Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка6. охорона праці І навколишнього середовища

Скачати 215.71 Kb.

6. охорона праці І навколишнього середовища
Скачати 215.71 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір215.71 Kb.

6. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Загальні питання охорони праці

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

- пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

- комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності залежно від форм власності та видів діяльності;

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану;

- використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

- інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та, (їх представниками) між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.
Соціáльна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва [24].
6.2 Управління охороною праці на підприємстві

Відповідно до ст. 13 закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин.

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень, умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів;

Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами підприємства з охорони праці;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відносно до вимог з охорони праці;

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

-вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Схема управління охороною праці на підприємстві по виробництву крохмалю наведена на рис. 6.1.

Директор


Головний інженер

Відділ охорони праці

Головний технолог

Головний конструкторррр

Головний механік

Відділ екології

Структурні підрозділи підприємства

Роботодавець

Головний інженер

Відділ охорони праці

Головний технолог

Головний конструктор

Головний механік

Відділ екології

Структурні підрозділи підприємства

Рисунок 6.1 – Схема управління охороною праці

Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників при виробництві крохмалю надано у таблиці 6.1 [25].

Таблиця 6.1 - Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинниківШкідливі і небезпечні виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Шум

Вентиляційна система,

технологічне обладнання, транспортуючі технологічні машини та механізмиВисока електрична напруга

(220 – 380 В )Щит управління, електроприводи

Шкідливі речовини

Застосовуються в ході виробництва

Запиленість (зерновий пил)

Дробильне відділення

Рухомі механізми

Технологічне обладнання

6.3 Промислова санітарія

6.3.1 Шкідливі речовини

Перелік шкідливих речовин та їх характеристика, які зустрічаються при виробництві крохмалю наведено у таблиці 6.2 [26,27].

Таблиця 6.2 - Характеристика шкідливих речовинРечовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Зерновий пил

Впливає на органи дихання

4

3

Кислота азотнаПодразнює та припікає слизові верхніх дихальних шляхів, спричиняє важкі опіки

1

2

Кислота


Сірчана

Подразнює та припікає слизові верхніх дихальних шляхів, спричиняє важкі опіки

1

2

Їдкий натрПодразнює верхні

дихальні шляхи,спричиняє виразки та важкі опіки


0,5


5

6.3.2 Метеорологічні умови

Допустимі та оптимальні значення метеорологічних умов у цеху ферментації наведено у таблиці 6.3 [28].

Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.

Таблиця 6.3 – Значення оптимальних та допустимих параметрів метеорологічних умов

Період рокуКатегорія робіт по енерго - витратах

Темература


Відносна вологість, %


Швидкість руху повітря, м/с


Холодний

Середньої важкості

II aДопустимі

17 - 23

Не більше 75

0,3

Оптимальні

18 – 20

40 – 60

0,2

Теплий


Середньої важкості

II a


Допустимі

18 – 27

65

0,2 – 0,4

Оптимальні

21 – 23

40 – 60

0,3

6.3.3 Вентиляція

Для забезпечення допустимих параметрів мікроклімату [30] у цеху ферментації є система вентиляції та опалення.

Вентиляція – природна та штучна. Механічна-загальнообмінна, приточно-витяжна, місцева вентиляція, постійно діюча.

Вид опалення – центральне, водяне. Системи опалення виробничих приміщень – водяні з параметрами 70 - 150°С, від котельні.

6.3.4 Освітлення

У приміщенні передбачене природне й штучне освітлення. Визначивши найменший розмір об'єкта розрізнення – 1 мм, установлений розмір зорових робіт – IV, під розряд – б, характер джерела зорової роботи – середньої точності, контраст об'єкту розрізнення - малий, характеристика фону – середній. Природне освітлення – одностороннє бокове, здійснюється через віконні пройми у стіні [31].
Штучне освітлення - це освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалої дії, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки за допомогою спеціальних електроосвітлювальних установок - світильників.
Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.

Нормоване значення КПО, еN для будинків при природному освітленні визначається за формулою 6.1:

eN = eH · mN % (6.1)

де: eN - коефіцієнт природної освітленості (КПО);

eH - коефіцієнт природного освітлення для IV розряду зорових робіт, 1,5 %;

m - коефіцієнт світлового клімату;

Підставимо числові значення у рівняння (6.1) і отримаємо:

eN = 1,5 ∙ 0,9= 1,35 %

Штучне освітлення – загальне рівномірне. Передбачені люмінісцентні лампи типу ЛБ-80-2, Еmin = 150 лк і світильники типу Н4Т4Л.

