Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАдаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу

Скачати 382.76 Kb.

Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
Скачати 382.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір382.76 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Академії педагогічних наук України
Полякова Ганна Анатоліївна
УДК 371.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
11 (048)


Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу

13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Київ - 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.


Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент

Єльникова Галина Василівна,

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра менеджменту освіти, професор
Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

Пікельна Валерія Семенівна,

Криворізький державний педагогічний університет,

кафедра педагогіки і методики трудового та професійного навчання, професор;
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,Калініна Людмила Миколаївна

Інститут педагогіки АПН України, лабораторія управління освітніми закладами, завідувач.

Провідна установа

Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, кафедра педагогіки,

Міністерство освіти і науки України, м. Київ.Захист відбудеться “10” квітня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м.Київ-53, вул. Артема, 52 - А, корпус 3, аудиторія 20.

Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.
Автореферат розісланий “10” березня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


О.С.СнісаренкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена сучасними тенденціями розвитку системи освіти. Початок ХХІ століття став часом освітніх реформ, спрямованих на забезпечення системи освіти вимогам соціуму. Відповідно до цього змінюються і стратегічні цілі в освіті, які визначені Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), Законом України “Про загальну середню освіту”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Національною доктриною розвитку освіти.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Доктрина (лат. doctrina) - вчення, наукова або філософська теорія, політична система, керівний теоретичний чи політичний принцип (наприклад, військова доктрина) або нормативна формула.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Школа як складна соціально-педагогічна система є елементом більш складної системи – суспільства. Тому вона швидко реагує на зміни, що відбуваються на кожному етапі суспільного розвитку. Відповідно до стратегічних цілей освіти оновлюються цілі середніх загальноосвітніх закладів щодо якості навчального процесу та управління ним.

Суспі́льне (нім. gesellschaftlich, рос. общественное) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Сучасні загальноосвітні навчальні заклади повинні надати молодому поколінню опорні знання, уміння, які необхідні для подальшої життєдіяльності в умовах швидких соціально-економічних змін, сформувати уміння самоорганізації, саморозвитку.Нові завдання суспільства вимагають нового рівня розуміння теорії й практики управління освітніми системами. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки нових підходів, технологій та механізмів управління навчальним процесом.

Питання якості навчального процесу відображаються у наукових дослідженнях.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Самоорганіза́ція - термін, який вживається для визначення процесів виникнення складних структур при відсутності нав'язаного зовнішньою дією порядку.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Зокрема, розкриваються дефініції елементів процесу навчання (В.Я.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Лернер, П.Г.Москаленко, М.Н.Скаткін,); досліджується природа системності знань (Л.Я. Зорiна, З.О.Решетова); розробляються теоретичні основи та педагогічні технології, орієнтовані на підвищення якості освіти та розвитку учнів (В.В.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Давидов, Д.Б.Ельконін, Н.А.Зайцев, В.О.Огнев’юк, Г.К.Селевко, П.I.Третяков, А.В.Фурман); звертається увага на діагностичні процедури, необхідні для реєстрації змін, які відбуваються в навчальному процесі (О.Л.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Ануфрієва, Л.П.Вовк, Г.А.Дмитренко, В.М.Лізинський, Л.П.Одерій, І.П.Підласий, В.П.Симонов). Разом із тим, не в достатній мірі розглянуті процеси взаємодії в управлінні навчальним процесом на рівнях учень-учитель, учитель–адміністрація. Тому важливим є питання спрямування розвитку об’єктів управління, що пов’язано із самоорганізацією та адаптацією керуючої та керованої підсистем.

Загальна теорія управління збагачена дослідженнями соціального управління (Н.П.Лукашевич, Г.В.Щокін), педагогічного управління (Є.С.Березняк, В.І.Бондар, Ю.А.Васильєв, Ю.А.Конаржевський, В.І.Маслов, В.С.Пікельна), соціально-педагогічного управління (Л.І.Даниленко, Н.М.Островерхова), психології управління (Л.М.

Теорія керування (управління) (англ. Control theory) - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.
Психологія управління - це галузь психології, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, тобто вплив психології окремої людини та групи на процес управління і, навпаки, вплив управлінських відносин на психологію окремої людини та групи.
Карамушка, Н.Л.Коломінський, Т.І.Левченко), що стає підґрунтям для переорієнтації управління навчальним процесом у сучасній школі на самоорганізацію соціально-педагогічної системи, використання її внутрішніх ресурсів, на узгодження вимог мінливого зовнішнього середовища та потреб організації.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

Проблеми самоорганізації та адаптації соціально-педагогічних систем в умовах нестабільності розглядалися в теорії цілеспрямованих систем (Р.Акофф, Ф.Емері, Дж. ван Гиг), в теорії педагогічних систем (В.П.Безпалько), в розробці адаптивних систем навчання на основі програмування, алгоритмізації та застосування технічних пристроїв (Т.Гергей, М.А.Константиновський, Є.К.Марченко, Н.Ф.Тализіна), в організації адаптивної школи (Н.П.Капустін, Т.І.Шамова), в концепції спрямованої самоорганізації та адаптивного управління (Г.В.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Єльникова), але механізми переходу педагогічної системи до самоорганізації та саморозвитку не визначені.

Сьогодні загально визнана необхідність безперервної освіти (Національна доктрина розвитку освіти). Особливої актуальності ця проблема набуває у загальноосвітньому комплексі, структура якого містить дитячий садок, початкову, основну та старшу школи, і перед яким стоїть завдання створення комфортних умов для забезпечення безперервної і наступної освіти та соціальної адаптації дітей від 3-х до 17-і (19-і) років.

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.
Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).

Управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу має свою специфіку, що обумовлена складною структурою навчального закладу і вимагає комплексного вирішення. Цій проблемі присвячені дослідження А.В.Барташова, Ю.В.Киричкова, А.Михайлової та ін. Проте, в цих дослідженнях у недостатній мірі визначені специфіка, зміст, функції, технологія, механізми відповідного управління навчальним процесом.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Отже, у наш час назріла потреба в науковому обґрунтуванні та експериментальному дослідженні управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі, спрямованого на самокерований розвиток, розкриття потенціалу суб’єктів управління на основі процесів кооперації, взаємодії;

Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.
у виявленні технології та механізму його реалізації в мінливих умовах, що й обумовило тему нашого дослідження “Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу”.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

  1   2   3


Скачати 382.76 Kb.

  • Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу
  • Київ - 2003
  • Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Єльникова Галина Василівна
  • Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Пікельна Валерія Семенівна
  • Калініна Людмила Миколаївна
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність