Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка2. Повідомлення теми та мети уроку

2. Повідомлення теми та мети уроку
Дата конвертації19.03.2017
Розмір61.1 Kb.

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення телефона та його еволюцією, обговорити роль та значення телефона у сучасному житті, розширити знання учнів з теми «Роль винаходів у житті людини», повторити й закріпити лексику з теми, активізувати вживання нових лексичних одиниць;

розвивати вміння аналізувати, робити висновки; висловлювати та обгрунтовувати власну думку; розвивати навички діалогічного мовлення, аудіювання, читання, письма; розвивати критичне мислення, пам’ять, увагу, творчі здібності учнів;

Винахід (англ. invention, нім. Erfindung f) - технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Діало́г (dialog) - двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома або більше людьми (або у технічній мові - людиною та ЕОМ) у вигляді питань та відповідей.
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Критичне мислення Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

виховувати інтерес до науки та науково-технічного прогресу, прагнення пізнавати світ та його досягнення, зацікавленість у розширенні своїх знань та використанні їх на практиці

Обладнання: персональний комп’ютер, мультимедійний проектор, роздавальний матеріал, аудіозапис пісні, відео, текст для читання з завданнями з сайту British Council.

Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Звукозапис - процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису - магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.
Британська рада (англ. British Council) - неміністерський департамент уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури за межами Великої Британії. Є позавідомчим державним органом, який створений королівською милістю і зареєстрований як благодійна організація в Англії.
Науково-технічний прогрес Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.Хід уроку

І. Початок уроку

1.Організаційний момент.

Good morning! I am so glad to see you. I wonder how you are today? OK. Let`s start our lesson.!

2.Повідомлення теми та мети уроку.

Today we continue speaking about inventions and devices. Particularly this device is very useful and popular nowadays. Look at the board and guess the riddle: It doesn’t ask a question but it needs an answer? (Слайд1). The answer, of course, a TELEPHONE. As you’ve already guessed the topic of our lesson is the telephone and its history. (Слайд 2) We can’t imagine our modern life without phones. At today’s lesson you’ll get to know about the history and the development of the telephone, learn some interesting facts. At the same time you’ll improve your knowledge of English.

3. Мовна зарядка.

What usually comes to your mind when you hear the word a telephone?

Now look at the board. You can see some words and pictures according to our theme. Your task is to match them.(Слайд 3, 4)

Words: 1)touchscreen, 2) buttons/keys, 3) icons, 4)charger, 5)ear buds, 6)to take selfie, 7) ringtone, 8)switch on/off, 9)camera, 10) Internet, 11) to text, 12)games

II.Основна частина уроку.

4 Speaking.

Good job! I am sure that each of you has a telephone. The British people call them mobile phones.


 1. How do the Americans call them?

 2. How often do you use your mobile phone?

 3. What can you do with your phone?

 4. Do you often use ear buds? In what cases?

 5. Are you fond of taking selfie?

 6. What is the ringtone on your phone?

 7. What would our life be like without mobile phones?

 8. Do you remember your first phone?

Now let’s make a small journey to the past. Look at the board. Such telephones were used by people 10 years ago.(Слайд 5) These ones were used about 30 years ago.(Слайд 6) A hundred years ago the telephone looked like that. (Слайд 7) And now you can see the model of the first telephone which has ever existed.(Слайд 8)

5. Listening.

I am sure you know the name of the person who invented the telephone. Just now you are going to watch a cartoon and then be ready to tell me who invented the telephone. When and where was the telephone invented?

Video (Correct answers: Alexander Graham Bell, 1876, the USA)

Well done. Your next task is to read some statements and say whether they are true or false according to the video.

