Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка6 Шрифти для Веб

Скачати 249.02 Kb.

6 Шрифти для Веб
Скачати 249.02 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.06.2017
Розмір249.02 Kb.
  1   2   3   4

6.1. Шрифти для Веб.
Шрифт (нім. Schrift, від schreiben - писати; суто український термін - черенки) - графічний малюнок накреслень літер і знаків, які складають єдину стилістичну та композиційну систему, набір символів визначеного розміру і малюнка.
Типи шрифтів

6.1. Шрифти для Веб


Шрифт є одним із важливих елементів дизайну документа, який може підсилити чи навпаки зменшити ефективність донесення інформації до користувача. Важко переоцінити значення шрифту в оформленні тексту, будь то веб-сторінка чи журнальна стаття. Вірно підібраний шрифт полегшує сприйняття і додає сторінці свого неповторного стилю.

Кожен, хто має справу із створенням HTML-документів для публікації в Інтернеті, стикається з проблемами, які пов'язані із застосуванням шрифтів.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
В сучасній поліграфії і дизайні кількість різноманітних шрифтів обчислюється тисячами, що різняться за різними ознаками, тому варто розглянути основні поняття щодо шрифтів.
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.Комп'ютерний шрифт — це файл, що містить в собі опис набору буквених, цифрових, службових і псевдографічних символів, які використовуються для відтворення цих символів (зокрема, тексту) програмою або операційною системою.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Шрифт — це невелика програма, яка написана спеціальною мовою розмітки шрифту.


За способом створення шрифти бувають растровими і векторними.


В растрових шрифтах кожен символ описано у вигляді набору точок (пікселів), що розташовані у вузлах сітки растру. Тобто, шрифт, за суттю, є звичайним точковим рисунком. Растрові шрифти є непридатними для високоякісного друку і використовуються в основному в програмах з текстовим інтерфейсом. Вони широко використовувалися в епоху матричних принтерів і моніторів низької роздільності.
Матричний принтер (англ. dot matrix printer) - комп'ютерний принтер, що створює зображення на папері з окремих маленьких точок ударним способом друкуючою головкою, що має набір голок, які приводяться в дію електромагнітами.


В векторних (або контурних) шрифтах символи є криволінійними контурами, які описано математичними формулами.
У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
Геометричний вектор - у фізиці і математиці - величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. У фізиці існує чимало важливих величин, котрі є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, кутовий момент, імпульс, напруженість електричного і магнітного полів.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Кожен знак описано за допомогою векторів, що визначають координати опорних точок, які сполучені прямими або кривими і утворюють контур знаку без прив'язки до абсолютного розміру чи роздільності.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Такий опис дозволяє легко змінювати масштаб зображення без втрати якості, що є неможливим у випадку з растровими шрифтами. Векторні шрифти однаково виглядають як на екрані, так і на папері.

Існує кілька різних форматів векторних шрифтів, що різняться за способом збереження і представлення інформації про шрифт: це PostScript, Type1,TrueType, OpenType.

Для виведення векторного шрифту на растрові пристрої (монітори і принтери) його необхідно растеризувати — перетворити в набір точок. Для растеризації шрифтів в сучасні операційні системи Windows і Mac OS втілено растеризатор шрифтів.

PostScript - мова програмування та мова розмітки сторінок, в основному використовується у видавничих системах.
Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Растеризація (англ. Rasterisation або rasterization) - процес перетворення векторного зображення у растрове. По математичному опису зображення формується поточечне зображення, яке потім відображається на моніторі, друкується на принтері або зберігається у файлі растрового формату.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

За шириною символів шрифти поділяють на моноширинні і пропорційні.


У моноширинному шрифті символи мають однакову ширину. В ранніх комп'ютерах це дозволяло спростити виведення тексту на екран: кожен символ розташовувався в межах відведеного місця, зображення символу було фіксованого розміру, тому не було потрібним задавати ширину символу, і процедура розміщення символу на екрані була надзвичайно простою.

Іншою особливістю моноширинних шрифтів є однозначність відносного розташування символів на екрані незалежно від гарнітури шрифту. Це дозволяє виводити таблиці і псевдографіку з використанням лише символів шрифту.

Проте моноширинні шрифти мають певні недоліки: перш за все, більшу ширину набору, нерівномірний малюнок, а також складнощі з відображенням «широких» букв, таких як «Ш» або «М»: при невеликій роздільності їх важко впізнати.

Гарнітура (англ. Typeface, від нім. Garnitur – комплект) - сімейство накреслень шрифтів, що мають загальні стильові особливості та різні деталі рисунку знаків (в деяких випадках гарнітура складається з одного накреслення).
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Моноширинні шрифти, зазвичай, застосовуються в інтерфейсах середовищ розробки та для відображення лістингу коду, щоб підкреслити їх «комп'ютерне» походження.В пропорційному шрифті символи можуть мати різну ширину. Наприклад, літера «І» займатиме значно менше місця, ніж літера «Ш». Це дозволяє в значній мірі зменшити середній розмір символу і зберегти при цьому легкість для читання. Текст, що набрано пропорційним шрифтом виглядає акуратніше і краще читається при великих об'ємах. Для друкування і відображення текстів майже завжди застосовується пропорційний шрифт.
  1   2   3   4


Скачати 249.02 Kb.

  • 6.1. Шрифти для Веб
  • За способом створення шрифти бувають растровими і векторними.
  • За шириною символів шрифти поділяють на моноширинні і пропорційні.