Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання

3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання
Сторінка3/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5

ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ

______________________________________________________________________________| Назва |Кількість|

| 1 | 2 |

| ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, || НАРОДОЗНАВСТВО |

| Друковані |

| Таблиці |

|Етичне виховання |1 комп.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Краєзна́вство - збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо.
|


|Основи валеології |1 комп. |

|Народознавство |1 комп. |

|Умовні знаки плану місцевості |1 комп. |

|Умовні знаки географічних карт |1 комп.
Валеоло́гія (лат. valeo - «здоров'я», «бути здоровим») - сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони духовного, психічного і фізичного здоров'я як окремої особи, так і всього суспільства загалом на новому етапі його духовно-творчої еволюції.
Географічна карта, - зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ.
|


|Гігієна людини |1 комп. |

|Охорона природних ресурсів |1 комп.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
|

|Біосфера та її межі |1 комп. ||Докази макроеволюції організмів (палеонтологічні, 1 комп.
Макроеволюція у біології - процес еволюції на рівні утворення нових біологічних видів та вищих таксонів (одиниць): родів, родин і аж до царств, на відміну від мікроеволюції, яка відбувається у межах виду чи популяції.
|

|порівняльно-анатомічні, ембріологічні) |

|Розвиток органічного світу |1 комп. |

|Людські раси |1 комп. |

|Кругообіг речовин в природі |1 комп. |

|Основні форми рельєфу суші |1 комп. |

|Внутрішні води суші |1 комп. |

|Рослинний світ |1 комп. |

|Тваринний світ |1 комп. |

|Космічні дослідження та їх народногосподарське значення |1 комп. |

|Основні загальні типи грунтів |1 комп. |

|Природні зони |1 комп. |

|Основи топографії |1 комп. |

|Типи кліматів |1 комп. |

|Класифікація гірських порід (за походженням) |1 комп. |

|Елементи річкової сітки |1 комп.
Рі́чка (або ріка́) - природний водний потік, який витікає з джерел чи з озера, болота (рідше), має сформоване ним річище і тече під дією сили тяжіння; живиться поверхневими й підземними водами, з атмосферних опадів свого басейну.
Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
Річко́ва сі́тка (руслова́ сі́тка) - сукупність русел усіх водотоків на певній території; частина гідрографічної сітки.
|


|Календар природи |1 комп. |

|Обчислення висоти Сонця над горизонтом |1 комп. |

|План місцевості, малюнок, аерофотоз’йомка. Умовні знаки плану місцевості |1 комп. |

|Умовні знаки місцевості |1 комп. |

|Умовні знаки географічних карт |1 комп. |

|Обчислення відстаней, напрямків на плані на карті |1 комп. |

|Форми та розміри Землі |1 комп. |

|Градусна сітка Землі, географічні координати точки |1 комп.
Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Географічні координати - величини, які визначають положення певної точки на місцевості (на плані чи на карті) відносно прийнятої системи координат. Система координат встановлює початкові (вихідні) точки поверхні або лінії відліку потрібних величин - початку відліку координат та одиниці їх обчислення.
|


|Внутрішня будова Землі |1 комп.
Земля має в першому грубому наближенні форму сплюснутої кулі (екваторіальний радіус дорівнює 6377 км, полярний - близько 6355,5 км, середній - 6371 км) і складається з декількох оболонок. Ці шари можуть бути визначені або їх хімічними або їх реологічними властивостями.
|


|Рухи земної кори (літосфера) |1 комп. |

|Вулкани та їх будова |1 комп. |

|Землетруси |1 комп. |

|Гейзери та гарячі джерела |1 комп.
Терма́льні во́ди - підземні води, що мають підвищену температуру (вище 20 °C).
|


|Основні форми рельєфу Землі |1 комп. |

|Техніка безпеки (протипожежна, на воді, з електроприладами та ін.) |1 комп. |

|Безпека дорожнього руху |1 комп. |

|Державна символіка України |1 комп.
Електри́чний при́стрій - це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію (наприклад механічну). У сучасному суспільстві, більшість приладів є електричними, багато людей не можуть уявити своє життя без них.
Символіка - сукупність символів, які використовуються певною групою осіб, організацією, громадським чи політичним утворенням, державою тощо.
|


|Адміністративно-територіальний устрій України |1 комп. |

|Охорона здоров’я |1 комп. |

|План місцевості | 1 шт. |

| Картини |

|Портрети українських видатних діячів науки та культури |1 комп. |

|Портрети мандрівників і дослідників |1 комп. |

| Карти настінні |

|Первісні люди на території України |1 прим.
Подорож - переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, а також із загальноосвітньою, пізнавальною, спортивною цілями.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
|


