Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Загальні положення

Скачати 143.2 Kb.

1. Загальні положення
Скачати 143.2 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір143.2 Kb.


Релейний захист та автоматика1. Загальні положення
Релейний захист елементів розподільчих мереж повинен відповідати чотирьом вимогам, пред’явленим до всіх пристроїв релейного захисту: селективність, швидкодія, чутливість та надійність.
Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Селективна дія захисту забезпечує відключення тільки пошкодженої ділянки мережі найближчим до неї вимикачем. Швидкодія релейного захисту зменшує розміри, запобігає або зменшує пошкодження в місці КЗ, зберігає нормальну роботу споживачів неушкодженої частини електричної установки. Чутливістю релейного захисту називають її здатність реагувати на всі види пошкоджень і ненормальних режимів, які можуть виникати в межах основної зони, що захищається, та зони резервування. Надійність релейного захисту визначається як її спрацюванням у всіх необхідних випадках, так і не спрацюванням у випадках, коли дія захисту не потребується.

У процесі експлуатації електричних машин, апаратів, повітряних ліній електропередачі і т.п.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.
можуть відбуватися порушення нормальних режимів роботи і виникати ушкодження, що приводять до коротких замикань.

У більшості випадків аварії або їхній розвиток можуть бути відвернені швидким відключенням ушкодженої ділянки електричної установки або мережі за допомогою релейного захисту, що діє на відключення вимикачів.

При відключенні вимикачів ушкодженого елемента гасне електрична дуга в місці короткого замикання, припиняється проходження струму короткого замикання і відновлюється нормальна напруга на неушкодженій частині електроустановки або мережі.

Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).
Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Дугови́й розря́д - вид самостійного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань, і супроводжується яскравим світінням у формі дуги.
Завдяки цьому скорочуються розміри або навіть запобігають ушкодження устаткування, на якому виникло коротке замикання, а також відновлюється нормальна робота неушкодженого устаткування.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Таким чином, основним призначенням релейного захисту є виявлення місця виникнення короткого замикання і швидке автоматичне відключення вимикачів ушкодженого устаткування або ділянки мережі від іншої неушкодженої частини електричної установки або мережі.

Крім ушкоджень електричного устаткування, можуть виникати такі порушення нормальних режимів роботи, як перевантаження, замикання на землю однієї фази в мережі з ізольованою нейтралью, виділення газу в результаті розкладання олії в трансформаторі або зниження рівня олії в його розширнику.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Отже, другим призначенням релейного захисту є виявлення порушення нормальних режимів роботи устаткування і подача попереджувальних сигналів обслуговуючому персоналу або відключення устаткування з витримкою часу.2. Захист силових трансформаторів
Трансформатор повинний мати наступні пристрої релейного захисту:

 • для захисту від ушкоджень на повітрі, а також від внутрішніх ушкоджень, повинний бути передбачений повздовжній диференційний захист без витримки часу або струмова відсічка, якщо не передбачено диференційний захист;
  Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
  Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.


 • захист від струмів в обмотках, обумовлених зовнішніми багатофазними короткими замиканнями - максимальний струмовий захист і комбінований пуск напруги або без нього;

 • від ушкоджень усередині кожуха, що супроводжуються виділенням газу і від зниження рівня олії - газовий захист двоступінчастий: I ступінь - від струмів в обмотках, обумовлених перевантаженням на шинах; II ступінь - на відключення;

 • від струмів в обмотках, обумовлених перевантаженням одно релейний максимальний струмовий захист, що діє на сигнал.

3. Релейний захист кабельної лінії напругою 10 кВ
Для кабельної лінії 10 кВ з ізольованої нейтралью передбачаються пристрої релейного захисту від багатофазних замикань і однофазних замикань на землю.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)

Від багатофазних коротких замикань встановлюється двоступінчастий струмовий захист:

- перша ступінь якого виконується у виді струмової відсічки;

- друга ступінь виконується у вигляді максимального струмового захисту (МСЗ) з витримкою часу.

Від однофазних замикань на землю повинна бути виконана селективна сигналізація від замикань на землю з витримкою або без витримки часу.

