Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



1. Застосування методу осереднення при аналізі гравімагнітних спостережень

Скачати 114.52 Kb.

1. Застосування методу осереднення при аналізі гравімагнітних спостережень




Скачати 114.52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір114.52 Kb.
  1   2



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ «Інститут геології»
Питання для вступу до аспірантури
Спеціальність –– 04.00.22 «Геофізика»

Гравіметрія
1. Застосування методу осереднення при аналізі гравімагнітних спостережень.

2. Пряма та обернена задачі гравірозвідки, їх особливості.

3. Сучасні методи інтерпретації гравімагнітних аномалій.

4. Якісна геологічна інтерпретація гравітаційних аномалій.

5. Фігура Землі та її гравітаційне поле.

Гравіта́ція або тяжіння - властивість тіл із масою притягуватись одне до одного. Гравітаційна взаємодія найслабша із фундаментальних взаємодій, однак її характерною особливістю є те, що тіла, які мають масу, завжди притягаються одне до одного.
Фігура Землі - термін ідеалізації для позначення форми земної поверхні. Залежно від мети опису використовують різні моделі форми Землі. Залежно від визначення фігури Землі встановлюються різні системи координат.
Основні параметри та властивості гравітаційного поля.

6. Аналітичне продовження гравітаційних аномалій як один із способів їх трансформації.

7. Кількісна інтерпретація локальних гравітаційних аномалій для тіл правильної геометричної форми.

8. Комплексна інтерпретація гравімагнітних аномалій.

9. Інерційна гравіметрія і її особливості.
Рекомендована література:

1. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. – 312 с.

2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с.

3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. – 397 с.

4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.– 360 с.


Магнітометрія
1. Розв’язання прямих і обернених задач магнітометрії для тіл простої геометричної форми.

2. Методика і апаратура магнітометричних досліджень.

3. Методика магнітометричних досліджень при вирішенні геологічних задач на суші і на морі.

4. Намагнічування тіл у магнітному полі, характеристика намагнічування.

5. Магнітні властивості гірських порід та методи їх вивчення.

6. Магнетизм гірських порід та його природа.

7. Методи аналізу і розділення аномальних магнітних полів.

8. Магнітне поле Землі і його елементи.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
Власти́вості гірськи́х порі́д - фізичні властивості гірських порід, фізико-технічні властивості гірських порід, технологічні властивості гірських порід, твердість, акустичні властивості гірської породи, пористість, густина, пластичність, крихкість, міцність гірських порід, тривкість, змочуваність, хімічна активність гірських порід, акустична жорсткість гірських порід, водовбирання, а також: геотехнічні властивості гірських порід, гірничотехнічні властивості гірських порід, магнітні властивості гірських порід, електричні властивості гірських порід, газонасиченість гірських порід, анізотропія, гігроскопічність, контактна міцність гірської породи, тріщинуватість гірських порід, окремість гірських порід, розмокання, Форма мінеральних зерен, Фільтраційні властивості гірських порід
Магнітне поле Землі Магнітне поле Землі, геомагнітне поле (англ. geomagnetic field, Earth’s magnetism, terrestrial magnetic field, нім. Magnetfeld der Erde, geomagnetisches Feld n) - силове поле, виникнення якого зумовлене джерелами, що знаходяться в земній кулі та навколоземному просторі (магнітосфері та іоносфері).
Природа магнітного поля.

9. Варіації магнітного поля, їх природа та врахування при магнітних зйомках.

10. Порівняльна характеристика методів кількісної інтерпретації магнітних

аномалій.
Рекомендована література:

1. Логачёв А.О., Захаров Е.Е. Магниторазведка. М.: Недра,1979.

2. Яновский Б.М. Земной магнетизм. ЛГУ, 1979, 1981.

3. Стащук В.С.., Сухорада А.В., Гузій М.І. Основи магнетизму (навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів геофізичної спеціальності. Вид. КДУ, 2004.-120с.

4. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 1990.

5. Магниторазведка. Справочник геофизика. // Под ред. В.Е.Никитского, Ю.С.Глебовского.- 2-е издание. М.: Недра, 1990. – 470с.