|Розселення східних слов’ян |1 прим. |

|Київська держава IX - XII ст. |1 прим. |

|Виникнення козацтва. Запорізька Січ |1 прим. |

|Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького |1 прим. |

|Українські землі в XVII - XVIII ст. |1 прим. |

|Пам’ятники культури України XV - XVIII ст. |1 прим. |

|Україна в кінці XIX на поч. XX ст. |1 прим. |

|Україна: Друга світова війна. Рух опору |1 прим. |

|Україна - незалежна держава |1 прим. |

||Найдавніші цивілізації на українських землях.
Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Трипільська культура.
Трипі́льська культу́ра, культу́ра Кукуте́нь (рум. Cucuteni, або культурна спільність «Кукуте́нь-Трипі́лля») - археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від назви села Трипілля на Київщині, у зазначеній «розширеній» назві культури присутня ще й назва румунського села Кукутень.
|1 прим. |


|Античні міста Північного Причорномор’я |1 прим. |

|Східні слов’яни. Формування державності у східних слов’ян |1 прим. |

|Київська Русь. Стародавній Київ |1 прим. |

| Політична роздробленість та занепад Київської Русі || середина XI - середина XIII ст. |

|Галицько-Волинська держава. Київська, Переяславська і Чернігівська землі |1 прим. |

|Українські землі в складі Великого князівства Литовського |1 прим.

Черні́гів - місто на півночі України - обласний центр Чернігівської області. Впродовж своєї історії він був одним з головних осередків політико-економічного та соціально-культурного життя українців.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ» (ДІАЗ «Стародавній Київ») - комплекс пам'яток історичного центру Києва. Межі заповідника охоплюють північно-східний виступ Старокиївської гори, Старий Поділ і ряд окремих пам'яток архітектури Старого Києва.
Ки́ївська Русь (Русь; стцерк.-слов. Роусь) - середньовічна держава на території Східної Європи з центром у Києві. Існувала з кінця IX до середини XIII століть і являла собою об'єднання руських князівств під владою династії Рюриковичів.
Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське і Жемайтійське (лат. Magnus Ducatus Lituaniae) - монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу. Існувала в 1236–1795. У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах сучасної Литви, Білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, Придністров'ї Молдови, невеликої частини східної Польщі та невеликої частини східної Латвії.
|

|Українські землі в складі Речі Посполитої |1 прим. |

|Українське козацтво |1 прим. |

|Визвольна війна українського народу серед. XVII ст. |1 прим. |

|Антифеодальна боротьба в Україні,аперша половина XVII 1 прим. ||ст. (Гайдамацькі повстання, Коліївщина) |

|Українські землі в XIX ст. |1 прим. |

|Україна напередодні Першої світової війни |1 прим. |

|Україна в Першій світовій війні |1 прим.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Пе́рша світова́ війна́ - світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розвивався перш за все у Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, і у якому брало участь 38 держав із населення 1,5 млрд.
|


|Україна у визвольних змаганнях 1917 - 1920 рр. |1 прим. |

|Повоєнний перерозпроділ українських земель |1 прим. |

|Господарство українських земель на початку 30-х років |1 прим. |

|Демографічні зміни (1920 - 1930 рр.) |1 прим. |

|Культура, релігія, нетривка українізація (1920 - 1933 рр.) |1 прим. |

|Зоогеографічна карта світу |1 прим. |

|Західна півкуля. Східна півкуля |1 прим.

Українізація або зукраїнщення - політичне просування та впровадження елементів української мови та української культури в різних сферах суспільного життя.
Схі́дна півку́ля - географічний термін, яким називають земну півкулю, розташовану на схід від Гринвіцького меридіану (що проходить через місто Гринвіч у Англії) і на захід від 180-го меридіану. Може також використовуватись в неточному географічному значенні, для посилання на континенти Європи, Азії, Африки та Австралії, у протиставленні до Західної півкулі, що включає континенти Америки.
|| Карта океанів |1 прим. |

|Топографічна карта |1 прим. |

|Політична карта світу |1 прим. |

|Фізична карта світу |1 прим. ||Кліматичні пояси та області світу |1 прим. |

|Карта зоряного неба |1 прим. |

|Україна. Історико-етнографічна карта |1 прим. |

|Україна. Політико-адміністративна |1 прим. |

|Україна. Фізична карта |1 прим. |

|Україна. Природні зони |1 прим. |

|Україна. Охорона природи |1 прим. |

|Україна. Геологічна будова та корисні копалини |1 прим. |

|Україна. Рослинний світ |1 прим.

Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
|

|Україна. Тваринний світ |1 прим.
Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, покровителька стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів.
|


|Україна. Населення |1 прим. |

|Україна. Ландшафти |1 прим.
Ландша́фт (від нім. Landschaft - вигляд простору, краєвид, де Land - земля, територія, простір і schaft - суфікс, що означує взаємодію, взаємний зв'язок) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі. Відтак, якщо у загальному розумінні, ландшафт це будь-який простір з характерним виглядом, то у географічному - це простір з характерним виглядом у межах ландшафтної оболонки Землі. Ландшафти мають різні розміри: від невеликих локальних утворень (річкові заплави й тераси, ерозійні яри і балки, гляціальні долини і горби тощо), до геокомплексів регіонального (рівнинні й гірські простори, континенти й океани тощо) й глобального (ландшафтна оболонки Землі) рівня.
|


