Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка28 лютого 2014 року програм и вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів спеціальностей інституту хімії та хімічних технологій

Скачати 76.27 Kb.

28 лютого 2014 року програм и вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів спеціальностей інституту хімії та хімічних технологій
Скачати 76.27 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір76.27 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»
_______________ проф. Ю. Я. Бобало
28 лютого 2014 року


П Р О Г Р А М И

Вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання

за освітньо-професійними програмами підготовки

спеціалістів і магістрів спеціальностей

ІНСТИТУТУ ХІМІЇ та ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Львів - 2014
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності

«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Фізико-хімія полімерів

Технологія переробки пластмас

Устаткування та оснащення заводів з технології переробки полімерів і композитів

Теоретичні основи технології переробки полімерів та еластомерів


Програми дисциплін
Фізико-хімія полімерів
Основи хімії полімерів

Основні поняття фізико-хімії полімерів.

Хі́мія поліме́рів (хі́мія високомолекуля́рних сполу́к) - галузь науки, яка вивчає хімічні та фізико-хімічні властивості, методи та закономірності реакцій синтезу і перетворень високомолекулярних сполук, а також вихідних реагентів (мономерів, олігомерів), які застосовуються для їх одержання.

Класифікація та реакції синтезу. Полімеризація: загальна схема реакції, мономери. Радикальна полімеризація: ініціювання, реакції зростання та обриву ланцюга, реакція передачі ланцюга, кінетика вільнорадикальної полімеризації. Співполімеризація. Йонна полімеризація: катіонна і аніонна полімеризація. Ступінчаста (міграційна) полімеризація. Поліконденсація: мономери, лінійна і тривимірна, рівноважна і нерівноважна. Хімічні реакції перетворень полімерів: полімераналогічні, внутрішньо- та міжмолекулярні перетворення;

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.

синтез блок- та прищеплених співполімерів, реакції структурування. Деструкція, старіння і стабілізація полімерів.Структура полімерів

Міжмолекулярна й внутрішньомолекулярна взаємодія в полімерах. Гнучкість ланцюга макромолекули. Конфігурація макромолекул, конфігураційні рівні. Неоднорідність високомолекулярних сполук за молекулярними масами. Надмолекулярна структура кристалічних та аморфних полімерів. Орієнтація макромолекул і орієнтований стан полімерів. Агрегатні й фазові стани в полімерах. Фазові переходи першого й другого роду. Кристалізація як фазовий перехід першого роду.

Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

Фа́зовий перехі́д пе́ршого ро́ду - фазовий перехід, за якого перша похідна від вільної енергії та значення інших термодинамічних потенціалів змінюється стрибком.

Фізичні стани полімерів: температури фізичних переходів, типи термомеханічних кривих. Склоподібний, високоеластичний і в’язкотекучий стани полімерів.Фізико-механічні властивості полімерів

Релаксаційні властивості розплавів полімерів. Розчини полімерів: істинні, розбавлені та концентровані, високоеластичність розчинів полімерів, криві течії. Пластифікація полімерів: внутрішньоструктурна та міжструктурна, явище антипластифікації, пластифікатори. Студні (гелі). Механічні властивості полімерів: деформаційно-міцнісні властивості полімерів у склоподібному стані;

Механі́чні власти́вості матеріа́лу (англ. mechanical properties of materials) - сукупність показників, що характеризують здатність матеріалу чинити опір навантаженням, які діють на нього та його здатність до деформування при цьому, а також особливості його поведінки у процесі руйнування.

крихкий стан полімерів; вимушені високоеластичні деформації склоподібних полімерів. Міцність полімерів: теоретична, гранично досяжна й реальна. Механізм руйнування полімерів. Довговічність полімерів. Проникність полімерів. Теплофізичні й електричні властивості полімерів.

  Література

  1. Тхір І.Г., Гуменецький Т.В. Фізико-хімія полімерів : навч. посіб.  Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 240 с.

  2. Тугов И.И., Костыркина Г.И. Химия и физика полимеров: учеб. пособие для вузов.   М.: Химия, 1989. – 432 с.

  3. Кулезнев В.И. Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. учеб. для хим.-технол. вузов.   М.: Высш. шк., 1988. – 312 с.Технологія переробки пластмас
Класифікація методів та підготовчі
операції переробки полімерних матеріалів

Класифікація методів переробки пластмас. Підготовка полімерних композицій до переробки.Полімерні композиції. Технологічні властивості пластичних мас

Компоненти полімерних композицій. Технологічні властивості пластичних мас.Технологія виготовлення виробів з термопластів

Технологія формування методом лиття під тиском. Технологічні параметри лиття під тиском термопластів. Вплив технологічних параметрів на якість виробів і продуктивність технологічного процесу.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Види браку під час лиття під тиском та шляхи його усунення.

Технологія формування порожнистих виробів із замкнутим об’ємом. Метод екструзійного видування. Технологія формування методом литтєвого видування. Технологія ротаційного формування виробів.

