Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка3. Порядок створення та функціонування аудиторській фірм

3. Порядок створення та функціонування аудиторській фірм
Дата конвертації25.03.2017
Розмір116 Kb.

3. Порядок створення та функціонування аудиторській фірм

У відповідності до ст. 4 Закону України „Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 p. №140-V аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Основною структурною одиницею аудиторської служби виступає аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність, що дозволена Законом України „Про аудиторську діяльність".
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Аудиторські фірми можуть створюватись на основі будь-яких форм власності (крім 100% державної).

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
До складу аудиторської фірми можна залучати спеціалістів, які не є аудиторами, але так, щоб не порушити спеціальних вимог Закону України „Про аудиторську діяльність". Так, загальна частка засновників (учасників, акціонерів), які не є аудиторами в статутному фонді не може перевищувати 30%. В різних країнах ця частка не є однаковою. Так, у Росії - не більше 49%, у Німеччині, Франції - 25%. Аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Згідно законодавства Російської Федерації до штату аудиторської організації має входити не менше п'яти аудиторів. При цьому не менше 50% кадрового складу повинні складати громадяни РФ, які постійно проживають на території Росії. Якщо керівником аудиторської фірми є іноземний громадянин, то частка російських громадян у кадровому складі фірми повинна складати не менше 75%.

Аудитори (аудиторські фірми) не можуть займатися якою-небудь підприємницькою діяльністю, крім аудиторської та іншої, пов'язаної з нею діяльністю.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.За характером діяльності аудиторські фірми можна класифікувати на дві категорії:

1) універсальні - фірми, які мають право здійснювати декілька видів
обов'язкового аудиту та займаються різноманітними видами робіт:
організацією аудиторських перевірок в сфері загального, банківського,
страхового, біржового аудиту, надання послуг по постановці, відновленню та
веденню обліку, аналіз господарської діяльності, оцінка активів та пасивів
підприємств, консультування по питаннях фінансового, управлінського та
податкового обліку, проведення навчання по бухгалтерському обліку і аудиту,
комп'ютеризації обліку, підбір та тестування бухгалтерських кадрів тощо;
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Ана́ліз господа́рської дія́льності - комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників.


2) спеціалізовані - фірми, які виконують більш вузьке коло робіт.
Незалежно від того, чи є фірма універсальною або спеціалізованою, вона обов'язково повинна виконувати основний вид послуг - проведення обов'язкового аудиту, в іншому разі вона не може називатися аудиторською фірмою.

За кількістю послуг, які надаються, аудиторські фірми поділяють на великі, середні та малі. Основним критерієм, як правило, виступає виручка від реалізації. Універсальні фірми частіше за все бувають великими та середніми.

Аудитори та інші фахівці, які вирішили створити аудиторську фірму, рішення про це приймають на загальних зборах, де одночасно обговорюють такі питання, як: мета, види діяльності, розмір внесків до статутного капіталу, інші майнові і фінансові питання, права і обов'язки учасників фірми, органи управління тощо.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Після узгодження організаційних питань, члени майбутньої аудиторської фірми складають засновницький договір та статут.

У засновницькому договорі вказуються такі дані: місце і дата його складання; перелік усіх членів із зазначенням їх адреси; найменування фірми; мета, види діяльності та юридична адреса фірми; розмір статутного капіталу, індивідуальний розмір вкладу кожного члена у його створення; права і обов'язки членів фірми; розподіл і використання прибутку; умови і порядок ліквідації фірми. Цей договір підписується всіма членами-засновниками, підписи яких засвідчуються нотаріально.

Тут же на зборах приймається статут фірми, в якому передбачають такі пункти: склад учасників і засновників; місцезнаходження; мета і види діяльності; майно, фонди і прибуток фірми; порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу; права і обов'язки засновників (учасників); організація і оплата праці; органи управління, їх функції та компетенція; контроль за діяльністю фірми; припинення діяльності та ліквідація фірми. Статут має бути зареєстрований в місцевих органах влади, Державній податковій інспекції, відділі статистики, управлінні Пенсійним фондом України.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.
Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.
Він подається до установи банку, де передбачається відкрити поточний рахунок.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.При створенні аудиторської фірми треба розробити стратегію (програму) діяльності, організаційну структуру аудиторської фірми, в якій передбачають відділи (аудиту, консалтингу тощо) та інші підрозділи, підбирають їх керівників, визначають кількісний та якісний склад фахівців, порядок формування нормативної бази (може бути призначена спеціальна особа, яка займатиметься систематизацією нормативних актів, вестиме картотеку нормативних документів), створити належну матеріально-технічну базу (приміщення під офіс, придбання меблів та оргтехніки, транспорт).
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Аудиторські фірми, які працюють на ринку аудиторських послуг в Україні, можна згрупувати наступним чином: • фірми „великої четвірки" ("Прайс Уотерхаус" (Price Waterhous); "Ділойт і Tym"(Deloitte and Touch); „Ернст і flHr"(Emst and Joung); КМПГ(КМРв)) та інші зарубіжні аудиторські та консалтингові фірми - мають офіси у багатьох країнах світу, в т.ч. і в багатьох містах України, вони виконують найбільший обсяг послуг по аудиту і проводять аудит майже всіх найбільших компаній України. Зарубіжні інвестори визнають аудиторський висновок тільки цих фірм, тому їх послуги коштують дорожче;
  Місто в Україні - статус адміністративно-територіальної одиниці України, населений пункт зі статусом місто, що знаходиться на території України і підпорядковується органам місцевої державної влади України.
  Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.