|Україна. Грунти |1 прим. |

|Україна. Екологічна ситуація |1 прим. |

|Україна. Клімат |1 прим. |

|Україна. Господарство |1 прим. |

|Україна. Сільське господарство та переробна промисловість |1 прим. |

| Об’єкти натуральні |

| Колекції |

|Гірських порід і мінералів |2 комп. |

|Грунт та його склад |2 комп. |

|Порід деревини |2 комп. |

|Дерев та кущів |2 комп. |

|Корисних копалин |2 комп. |

|Шкідників лісу |2 комп. |

|Представників ряду комах |2 комп. |

|Представників рослинного світу |2 комп. |

| Гербарії |

|Дикорослі рослини |2 комп. ||Культурні рослини |2 комп. |

| Інструменти |

|Набір столярний |15 наб. |

|Набір слюсарний |15 наб. |

|Садовогородний |15 наб. |

|Набір археологічний |15 наб. |

|Набір геологічний |15 наб. |

|Пінцет | 15 шт. |

|Сачки | 5 шт. |

|Лупи ручні | 15 шт. |

|Набір топографічний |10 наб. |

|Сокира 1 кг | 2 шт. |

|Сокира туристична | 5 шт.

Археоло́гія (грец. αρχαιος - стародавній, λογος - слово) - наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яної, мідної (бронзової), залізної доби і пізніших часів. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтво тощо.
Тур́ист (мандрíвник) - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін (із Закону України «Про туризм»).
||Пилка | 2 шт. |

|Кирка | 5 шт. |

|Молоток скельний | 5 шт. |

|Кошки | 5 шт. |

|Льодоруб | 2 шт. |

|Ніж складний | 5 шт. |

| Контрольно-вимірювальні |

|Рулетка (5 м) | 5 шт. |

|Лінійка металева | 10 шт. |

|Далекомір | 2 шт. |

|Кутомір шкільний | 5 шт. ||Транспортир | 5 шт. |

|Мірний циркуль | 5 шт. |

|Динамометр | 2 шт. |

|Землемірний циркуль | 5 шт. |

|Мензули з планшетом | 5 шт. |

|Мірна стрічка | 2 шт. |

|Шкала Моуса | 5 шт. |

|Штангенциркуль | 2 шт. |

| Прилади та пристосування |

|Плитка електрична лабораторна | 5 шт. |

|Ваги лабораторні | 2 шт. |

|Різноваги | 2 наб. |

|Піч муфельна | 1 шт. |

|Шафа сушильна | 1 шт. |

|Блок живлення | 1 шт. |

|Мікроскоп шкільний | 5 шт. |

|Термометр | 1 шт. |

|Термометр кімнатний | 1 шт. |

|Термометр метеорологічний | 5 шт.
Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.
|


|Барометр | 5 шт. |

|Барограф | 5 шт. |

|Гігрометр | 5 шт. |

|Гідрограф | 5 шт. |

|Термограф | 5 шт. |

|Прилад для вимірювання опадів | 3 наб. |

|Компас | 15 шт. |

|Компас гірський | 2 шт. |

|Компас геологічний | 2 шт. |

|Компас рідинний | 10 шт. |

|Курвиметр | 2 шт. |

|Спектроскоп | 5 шт. |

|Телескоп | 5 шт. |

|Ергометр | 1 шт. |

|Ергограф | 1 шт. |

|Невмограф | 1 шт. |

|Бінокль | 10 шт. |

|Флюгер | 2 шт. |

|Секундомір | 5 шт. |

|Астролябія | 5 шт. |

|Рентгенометр | 2 шт. |

|Альтиметр | 5 шт. |

|Анемометр | 5 шт. |

|Нівелір шкільний з рейкою | 5 шт. |

|Примус “Джміль” | 5 шт. |

| Моделі |

|Глобус Землі (фізичний) | 1 шт. |

|Глобус зоряний | 1 шт. |

|Глобус Місяця | 1 шт. |

|Метеорити |1 комп. ||Модель Землі з географічними координатами | 1 шт.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
|

|Планетна система | 1 шт. ||Орбітальні рухи | 1 шт. |

|Небесна сфера | 1 шт. |

| Інвентар лабораторний |

|Посуд |10 наб |

|Скло предметне |200 шт. |

|Скло покривне |200 шт. |

|Індикатор | 15 шт. |

| Хімічні реактиви |

|Юний хімік |10 наб. |

|Набір кислот | 5 наб. |

| Туристичне спорядження |

|Рюкзак | 15 шт.
Споря́дження військо́ве або бойова екіпіровка - сукупність предметів, складових екіпіровки військовослужбовця для ведення бойових дій. Найбільшої ефективності бойової екіпіровки можна досягти при оптимальному поєднанні тактико-технічних характеристик всіх складових.
|


