Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка10-клас профільний рівень Самостійна робота по темі : «Матричне відтворення днк, рнк, білків. Біоситез білків»

Скачати 49.1 Kb.

10-клас профільний рівень Самостійна робота по темі : «Матричне відтворення днк, рнк, білків. Біоситез білків»
Скачати 49.1 Kb.
Дата конвертації 02.05.2017
Розмір 49.1 Kb.

10-клас профільний рівень

Самостійна робота по темі : «Матричне відтворення ДНК, РНК, білків.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.


Біоситез білків» I - варіант

Початковий рівень (3- бали)

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1.Матричне відтворення ДНК відбувається на матриці:

а) молекулі ДНК; б) молекулі тРНК;

в) молекулі іРНК ; г) молекулі рРНК;

2. Транскрипція - це синтез :

а) молекули ДНК; б) молекули білка;

в) молекули іРНК ; г) молекули АТФ;

3. Трансляція – це синтез :

а) молекули ДНК; б) молекули білка;

в) молекули іРНК ; г) молекули рРНК;

4. Реплікація здійснюється :

а) після поділу клітини; б) в клітині не відбувається;

в) перед поділом клітини; г) відбувається поза клітиною .

5. Біосинтез білка- це процес реалізації спадкової інформації на основі:

а ) РНК; б) комплементарності;

в) генетичного коду;

Комплементарність (від лат. complementum - доповнення). Термін застосовується в різних сферах буття соціуму, культурі, науці.
Трансляція (від старофр. translater, від лат. translatus, прикметник минулого часу від transferre - «передавати», «переносити», передача)
Гене́тика (грец. γεννώ - породжувати) - це наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу; розділ біології. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя від вірусів до людини.
По́діл кліти́ни - процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами. Поділ клітини - зазвичай обов'язковий етап клітинного циклу.
Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
г) метаболізму;
О́бмін речови́н або метаболі́зм - сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Метаболізм поділяється на дві гілки: катаболізм (дисиміляція або енергетичний обмін), що включає реакції розщеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується їх окисненням і виділенням корисної енергії, та анаболізм (асиміляція або пластичний обмін) - реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких енергія, отримана у катаболічних реакціях, використовується.

6. Кодоном є:

а) Генетичний код;

Кодон - одиниця генетичного коду, три послідовно розташовані нуклеотидні залишки в ДНК або РНК, що кодують включення однієї амінокислоти. Послідовність кодонів в гені визначає послідовність амінокислот в поліпептидному ланцюзі білку, що кодується цим геном.
б) молекула ДНК;

в)триплет іРНК; г) рибосоми

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3- бали)

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

7.А. У синтезі білка беруть участь рибосоми.

Б. ДНК схожа в усіх живих організмів.

В. ГЕН-це ділянка РНК.

Г. Цитозин комплементарний Тиміну.8 . А .Реплікація –це матричний синтез РНК.

Б. ДНК може сама себе відтворювати.

В. Молекула РНК має чотири нуклеотид – А,Т,Г,Ц.

Нуклеоти́ди - фосфорні естери нуклеозидів, де залишок фосфорної кислоти зв’язаний з рибозним (чи дезоксирибозним) залишком у положеннях С-3 чи С-6. Синонім - нуклеозидфосфати.

Г.Три нуклеотид називають--триплетом
10-клас профільний рівень

Самостійна робота по темі : «Матричне відтворення ДНК, РНК, білків.