6. Семевский Р.Б., Аверкиев В.В., Яроцкий В.А. Специальная магнитометрия. –СПб.: Наука, 2002.-228с.
Сейсмометрія


 1. Деконволюція сейсмічних записів.

 2. Задачі та математичні основи обробки сейсмічних даних. Математична модель середовища та хвильового поля.
  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.


 3. Характер зміни швидкостей поширення поздовжніх сейсмічних хвиль в осадових басейнах.

 4. Геологічна природа сейсмічних відбиваючих границь в осадовій товщі та в консолідованій земній корі.

 5. Тривимірна (3D) сейсморозвідка та її принципові переваги перед двовимірною (2D) сейсморозвідкою

 6. Дифракційні явища у сейсмічному хвильовому полі.

 7. AVO-аналіз. Основні поняття. AVO-класифікація пісковиків. Сучасне програмне забезпечення для виконання AVO-аналізу та інверсії.
  Сейсмічні хвилі (англ. seismic waves; нім. seismische Wellen) - пружні хвилі, що виникають у земній корі і мантії Землі внаслідок землетрусів, вибухів і ударів і поширюються в гірських породах у вигляді згасаючих коливань.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 8. Стандартні графи обробки морських двовимірних (2D) та тривимірних (3D) сейсмічних даних.

 9. Порівняльна характеристика годографів відбитих та головних хвиль. Порівняння годографів СГТ (cпільної глибинної точки) та СТВ (спільної точки вибуху).

 10. Побудова геолого-геофізичної моделі та моделі нафтогазових родовищ в сучасних програмних комплексах.

11. Моделювання сейсмічних хвильових полів в сучасних програмних комплексах.

12. Поздовжні та поперечні хвилі й особливості їх поширення.

13. Вертикальне сейсмічне профілювання (ВСП).

14. Класифікація та загальна характеристика методів сейсморозвідки.


Рекомендована література:

1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008 р., 351 с.

2. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка. - М., 1980.

3. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. Т.1, 2. - М., 1987.



Електрометрія
1. Класифікація методів електророзвідки на постійному струмі.

2. Електрохімічні методи електророзвідки.

3. Методи електричного профілювання.

4. Методи електричного зондування, їх загальна характеристика та область застосування.

5. Способи інтерпретації кривих електричного зондування, основні геоелектричні побудови.

6. Метод магнітотелуричного зондування (МТЗ).

7. Методи телуричних струмів (ТС) та магнітотелуричного профілювання (МТП).

8. Частотні електромагнітні зондування геоелектричного розрізу.

9. Перехідні процеси в землі та їх використання для вивчення структури геоелектричного розрізу.

10. Методи низькочастотних індуктивних електромагнітних профілювань.

11. Методи високочастотної електрометрії.
Рекомендована література:

1. Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.:, Недра, 1991.

2. Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990.

3. Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

4. Электроразведка. Справочник геофизика. – М., 1980, 1989 (в двух книгах).

5. Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Електрометрія. Посібник з навчальної геофізичної практики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 303 с.

6. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. – К.: Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 446 с.

7. Головцин В.М., Скопіченко М. Ф. Електрична розвідка корисних копалин. – К., 1961.

Електри́чна ро́звідка, електроро́звідка, (рос. электрическая разведка, электроразведка; англ. electric prospecting, electric exploration, geophysical prospecting by electric means; нім. elektrische Erkundung f) - група методів розвідувальної геофізики, що базуються на вивченні природних або штучних електромагнітних полів, які збуджуються в земній корі.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.




Ядерна геофізика
1. Типи ядерних реакцій, що використовуються при ядерно-геофізичних дослідженнях і області їх застосування.
Ядерна реакція - явище перетворення ядер атомів хімічних елементів і елементарних частинок. Ядерні реакції можуть відбуватися спонтанно, або у зіткненнях частинок речовини з високою енергією. Спонтанні ядерні перетворення є причиною природної радіоактивності.

2. Ядерно–геофізичні параметри гірських порід і руд.

3. Розрахунок вмістів U, Ra, Th і К при гамма–спектрометрії.

4. Ядерно–геофізичні методи дослідження зразків гірських порід і руд.