Характеристика освітлення для приміщення цеху ферментації наведена у таблиці 6.4


Таблиця 6.4 - Характеристика освітлення


Найменування

приміщенняПлоща

підлоги,


м2

Розряд

зорової


роботи

Освітлення

Природне

Штучне


Вид освіт-

лення


КПО, %

Нормована

освітленість, Е, лкЦех ферментації

300

ІV

бічне

1,35

150

Розрахунок штучного освітлення

Метою розрахунку є визначення кількості світильників і потужності ламп, необхідних для забезпечення в приміщенні цеху ферментації нормованої освітленості методом коефіцієнта використання світлового потоку.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

Враховуючи, що геометричний розмір приміщення 2015 10м. Лампи застосовуються люмінесцентні ЛБ-80-2.

Для розрахунку скористаємося формулою 6.2.

Фл = Еmin ·K · S z / N · n · η (6. 2)

де: Фл = 1995;

Emin - задана нормована освітленість, що дорівнює 150 лк;

К - коефіцієнт запасу, що дорівнює 1,5;

Коефіціє́нт запа́су - В процесі експлуатації освітлювальної устави (ОУ) можливий спад створюваної нею освітленості. Для компенсації цього спаду при проектуванні ОУ вводиться коефіцієнт запасу (Кз). Цей коефіцієнт враховує зниження КПО і освітленості в процесі експлуатації унаслідок забруднення і старіння світлопрозорих заповнень в світлових отворах, джерел світла і світильників, а також зниження властивостей поверхонь приміщення, що відбивають. Значення Кз, регламентується ДБН (СНиП), коливаються в межах 1,3-2 для промислових ОУ і 1,3-1,5 для ОУ громадських споруд.

S - освітлювана площа, що дорівнює 20 x 15 = 300 м ;

Z - коефіцієнт нормованої освітленості, що дорівнює 1,1;

N- число світильників;

n - число ламп у світильнику, n = 2;

η - коефіцієнт використання світлового потоку в частках одиниці, що дорівнює 0,56.

З формули 6.3 визначаємо необхідну кількість світильників:

N = Emin · K · S · z / Фл · n · η (6. 3)

Індекс приміщення розраховується за формулою 6.4:

i = A · B / h·(A B) (6. 4)

де А, В, h - довжина, ширина й розрахункова висота (висота підвісу світильника над робочою поверхнею) приміщення.

Визначимо висоту підвісу світильника над робочою поверхнею по формулі 5.5:

h = H – hсв - hp (6. 5)

де: Н- геометрична висота приміщення, що дорівнює 10м;

hсв - звис світильника, що дорівнює 0,2 м;

hp- висота робочої поверхні від рівня підлоги, що дорівнює 0,8м.

Висота підвісу світильника над робочою поверхнею за формулою 6.5 складе:

h = 10 – 0,2 – 0,8= 9 м

Індекс приміщення за формулою 6.4 складе:

і = 20·17 / 9 · (20 17) = 1,02

Для цеху коефіцієнти відбиття поверхонь приміщення стелі - ρп приймають рівними 50 %, стін - ρс рівними 30 % і розрахункової поверхні підлоги - ρр - 10 %).

Кількість світильників по формулі 6.3 складе:

N = 150 · 1,5 · 300 · 1,1 / 1995 · 2 · 0,56 = 33,23 34 шт.


6.3.5 Шум

У приміщенні цеху ферментації джерелами шуму є вентиляційна система, мішалки ферментерів, транспортерів [32].

Допустимий рівень звукового тиску 80 дБА.

У цеху ферментації обладнання розташовується на першому та другому поверхах, шумопоглинаючі матеріали не використовуються.

Допустимі рівні звукового тиску та звуку наведено у таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 - Допустимі рівні звукового тиску та звуку


Види трудової діяльності, приміщення, робочі місця

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах зі середнє геометричними частотами, Гц

Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку


31,5


63

125

250


500


1000


2000


4000


8000


Робітник цеху ферментації

107


95


87


82


78


75


73


71


69


80


6.3.6 Водопостачання і каналізація

У цеху ферментації існує господарсько-питний водопровід. Він забезпечує подачу якісної води для господарсько-побутових потреб.