|Спальний мішок | 15 шт. |

|Штормовий костюм | 15 шт. |

|Рукавиці брезентові | 15 шт. |

|Черевики туристичні | 15 шт. |

|Намети туристичні 4-місні | 5 шт. |

|Намети туристичні 2-місні | 8 шт. |

|Аптечка |5 комп. |

|Лопата саперна | 5 шт. |

|Матраци надувні | 15 шт. |

|Килимки туристичні | 15 шт. |

|Тенти для наметів | 8 шт. |

|Крюк скельний | 15 шт. |

|Мотузка основна діам. 10 - 12 мм | 300 м |

|Мотузка допоміжна діам. 5 - 8 мм | 300 м |

|Карабін “Ірбіс” | 20 шт. |

|Карабін сталевий | 10 шт. ||Гальмівний пристрій | 5 шт. |

|Комплект системи страхування | 15 шт.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
|


|Шагомір | 3 шт. |

|Шмел захисний | 15 шт. |

|Окуляри сонцезахисні | 15 шт. |

|Ліхтарик | 15 шт. |

|Планшет | 15 шт. |

|Відра металеві (10 - 12 л) | 2 шт. |

|Котел туристичний (5 - 10 л) | 2 шт. |

|Каністра для питної води | 2 шт. |

| СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ |

| Обладнання спеціалізоване |

| Спортивне спорядження |

|Трос | 5 шт. |

|Стійки дюралево-титанові | 5 шт. |

|Шпильки | 5 шт. |

|Мотузки-розтяжки | 5 шт. |

|Гаки | 5 шт. |

|Свічки | 10 шт. |

|Ватерпас | 2 шт. |

|Компостери для контрольних пунктів | 15 шт. ||Маркування трас | 500 м |

|Номерні знаки | 1 наб. |

|Лижі |15 пар. |

|Лижні палки |15 пар. |

|Насадки на лижі |15 пар. |

|Мазь для лиж | 15 шт. |

|Праска лижна | 1 шт. |

|Кріплення лижне |15 пар. |

|Взуття з шипами |15 пар. |

|Взуття для бігу |15 пар. |

|Лижний костюм | 15 шт. |

|Мазь для лижного взуття | 15 шт. |

|Сітка для вогнища | 5 шт. |

|Знаки контрольних пунктів | 30 шт. |

|Маска захисна для обличчя | 15 шт. |

|Намети зимові | 5 шт. |

|Намети суддівські (тентові) | 10 шт.
Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
|


|Рукавиці хутряні | 15 шт. |

|Пояс для страхування | 15 шт. |

|Система для страхування | 15 шт. |

|Набір для ремонту | 5 наб. |

| СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ |

| Обладнання спеціалізоване |

| Туристичне спорядження для водного туризму |

|Байдарка 1 - 3-місна (каркасна, секційна, надувна) | 15 шт. |

|Байдарка 2-місна полегшена | 8 шт. |

|Човен розбірний відкритий, у т. ч. каное | 4 шт. |

|Катамаран | 8 шт. |

|Надувні елементи для плавзасобів | 10 шт.
Судно́ - узагальнювальний морський термін, який застосовується до усіх видів плавучих засобів, включаючи неводовитісняючі і гідролітаки, які використовуються або можуть бути використаними як засоби пересування по воді.
|


|Розбірний швербот | 5 шт. |

|Весла металеві (дерев’яні, пластикові) | 20 шт. |

|Підвісний мотор | 4 шт. |

|Допоміжне вітрильне спорядження |8 комп.
Вітри́ло - будь-яка поверхня, призначена як рушій для створення тяги під впливом вітру.
|


|Візок для перевезення байдарок | 15 шт.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
|


|Гермоупаковка | 15 шт. |

|Жилет-матрац | 15 шт. |

|Рятувальний жилет | 15 шт. |

|Гідрокомбінезон | 15 шт. |

|Ремнабор для спорядження | 15 шт. |

|Буй | 10 шт. |

|Поплавок | 15 шт. |

|Сонцезахисна парасолька (тент) | 10 шт. |

| Туристичне спорядження для велосипедного туризму |

|Велосипед | 15 шт.
Парасо́ля, парасо́ль, парасо́лька, рідко зонт, доща́р - пристрій, призначений для захисту від опадів (дощу чи снігу) або від сонячних променів.
Велосипе́д (також: зах. укр. ро́вер, схд. укр. ла́йба, закарп. укр. біциґлі) - це транспортний засіб, який приводить в рух сила людських м'язів, що передається на ведуче(і) колесо(а). Зазвичай велосипеди мають два колеса; бувають також триколісні велосипеди та інші, екзотичніші - одноколісні, чотириколісні тощо.
|


|Велоколяска причіпна | 4 шт. |

|Лічильник | 15 шт. |

|Фара-ліхтар | 15 шт. |

|Дзеркало велосипедне | 15 шт. |

|Фляга для води | 15 шт. |

|Рюкзак | 15 шт. |

|Велорукавиці | 15 шт. || Туристичне спорядження для гірського туризму |

|Айзбали | 15 шт.
Гірський туризм - вид спортивного туризму, що полягає в пересуванні групи людей за допомогою мускульної сили по певному маршруту, прокладеному в гірській місцевості.
|