Технологія формування виробів з листових матеріалів. Термоформування. Вакуум-формування. Пневматичне формування. Пневмоформування в матрицю. Пневмоформування в матрицю з витяжкою листа штовхачем. Гідравлічне і пароповітряне формування. Механічне формування і комбіновані методи.

Технологія формування погонажних виробів методом екструзії. Виготовлення плівок рукавним методом. Плоскощілинна екструзія. Технологічні параметри екструзії плівки. Виготовлення комбінованих (двошарових) плівок (дублювання). Технологія одержання листів методом екструзії. Технологія виробництва полімерних труб методом екструзії.

Поліме́рна труба́ - циліндричний виріб (порожній всередині), виготовлений з полімерного матеріалу, та має довжину, що значно перевершує діаметр. Серед полімерних труб розрізняють труби з термопластів і реактопластів.

Допоміжні екструзійні процеси.

Вальцювання та каландрування.Технологія виготовлення виробів з реактопластів

Пресування реактопластів. Компресійне пресування. Литтєве пресування. Лиття під тиском реактопластів.Виготовлення виробів із армованих пластиків

Основи технологія виготовлення виробів із армованих пластиків. Основні методи та устаткування для формування виробів. Контактний метод формування. Формування намоткою. Пневматичне формування з еластичною діафрагмою.З’єднання пластмасових деталей

Методи складання пластмасових деталей. Зварювання пластмас. Склеювання пластмас.

  Література

  1. Суберляк О.В., Баштанник П.І. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч.

  Зва́рювання пластма́с - це технологічний процес отримання нероз'ємного з'єднання елементів конструкції за рахунок дифузійно-реологічної чи хімічної дії макромолекул полімеру, внаслідок чого між з'єднуваними поверхнями зникає межа розділу і створюється структурний перехід від одного полімеру до іншого.

  Композити Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.

  –Львів: Растр-7, 2007. – 307 с.

  2. Пахаренко В.А., Яковлева Р.А., Пахаренко А.В. Переработка полимерных композиционных материалов.   К.: Изд. комп. «Воля», 2006. – 552 с.

  2. Гуль В.Е., Акутин М.С. Основы переработки пластмасс. – М.: Химия, 1985. – 400 с.Устаткування та оснащення заводів


з технології переробки полімерів і композитів

Устаткування для процесів приготування композицій

Змішувачі для сипучих матеріалів, розтопів полімерів, паст і тістоподібної маси. Машини для таблетування: ексцентрикові, ротаційні, гідравлічні. Апаратура і пристрої для попереднього нагрівання і сушіння: генератори струмів високої частоти (ГСВЧ), індукційні, контактні нагрівачі, пристрої для сушіння і підігрівання пластмас.Гідравлічні преси

Класифікація і загальна характеристика гідравлічних пресів. Преси з індивідуальним гідравлічним приводом.

Гідравлічний прес Гідравлічний прес - це гідравлічна машина, в якій за допомогою гідравлічного циліндра створюється велика стискаюча сила. Гідравлічний прес використовує гідравлічний еквівалент механічного важеля. Використовується для обробки матеріалів під тиском.

Гідропри́вод (гідравлі́чний при́вод) (рос. гидропривод, нім. hydraulic power drive, нім. hydraulischer Antrieb m, Hydraulikanlage f) - сукупність гідравлічної апаратури і гідроліній для приведення в дію робочих органів машин та механізмів за допомогою потенціальної енергії рідини, що перебуває під тиском.

Конструкція пресів. Преси для трансферного пресування. Преси спеціалізованого призначення. Загальна конструкція та робота прес-форми. Класифікація прес-форм.Литтєві машини

Загальна характеристика і класифікація литтєвих машин. Литтєві машини для переробки термопластів та реактопластів. Загальна конструкція та робота литтєвої машини.Екструзійні машини та установки

Призначення і класифікація обладнання. Принципова схема та робота горизонтального шнекового екструдера.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

Принципова схема прямотечійної екструзійної головки. Безшнекові і дисково-шнекові екструдери. Екструдери-гранулятори. Екструзійні установки для виробництва плівок і листів. Агрегати для екструзійно-видувного формування порожнинних виробів.Устаткування та оснащення для формування виробів
з листових і плівкових термопластичних матеріалів методом пневмовакуум-формування

Загальна характеристика і класифікація устаткування та оснащення для формування виробів із листових і плівкових термопластичних матеріалів методом пневмовакуум-формування.

  Література

  1.Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке пластмасс. – М.: Химия, 1986.

  2. Завгородний В.К., Калинчев Э.Л., Махаринский Е.Г. Оборудование предприятий по переработке пластмасс. –Л.: Химия, 1972.