Максимальний струмовий захист містить два органи: вимірювальний і витримки часу. Струмова відсічка без витримки часу має тільки вимірювальний орган.4. Захист електричних мереж напругою до 1000 В
Електрична мережа напругою до 1000 В повинна мати швидкодіючий захист від струмів короткого замикання, що забезпечує необхідну чутливість і по можливості селективне відключення ушкодженої ділянки.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

Всі мережі усередині приміщень, які виконані відкрито ізольованими проводами з горючою оболонкою, поряд із захистом від короткого замикання повинні мати захист від перевантажень. Діючою величиною при коротких замиканнях і перевантаженнях є струм. Тому такі захисти називаються струмовими. Найпростішим струмовим захистом є плавкий запобіжник - це електричний апарат, призначений для захисту кіл від надструмів.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.
Запобі́жник або пла́вкий (то́пкий) запобі́жник (рос. предохранитель, англ. fuse, нім. Schmelzsicherung f) - комутаційний апарат, призначений для вимикання кола, яке він захищає, шляхом руйнування спеціально передбачених для цього струмоведучих частин під дією струму, що перевищує певне значення протягом визначеного часу.
Він спрацьовує автономно, залежно від ступеня й тривалості впливу струму, і не вимагає яких-небудь зовнішніх вимірювальних і керуючих ланцюгів.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Основними елементами запобіжника є плавка вставка й патрон.

В електричних мережах до 1 кВ одержали поширення запобіжники типів ПР (запобіжники з розбірними патронами без наповнювача), НПН (запо-біжник з наповнювачем і з нерозбірним патроном), ПН (запобіжник з напов-нювачем і з розбірним патроном), а також швидкодіючі запобіжники типів ПНБ, ПБВ, ПБФ.

Однак плавкі запобіжники є апаратами одноразової дії, що є їхнім великим недоліком. Тому, на сьогоднішній день широко застосовуються автоматичні вимикачі.

Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.

Автоматичний вимикач призначений для автоматичного розмикання електричних кіл при ненормальних режимах роботи й для рідких оператив-них перемикань при нормальних режимах роботи.

Автомати забезпечують обмеження струмів у мережі, тому що вони відключають ланцюг до того, як струм короткого замикання в ній досягне значення iу. В автоматичному вимикачі можна розрізнити наступні основні елементи: контакти з дугогасною системою; привод; механізм вільного розчіплювання; розчіплювачі; допоміжні контакти.5. Струмова відсічка
5.1 Максимальний струмовий захист
За допомогою МСЗ здійснюється захист від коротких замикань у розподільчих мережах 10 кВ. Розрахунок МСЗ полягає у виборі струму спрацювання захисту, струму спрацювання реле, часу спрацювання захисту.
Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
При виборі струму спрацювання максимального струмового захисту необхідно забезпечити не спрацювання захисту при проходженні струмів після аварійних режимів.

Необхідно розглянути всі можливі після аварійні режими:

а) відключення близького трифазного короткого замикання на лініях, що відходять від ЦЖ. Не спрацювання максимального струмового захисту на відключення досягається вибором струму спрацювання струмових реле більшим, ніж найбільший струм у режимі само запуску:
(1)
де Кн коефіцієнт надійності, приймаємо рівним 1,2 (реле типу РТ – 80);

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Кв- коефіцієнт повернення реле, приймаємо 0,8;

Кс.зп – коефіцієнт само запуску, приймаємо 2,2;

Iроб.мах – максимальний робочий струм елемента, що захищається, у нормальному режимі що проходить по лінії Л1.


(2)
де Iроб.мах – струм навантаження в після аварійному режимі.

Необхідно провести узгодження чутливості захистів. Це узгодження полягає у виборі таких параметрів спрацювання, при яких наступний захист, розташований ближче до джерела живлення, мав більший струм спрацю-вання, тобто був менш чуттєвий, ніж попередній, розташований далі від джерела і ближче до місця ушкодження;
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.


б) для схем захисту ліній із включенням реле на фазні струми, розра-хунок кч виконується по первинних струмах ушкодження і спрацювання захисту.
(3)
де Iк..мін – струм у реле при металевому КЗ лінії, що в кінці захищається , у мінімальному режимі роботи системи живлення;

Iс.з. – струм спрацювання захисту:

Для основної зони обов'язкове значення kсх  1,5, а для зони резерву-вання kсх  1,2.

Струм спрацювання реле струму КА3, КА4, пускових органів МСЗ визначається за формулою:


(4)
де Іс.з. - струм спрацювання захисту;

nт - коефіцієнт трансформації трансформаторів струму;

Трансформа́тор стру́му (англ. current transformer) - вимірювальний трансформатор, в якому вторинна напруга за нормальних умов застосування, практично пропорційна первинній напрузі і у разі відповідного з'єднання, відрізняється від неї за фазою на кут, що приблизно дорівнює нулю.

kсх - коефіцієнт схеми (схем з'єднання трансформаторів у зірку) kсх=1.