|Альпетшток | 15 шт. |

|Гаки скельні | 10 шт. ||Гаки льодові | 10 шт. |

|Зонт лавинний | 4 шт. |

|Шнур лавинний | 2 шт. |

|Лопата лавинна | 5 шт. |

|Драбина мотузяна | 5 шт. |

|Каска | 15 шт. |

|Система страхування | 15 шт. |

|Ракета з ракетницею |5 комп. |

|Рація | 3 шт. |

|Анемометр | 5 шт. |

|Альтиметр | 5 шт. |

|Акліметр | 2 шт. |

|Трикони |15 комп. |

|Абалази | 15 шт. |

|Окуляри-консерви | 15 шт. |

|Снігуступи | 15 шт. |

|Лижі гірські (складні, пластикові, гнучкі) | 15 шт. |

|Кріплення для лиж | 15 шт. |

|Хомут гальмівний для лиж | 30 шт. |

|Камус для лиж | 15 шт. |

|Шолом вовняний | 15 шт. |

|Маска захисна для обличчя | 15 шт. |

|Бахіли | 15 шт. |

|Взуття гірське | 15 пар |

|Рукавиці | 15 пар |

| Туристичне спорядження для спелеологічного туризму |

|Гаки шлямбурні | 15 шт. |

|Шлямбур | 15 шт. |

|Молоток альпіністський | 15 шт.
Спелеоло́гія (від грец. σπήλαιον - печера та λόγος - вчення, наука) - це комплексна наука, розділ наук про Землю, а саме карстознавства, яка займається вивченням печер, включаючи їх виникнення, розвиток, форми, вміщуючі породи, породи та мінерали печерного походження, склад та міграцію підземних вод, мікроклімат, органічний світ в минулому та в сьогоденні, а також залишки давньої матеріальної культури. Синонім - печерознавство.
Альпіні́зм - вид спорту, що основною метою ставить сходження на природні та штучні скелі та стіни, зокрема на гірські вершини.
|


|Блок | 10 шт. |

|Блок-карабін | 10 шт. |

|Драбина тросова | 10 шт. |

|Самозатискач | 10 шт. |

|Лебідка | 1 шт. |

|Лампа карбідна | 15 шт. |

|Ліхтар налобний | 15 шт. |

|Фарба люмінесцентна | 1 бан. |

|Фара-генератор | 5 шт. |

|Підзарядний пристрій | 5 шт. ||Телефон польовий | 5 шт. |

|Радіостанція УКХ | 4 шт. |

|Комбінезон | 15 шт. |

|Гідрокостюм | 15 шт. |

|Каска | 15 шт. |

|Рукавиці | 15 пар ||Спальник “Термос” | 15 шт. |
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

_______________________________________________________________________________| Назва |Кількість|

| 1 | 2 |

| ЛАБОРАТОРІЯ АВІАМОДЕЛЮВАННЯ (РАКЕТОМОДЕЛЮВАННЯ) |

| Друковані |

| Таблиці та плакати |

||Плакати з авіамоделювання |2 комп. ||Плакати з техніки безпеки |2 комп. |

|Таблиці з фізики |1 комп. |

|Таблиці з механіки |1 комп. |

|Таблиці з математики |1 комп. |

|Таблиці з обчислювальної техніки |1 комп. |

| Карти настінні |

|Карта зоряного неба | 1 шт. |

| Моделі |

|Модель Сонячної системи | 1 шт. ||Модель добового обертання Землі | 1 шт.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Со́нячна систе́ма - планетна система, що включає в себе центральну зорю - Сонце, і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо нього.
Оберта́ння Землі́ - процес переміщення точок «земної кулі» (геоїда) в просторі. Можна виділити два основні обертальні процеси: обертання навколо Сонця (якщо знехтувати розміром планети порівняно з відстанню до зірки та розглядати Землю як матеріальну точку) та обертання навколо своєї осі.
|


|Глобус Землі | 1 шт. |

|Глобус Місяця | 1 шт. |

| Обладнання спеціалізоване |

| Трудове |

| Верстати |

|Токарно-гвинторізний ТВ-4 | 1 шт. |

|Токарний по дереву | 1 шт. |

|Токарний настільний | 1 шт. |

|Фрезерний НГФ5-Ш | 1 шт. |

|Свердлильний | 1 шт. |

|Свердлильний настільний | 1 шт. |

|Заточувальний | 1 шт. |

|Слюсарна машина “Гном” | 1 шт. |

|Верстат “Умілі руки” | 1 шт. |

|Циркулярно-фуговальний | 1 шт. |

| Верстаки |

|Столярний | 1 шт. |

|Слюсарний | 1 шт. || Прилади та пристосування |

|Тепловентилятор | 2 шт. |

|Пилосос | 1 шт. |

|Компресор | 1 шт. |

|Блок живлення універсальний | 2 шт. |

|Насос вакуумний | 1 шт. |

|Електроплитка лабораторна | 2 шт. |

|Піч муфельна | 1 шт. |

|Шафа сушильна | 1 шт. |

|Аеродинамічні ваги | 1 шт. |

|Секундомір | 10 шт. ||Тахометр | 1 шт. |

|Тестер | 1 шт. |Ваги технічні з важелями | 1 шт. |

|Бінокль БПШ | 8 шт. |

||Телескоп | 1 шт. |

|Баротермогігрометр | 1 шт. |

|Годинник електронний | 1 шт. |

|Вентилятор центробіжний | 2 шт. |

|Підставка для паяльника | 3 шт. |

|Пристосування для гнуття металу | 1 шт. |

|Прес гідравлічний (учбовий) | 1 шт.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Гідравліка (грец. hydraulikys - водяний, від hydor - вода і aulos - трубка), (рос.гидравлика, англ. hydraulics, нім. Hydraulik f) - наука, яка вивчає закони рівноваги і руху рідин, а також способи застосування цих законів для розв'язання конкретних технічних завдань.
|


