мідь:

A Для зменшення токсичної дії на пульпу

B *Для підвищення міцності амальгами

C Для підвищення плинності амальгами

D Для підвищення еластичності амальгами

E Для зменшення теплопровідності амальгами?

Амальгама́ція (рос.
Українська радянська енциклопедія : [у 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. - 2-ге вид. - К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. - Д. : Східний видавничий дім, 2004-2013.
амальгамация, англ. amalgamation; нім. Amalgamation f, Amalgamieren, Amalgamierung f, Quicken) -
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.


12. Для чого до складу срібної амальгами уведене олово:

A Для підвищення плинності амальгами

B Для зменшення токсичної дії на пульпу

C *Для прискорення амальгамування сплаву

D Для підвищення міцності амальгами

E Для зменшення теплопровідності амальгами?


13. Що значить «нон-γ2-амальгама:

A *Амальгма з відсутністю сполуки олово-ртуть у її складі

B Амальгма з відсутністю міді у її складі

C Амальгма з відсутністю олова у її складі

D Амальгма з відсутністю цинку у її складі

E Амальгма з відсутністю сполуки срібло-олово у її складі?


14. Як треба вносити пломбувальний матеріал – амальгаму - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Навскісними шарами

B Невеликими порціями

C 1-2 порціями

D *Невеликими порціями, притираючи і конденсуючи до стінок

E Горизонтальними шарами?


15. Які основні компоненти композиційного пломбувального матеріалу:

A Оксиди алюмінію та полікарбонова кислота

B *Органічна фаза та неорганічний наповнювач

C Цинку оксид та метакрилати

D Фторалюмосилікатне скло та полікарбонові кислоти

E Оксиди алюмінію та метакрилати?

Конденса́ція - (рос. конденсация; англ. condensation; нім. Verdichtung f, Kondensation f, Kondensierung f, Wasserniederschlag m, Dampfniederschlag m) -
Компози́ція (лат. compositio - складання, зв'язування, з'єднання).

16. Яким чином відбувається тверднення композиційного матеріалу:

A Шяхом утворення фосфорнокислих солей алюмінію та фтору

B *Шляхом полімеризації органічної основи матеріалу

C Шляхом утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

D Шляхом полімеризаціі полікарбонової кислоти

E Шляхом утворення гелю полікарбонових мономерів?

Мономе́р (рос. мономер, англ. monomer, нім. monomere Substanz f, Monomere n, Grundmolekül n) - структурна ланка полімера, низькомолекулярна хімічна сполука, яка є первісним матеріалом для синтезу полімерів.
Композити Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.


17. За допомогою чого відбувається полімеризація композиційного матеріалу:

A За допомогою утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

B За допомогою утворення фосфорнокислих солей алюмінію та фтору

C *За допомогою вільних радикалів та іонів кисню

D За допомогою полімеризації полікарбонової кислоти

E За допомогою утворення гелю полікарбонових мономерів?

Радика́л (вільний радикал; від фр. radical та лат. radicalis - «корінний», «той, що має корінь»; від лат. radix, «корінь») в хімії - парамагнітна частинка (атоми або молекули) з неспареним електроном на зовнішній атомній або молекулярній орбіталі.


18. Які основні компоненти системи ініціації полімеризації композиційного матеріалу хімічної полімеризації:

A *Перекис бензоїлу та третинні аміни

B Вільні радикали та камфарохінон

C Вільні радикали та перекис бензоїлу

D Іони кисню та перекис бензоїлу

E Іони кисню та камфарохінон?

Ініціація (від сер-віч. лат. initiatus, від лат. initium, прикметник від initiare - «починати») - початок, початкова стадія чого-небудь.


19. Які основні компоненти системи ініціації полімеризації композиційного матеріалу світлової полімеризації:

A Іони кисню та перекис бензоїлу

B Вільні радикали та камфарохінон

C Вільні радикали та перекис бензоїлу

D *Камфарохінон та третинні аміни

E Іони кисню та камфарохінон?


20. Як треба вносити пломбувальний матеріал – композиційний матеріал хімічної полімеризації - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Невеликими порціями

B *1-2 порціями

C Невеликими порціями, притираючи до стінок

D Навскісними шарами

E Горизонтальними шарами?


21. Як треба вносити пломбувальний матеріал – композиційний матеріал світлової полімеризації - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Невеликими порціями, притираючи до стінок

B Невеликими порціями

C *Навскісними шарами

D 1-2 порціями

E Горизонтальними шарами?

22. З чого не можна зробити ізолюючу прокладку під композит хімічної полімеризації:

A *З цинкевгенольного цементу

B З цинк-фосфатного цементу

C Зі склоіономерного цементу

D З компомеру

E З полікарбоксилатного цементу?

23. Чому пломбу з композиційного матеріалу треба обов’язково полірувати:

A Внаслідок наявності на її поверхні пігментованого шару

B *Внаслідок наявності на її поверхні інгібованого киснем шару

C Внаслідок наявності на її поверхні гібридного шару

D Внаслідок наявності на її поверхні забрудненого шару

E Внаслідок наявності на її поверхні іпересушеного шару?

Гібрид (від лат. hybrida – помісь) - результат природного чи штучного схрещування між двома організмами різних таксонів.

24. Що значить «гібридний» композиційний матеріал:

A Містить мінеральну фазу та наночасточки наповнювача

B Містить вільні радикали та камфарохінон

C Містить наночасточки наповнювача

D Містить мікрочасточки наповнювача

E *Містить різного розміру часточки наповнювача?

25. Що таке компомер:

A Матеріал, що містить органічну фазу композита

B Матеріал, що має мінеральну фазу композита

C *Модифікований композитними смолами склоіономер

D Матеріал, що містить різного розміру часточки наповнювача

E Матеріал, що містить мінеральну фазу та наночасточки наповнювача?

26. Яка суттєва ознака адгезивних систем четвертого покоління:

A Модифікують забруднений шар дентину

B Утворюють забруднену зону у дентині

C Утворюють інгібовану киснем зону

D Праймер і адгезив суміщені у одній пляшечці

E *Утворюють гібридну зону у дентині?

27. Які основні недоліки фотокомпозиційних пломбувальних матеріалів:

A *Мають високу полімеризаційну усадку

B Мають високу теплопровідність

C Мають низьку полімеризаційну усадку

D Мають значну розчинність у воді

E Мають високий рівень стирання поверхні пломби?


28. На які групи за фізикохімічними властивостями поділяють пломбувальні матеріали для кореневих каналів:

A Кальцийумісні нетвердіючі та твердіючі пасти

B Цементи, склоіономери

C *1) пластичні нетвердіючі; 2) пластичні, твердіючі; 3) тверді (штифти)

D Пасти з антисептиками, пасти з кальцієм, пасти з окисом цинку

E Пасти на основі епоксидних смол, резорцин-формаліну, цинк-оксид-евгенолу?

Розчи́нність (англ. solubility) - здатність речовини утворювати з іншими речовинами гомогенні системи - розчини. Мірою розчинності або коефіцієнтом розчинності служить кількість грамів речовини, яка при даній температурі розчиняється у 100 г води з утворенням насиченого розчину.
Епокси́дні смо́ли (також поліепокси́дні смо́ли - коректніша назва) - загальний термін на позначення синтетичних термореактивних смол, що являють собою пластикові маси (композиції) епоксиду, полімеризація молекул яких відбувається при додаванні каталізатора (отверджувач), в результаті чого маса необоротно твердне (зшивання полімерів).


29. Для чого використовують пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для кореневих каналів:

A Для тимчасового заповнення кореневих каналів

B Для пломбування кореневих каналів постійних і молочних зубів

C Для пломбування кореневих каналів постійних зубів

D *Для пломбування кореневих каналів молочних зубів

E Для використання разом із штифтами?


30. Що таке силери:

A Пластичні пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

B *Пластичні пломбувальні матеріали, якими заповнюють простір між штифтами (гутаперчевими тощо) і стінкою кореневого каналу

C Пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

D Пластичні твердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

E Пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу?

31. Що таке філери:

A Пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

B Пластичні пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

C Пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

D Пластичні твердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

E *Тверді пломбувальні матеріали, якими заповнюють основний об’єм кореневого каналу?


32. Які цементи використовують для пломбування кореневих каналів зубів:

A *Цинк-фосфатні, цинк-евгенольні, склоіономерні цементи

B Цинк-фосфатні, силікатні, склоіономерні цементи

C Цинк-фосфатні, силікатні, цинк-евгенольні цементи

D Цинк-фосфатні, полікарбоксилатні, склоіономерні цементи

E Полікарбоксилатні, силікатні, склоіономерні цементи?


33. Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A Мати певну цитотоксичність до клітин запалення

B Бути розчинним у тканинній рідині

C *Герметично обтурувати кореневий канал зуба

D Не впливати на регенерацію тканин періодонта

E Подразнювати

  1   2   3