Час спрацювання захисту підбирається з умови селективності захисту і термічної стійкості елемента, що захищається:


t с.з= tвідкл.вим. t с.рз. , (5)
де t відкл. вим. – час відключення вимикача ВКЭ-10-20, рівний 0,1 с.;

t с.рз – час спрацювання релейного захисту, приймається 0,5 с.


t с.з. =0,1 0,5 = 0,6 с.
При КЗ у місці К1 повинний спрацювати захист на вимикачі Q3, а всі інші повинні залишитися в роботі.
5.2 Відсічка без витримки часу
Струм спрацювання струмової відсічки при її виконанні як основного швидкодіючого захисту ліній повинний задовольняти умові:
Іс.о.  (6)

де - мінімальне значення струму двофазного КЗ наприкінці лінії.

Кч осн.зах. = 1,5 – чутливість згідно ПУЕ основного захисту


Струм спрацювання реле струму КА1, КА2, пускових органів струмової відсічки визначається по формулі:
Іс.р.= Ксх Ісо/nт (7)
Також повинно бути забезпечено відстроювання струмової відсічки від кидків струму намагнічування силових трансформаторів:
Іс.о. (4...5…5)Іном.тр. (8)

 Іном.тр=Sном.тр./ , (9)

де Sном.тр – сума номінальних потужностей усіх трансформаторів, що живляться по лінії;

Uном – середня номінальна напруга лінії.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.


6. Розрахунок уставок максимального струмового захисту кабельної лінії 10 кВ
Розраховуємо уставки захистів на лінії 10 кВ Л1 у нормальному режимі.

Струм спрацювання пускових реле типу РТ-80 відстроюється від максимального робочого струму лінії.

Максимальний струм лінії складає 99,74 А

Знаходимо Ic.з. по формулі (7.1):


А
При коефіцієнті трансформації трансформаторів струму 400/5 =80 струм спрацьовування реле дорівнює:
А
Приймаємо уставку 6 А для реле типу РТ-80, тоді Iс.з.= 480 А.

Перевірка коефіцієнта чутливості при захисті в умовах КЗ на шинах ЦЖ, коли вимикач 1 вже спрацював здійснюється по формулі (7.3):


Чутливість забезпечується.

Розрахуємо струм спрацювання пускових реле типу РТ-80 в після аварійному режимі, тобто при відключенні вимикача Q5, (при замкнутій петлі). Максимальний струм лінії в цьому випадку складає 199,48 А.

Струм спрацювання захисту дорівнює:


А
Струм спрацювання реле дорівнює:
А
Приймаємо уставку 13 А для реле типу РТ-80, тоді Iс.з.= 1040 А

Коефіцієнт чутливостіЧутливість забезпечується.
7. Розрахунок струмової відсічки

Мінімальне значення струму двофазного КЗ наприкінці лінії:А
Струм спрацювання струмової відсічки:

А
Відстроювання струмової відсічки від кидків струму намагнічування силових трансформаторів:
 Іном.тр = 2520 /А

Іс.о. = (4...5…5)138,56=(554,24…692,8) А8. Захист від замикання на землю

8.1 Загальна сигналізація від замикання на землю

Замикання на землю однієї фази в мережах з ізольованої нейтралью не є аварією. Споживачі включені на між фазні напруги, продовжують нормально працювати. Це дає можливість виконувати захист від замикання на землю, що діє на сигнал. Схема складається з одного максимального реле напруги, включеного на напругу нульової послідовності.

Пристрій сигналізації підключається до трансформаторів напруги, установлених на шинах.

Схема пристрою неселективної сигналізації при замиканнях на землю приведена на рисунку 1.

Рисунок 1 - Схема пристрою неселективної сигналізації при замиканнях на землю

8.2 Струмовий захист нульової послідовності

Тривала робота мережі при замиканні фази на землю неприпустима через можливість порушення між фазної ізоляції в місці пошкодження і переходу однофазного замикання в багатофазне. Можливі також випадки подвійних замикань на землю внаслідок підвищення в раз напруг непошкоджених фаз щодо землі.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Тому, поряд із загальним пристроєм контролю ізоляції необхідно передбачати селективний захист на кожному приєднанні. Звичайно це струмовий захист.

Імовірність пошкодження між фазної ізоляції визначається не тільки тривалістю проходження струму через місце замикання на землю, але і значенням струму. Тому для запобігання переходу однофазних замикань у багатофазні максимальний струм замикання на землю в мережах напругою 10 кВ повинний бути не більш 30 А.