|Прес гвинтовий | 1 шт. |

|Електроподовжувач 10 м | 2 шт. |

|Розмічальна плитка | 1 шт. |

|Кульман | 4 шт. |

|Фарборозпилювач | 2 шт. |

| Інструменти |

| Столярні |

|Пилка для деревини дворучна | 1 шт. |

|Пилка стрічкова | 1 шт. |

|Пилка універсальна із змінним полотном | 2 шт. |

|Електролобзик | 3 шт. |

|Лобзик | 20 шт. |

|Пилка для лобзика |500 шт. |

|Кутник столярний | 2 шт. |

|Електрофуганок | 1 шт. |

|Фуганок | 2 шт. |

|Рубанок | 2 шт. |

|Набір рубанків | 5 наб. |

|Киянка (мала, велика) | 2 шт. |

|Склоріз | 1 шт. |

|Шило | 15 шт. |

|Сокира | 1 шт. |

|Насадка-ножівка до електродриля | 1 шт. |

|Насадка шліфувальна до електродриля | 1 шт. |

|Стусло столярне | 1 шт. |

|Стамески (набір) | 2 наб. |

|Набір для різьби по дереву | 2 наб. |

|Набір свердл для деревини | 2 наб. |

|Набір столярних інструментів | 1 шт.
Різьба (син. - різь) (англ. thread; нім. Gewinde n) - один або декілька рівномірно розташованих ґвинтових виступів постійного перерізу, які утворені на бічній поверхні прямого циліндра або прямого конуса.
Сто́ляр - робітник, фахівець, який займається обробкою (тоншою, ніж теслярська) дерева і виготовленням виробів із нього.
|