Statements.(Слайд 9) 1. A.G. Bell was a teacher from England.(False) . (-)

 2. Most of his life he lived in the USA. (True) ( )

 3. His assistant’s name was Tomas Watson.( ).

 4. Bell didn’t get a patent for his invention.(-).

 5. Bell’s patent is considered today as the most valuable in the whole world.( )

 6. He tried to build a kite that could carry a man.( ) Photophone was also invented by Bell.( ).

 7. In 1919 he invented a spaceship.(-)

6. Grammar revision

When we speak about inventions we often use Passive Voice structures. Let’s revise the rules of formation of Passive Voice structures. Look at the table on the board. How do we make up sentences in Past Passive?(Слайд 10)

Well, open your textbooks at page 87, exercise 1.Your task is to find the Passive Voice structures in the text.

Also you should change the Passive Voice sentences into Active Voice. (For strong students).

7. Speaking.

Mobile phones are now a vital part of daily life for a large number of people. They are useful in emergency situations.

What situations can you think of where a mobile phone would be really helpful? (A fire, a sick person, an accident, a robbery, gas leak)

Who would you call? (the ambulance, the police, the firefighters, the gas service)

What are the important numbers which you should know? (101, 102,103,104)

I hope there won’t be any reasons in your life to use these numbers.

Modern telephones have a lot of functions. But still their main purpose is calling to you friends and relatives.

How often do you call your friends/parents?

How often do your parents call you?

8. Діалогічне мовлення.

And now it is time to check up your home task. At home you’ve prepared telephone conversations on different topics.

Topics


 1. You need to cancel a trip to the cinema because your grandmother is coming for dinner.

 2. You phone your best friend the morning of his/her birthday.

 3. Phone your friend to find out where he/she is. You’ve been waiting for him/her in a caf for twenty minutes.

 4. Arrange with a good friend to go shopping on Saturday at the shopping centre. 1. .

9. Reading

Science and technology have a rapid development nowadays. Modern phones differ greatly from the past ones. Have a look at this picture. What do you think it is? (Flexible screen)

You are going to read the article about flexible screens.

Can you imagine having flexible computer screens and mobile phones which change shape to tell you when you have a new message? It sounds like a crazy idea, but in fact it's already been invented!http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/science-uk/flexible-screen-technology

Before reading the article your task is to match the words with the definitions.

Match the vocabulary with the correct definition and write a – h

next to the number 1 – 8.

1. the screen a. completely different (to what has gone before)

2. a laptop b.a card you need to have to get on a plane

3.hardware c.a difficult but stimulating thing

4. a boarding card d. a portable computer small enough to use on your knee

5. a challenge e. easy to bend

6. manufacturing f. the part of a TV, computer, etc. where the image is shown

7. flexible g. making a large amount of something using machinery

8. revolutionary h. the physical parts of a computer system

(Answers: 1f, 2d, 3h, 4b, 5c, 6g, 7e, 8a.)

Now read the article. I give you three minutes.Text

Flexible Screen Technology

As thin as paper

In the future, the mobile phone will be our flexible friend. It will be able to change shape to tell us when we receive a message. A model called MorePhone has been created by scientists at the Human Media Lab in Canada. It’s based on flexible plastic technology developed in Cambridge in the UK by an organisation called Plastic Logic. Rachel Lichten, who works at Plastic Logic, describes how the scientists there have developed a process for manufacturing flexible plastic displays which are as thin as paper. They copy the appearance of writing on paper and use a type of plastic to create layers of electronic transistors.Screens you can jump on

The flexible screens can be any size, and are easy to read in direct sunlight. They can be black and white or colour and are very thin and light – Lichten says you can even jump on them. They use very little power, so there is no need for large batteries, and this makes them easy to carry around. Lichten says this technology could be used for heart monitoring, smart-watches, second screens for mobile phones – because the image does not disappear, your phone can keep your boarding card details for a flight for example even when your phone’s battery is dying. Plastic Logic is also working with a Japanese company who make giant electronic signs.Next generation of electronic gadgets

Plastic Logic have spent 13 years developing this new technology. Their challenge now is to help customers to think of new ways to use it. Lichten says it is always the same with new technologies. She says ‘bringing new technology to the market is a challenge, especially because it is revolutionary. However, for the next generation of products, you have to know what the next generation of products will be.’ Working with mobile phones or laptops that can roll up like a piece of paper could turn hardware into ‘flexi-ware’.