 • великі українські аудиторські фірми — універсальні українські фірми, які виконують різноманітні послуги, багато з них мають філіали в багатьох містах України і успішно конкурують з фірмами „великої четвірки'';

 • середні та малі аудиторські фірми — мають штат близько 25 чоловік та один офіс, проводять обов'язковий аудит і надають супутні послуги переважно для невеликих підприємств.

Структурними підрозділами аудиторської фірми можуть бути:

 • відділ аудиту;

 • відділ обліку;

 • відділ консультацій;

 • відділ інших видів аудиторських послуг.

Типова структура західної аудиторської фірми передбачає такі посади:

 • партнер, професійними обов'язками якого є: оцінка роботи персоналу; прийняття рішень щодо висновку; видача аудиторського висновку; проведення зустрічей із замовниками; рішення проблем з професійними організаціями;

 • менеджер, який здійснює контроль за роботою старших аудиторів, асистентів; підведення підсумків їх роботи; зустрічі з керівництвом клієнтів; підготовку пропозицій щодо змісту аудиторського висновку;

 • старший аудитор, який здійснює керівництво роботою асистентів, підведення підсумків їхньої роботи; роботу із середньою ланкою керівництва клієнта;

 • асистенти аудитора, що виконують окремі аудиторські процедури і збір аудиторських доказів.

Професіональних співробітників українських аудиторських фірм по виконанню функцій можна поділити на такі групи:

 • керівники аудиторських перевірок;

 • старші аудитори (керівники ланок та бригад);

 • рядові учасники аудиторських перевірок;

 • інші спеціалісти (бухгалтери-експерти, програмісти, економісти і т.д.).

Великі та середні аудиторські фірми, як правило, мають складну структуру

управління, яка включає відділи (бюро). Керівник фірми має декількох заступників, які очолюють різні відділи. Так, наприклад, заступник керівника по загальним питанням може очолювати комерційний, адміністративно-господарський, редакційно-видавничий відділи, а також відділ зв'язку з філіалами та представництвами. Заступник по методології аудиту та наданню супутніх аудиту послуг, як правило, керує відділами загального, банківського, страхового аудиту, аудиту інвестиційних інститутів, відділом супутніх послуг, а також розробкою внутрішньофірмових стандартів.

Невеликі аудиторські фірми мають спрощену дворівневу систему управління керівник аудиторської фірми (керівник перевірки) та рядові аудитори.

Ефективне функціонування аудиторської фірми залежить від організації праці її співробітників. Кадрове забезпечення аудиторських фірм може відбуватись шляхом підготовки власних кадрів за рахунок фірми або найму співробітників певної кваліфікації на тимчасову або постійну роботу.

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.

Особливо важливим при підборі кадрів є глибоке знання кандидатами діючого законодавства, нормативних та інших документів. В аудиторській фірмі має бути передбачена організація системи неперервного навчання і оновлення знань. Як правило, робочий день у фірмах розпочинається з читання економічної періодики, оновлення бази даних інформаційно-правової системи і вивчення надійшовших документів, а також їх обговорення.

Не всі спеціалісти аудиторської фірми повинні бути задіяні на перевірках - на фірмі має бути „мозковий центр", який відповідає за широту поглядів аудиторської фірми та її перспективи. В невеликих фірмах це, як правило, керівник фірми або його заступник, який відвідує семінари, які проводяться Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України тощо, передає досвід та знання іншим співробітникам, готує відповіді на складні питання клієнтів.

Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
У великих фірмах до „мозкового центру" входять не тільки кваліфіковані аудитори, а й юрист, спеціаліст по роботі з інформаційною системою, спеціаліст, який відповідає за зв'язки із зовнішніми організаціями. Тому аудитори, які працюють у клієнтів, не витрачають час на розробку складних питань, а, вивчивши проблеми клієнта, повідомляють про них фірмі та одержують від „мозкового центру" детальну відповідь на свій запит.

До складу працівників аудиторської фірми можуть входити і не сертифіковані спеціалісти-асистенти. Найчастіше ними стають студенти вузів, що дає фірмі можливість підбирати собі кадри під час їх практики (стажування).

Найважливішим елементом наукової організації праці аудиторів є формування аудиторських команд, залучення висококваліфікованих аудиторів та експертів, не порушуючи основних етичних принципів аудиту (зокрема, конфіденційності).

Науко́ва організа́ція пра́ці (НОП) - процес вдосконалення організації праці на основі досягнень науки і передового досвіду. Терміном «НОП» характеризують зазвичай поліпшення організаційних форм використання живої праці в рамках окремо взятого трудового колективу (наприклад, підприємства).

Важливе значення для аудиторських фірм має технічне оснащення - наявність персональних комп'ютерів, інформаційного, правового і програмного забезпечення.

Право на здійснення аудиторської діяльності аудиторська фірма набуває з моменту включення її до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що посвідчується свідоцтвом відповідного зразка (попередня редакція Закону від 22.04.1993 р. зобов'язувала мати ліцензію (дозвіл) на здійснення аудиторської діяльності).

У відповідності до ст. 11 Закону, Реєстр являє собою базу даних, яка містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці.

Порядок ведення цього Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою України.

Аудиторська палата України (далі - АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.
Не рідше одного разу на рік він публікується у фаховому виданні Аудиторської палати України. За включення до Реєстру справляється плата у розмірі, встановленому Аудиторською палатою України.

У новому Законі України „Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р. немає посилання на можливість здійснювати аудит об'єднанням аудиторів, а є лише дозвіл працювати як приватному підприємцю або у складі аудиторської фірми. У такий спосіб ліквідовано раніше існуючу можливість об'єднуватися аудиторам та аудиторським фірмам для спільної перевірки без створення юридичної особи.Аудиторські фірми (аудитори) мають право:

самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;

отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

отримувати необхідні пояснення у письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;

перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


Аудиторські фірми (аудитори) зобов'язані:

в аудиторській діяльності дотримуватись вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;

повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;

обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;

своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.

Відповідальність аудиторської фірми конкретизується Статутом, умовами договору із замовниками, а також контрактами між аудиторами та аудиторськими фірмами. За неналежне виконання своїх зобов'язань аудиторська фірма (аудитор) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність (статгі21 та 22 Закону) відповідно до договору та Закону. Розмір майнової відповідальності аудиторських фірм (аудиторів) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини. Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між аудиторською фірмою (аудитором) вирішуються у встановленому законом порядку.

За неналежне виконання професійних обов'язків до аудиторської фірми (аудитора) можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення із Реєстру.

Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторських фірм (аудиторів) стягнень можуть бути оскаржені до суду.

До аудиторів можуть бути застосовані інші види відповідальності відповідно до закону.
Завдання для практичного заняття


 1. Правове підгрунття аудиторської діяльності в Україні

 2. САУ: правова регламентація діяльності

 3. АПУ – орган, що координує аудиторську діяльність в Україні

 4. Порядок створення та функціонування аудиторських фірм

 5. Сертифікація аудиторів

Для оцінки рівня підготовки до практичного заняття студент повинен виконати наступні види робіт: • дослідити нормативно-правову базу, що регламентує даний вид діяльності;

 • зобразити схематично структурні підрозділи АПУ та САУ;

 • надати аналітичний огляд процедури щодо порядку створення та функціонування аудиторських фірм і сертифікації аудиторів.


Рекомендовані джерела для підготовки до практичного заняття:


 1. Закон України «Про аудиторську діяльність»

 2. Міжнародні стандарти аудиту

 3. Національні нормативи аудиту

 4. Статут ВПГО «САУ»

 5. Статут АПУ

 6. Господарський кодекс України

 7. Цивільний кодекс України

 8. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АПУ

 9. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене постановою правління НБУ • За характером діяльності
 • Державній податковій інспекції
 • Структурними підрозділами аудиторської фірми можуть бути
 • Професіональних співробітників українських аудиторських фірм по
 • Міністерством фінансів України
 • Аудиторською палатою України
 • Аудиторські фірми (аудитори) мають право
 • Аудиторські фірми (аудитори) зобовязані
 • Завдання для практичного заняття
 • Рекомендовані джерела для підготовки до практичного заняття