|Лещата “Спрут” | 1 шт. |

|Ножиці побутові | 15 шт. |

|Ніж кравецький | 20 шт. |

|Рашпіль | 5 шт. |

| Слюсарні |

|Лещата ювелірні ручні | 2 шт. |

|Лещата паралельні | 2 шт. |

|Лещата настільні малі | 6 шт. |

|Лещата слюсарні | 4 шт. |

|Кернер | 15 шт. |

|Струбцина | 12 шт. |

|Молоток (0,1 - 1,0 кг) | 5 шт. |

|Пасатижі | 2 шт. |

|Плоскогубці | 2 шт. |

|Круглогубці | 2 шт. |

|Кусачки-бокорізи | 2 шт. |

|Ножиці ричажні | 1 шт. |

|Ножиці для металу | 2 шт. |

|Викрутки різні | 2 шт. |

|Набір слюсарний | 3 наб. |

|Ножівка для металу | 2 шт. |

|Полотно ножівки | 20 шт. |

|Напилки різні | 4 шт. |

|Надфілі |10 наб. |

|Щітки металеві (круглі, пласкі) | 4 шт. |

|Свердла різні | 5 наб. |

|Розвертки різні | 20 шт. |

|Набір різьбонарізного інструменту | 3 наб. |

|Електропаяльник 60 Вт | 4 шт. |

|Електропаяльник 100 Вт | 2 шт. |

|Електричний дриль | 1 шт. |

|Дриль ручний | 2 шт. |

|Ключі гайкові ріжкові | 2 наб. |

|Ключі гайкові торцеві | 2 наб. |

|Ключ розвідний | 2 шт. |

|Набір пробійників (висічки) | 1 шт. |

|Різці токарні різні |3 комп. |

| Контрольно-вимірювальні |

|Лінійка металева 300 мм | 20 шт. |

|Лінійка металева 500 мм | 10 шт. |

|Лінійка металева 1000 мм | 2 шт. |

|Штангенциркуль розмічальний | 2 шт. |

|Штангенциркуль з нутроміром | 2 шт. |

|Мікрометр | 2 шт. |

|Кутник металевий 2 кл. | 2 шт. |

|Кутомір універсальний | 1 шт. |

|Рейсмус | 1 шт. |

|Щупи вимірювальні | 1 шт. |

|Різьбомір | 1 шт. |

|Транспортир | 1 шт. |

|Циркуль пропорціональний масштабний | 1 шт. |

|Лінійка для кульмана | 4 шт. |

|Рулетка | 1 шт. |

| Матеріали |

|Деревина: |

|- сосна 2 куб.м|

|- липа 1 куб.м|

|- береза 0,5 куб.м|

|- бук 0,5 куб.м|

|- граб 0,2 куб.м|

|- ялина 1 куб.м|

|- бамбук |0,1 куб.м|

|- бальза 0,5 куб.м|

|Фанера: |

|- товщина 1,0 10 кв.м |

|- товщина 1,5 5 кв.м |

|- товщина 2,0 4 кв.м |

|- товщина 3,0 4 кв.м |

|- товщина 5,0 2 кв.м |

|- товщина 6,0 1 кв.м |

|- товщина 8,0 1 кв.м ||- товщина 10,0 1 кв.м |

|Шпон (липа, бук, граб, горіх) | 5 кв.м |

|Пінопласт | 1 кв.м |

|ПХВ-1 | 1 кв.м |

|ПХВ-2 | 1 кв.м |

|К-40 | 1 кв.м |

|ПС | 1 кв.м |

|Целулоїд (товщина 1 мм, лист) | 5 кв.м |

|Скло органічне (товщина 1,0 - 2,0 мм, лист) | 5 кв.м |

|Полістирол (товщина 1 - 3 мм, лист) | 4 кв.м |

|Текстоліт, склотекстоліт (товщина 1 - 3 мм, лист) | 3 кв.м |

|Склотканина 0,05 - 0,2 | 40 кв.м |

|Тканина парашутна (шовк, відходи) | 20 кв.
Склотекстолі́т, склопластик - полімерний матеріал, армований скловолокном.
Парашут (фр. parachute, від італ. para - відвертай і фр. chute - падіння) - пристрій, який використовує опір повітря для зменшення швидкості руху і застосовується для безпечного спуску в повітрі з великої висоти людини та вантажів, для гальмування наземного руху об'єктів (літаків, автомобілів, тощо).
м |


|Картон побутовий 0,5 - 1,0 мм | 10 кв.м |

|Картон пресшпан 0,8 - 1,0 мм | 4 кв.м |

|Папір: |

|- цигарковий 20 кв.

Сигарета - маленька тонка сигара, цигарка без мундштука. Бувають овальні, круглі, з фільтром, без фільтра.
м |

|- мікалентний 50 кв.м |

|Метали (товщина 0,5 - 2,0 мм, лист) |

|- дюралюміній Д 16Т, В 95, ф6 ,- 80 40 кг |

|- дюралюміній Д 16, АМГ, АМЦ 3 кв.

Дюралюміній - торговельна марка одного з перших зміцнюваних старінням алюмінієвих сплавів. Основними легуючими елементами є мідь (4,4 %), магній (1,5 %), марганець (0,6%) і алюміній (93,5%) за масою. Типове значення границі текучості становить 450 МПа, однак залежить від складу та термообробки.
м |

|- латунь ЛС-52, ЛС-60, ЛС-62, ф5 - 50 20 кг |

|- латунь 1 кв.м |

|- жесть луджена (товщина 0,15 - 0,3 мм, лист) 2 кв.м ||- трубка мідна, латунна 2 х 1, 3,0 х 1,6 10 м |

|Трос сталевий 0,5 - 1,0 | 100 м |

|Метизи (гвинт, болт, гайка, шайба, клепка) М2-10 |4 комп. |

|Дріт ОВС 1,0 - 4,0; 0,3; 0,4 | 50 м |

|Резина авіаційна кругла 1,0 | 500 м |

|Пласка стрічка 1 х 3,0; 1 х 4,0 | 500 м |

|Лак НЦ-551 (емаліт) | 50 кг |

|Лак АК-20 | 20 кг |

|Ацетон технічний | 10 л |

|Розчинник | 10 л |

|Ефір технічний | 16 кг |

|Керосин технічний | 200 л |

|Масло МС-20 | 160 кг |

|Метанол (спирт метиловий) | 40 л |

|Смола епоксидна К-153 | 40 кг |

|Поліетиленполіамін | 6 кг |

|Припій (олово) | 5 кг |

|Свинець листовий | 1 кг |

|Дріб | 2 кг |

|Клей ПВА | 10 кг |

|Клей БФ-2 | 2 кг ||Клей “Момент” | 1 кг |

|Фарба НЦ | 5 кг |

|Алюмінієва пудра | 1 кг |

|Цвяхи в асортименті | 1 кг |

|Нитки х/б | 10 кг |

| ЛАБОРАТОРІЯ СУДНОМОДЕЛЮВАННЯ |

| Обладнання спеціалізоване |

| Верстати |

|Токарно-гвинторізний | 1 шт.
Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
|


