Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрогнозування комерційних ефектів від можливої реалізації

Прогнозування комерційних ефектів від можливої реалізації
Сторінка15/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

4.3 Прогнозування комерційних ефектів від можливої реалізації

результатів розробки

Комерційний ефект від можливого впровадження розробленої нами мобільної системи з підвищеною швидкодією при передаванні інформації у мережах в режимі реального часу полягає у тому, що ця система дозволяє значно підвищити швидкодію та покращити і розширити функціональні можливості серверної частини системи.

Все це дозволяє реалізовувати нашу розробку на ринку дорожче, ніж аналогічні або подібні за функціями мобільні системи.

Моніторинг ринку показує, що в даний час кількість потенційних користувачів нашої розробки в Україні складає приблизно 2000 шт. (в розрахунку на рік). Реальний попит на розробку може становити 10-20 шт. за рік. Середня ціна подібної розробки, яка виконує аналогічні функції, дорівнює приблизно 60 тис. грн. Але оскільки запропонована нами мобільна система має значно кращі технічні параметри та функціональні можливості, то це дозволяє реалізовувати нашу розробку приблизно на 20-30% дорожче, тобто в середньому за 80 тис. грн, або на 20 тис. грн. дорожче. При цьому повинен збільшитися і попит на нашу мобільну систему.

Припустимо, що наша розробка буде користуватися підвищеним попитом на ринку протягом 3-років після впровадження.

Результати нашої розробки можуть бути впроваджені вже з 1 січня 2018 року, а її результати будуть виявлятися протягом 2018-го, 2019-го та 2020-го років. Прогноз попиту на розробку складає по роках:  • 1-й рік після впровадження (2018 р.) – приблизно 25 шт.;

  • 2-й рік після впровадження (2019 р.) – приблизно 30 шт.;

  • 3-й рік після впровадження (2020 р.) – приблизно 20 шт.

На 4-й рік (2021 р) ми не плануємо отримання прибутків, оскільки високою є ймовірність, що будуть розроблені нові, більш ефективні системи подібного типу.

Розрахуємо очікуване збільшення чистого прибутку , що його можна отримати потенційний інвестор від можливого впровадження результатів нашої розробки, для кожного із років, починаючи з першого року після впровадження:


, (4.

Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

11)
де Цо – покращення основного оціночного показника від впровадження результатів розробки у даному році. Для нашого випадку Цо = 20 тис. грн.;

N – основний кількісний показник, який визначає обсяг діяльності у даному році до впровадження результатів розробки;

для нашого випадку N = 15 шт.;

N – покращення основного кількісного показника від впровадження результатів розробки; по роках це складає, відповідно,
(25-15) = 10, (30-15) = 15 та (20-15) = 5 шт.
Цо – основний оціночний показник, який визначає обсяг діяльності у даному році після впровадження результатів розробки; Цо = 80 тис. грн.;

n – кількість років, протягом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки;– коефіцієнт, який враховує сплату податку на додану вартість; ;

– коефіцієнт, який враховує рентабельність продукту. Рекомендується приймати = 0,1...0,3; візьмемо = 0,3;

– ставка податку на прибуток; = 18%.

Тоді, збільшення чистого прибутку для потенційного інвестора П1 протягом першого року від можливої реалізації нашої розробки (2018 р.) складе:


тис. грн.
Збільшення чистого прибутку П2 для потенційного інвестора від можливої реалізації даної розробки протягом другого (2019 р.) року складе:
тис.грн.
Збільшення чистого прибутку П3 для потенційного інвестора протягом третього (2020 р.) року складе:
тис.грн.
Розрахуємо теперішню вартість інвестицій PV, що можуть бути вкладені в нашу розробку.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Такою вартістю (з врахуванням коригуючих коефіцієнтів) ми можемо вважати величину загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження результатів роботи, розраховану нами раніше за формулою (4.10).

Тобто будемо вважати, що:


PV = (2…5) × ЗВ = 3 × 26 = 78 тис. грн.
де (2…5) – коефіцієнт, який враховує непередбачені витрати, що можуть виникнути при впровадженні результатів нашої розробки.

