Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка8 Форматування графіків у вікні

8 Форматування графіків у вікні
Сторінка1/7
Дата конвертації28.05.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ЗМІСТ
Вступ ............................................................................................................................................ 5

1. Основи роботи в системі MATLAB ...................................................................................... 7

2. Графічний інтерфейс вікна робочого простору ................................................................... 8

3. Робота із системою MATLAB в режимі командного рядка .............................................

Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).
13

4. Робота з програмою-налагоджувальником m-файлів ....................................................... 14

5. Приклади роботи в режимі командного рядка ................................................................... 20

6. Графічні можливості системи MATLAB ............................................................................ 25

7. Форматування двомірних графіків ...................................................................................... 29

8. Пакет розширення Simulink ................................................................................................. 34

8.1. Основні правила створення та редагування блок-схем Simulink-моделей ..............

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
41

8.2. Налагодження та запуск Simulink-моделей, отримання графічних

результатів ...................................................................................................................... 44

8.3. Форматування графіків у вікні Scope ........................................................................ 50

8.4. Конвертування блок-схем та графіків в редактор MS WORD .................................. 52

8.5. Бібліотека основних блоків пакета розширення Simulink ......................................... 56

8.5.1. Лінійні компоненти (Continuous) ................................................................

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
57

8.5.2. Дискретні компоненти (discrete) .................................................................. 58

8.5.3. Компоненти функцій і таблиць (function & tables) ..............................

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
59

8.5.4. Математичні компоненти (math) .................................................................... 60

8.5.5. Нелінійні компоненти (nonlinear) .............................................................. 62

8.5.6. Підключаючі компоненти (SIGNALS & SYSTEMS) ...................................... 64

8.5.7. Віртуальні реєстратори (sinks) ........................................................................ 65

8.5.8. Джерела сигналів та впливів (sources) ......................................................... 68

8.5.9. Компоненти підсистем (subsystems) ........................................................... 70

Список використаної та рекомендованої літератури ............................................................ 72

ВСТУП

Систему MATLAB (матрична лабораторія), розроблену програмістом Молером (C.B.

Програміст, також програмник[джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Moler) як середовище програмування високого рівня для технічних обчислень, з кінця 70-х років широко використовували на великих ЕОМ.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
На початку 80-х років Дж. Літл (John Little) з фірми Math Works, Inc. розробив першу версію системи PC MATLAB для комп'ютерів класу IBM PC та Macintosh, з якої і почалася еволюція версій системи для персональних комп'ютерів.

Архітектурно система MATLAB складається з базової програми і декількох десятків так званих пакетів розширення, які у своїй сукупності забезпечують винятково широкий діапазон розв'язуваних задач. Інтеграція всіх цих засобів у єдиному робочому середовищі забезпечує необхідну гнучкість використання сотень вбудованих функцій, які реалізують різноманітні математичні процедури та обчислювальні алгоритми.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

Можливості системи MATLAB практично необмежені, а за швидкістю обчислень вона нерідко перевершує своїх конкурентів. Система пристосована для розрахунків у будь-якій галузі науки та техніки і широко використовується при математичному моделюванні фізичних пристроїв та систем. Система MATLAB є однією з найбільш відомих і популярних систем комп'ютерної математики, яка призначена для рішення широкого класу задач, пов'язаних з тим чи іншим розділом теоретичної або прикладної математики.

Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
Цьому сприяє не тільки розширений набір матричних та інших операцій і функцій, але й наявність пакета розширення Simulink, який призначено для рішення задач імітаційного блокового моделювання динамічних систем та пристроїв.
Іміта́ція (лат. imitatio - наслідування): Пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення. Приклад: виріб, який є підробкою під що-небудь; Наслідування голосом, почерку тощо.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Динамі́чна систе́ма - математична абстракція, призначена для опису і вивчення систем, що еволюціонують з часом. Прикладом можуть служити механічні системи (рухомі групи тіл) або фізичні процеси.

Слід зазначити, що окремі класи задач, які дозволяє вирішувати система MATLAB, мають дуже умовне відношення до класичної математики, оскільки в даний час являють собою вузько спеціалізовані галузі наукових та прикладних досліджень.

Ді́лення (також діління́)- в математиці, бінарна операція, що обернена множенню.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.

Дані методичні вказівки рекомендовано в якості стислого довідкового посібника із застосування системи MATLAB та пакета розширення Simulink.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Вони будуть корисні студентам, які виконують лабораторні, розрахунково-графічні та курсові роботи, курсові проекти з дисциплін "Теорія автоматичного керування", "Моделювання електромеханічних систем", "Інтелектуальні системи програмного керування", "Цифрові системи керування", “Теорія електроприводу”, “Елементи автоматизованого електроприводу”, “Електричні машини та автоматизований електропривод”, “Автоматизований електропривод машин та установок” та ін.
Електропри́вод - це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.
Електромеханіка - фундаментальна наука, що вивчає електромеханічне перетворення енергії. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики,електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Числове́ програ́мне керува́ння (ЧПК) (англ. Computer numerical control) - комп'ютеризована система керування, яка зчитує командні інструкції спеціалізованої мови програмування (наприклад, G-код) і керує приводами метало-, дерево- чи пластмасообробних верстатів та верстатним оснащенням.
Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
, а також при дипломному проектуванні за спеціальностями 7.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
092203 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" та 7.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
092204 – “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”.1. ОСНОВИ РОБОТИ В СИСТЕМІ MATLAB


  1   2   3   4   5   6   7  • Графічні можливості
  • ВСТУП
  • 1. ОСНОВИ РОБОТИ В СИСТЕМІ MATLAB