Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка2 розрахунок статичних навантажень І тахограми руху робочого органа виробничого механізму 9

2 розрахунок статичних навантажень І тахограми руху робочого органа виробничого механізму 9
Сторінка1/7
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


  1. ЗМІСТ1  ХАРАКТЕРИСТИКА ВАГОНА ТА ЙОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 3

1.1 Загальна характеристика будови вагона 3

1.2 Механічне обладнання електропотяга метро 6

1.2 Кинематична схема електропотяга метро 7

2 РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ТАХОГРАМИ РУХУ РОБОЧОГО ОРГАНА ВИРОБНИЧОГО МЕХАНІЗМУ 9

2.3 Розрахунок статичних навантажень 13

3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 16

4 ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА ЙОГО ПЕРЕВІРКА 22

5 РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 28

Висновок. В даному розділі ми розрахували та вибрали елементи силової частини електропривода. 38

8 РОЗРАХУНОК ТА ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИК РОЗІМКНЕНОЇ СИСТЕМИ 42

8.1 Розрахунок зовнішньої характеристики Ud=f(Id) 42

8.2 Розрахунок регулювальної характеристики 43

9 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 45

9.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
1 Розрахунок регулятора струму та вибір його елементів 45

9.2 Розрахунок регулятора швидкості та вибір його елементі 46

10 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАМКНЕНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ШЛЯХОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 48

11 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ 53

12 ОХОРОНА ПРАЦІ 55

ВИСНОВКИ 65

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 67

Додаток Б Ілюстративні матеріали 69


ВСТУП
Електромеханічне перетворення енергії – одна з найважливіших проблем науки і техніки. Це пояснюється тим, що електрична і механічна форми енергії мають високий ступінь впорядкованості, відносно легко керовані та широко використовуються на практиці, наприклад: робота різноманітного обладнання та пристроїв усіх галузь промисловості та транспорту;

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
технологічні процеси отримання та обробки матеріалів – металургія, електроліз, гальваніка, плазмова обробка;
Пла́змове обро́блення - вид електрофізичного оброблення матеріалів низькотемпературною плазмою, яка генерується дуговими (оброблення плазмовою дугою) або високочастотними (оброблення плазмовим струменем) плазмотронами.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
механізація сільськогосподарського виробництва;
Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
у побуті.

Вітчизняний метрополітен експлуатує рухомий потяг , вагони якого проектувалися ще в 60_х роках минулого століття. Термін експлуатації у багатьох з них давно минув , але був продовжений експертами. А проблеми експлуатації такого рухомого складу залишилися - наростаючий механічний знос і високе споживання електроенергії на тягу. У потяга метро три режими руху: розгін , вибіг, гальмування . Енергія споживається тільки в динамічних режимах і щоб мінімізувати її споживання при незмінному повному часу руху по лінії необхідно з великою точністю розраховувати динамічні режими приводу.

Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

У даній бакалаврській роботі буде модернізовано електропривод електропотягу метро.

Бакалаврська дипломна робота присвячена важливому питанню розробки електричного привода електропотягу метро моделі 81-717.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
5(головний), зокрема необхідно: сформувати вимоги до електропривода при різних режимах роботи; розрахувати потужність і вибрати приводний двигун, силовий перетворювач, систему керування;
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
змоделювати роботу розробленої системи електропривода; розробити необхідні електричні схеми.

  1   2   3   4   5   6   7  • СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ
  • ОХОРОНА ПРАЦІ
  • Термін експлуатації