Біоситез білків» II - варіант

Початковий рівень (3-бали)

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1. .Матричне відтворення РНК відбувається на матриці:

а) молекулі ДНК; б) молекулі тРНК;

в) молекулі іРНК ; г) молекулі рРНК;

2. Реплікація - це синтез :

а) молекули ДНК; б) молекули білка;

в) молекули іРНК ; г) молекули АТФ;

3. Матричне відтворення ДНК відбувається:

а) в ядрі клітини; в) на рибосомах;

б) в цитоплазмі;

Цитопла́зма - основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури - цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели, крім ядра.
г) на ЕПС

4. Біосинтез білка- це процес реакцій:

а) окисно-відновних; б) матричного синтезу

в) не окисно-відновних; г) синтезу неорганічних речовин

5. Антикодон є :

а) Генетичний код;

Антикодон - триплет (тринуклеотид), ділянка в транспортній рибонуклеїновій кислоті (тРНК), що складається з трьох неспарених (мають вільні зв'язки) нуклеотидів. Спаровуючись з кодоном матричної РНК (мРНК), забезпечує правильне розташування кожної амінокислоти при біосинтезі білків.
б) молекула ДНК;

в)триплет іРНК; г) триплет тРНК

6.

Триплет - трійця, три об'єкти, об'єднані за певним принципом.
Певна амінокислота кодується певною послідовністю із:

а) двох нуклеотидів; б) трьох нуклеотидів;

в) чотирьох нуклеотидів ; г) одного нуклеотида


СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3-бали)

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

7. Транскрипція це синтез всіх типів РНК.

Б. Ген –це ділянка ДНК.

В.Матриця – це дочірня ДНК

Г. ДНК мають усі живі організми.8. А.Комплементарність – це «доповнення».

Б.Молекула ДНК має чотири нуклеотид –А, Т, Г,Ц.

В. Молекула РНК має чотири нуклеотид – А,У,Г,Ц.

Г. Аденін комплементарний Тиміну9. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

Терміни Визначення

А.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Транскрипція 1.Початок синтезу

Б. Ініціація 2.
Ініціація (від сер-віч. лат. initiatus, від лат. initium, прикметник від initiare - «починати») - початок, початкова стадія чого-небудь.
Завершення синтезу

В. Термінація 3. Переписування інформації.

Г. Трансляція 4. Синтез білка.

А

Б

В

Г
Достатій рівень (3-бали)

10.ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ Поняття:

1) Нуклеїнові кислоти;
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.
Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.


2) А_Т; 5) ДНК;

3) РНК; 6) А-У

4) Г-Ц 7) Ц-ГСхема:

11.Користуючись таблицею генетичного коду напишіть

послідовність амінокислотних залишків у білку,що кодується

геном із такою послідовністю нуклеотидів:

АГТ-ГЦА-ТГА-ЦТА- АГТ –ЦЦА-ТЦЦ -ААТ-АТЦ-ТЦГ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓сер
Високий рівень (3-бали)

12.
Амі́нокисло́ти - органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (-NH2) та карбоксильну (-СООН) групи. Амінокислоти є мономерними одиницями білків, у складі яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками.
Яка кількість амінокислот входить до складу білка, який

кодується геном із 1290 нуклеотидів?
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


13. З якої кількості нуклеотидів складається ген,який кодує білок,

Що складається із 576 амінокислотних залишків?

9. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 1 ВИЗНАЧЕНЬ

Терміни Визначення

А . Трансляція. 1. Завершення синтезу

Б. Транскрипція. 2. Синтез білка.

В. Термінація. 3. Переписування інформації

Г. Ініціація . 4. Початок синтезу

А

Б

В

Г

Достатній рівень (3-бали)

10.ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ Поняття:

1)Біосинтез білка; 4) Транскипція;

2) Трансляція; 5) Елонгація;

3) Ініціація; 6) Термінація;


Схема:

11. Користуючись таблицею генетичного коду напишіть

послідовність амінокислотних залишків у білку,що кодується

геном із такою послідовністю нуклеотидів:

ААА-ТЦА-ЦГТ-ЦАА- АЦТ –ГЦА-АГЦ-ЦГГ-АГТ-ААЦ-ГЦГ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓фен
Високий рівень (3-бали)

12.Яка кількість амінокислот входить до складу білка, який

кодується геном із 1480 нуклеотидів?

13. З якої кількості нуклеотидів складається ген,який кодує білок,

Що складається із 687 амінокислотних залишків?


Скачати 49.1 Kb.

2021