Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка4 Шрифти для Веб

Скачати 119.52 Kb.

4 Шрифти для Веб
Скачати 119.52 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 16.06.2017
Розмір 119.52 Kb.
  1   2
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Текст Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Вірно підібраний шрифт полегшує сприйняття і додає сторінці свого неповторного стилю.

В сучасній поліграфії і дизайні кількість різноманітних шрифтів обчислюється тисячами, що різняться за різними ознаками, тому варто розглянути основні поняття щодо шрифтів.

Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Комп'ютерний шрифт— це файл, що містить в собі опис набору буквених, цифрових, службових і псевдографічних символів, які відтворюються програмоюабо операційною системою.

За способом створення шрифти бувають растровими і векторними.


  • В растрових шрифтах кожен символ описано у вигляді набору точок (пікселів), що розташовані у вузлах сітки растру. Тут, шрифт є звичайним точковим рисунком. Растрові шрифти є непридатними для високоякісного друку і використовуються, в основному, в програмах з текстовим інтерфейсом. Вони широко використовувалися в епоху матричних принтерів і моніторів низької роздільності.
    Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Матричний принтер (англ. dot matrix printer) - комп'ютерний принтер, що створює зображення на папері з окремих маленьких точок ударним способом друкуючою головкою, що має набір голок, які приводяться в дію електромагнітами.


В векторних (або контурних) шрифтахсимволи є криволінійними контурами, які описано математичнимиформулами.
У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
Геометричний вектор - у фізиці і математиці - величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. У фізиці існує чимало важливих величин, котрі є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, кутовий момент, імпульс, напруженість електричного і магнітного полів.
Математика Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Кожен символ містить координати опорних точок, які сполучені прямими або кривими лініями і утворюють контур символу без прив'язки до абсолютногорозміру чи роздільності. Такий опис дозволяє легко змінювати масштаб зображення без втрати якості, що є неможливим у випадку з растровими шрифтами. Векторні шрифти добре відтворюються як на екрані, так і в друці.

Для виведення векторного шрифту на растрові пристрої (монітори і принтери) його необхідно растеризувати — перетворити в набір точок. Для растеризаціїшрифтів в сучасні операційні системиWindows і Mac OS втілено растеризатор шрифтів.
Растеризація (англ. Rasterisation або rasterization) - процес перетворення векторного зображення у растрове. По математичному опису зображення формується поточечне зображення, яке потім відображається на моніторі, друкується на принтері або зберігається у файлі растрового формату.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Існує кілька різних форматів векторних шрифтів, що різняться за способом збереження і представлення інформації про шрифт: це PostScript, Type1,TrueType, OpenType.

PostScript - мова програмування та мова розмітки сторінок, в основному використовується у видавничих системах.

За шириною символів шрифти поділяють на моноширинні і пропорційні.


  • У моноширинному шрифті символи мають однакову ширину. В ранніх комп'ютерах це дозволяло спростити виведення тексту на екран: кожен символ розташовувався в межах відведеного місця, зображення символу було фіксованого розміру і процедура розміщення символу на екрані була надзвичайно простою.

  • В пропорційному шрифті символи можуть мати різну ширину. Наприклад, літера «І» займатиме значно менше місця, ніж літера «Ш». Це дозволяє в значній мірі зменшити середній розмір символу і зберегти при цьому легкість для читання. Текст, що набрано пропорційним шрифтом виглядає акуратніше і краще читається при великих об'ємах. Для друкування і відображення текстів майже завжди застосовується пропорційний шрифт.

Сімейства шрифтів


  • Serif — шрифти із зарубками на закінченнях літер.

  • Sans-serif — шрифти без зарубок.

  • Cursive — шрифти курсивного зображення (рукописні шрифти).

Шрифт із зарубками (serif)


Текст

Зарубки або серіфи(фр. serif) - це горизонтальніелементи закінчення основних, іноді сполучених, штрихів, які можуть мати різні форми: прямокутну, зігнуту, заокруглену тощо.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.

Зарубки полегшують читання, ніби сполучаючи літери між собою, і одночасно розділяють окремі букви, щоб вони не зливалися між собою. Шрифти із зарубками також називають антиквеними, тобто античними.

Шрифти із зарубками виглядають традиційно, типово і сприяють легшому сприйняттю великих об'ємів тексту. Яскравим прикладом серіфних шрифтів є Times, Bodoni, Garamond.

Шрифти без зарубок (sans-serif)


Текст

Це так звані гротески (нім. Grotesk, анг. і фр. Grotesque, амер. Gothic). В шрифтах без зарубок відсутні завершальні елементи на кінцях штрихів.

Шрифти без зарубок виглядають сучасно і стильно. На тепер, ці шрифти є широко вживаними для електронних документів, що переглядаються на екрані монітору.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

В операційних системах шрифти без зарубок користуються більшою популярністю, ніж шрифти із зарубками, тому перелік універсальних шрифтів без зарубок, що доступні на платформах Windows, Linux і MACOS є більш широким. Це Arial, Impact, Helvetica, Lucida, Tahoma, Trebuchet, Verdana.


Шрифти курсивного зображення (cursive)


Текст

Це каліграфічні шрифти, що подібні до рукописних.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Калігра́фія (грец. κάλλος «гарне» + γραφή «письмо») - мистецтво гарного письма, краснопис, а також чистописання. В сучасному розумінні займає широку нішу від шкільних прописів до виразно індивідуальних мистецьких композицій.
Гельветика (англ. Helvetica) - це поширена рубана гарнітура, розроблена в 1957 р. швейцарським дизайнером Максом Мідінґером.
Руко́пис, або манускри́пт (лат. manuscriptum, від manus - рука і scribo - пишу) - писемний документ, написаний від руки, звідки й назва.
Вони можуть бути зв'язаними (кожна літера з'єднується з сусідніми) і незв'язаними (де кожна літера візуально є окремою). Можливі також проміжні напівзв'язані форми, де з'єднуються певні частини літер або літери з'єднуються лише з одного боку.

Рукописні шрифти застосовують, зазвичай, не для інформативного тексту, а скоріше для привабливості заголовків.

Альтернативні шрифти


Це шрифти, які створені у власному неповторному стилі. В основному - це новий вигляд шрифтових форм, що не містять в своїй основі інших шрифтів.

4.1. Шрифти для Веб


Шрифт є одним із важливих елементів дизайну документа, який може підсилити чи навпаки зменшити ефективність донесення інформації до користувача. Важко переоцінити значення шрифту в оформленні тексту, будь то веб-сторінка чи журнальна стаття.
Веб-дизайн (англ. web design) - галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення та супроводу сайтів або веб-застосунків, таких як графічний веб-дизайн, проектування інтерфейсів, авторинг (у тому числі стандартизований код і власницьке програмне забезпечення), використовність та оптимізація для пошукових систем.
  1   2


Скачати 119.52 Kb.

2021