Припустимі струми замикання на землю звичайно менше робочих струмів елемента, що захищається. Тому струмовий захист від замикання на землю виконується з включенням реле на фільтр струму нульової послідовності. Він приходить у дію завдяки проходженню по пошкодженій ділянці струму нульової послідовності, обумовленого ємністю всієї електрично пов'язаної мережі без урахування ємності ушкодженої лінії.

Для виконання захисту як фільтр струму нульової послідовності вико -ристовується трансформатор струму нульової послідовності (ТНП) – TAZ.

9. Захист електричних мереж напругою до 1 кВ
Електрична мережа напругою до 1кВ повинна мати швидкодіючий захист від струмів короткого замикання, що забезпечує необхідну чутливість і по можливості селективне відключення пошкодженої ділянки.

Усі мережі усередині приміщень, що виконані відкрито ізольованими проводами, поряд із захистом від короткого замикання повинні мати захист від перевантажень. Величиною, що впливає, при коротких замиканнях і перевантаженнях є струм. Тому такі захисти називаються струмовими. Найпростішим струмовим захистом є плавкий запобіжник - це електричний апарат, призначений для захисту ланцюгів від надструмів. Він спрацьовує автономно, у залежності від ступеня і тривалості впливу струму, і не вимагає яких-небудь зовнішніх вимірювальних і керуючих ланцюгів. Основними елементами запобіжника є плавка вставка і патрон.

В електричних мережах до 1 кВ одержали поширення запобіжники типів ПР (запобіжники з розбірними патронами без наповнювача), НПН (запобіжник з наповнювачем і з нерозбірним патроном), ПН (запобіжник з наповнювачем і з розбірним патроном), а також швидкодіючі запобіжники типів ПНБ, ПБВ, ПБФ.

Однак плавкі запобіжники є апаратами одноразової дії, що є їхнім великим недоліком. Тому, у даний час широке поширення одержали автоматичні вимикачі.

Автоматичний вимикач призначений для автоматичного розмикання електричних ланцюгів при ненормальних режимах роботи і для рідких оперативних переключень при нормальних режимах роботи.

Автомати забезпечують обмеження струмів у мережі, тому що вони відключають ланцюг до того, як струм короткого замикання в ній досягне значення iу. В автоматичному вимикачі можна розрізнити наступні основні елементи:

- контакти з дугогасною системою;

- привід;

- механізм вільного розчіплювання;

- розчіплювач;

- допоміжні контакти.

10. Автоматика
10.1 Автоматичне включення резерву (АВР)
АВР живлення обладнання передбачають у всіх випадках, коли перерва в електропостачанні викликає збитки, значно перевищуючи вартість установки пристроїв АВР.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

У даному випадку, при відключенні одного з живильних трансформаторів, другий під дією АВР приймає на себе все навантаження, перевантажуючись в припустимих межах, забезпечує безперебійне електропостачання споживачів. Ефективність дії АВР у системах електропостачання складає 90-95%. Автоматичне включення резервного живлення відбувається після спрацювання релейного захисту, а також при помилкових діях чергового персоналу або мимовільного включення вимикачів.

релейний захист пристрій трансформатор

10.2 Автоматичне повторне включення (АПВ)
На підстанції з двома і більш трансформаторами поряд із пристроями АВР можуть передбачатися і пристрої АПВ.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
АПВ - автоматичне повторне ввімкнення. Застосовується для швидкого відновлення живлення споживачів або міжсистемних і внутрішньосистемних зв'язків шляхом автоматичного включення вимикачів, вимкнених пристроями релейного захисту.
Сутність АПВ полягає в тому, що елемент системи електропостачання, відключивши під дією засобу спрацьовування релейного захисту, знову включається під напругу, якщо немає заборони на повторне включення її. Якщо причина, що викликала відключення елемента, зникла, то елемент залишається в роботі і споживач продовжує одержувати живлення практично без перерви.

При цьому дії їх повинні бути погоджені. Пуск пристрою АПВ дозволяють тільки при зовнішніх коротких замиканнях. Для цієї мети можна використовувати максимальний струмовий захист, установлений з боку нижчої напруги трансформатора.

Спрацювання захисту свідчить про виникнення пошкодження на шинах або про те, що зовнішнє коротке замикання не відключилося відповідним захистом. При цьому відключається вимикач з боку нижчої напруги трансформатора і пристрій АПВ включає його повторно.