  3. Оборудование для переработки пластмасс : справочное пособие по расчету и конструированию / Под. ред. В.К. Завгороднего. – М.: Машиностроение, 1976.Теоретичні основи технології переробки полімерів та еластомерів


Основи реології

Аналіз процесів переробки полімерів з позиції елементарних стадій. Поверхневі властивості. Адгезія. Тертя та зношуваність. Змащування. Трибоелектрика. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Швидкість зсуву, напруження зсуву. Напруження та деформація. Деформаційні властивості полімерів в залежності від температури. Накопичення та дисипація енергії.Основи течії полімерів

В’язкість і текучість. Експериментальні методи визначення в’язкості. Віскозиметрія. Моделювання реологічних властивостей рідин.

Рідина неньютонівська (англ. non-Newtonian [complex] fluid; рос. жидкость неньютоновская; нім. nicht-Newtonsche Flüssigkeit f) - модель рідини, що являє собою суцільне рідке тіло, для якого дотичні напруження внутрішнього тертя τ , спричиненого відносним проковзуванням (зсувом) шарів рідини описуються нелінійною залежністю від градієнта швидкості у напрямі, перпендикулярному до напрямку проковзування. На відміну від ньютонівських рідин, коли динамічний коефіцієнт в'язкості є константою при заданій температурі і тиску, особливість неньютонівських рідин полягає у залежності параметра в'язкості від градієнту швидкості.

Реоло́гія (від грец. ρέω - течу і λογος - вчення) (рос. реология, англ. rheology, нім. Rheologie f) - наука про текучість і деформацію суцільних середовищ (наприклад, звичайних в'язких рідин і рідин аномальної в'язкості, гірських порід, суспензій, гідросумішей тощо).

В’язкість у разі зсувної течії. Аномалія в’язкості. Релаксаційний спектр. Релаксаційний механізм аномалії в’язкості. Вплив температури на реологічні властивості полімерів. Вплив гідростатичного тиску на в’язкість полімерів. Нормальні напруження. Ефект Вейсенберга. Основні види аномалії в’язкості. Вплив гідростатичного тиску і температури на густину розплавів. Входові ефектиЕлементарні стадії технології переробки полімерів

Змішування. Теоретичні основи змішування. Макрооднорідність. Розподілювальне змішування. Ламінарне змішування. Гомогенізація. Диспергування. Змішування в процесах переробки. Ламінарне змішування реологічних однорідних рідин. Рандомізація елементів площі поверхні розділу.

Гідростати́чний тиск (рос.гидростатическое давление, англ. hydrostatic pressure, нім. Hydrostatischer Druck m, Wasserdruck m) -

Напрýження (механі́чне напру́ження) - міра інтенсивності внутрішніх сил, розподілених по перетинах, тобто зусилля, що припадають на одиницю площі перетину тіла. В Міжнародній системі одиниць напруження обчислюють у паскалях, Па.

Пло́ща пове́рхні - площа заданої поверхні. Грубо кажучи, є числовою характеристикою «кількості» поверхні. Вимірюється в квадратних одиницях довжини.

Орієнтація поверхні розділу та початкове розміщення частинок відносно ліній потоку. Ламінарне змішування реологічно неоднорідних рідин. Вплив в’язкостей компонентів на змішування. Механіка руху сипких матеріалів. Агломерація. Плавлення полімерів. Класифікація методів плавлення. Роль геометрії тіл, граничних умов та фізичних властивостей полімеру під час плавлення.

Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.

Плавлення полімеру за рахунок теплопровідності. Дисипативний розігрів та плавлення під час перемішування. Створення тиску та перекачування розплаву. Класифікація методів створення тиску. Динамічні способи створення тиску за рахунок сил в’язкого тертя (течія між паралельними пластинами). Течія між непаралельними пластинами. Течія між двома валками.

  Література

  1. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс : учеб. пособие для вузов. – Л.: Химия, 1983. – 304 с.

  2. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов). – М.: Химия, 1977. – 464 с.

  3. Тадмор З., Гогос К. Теоретические основы переработки полимеров : [пер. с англ.]. – М.: Химия, 1984. – 632 с.
Скачати 76.27 Kb.

 • Вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів спеціальностей
 • ІНСТИТУТУ ХІМІЇ та ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Львів - 2014
 • «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» ● Фізико-хімія полімерів ● Технологія переробки пластмас
 • Фізико-хімія полімерів Основи хімії полімерів
 • Фізико-механічні властивості полімерів
 • Технологія переробки пластмас Класифікація методів та підготовчі операції переробки полімерних матеріалів
 • Полімерні композиції. Технологічні властивості пластичних мас
 • Технологія виготовлення виробів з реактопластів
 • Виготовлення виробів із армованих пластиків
 • З’єднання пластмасових деталей
 • Устаткування та оснащення заводів з технології переробки полімерів і композитів Устаткування для процесів приготування композицій
 • Гідравлічні преси
 • Екструзійні машини та установки
 • Устаткування та оснащення для формування виробів з листових і плівкових термопластичних матеріалів методом пневмовакуум-формування
 • Теоретичні основи технології переробки полімерів та еластомерів Основи реології
 • Основи течії полімерів
 • Елементарні стадії технології переробки полімерів