Тип каналізації у цеху ферментації – ливнева з відстійниками. [33]
6.4 Засоби захисту

Для зменшення дії небезпечних і шкідливих чинників на робочих місцях передбачені, колективні засоби захисту працюючих [27,29]. Вимоги по техніці безпеки розглянуті з урахуванням технічних інструкцій (ТІ) на технологічний процес.

Сировина транспортується на підприємство, на майданчики для приймання, які обладнано захисним огородженням, звідки зернопродукти поступають по транспортеру, який ізольований від зовнішнього втручання, на стадію замочування. Під час розвантаження контейнерів, перебування людей біля підйомного механізму, заборонено. Під час цієї операції робітники користуються захисним гумовим взуттям. Підготовлене зерно йде на стадію дроблення. Для людей, які працюють у дробильному відділенні, передбачено використання повітряних респіраторів чи марлевих пов'язок на рот і ніс. Дробильні машини працюють при включеній витяжній вентиляції. Процес дроблення відбувається в ізольованих апаратах, потім поступає на промивку шляхом подачі води температурою 40 - 45°С протягом 20 - 30 хвилин. Апарати обладнані витяжними трубами, а також передбачена теплоізоляція поверхні. Процеси, що відбуваються, ізольовані від стороннього втручання. Крохмальну масу по ізольованому трубопроводу переміщують на фільтраційну установку. Процес фільтрації відбувається в закритому апараті. Відбувається сепарування. Наступна стадія – згущення шляхом випарювання. Усі апарати цеху ферментації мають термоізолюючий матеріал. Робітники працюють у спеціальних захисних костюмах, при роботі з випарювальною установкою користуються бавовняними рукавицями. Крохмальне молочко перекачується на стадію ферментування, що відбувається під дією крахмал-дерозгалуджуючих ферментів (діють на амілозу та амілопектин для зміни глікемічного індексу). Кожна ємність для ферментації оснащена датчиками, що контролюють рівень їх наповнення та системою автоматичного відключення насосу для запобігання переливу. Для стерильності процесу робітники на стадії ферментування використовують захисні головні убори, бавовняні халати та резинові печатки. Окрім того, для уникнення взаємодії ферментів з металічними та іншими сторонніми речовинами, робітники, заходячи в цех, знімають предмети краси. Видозмінене крохмальне молочко перекачується на фільтрацію та відділення домішок. Потім йде стадія центрифугування, де робітники працюють в вушних накладках для запобігання впливу шуму на організм. Після центрифугування крохмаль висушують в сушарках , при роботі на цій стадії всі гарячі поверхні апаратів та баків термоізольовані, а також обладнані витяжними трубами. Після чого крохмаль іде на пакування. Транспортери захищені від зовнішнього втручання. Ящики з готовою продукцією транспортуються за допомогою кар, швидкість руху яких складає не більше 5 км/год.

На кожному робочому місці вивішені інструкції з обслуговування устаткування і техніки безпеки. Всі співробітники проходять заплановані інструктажі та навчання.[41]


6.5 Електробезпека

Клас приміщення за ступенем небезпеки поразки електричним струмом та залежно від стану виробничого середовища відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Рід струму - змінний, напруга в мережі – 220 / 380В,промислова частота - 50 Гц. Режим нейтралі живильної мережі – 3-х фазна провідна з заземлюючою нейтралю. Передбачено занулення.[34]

Проводка у виробничих приміщеннях виконана ізольованими кабелями. Електродвигуни і пускові пристрої до установок в цехах знаходяться в закритому виконанні.

6.6 Пожежна безпека

Пожежна безпека забезпечується системою запобігання пожежі, системою пожежного захисту і організаційно-технічними заходами [35].

Категорія приміщення дробильного відділення по вибухо-пожежонебезпеці згідно [36] - Б, тому що звертається горючий пил, цеху ферментації - В. Ступінь вогнестійкості, яку повинна мати будівля - II [37]. Допустимий рівень вибухозахисту - підвищеної надійності проти вибуху. Мінімальний ступінь захисту оболонок електричних машин у залежності від класу пожежонебезпечної зони - ІР44 [38].

Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.

Усі виробничі приміщення мають бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння.