5. Нейтрон–нейтронні методи з реєстрацією надтеплових, теплових нейтронів і гамма випромінювання.

6. Геологічні задачі і область застосування ядерно–геофізичних методів.


Рекомендована література:

 1. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. Київ:ВПЦ «Київський університет», 2012.-607 с.

 2. Мейер В.А., Ваганов П.А., Пшеничный Г.А. Методы ядерной геофизики. – Л.: Изд. Лен. ун-та, 1988.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. - 121 с.

 4. Осмачник Б.П., Теплицкий А.Х. Контроль качества земляных работ радиоизотопными приборами. – К.: Будівельник, 1979. – 72 с.

 5. Разведочная ядерная геофизика: Справочник геофизика. – М.: Недра, 1977.

 6. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд (Наказ №100 від 14 грудня 1998 р.
  Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.
  Держа́вний фонд надр (рос.'государственный фонд недр, англ. State fund of mineral reserves) - включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.
  ДКЗ України). - К.: ДКЗ, 1998.

 7. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 224 с.

 8. Вижва С.А., Винниченко О.Б., Кендзера О.В. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 239 с.


Комплексування геофізичних методів
1. Концепція фізико-геологічної моделі геологічного об’єкту при створенні раціонального комплексу геофізичних досліджень.
Геофі́зика (від дав.-гр. γή - земля та дав.-гр. φυσικά - єство, природа) (англ. geophysics; нім. Geophysik f) - комплекс наук про фізичні властивості Землі й фізичні процеси, які відбуваються в атмосфері, гідросфері та літосфері під впливом внутрішніх сил Землі й космічних тіл.

2. Комплексування геофізичних досліджень при регіональних та геолого-зйомочних роботах.

Геофізи́чне дослі́дження - систематичне наукове дослідження геофізичних просторових даних. Має значну кількість додатків в практичній геології, археології та інженерній справі. Розроблені унікальні методи і спеціалізована термінологія.

3. Комплекс геофізичних досліджень при пошуках та розвідці рудних корисних копалин.

4. Комплексування геофізичних методів при пошуках нафтогазових родовищ.

5. Комплексування геофізичних методів при вирішенні задач гідрогеології та інженерної геології.

Інжене́рна геоло́гія (рос. инженерная геология, англ. engineering geology; нім. Ingenieurgeologie f) - галузь геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори стосовно інженерного будівництва та господарської діяльності людини.

6. Використання геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях.


Рекомендована література:

1. Комплексирование методов разведочной геофизики: Справочник геофизики. -М.: Недра, 1984, 384 с.

2. Толстой М.І, Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики. -К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. - 446 с.

Фізика Землі
1. Геотермія. Джерела та механізми переносу тепла в надрах Землі.

2. Основні теорії походження Сонячної системи і Землі.

3. Магнетизм і електропровідність Землі.

4. Моделі внутрішньої будови Землі за сейсмологічними даними.

Со́нячна систе́ма - планетна система, що включає в себе центральну зорю - Сонце, і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо нього.
Будова Землі Земля має в першому грубому наближенні форму сплюснутої кулі (екваторіальний радіус дорівнює 6377 км, полярний - близько 6355,5 км, середній - 6371 км) і складається з декількох оболонок. Ці шари можуть бути визначені або їх хімічними або їх реологічними властивостями.

5. Сейсмічна активність Землі і оцінка сейсмічної небезпеки.

6. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів.

  1   2


Скачати 114.52 Kb.

 • Фігура Землі та її гравітаційне поле
 • Рекомендована література
 • Сейсмометрія Деконволюція сейсмічних записів. Задачі та математичні основи обробки сейсмічних даних. Математична модель
 • Електрична розвідка корисних копалин
 • Ядерна геофізика 1. Типи ядерних реакцій
 • Комплексування геофізичних методів 1. Концепція фізико-геологічної моделі геологічного об’єкту при створенні раціонального комплексу геофізичних досліджень
 • Фізика Землі 1. Геотермія. Джерела та механізми переносу тепла в надрах Землі. 2. Основні теорії походження Сонячної системи