У всіх інших випадках подача напруги на секцію шин, що втратила живлення, повинна здійснюватися дією пристрою АВР.

Пристрої АПВ передбачені для:


 • повітряних ліній напругою 110 кВ;

 • підстанцій напругою 110/10 кВ;

 • РП напругою 10 кВ;

 • кабельних ліній напругою 10 кВ.


10.3 автоматичне частотне розвантаження (АЧР)
На підстанції напругою 110/10 кВ і розподільчому пункті напругою 10 кВ передбачають пристрої автоматичного частотного розвантаження для відключення частини електроприймачів при виникненні дефіциту активної потужності в живильній енергосистемі.
Розвантаження - один із процесів, які здійснюються на розвантажувальному пункті, і який охоплює переміщення вантажу з транспортного засобу, як правило, до місця зберігання з оформленням відповідних товаро-супроводжувальних та складських документів.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.

Дію АЧР і взаємодію з іншими видами автоматики і системами керування, організовано таким чином, що цілком виключене відновлення живлення електроприймача, відключеного АЧР від джерел електроенергії і вузла енергосистеми з дефіцитом активної потужності.


10.4 Автоматичне регулювання напруги трансформаторів
На підстанції напругою 110/10 кВ установлені трансформатори типу ТМ-75000/110/35/10, що постачені пристроєм регулювання під напругою, тобто регулювання під навантаженням (РПН).
Енергосистема - сукупність електроенергетичних пристроїв та обладнання, які працюють у взаємно-узгодженому режимі та призначені для виробництва, передачі, розподілу, перетворення і споживання електричної та теплової енергії.
Автомати́чне регулюва́ння - підтримування без втручання людини потрібних значень фізичних величин, що характеризують режим роботи машин, апаратів, установок тощо, за допомогою автоматів-регуляторів.

У зв'язку з цим, з'являється можливість автоматично регулювати напругу шляхом переключення числа витків однієї з обмоток трансформатора без його відключення. Перемикаючий пристрій розташований на стороні вищої напруги.11. Захист на мікроелектронному реле УЗА-АТ
Сучасні мікроелектронні реле виготовляють у вигляді єдиного блоку, який складається з плат, скріплених між собою за допомогою різьбових стійок.
Різьба (син. - різь) (англ. thread; нім. Gewinde n) - один або декілька рівномірно розташованих ґвинтових виступів постійного перерізу, які утворені на бічній поверхні прямого циліндра або прямого конуса.

Пристрій призначений для використання в схемах релейного захисту і протиаварійної автоматики для захисту електричних машин, трансформаторів і ліній електропередач при коротких замиканнях.

Пристрій забезпечує:


 • токову відсічку (ТВ) з тимчасовою затримкою 70-100 мс чи 150-200 мс, яка задається з переду панелі;

 • направлений захист від замикання на землю;

 • захист від перегрузу лінії;

 • спрацювання МТЗ чи ТВ за найбільшим із вхідних токів;

 • функцію однократного АПВ.

Пристрій УЗА-АТ містить в собі дискретний вхід, який забезпечує індикацію спрацювання, розмножування і розповсюдження вихідного сигналу зовнішнього захисту (наприклад дуговий).
Індикація (рос. индикация, англ. indication, нім. Indikation f) -

Технічні дані пристрою УЗА-АТ наведені в таблиці 7.1.


Таблиці 1 - Технічні дані пристрою УЗА-АТ

Уставка струму спрацювання, А

Уставка витримки часу, с

Уставка струму відсічки, крат.

Уставка АПВ, с

Діап., А

Кількість

Дскр., А

Діап., с

Кількість

Діап.

Діап., крат

Кількість

Дискр., крат

Діап., с

Кількість

Дискр., с

Ін=5А

Ін=1А

Ін=5А

Ін=1А

1-2,27

0,4-0,91

128

0,01

0,004

0,3-25,8

256

0,1

2-17,75

64

0,25

0,5-8

16

0,5

2-4,54

0,8-1,82

128

0,02

0,008

4-9,08

1,6-3,63

128

0,04

0,016

8-18,16

3,2-7,26

128

0,08

0,032

Схему підключення пристрою УЗА-АТ показано на рисунку 2.


Рисунок 2 - Схема підключення реле УЗА-АТ


Скачати 143.2 Kb.

 • Мінімальне значення струму двофазного КЗ наприкінці лінії
 • 8.1 Загальна сигналізація від замикання на землю
 • 8.2 Струмовий захист нульової послідовності