Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаА. Технології Інтернет-досліджень

Скачати 31.26 Kb.

А. Технології Інтернет-досліджень
Скачати 31.26 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір31.26 Kb.
А. Технології Інтернет-досліджень В. Прикладні соціологічні дослідження С. Сидоров Микола Володимир-Станіславович D. 5 семестр (3 курс 1 семестр) Е. 4 кредити F. Значна частина спілкування сучасної молоді проходить з використанням сервісів Інтернету. Віртуальні соціальні мережі, такі, як Facebook, Twitter, VK та інші вже не викликають подиву і є звичним засобом комунікації для спільнот.

Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.

Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.

Протягом вивчення навчальної дисципліни Технології Інтернет - досліджень слухачі познайомляться з основними можливостями та обмеженнями проведення соціологічних досліджень з використанням Інтернет – технологій, програмами та оболонками, які для цього використовуються.

Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Головна мета дисципліни – навчити слухачів вірно планувати дослідження як у Інтернеті, так і з використанням Інтернету, збирати дані та готувати їх для подальшої обробки та аналізу.

Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.

Головна увага приділяється вмінню створювати складні електронні анкети з можливостями логічних переходів, динамічних запитань та з графічними альтернативами у системі LimeSurvey, вірно організовувати збір інформації та експорт масивів даних у формати R та SPSS. Протягом вивчення дисципліни кожен студент повинен провести власне емпіричне дослідження за допомогою оболонки LimeSurvey, обробити дані та створити презентацію з його результатами.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Емпіри́зм (від грец. έμπειρία - досвід) - напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді. Протистоїть раціоналізму та містицизму. При цьому, інша пізнавальна здатність людини - розум - розглядається в емпіризмі тільки як сполучення і перекомпонування того матеріалу, що даний нам у досвіді, а також як здатність, що у принципі нічого не додає до змісту нашого знання. У методологічному плані емпіризм - це принцип, відповідно до якого життєва практика, мораль і наука повинні базуватися винятково на відповідному досвіді.

Емпіричні дослідження - спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.

Після прослуховування дисципліни студенти знатимуть: про можливості проведення досліджень з застосування сервісів Інтернету про обмеження проведення досліджень у Інтернеті про переваги та недоліки використання техніки онлайн-опитування про оболонки для проведення онлайн-опитувань як готувати та створювати анкету для онлайн-опитувань у LimeSurvey По закінченню дисципліни студенти вмітимуть організовувати опитування у Інтернеті створювати електронну анкету довільної складності проводити дослідження онлайн та отримувати результати дослідження A. Використання електронних архівів соціальних даних B. Спеціалізація - прикладні соціальні дослідження С. Лектори - Марченко А.М., Сидоров М.В.-Ст. D. Семестр, в якому буде читатися курс - 1 семестр 4 року бакалаврату E. Кількість кредитів - 4 F.

Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Короткий опис дисципліни (1-2 речення) Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Змістовий модуль 1. Методологічні особливості використання електронних архівів соціальних даних в соціологічному дослідженні Змістовий модуль 2. Методична специфіка роботи соціолога з електронними архівами соціальних даних Мета вивчення дисципліни (1 речення) Метою викладання навчальної дисципліни «Використання електронних архівів соціальних даних» є отримання студентами знань про методологічні та методичні особливості використання електронних архівів соціальних даних в соціологічному дослідженні Задачі вивчення дисципліни (від 1 до 4 позицій) Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання електронних архівів соціальних даних» є: охарактеризувати методологічні особливості використання електронних архівів соціальних даних в соціологічному дослідженні; розглянути основні електронні архіви соціальних даних; проаналізувати методичну специфіку роботи з електронними архівами соціальних даних; навчитись використовувати електронні архіви соціальних даних для своїх дослідницьких завдань. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі (1-3 речення). Після засвоєння даної дисципліни студенти зможуть осмислити необхідність використання електронних архівів соціальних даних у соціологічному дослідженні, а також знаходити та аналізувати дані з архівів для власних дослідницьких цілей. Результати навчання (від 4 до 8 позицій). Результати навчання полягають у засвоєнні знань та вмінь щодо: методологічних особливостей використання електронних архівів соціальних даних в соціологічному дослідженні; основних електронних архівів соціальних даних; методичної специфіки роботи з електронними архівами соціальних даних; пізнавальних можливостей роботи з різними архівами соціальних даних для вирішення різних дослідницьких завдань.
Каталог: sites -> default -> files -> newsfiles
newsfiles -> Спеціалізація «Методи емпіричних соціологічних досліджень» Освітній рівень «магістр соціології»
newsfiles -> Удк олександр Якимчук м. Чернівці Соціальні мережі та їх аналіз
newsfiles -> Удк олександр Якимчук м. Чернівці Онлайнові соціальні мережі. Перспективи розвитку
newsfiles -> Стаття / Педагогіка, психологія та соціологія Соціальні структури та соціальні відносини
newsfiles -> Соціологічна асоціація україни (сау)
newsfiles -> Оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій та електронні видання з Internet


Скачати 31.26 Kb.