Далі розрахуємо абсолютний ефект вкладених інвестицій Еабс.

Для цього скористаємося формулою:
Еабс = ПП – PV, (4.12)
де ПП – приведена вартість всіх чистих прибутків від можливої реалізації результатів розробки, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = 78 тис. грн.

У свою чергу, приведена вартість всіх чистих прибутків ПП розраховується за формулою:
, (4.13)
де – збільшення чистого прибутку у кожному із років, протягом яких виявляються результати виконаної та впровадженої роботи, грн;

т – період часу, протягом якого виявляються результати впровадженої наукової роботи, роки;– ставка дисконтування, за яку можна взяти щорічний прогнозований рівень інфляції в країні.

Для України цей показник приймемо на рівні = 0,12 (прогноз на 2017 рік);

t – період часу (в роках) від моменту отримання прибутків до точки „0”.

Якщо Еабс 0, то результат від впровадження розробки буде збитковим і вкладати кошти в проведення досліджень ніхто не буде.

Якщо Еабс > 0, то результат від впровадження розробки може принести прибуток і вкладати кошти в дану розробку в принципі можна.

Далі будуємо вісь часу, на яку нанесемо всі платежі (інвестиції та прибутки), що можуть мати місце під час виконання даної роботи та впровадження її результатів.

Вісь часу - часова вісь (що іменується також у контексті термодинаміки стрілою часу) - концепція, що описує час як пряму (тобто математично одновимірний об'єкт), простягнуту з минулого в майбутнє. З будь-яких двох незбіжних точок осі часу одна завжди є майбутнім щодо іншої.

Рисунок, що характеризує рух платежів (інвестицій та додаткових прибутків) буде мати вигляд, наведений на рисунку 4.1.

Тис. грн
226

308

144

78
РV

0 1 2 3 4 5 роки

Базовий рік Період отримання прибутків
Життєвий цикл розробки
Рисунок 4.1 – Вісь часу з фіксацією платежів (у грн.), що мають місце під час розробки та впровадження результатів нашої роботи
Тоді приведена вартість всіх чистих прибутків ПП від можливої реалізації результатів нашої розробки складе:
тис.грн.

Абсолютний ефект від впровадження результатів нашої розробки протягом 3-х років складе:


Еабс = 491 – 78 = 413 тис. грн.
Оскільки Еабс > 0, то вкладання коштів на виконання та впровадження результатів нашої розробки може бути доцільним.

Але це ще не свідчить про те, що інвестор буде зацікавлений у фінансуванні даного проекту.

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Він буде зацікавлений це роботи тільки тоді, коли ефективність вкладених інвестицій буде перевищувати певний критичний рівень.

Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.

Для цього розрахуємо відносну ефективність Ев інвестицій, вкладених у нашу розробку. Для цього скористаємося формулою:
, (4.14)

де Еабс – абсолютний ефект вкладених інвестицій, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = 78 тис. грн;

Еабс = 413 тис. грн.

Тж – життєвий цикл наукової розробки, роки.

Для нашого випадку:


1,5866 – 1 ≈ 58,7 %.
Далі визначимо ту мінімальну дохідність, нижче за яку кошти в розробку проекту вкладатися не будуть.

У загальному вигляді мінімальна дохідність або мінімальна (бар'єрна) ставка дисконтування мін визначається за формулою:d f, (4.15)
де d – середньозважена ставка за депозитними операціями в комерційних банках;

Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

в 2016 році в Україні d = (0,20...0,30);

f – показник, що характеризує ризикованість вкладень; зазвичай, величина f = (0,05...0,25), але може бути і значно більше.

Для нашого випадку отримаємо:
мін = 0,25 0,2 = 0,45 або мін = 45%.
Оскільки величина Ев = 58,7% > мін = 45%, то потенційний інвестор може бути зацікавлений у фінансуванні нашої розробки.

Далі розраховуємо термін окупності вкладених у реалізацію проекту інвестицій:. (4.16)
Для нашого випадку термін окупності інвестицій Ток, складе:
років.
Оскільки Ток < (3…5) років, то фінансування нашої розробки в принципі є доцільним.

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16