OK, let’s check your understanding.

1. Check your understanding: multiple choice

Circle the correct option to complete the sentences.

1.In the next ten years, mobile phones will _____.

a. be very similar to what they are like now

b. be much more expensive than they are now

c. have a different way of telling you when a message arrives

2. The MorePhone is based on technology invented in _____.

a. the UK

b. Canada

c. the USA

3. The flexible plastic displays _____.

a. are made of paper

b. look like writing on paper

c. are thicker than paper

4. The flexible plastic displays are _____.

a. always very small

b. not easy to break

c. quite heavy

5. This new technology _____.

a. could only be used at an airport

b. could have many uses

c. cannot be used with big signs

6. This new technology _____.

a. was developed quite quickly

b. is not really so different

c. could make mobile phones very different

(Answers: 1с, 2a, 3b, 4b, 5b, 6c.)

2. Check your understanding: true or false


 1. The MorePhone was created by scientists who work in the UK.

 2. The flexible screens are not heavy and they are very thin as well.

 3. The flexible screens will need quite big batteries.

 4. This technology could be used in the field of medicine.

5. This technology could be useful at an airport.

6. People already know all the ways this new technology can be used.

(Answers: 1F, 2T, 3F, 4T, 5T, 6F.)

Do you think flexible screens are a good invention? Your home assignment will be to write at least 1oo words about a mobile phone of the future. Please use your imagination.

10. Listening to a song “I just called to say I love you”

(Stevie Wonder).

I think you are a bit tired. Let’s have a rest and listen to the song. Some words in the song are missing. So be attentive and try to fill in the gaps.

I just called

New Year’s, Saturday, Christmas, much, spring, June, celebrate, summer’s, July, called, April, say, August, hearts, heart, autumn, southern, Halloween

No_______(1) Day

To _______

No chocolate covered candy _______(2)to give away

No first of ________(3),

No song to sing

In fact here's just another ordinary day

No_________(4) rain

No flowers’ bloom

No wedding _________(5)within the month of ________(6)

But what it is

Is something true

Made up of these three words that I must say to you

Chorus:

I just ______(7) to say I love youI just called to say how ______(8) I care

I just called to _____(9) I love you

And I mean it from the bottom of my ______(10)

No _______ (11) high,

No warm _____(12)

No harvest moon to light one tender_______ (13) night

No _________(14) breeze,

No falling leaves,

No even time for birds to fly to _______ (15) skies

No Libra sun

No ____________(16)

No giving thanks to all the __________ (17) joy you bring

But what it is

Though old so new

To fill your heart like no three words could ever do.

Chorus:


I just called

No New Year’s Day

To celebrate

No chocolate covered candy hearts to give away

No first of spring

No song to sing

In fact here's just another ordinary day

No April rain

No flowers’ bloom

No wedding Saturday within the month of June

But what it is

Is something true

Made up of these three words that I must say to you

Chorus:


I just called to say I love you

I just called to say how much I care

I just called to say I love you

And I mean it from the bottom of my heart

No summer’s high

No warm July

No harvest moon to light one tender August night

No autumn breeze

No falling leaves

No even time for birds to fly to southern skies

No Libra sun

No Halloween

No giving thanks to all the Christmas joy you bring

But what it is

Though old so new

To fill your heart like no three words could ever do.

Chorus:

III. Заключна частина уроку.

Our lesson is coming to the end. I would like to thank you for being active and creative during this lesson. Your marks are…What new did you learn at our lesson? Was the lesson useful for you? What did you do?

I wish you good luck! Good-bye! • Хід уроку І. Початок уроку
 • II.Основна частина уроку.
 • Next generation of electronic gadgets
 • III. Заключна частина уроку.