До них належать: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати); пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

Пожежні щити (стенди) з первинними засобами пожежогасіння встановлюються на території об'єкта з розрахунку - один щит (стенд) на площу 5000 м2. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, слід включати: вогнегасники — 4, ящик з піском — 1, покривало з теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 2 м — 1, гаки — 3, лопати — 2, ломи — 2, сокири — 2.

Теплоізоляці́йні матеріа́ли - матеріали, що відрізняються невеликою теплопровідністю. Використовуються для теплової ізоляції огороджувальних конструкцій будівель та інших споруд, промислового устаткування і трубопроводів.

Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння у приміщенні цеху ферментації наведений у таблиці 6.6 [27]

Таблиця 6.6 - Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння
Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежогасіння (тип)

Кількість, шт.

Цех ферментації

300

Вуглекислотний

вогнегасник ВВК - 52

Повітряно - пінний

вогнегасник ППВ - 10
2

Будівлі і споруди підлягають блискавко захисту у відповідності з [39].

Виходячи з масштабів можливих руйнувань або збитків встановлена категорія устрою блискавкозахисту – II [39]. Захист вiд ударiв блискавки та вторинних її проявiв – заземлення усього обладнання по контуру.


6.7 Охорона навколишнього середовища

Виробництво крохмалю є процесом, при якому утворюється значна кількість твердих і рідких відходів. Пшенична дробина становить основну частину відходів виробництва крохмалю.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)

Пшенична дробина використовується як корм для худоби. Пил від дробіння віддаляється шляхом аспірації, відділення й збору в мішки або силоси. Потім його вивозять на смітник.

Найбiльшим забруднюючим фактором на пiдприємствi з виробництва крохмалю є стiчнi води. [40]

Для очистки вод застосовуються рiзнi засоби. Встановлені сита, які ловлять відходи; а також відстійники. Перед утилiзацiєю біологічних вiдходiв, здійснюється знезараження у автоклавах.

Покращення екологічної ситуації у районі розміщення виробництва може бути досягнуто завдяки роботі маловідходних технологій, а також покращення способів утилізації відходів, які виникають у теперішній час.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Для видалення пари, що утворюється у цеху під час ферментації та стерилізації, використовують конденсатори вторинної пари, що істотно зменшує ці викиди, а із застосуванням компресії вторинної пари вони майже повністю припиняються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

24.Закон України «Про охорону праці», листопад 2002 р.

25.ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ.Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введ.01.01.76.

26.Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. - М.: Химия, 1976.-Ч.I.-336с.

27.Макаров Г.В. И др. Охрана труда в химической промышленности. - М.: Химия, 1980. – 568с.

28.ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ.01.01.89.

29.Долин П.А.Справочник по технике безопасности. – Энергоатомиздат, 1984-324с.

30.СНиП 2.04.05-91 Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат, 1991 г.

31.ДБН В.2.5-28-2006. Інженерне обладнання будівель та споруд. Природне та штучне освітлення.-К.: МінбудУкр.,2006.

32.ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.-Введ.01.01.1989.

33.ГОСТ 17.1.3.03-77*. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.- Введ.01.01.87.

34.ПУЭ-87. Правила устройства электроустановок. Энергатоммиздат, 1987.

35.ГОСТ 12.1.004-91 ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ.01.07.92.

36.НАПБ Б 03.002-2007. Нормативний акт пожежної безпеки.

Фортифікаційне обладнання (застаріла назва інженерне обладнання) - є одним із елементів і важливих завдань інженерного забезпечення військ і розглядається завжди в комплексі заходів бойового забезпечення військ.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежної та пожежної безпеки. Наказ МНС №633 від 03.12.2007.

37.ДБН В.1.1 – 7 – 2002 Пожежна безпека об`єктів будівництва. – Діє з 01.01.03.

38.НПАОП 40.1-1.32 – 01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

39.ДСТУ БВ 2.5 – 38: 2008 Інженерне обладнання будівель і споруд. Влаштування блискавкозахисту будівель і споруд. – К.: Діє з 01.01.2009.40.Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989.-512с.

41.Демин, А. Б. Охрана труда отдельных категорий работников [Текст] / А.Б. Демин // Кадровые решения. - 2007. - № 1. - С. 76 - 79


Скачати 215.71 Kb.

  • 6 .3.4 Освітлення
  • Таблиця 6.4 - Характеристика освітлення
  • Таблиця 6.5 - Допустимі рівні звукового тиску та звуку