Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАдреса: 04053, м. Київ, Львівська площа,14

Скачати 60.31 Kb.

Адреса: 04053, м. Київ, Львівська площа,14
Скачати 60.31 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір60.31 Kb.


Адреса:
04053, м. Київ, Львівська площа,14
e-mail: kist-kneu@mail.ru

Довідки:

По питаннях приймальної комісії:

тел. (044) 272-09-17, факс: (044) 461-90-47
Підготовчі курси:

тел. (044) 205-54-63

Більш детальну інформацію про Коледж інформаційних систем і технологій Ви можете дізнатися на офіційних сайтах
Коледжу: (http://www.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

kisit.org.ua/)

або


КНЕУ: (http://kneu.edu.ua/ua/)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчальний заклад був заснований 28 грудня 1951 року на базі Київського електромеханічного технікуму залізничного транспорту та отримав назву Київського електромеханічного технікуму.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

У 1962 р. Київський електромеханічний технікум було перейменовано в Київський технікум радіоелектроніки Міністерства радіопромисловості України.

З 2003 р. технікум був перейменований у Коледж інформаційних систем і технологій та став філією Київського національного економічного університету ім.

Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.

Вадима Гетьмана, який підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Коледж за час свого існування підготував і випустив близько 28 000 спеціалістів, які працюють на різних посадах підприємств і організацій, центральних органів управління та науково-дослідних інститутів м.

Ге́тьман Вади́м Петро́вич (нар. 12 липня 1935, с. Снітин, Лубенський район, Полтавська область, Українська РСР, СРСР - пом. 22 квітня 1998, Київ, Україна) - український політик та фінансист. Вбитий у 1998 році.

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

Києва та України.

Директор коледжу

Грицак Неля Юріївна

тел.: 272-09-17

Заступник директора

з навчальної роботиБерезуцька

Валерія Вадимівна

тел. 272-08-61Заступник директора

з виховної роботиКарлюченко

Олена Григорівна

тел. 272-00-92


Заступник директора

з виробничого навчанняКравчук

Петро Степанович
тел. 272-09-02

Заступник директора

з адміністративно-господарської роботиСізар

Тамара Петрівна

тел. 272-00-55
Відділення економічних спеціальностей

Завідувач відділенняІльчук Любов Миколаївна

тел.235 - 82 - 52


Напрям підготовки 0305 Економіка та підприємництво


 • Спеціальність 5.03050702 Комерційна діяльність:

організація збуту та постачання товарів; пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств; організацію комерційних контактів суб’єктів ринку; вивчення та освоєння нових ринків і ринкових сегментів; організація інформаційного обміну зі споживачами (реклама, public relations і т.п.

Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) - діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.

)

 • Спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства:

проведення комплексної економічної оцінки діяльності підприємства; виявлення резервів, розробка та запровадження заходів економічного розвитку підприємства; економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства; здійснення прогнозування фінансово-господарського розвитку підприємств

 • Спеціальність 5.03050601 Прикладна статистика:

збір та обробка статистичних даних соціально-економічних явищ та процесів на базі сучасних інформаційних технологій;

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

побудова та дослідження економіко-статистичних моделей соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон’юнктури; забезпечення складання, супроводження і впровадження програм діяльності статистико-аналітичних служб органів державного управління, фінансово-кредитних установ, підприємств тощо

Відділення програмування

Завідувач відділенняНідугова Ірина Іванівна

тел. 272 - 00 - 72


Напрям підготовки 0501 Інформатика і обчислювальна техніка


 • Спеціальність 5.

  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

  Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

  05010301
  Розробка програмного забезпечення:

проектно-технологічна розробка, налагодження й експериментальна перевірка програмного забезпечення комп’ютерних мереж різного призначення; тестування та експлуатація пакетів прикладних програм, вирішення проектно-технологічних та виробничо-організаційних завдань;

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

внесення змін в розроблені програми; надання методичної та практичної допомоги працівникам, які експлуатують обчислювальну техніку
Відділення техніко-інформаційних спеціальностей

Завідувач відділенняШкляренко Євгеній Никифорович

тел. 272 - 00 - 64Напрям підготовки 0501 Інформатика і обчислювальна техніка


 • Спеціальність 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів:

застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності; побудова комп’ютерних мереж; передача, прийом, перетворення та захист інформації в комп’ютерних мережах;

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

створення, управління та ефективне використання електронних баз дата та інше
Напрям підготовки 0508 Електроніка


 • Спеціальність 5.05080201 Конструювання, виробництво і технічне обслуговування

виробів електронної техніки:

виробництво, діагностика, наладка, ремонт та технічна експлуатація електронних виробів та комп’ютерної техніки;

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

використання комп’ютерної техніки в розрахунках елементів дискретних напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем


Напрям підготовки 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок


 • Спеціальність 5.

  Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.

  Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

  05090101
  Конструювання, виробництво і технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв”:

автоматизоване проектування на базі сучасних комп’ютерних технологій різноманітної електронної апаратури, приладів і систем радіотехнічного призначення;

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

методика наладки, діагностики, технічна експлуатація, ремонт радіоелектронних пристроїв в різних галузях науки, техніки та виробництва, включаючи системи зв’язку, телебачення, побутову та комп’ютерну техніку


Терміни підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денній формі навчання:

 • економічних спеціальностей (економіка підприємств; прикладна статистика; комерційна діяльність) – 2 роки 10 місяців

 • технічних спеціальностей (обслуговування програмних систем і комплексів; розробка програмного забезпечення;

  Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

  конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки; конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв) – 3 роки 10 місяців

У рамках підготовки молодших спеціалістів студенти коледжу протягом навчання отримують як повну загальну середню освіту, так і фундаментальну освіту з обраної спеціальності, що підвищує конкурентоспроможність наших випускників в процесі працевлаштування.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється як за державним замовленням, так і на платній основі.

По закінченню коледжу випускники отримують диплом державного зразка, що надає можливість вступу за відповідним фахом на 2 курс до вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Скачати 60.31 Kb.