|Токарний для деревини | 1 шт. |

|Токарний настільний | 1 шт. |

|Фрезерний | 1 шт. |

|Настільний свердлильний | 1 шт. |

|Свердлильний | 1 шт. |

|Точильний | 1 шт. |

|Циркулярно-фугувальний | 1 шт. |

|”Умілі руки” | 1 шт. |

| Верстаки |

|Слюсарний | 1 шт. |

|Столярний | 1 шт. |

| Прилади та пристосування |

|Піч муфельна | 1 шт. |

|Шафа сушильна | 1 шт. |

|Шафа сушильна малогабаритна | 2 шт. |

|Тепловентилятор | 2 шт. |

|Пилосос | 1 шт. |

|Компресор | 1 шт. |

|Джерело живлення | 1 шт. |

|Насос вакуумний | 1 шт. |

|Електрорушник | 1 шт. |

|Електроплитка лабораторна | 1 шт. |

|Вентилятор центробіжний | 1 шт. |

|Епідіоскоп | 1 шт. |

|Прес гвинтовий | 1 шт. |

|Пристосування для гнуття металу | 1 шт. |

|Лещата слюсарні | 5 шт. |

|Лещата “Спрут” | 1 шт. |

|Стусло | 1 шт. |

|| Інструменти |

| Столярні |

|Ножівка для дерева | 2 шт. |

|Ножівка із змінними полотнами | 1 шт. |

|Лобзик з пилками | 12 шт. |

|Електролобзик | 1 шт. |

|Електродриль | 1 шт. |

|Киянка | 5 шт. |

|Слюсарна машина “Гном” | 1 шт. |

|Електроточило настільне | 1 шт. |

|Електрофуганок | 3 шт. |

|Електропаяльник 60 Вт | 4 шт. |

|Електропаяльник 100 Вт | 2 шт. |

|Ножиці ричажні | 1 шт. |

|Рубанок | 5 шт. |

|Набір рубанків | 3 наб. |

|Малий рубанок | 10 шт. |

|Сокира | 1 шт. |

|Пристрій-ножівка до електродриля | 1 шт. |

|Пристрій шліфувальний до електродриля | 1 шт. |

|Набір стамесок | 1 наб. |

|Набір для різьби по дереву | 1 наб. |

|Цикля | 2 шт. |

|Шпатель | 2 шт. |

|Набір свердл | 1 наб. |

|Ніж | 5 шт. |

|Лапа | 1 шт. |

|Аерограф | 1 шт. |

|Склоріз | 1 шт. |

|Пінцет | 6 шт. |

|Шило | 5 шт. |

|Набір лекал | 1 шт. |

|Набір креслярського інструменту | 1 шт. |

| Слюсарні |

|Лещата малогабаритні | 5 шт. |

|Струбцини | 10 шт. |

|Молоток 0,2 кг | 3 шт. |

|Молоток 0,5 кг | 3 шт. |

|Плоскогубці | 4 шт. |

|Круглогубці | 2 шт. |

|Кусачки | 4 шт. |

|Ножиці по паперу | 12 шт. |

|Ножиці по металу | 5 шт. |

|Набір викруток | 2 наб. |

|Зубило | 2 шт. |

|Кернер | 2 шт. |

|Пробійник | 2 шт. |

|Ножівка по металу | 2 шт. |

|Ножівка-шлицівка | 1 шт. |

|Набір напилків | 5 наб. |

|Набір надфілів |12 наб. |

|Набір свердл | 3 наб. ||Набір різьбонарізного інструменту | 2 наб. |

|Дриль ручна | 1 шт. |

|Набір просічок | 1 наб. |

|Набір ключів | 1 наб. |

|Ключ розсувний | 1 шт. |

|Набір радіомонтажний | 1 наб. |

| Контрольно-вимірювальні |

|Лінійка металева 300 мм | 10 шт. |

|Лінійка металева 500 мм | 5 шт. |

|Лінійка металева 1000 мм | 1 шт. |

|Штангенциркуль | 3 шт. ||Штангенрейсмус | 1 шт. |

|Мікрометр | 1 шт. |

|Косинець слюсарний | 5 шт. |

|Кутомір слюсарний | 1 шт. |

|Рулетка | 1 шт. |

|Різьбомір | 1 шт. |

|Циркуль для розмітки | 1 шт. |

|Циркуль пропорційний | 1 шт. |

| Матеріали |

|Нітрошпаклівка | 15 кг |

|Нітрофарба різних кольорів |по 5 кг |

|Ацетон | 10 л |

|Розчинник 647 | 10 л |

|Лак НЦ 241 | 10 л |

|Клей ЕДП | 50 кг |

|Емаліт | 20 л |

|Олово | 10 кг |

|Латунь листова 0,5 мм | 5 кв.м |

|Латунь листова 0,3 мм | 5 кв.м |

|Латунь діам. 50 | 6 м |

|Латунь діам. 20 | 6 м |

|Люміній діам. 20 | 6 м |

|Люміній діам. 10 | 6 м |

|Фанера 4 мм | 20 кв.м |

|Фанера 1 мм | 10 кв.м |

|Липа 40 мм | 2 куб.м|

|Сосна 40 мм | 2 куб.м|

|Ясень 40 мм | 2 куб.м|

|Бук 40 мм | 2 куб.м|

|Полістирол 0,5 мм | 15 кв.м |

|Полістирол 1 мм | 15 кв.м |

|Полістирол 5 мм | 10 кв.м |

|Полістирол 10 мм | 10 кв.м |

|Органічне скло 1 мм | 15 кв.м |

|Органічне скло 3 мм | 20 кв.м |

|Органічне скло 40 мм | 10 кв.м |

|Склотекстоліт 1 мм | 10 кв.м |

|Склотекстоліт 1,5 мм | 8 кв.м |

|Склотекстоліт 10 мм | 5 кв.м |

1   2   3   4   5