Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФормування життєвих компетентностей у сучасному інформаційному просторі

Формування життєвих компетентностей у сучасному інформаційному просторі
Сторінка2/7
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Формування життєвих компетентностей у сучасному інформаційному просторі


d:\творча група роіппо\інна.jpg


Марчак І.К., заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради
Сучасний світ стрімко розвивається та змінюється. Ми живемо у ХХІ столітті – столітті швидкого розвитку інформаційних технологій. Ці технології містять у своїй основі глобальні телекомунікаційні мережі та інтелектуальні комп’ютерні системи, що відкривають нові можливості для педагогів і учнів.

Спеціальна освіта або освіта дітей з особливими потребами повинна враховувати вимоги часу до майбутніх випускників шкіл – інтернатів. А одним з головних завдань сучасної школи є підготовка учнів до сприйняття й опрацювання інформації, озброєння їх простими сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Для цього необхідно створити для учнів сприятливе інформаційне освітнє середовище, забезпечити однаковий доступ усіх вихованців до сучасних інформаційних технологій.

Школа – інтернат завжди була і залишається організатором освітнього середовища для розвитку особистості дітей з особливими потребами, що включає навчання, виховання, соціалізацію школярів, формування життєвих компетентностей та інше. При цьому на школи – інтернати у цьому сенсі покладена ще більша відповідальність, адже у стінах закладу діти перебувають більшу частину свого часу, а деякі (діти-сироти та соціальні сироти) – до закінчення школи проживають та навчаються у інтернатах.

Традиційно мета шкільної освіти визначалася набором знань, умінь і навичок, якими має оволодіти учень. Сьогодні соціуму необхідні учні та випускники, готові змінюватись та пристосовуватись до нових потреб життя, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. А це більшою мірою залежить не від отриманих знань, умінь і навичок, а від якостей, для позначення яких використовуються поняттякомпетенціяікомпетентність, які найбільше відповідають сучасному розумінню мети освіти.

Отже, випускник школи повинен володіти розвинутими почуттями, пізнавальними потребами і діяльнісними якостями (компетентність, комунікабельність, психологічна стійкість).

Компетентність – одна з основних пріоритетних соціальних якостей особистості. Компетентна – це знаюча, обізнана, авторитетна у певній області людина.

Компетентність – це здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх реалізацію у різних галузях людської діяльності. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими.

Отже, компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя людини, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, враховуючи конфліктні; характеризує повноту, достатність та адекватність здійснюваних дій, що базуються на наявності великих знань та відповідного практичного досвіду. Під компетентністю сьогодні розуміється інтегрована характеристика якостей особистості людини і рівня її підготовки до виконання діяльності у певній галузі діяльності.

Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв’язання життєвих завдань. Життєва компетентність передбачає свідоме ставлення до виконання особистістю її життєвих і соціальних ролей, вона пов'язана з самовдосконаленням людини.

Поняття життєвої компетентності включає професійні навички, освіченість, ініціативність, громадськість, патріотизм, почуття власної гідності, впевненість у собі, відповідальність за прийняті рішення, повага до думки інших людей, взаємини, правові навички, навички поведінки, безпеки, досвід самореалізації, саморозвитку, адаптованість у сучасному світі, вміння орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі.

Гі́дність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.

Відповідно школою-інтернатом має бути забезпечене відповідне середовище розвитку дитини, створена система роботи з формування життєвої компетентності учнів, в тому числі у сучасному інформаційному просторі.

Головною метою загальноосвітньої школи-інтернату щодо становлення та розвитку життєвих компетентностей є створення необхідних умов та стимулювання навчально-пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду успішної реалізації цих навичок. Життєві навички не можна сформувати, розвинути та удосконалити поза щоденною пізнавальною, практично-перетворювальною та комунікативною діяльністю учня.

Отже, важливим завданням школи-інтернату для дітей з особливими потребами є формування в учнів:


 • комунікативної компетентності – вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим, невимушено спілкуватися;

 • інформаційноїкомпетентності – володіння інформаційними технологіями, вміння працювати з усіма видами інформації.

Вихованці школи-інтернату для дітей з особливими потребами, помітно відрізняються від дітей, які навчаються в загальноосвітній школі. Економічні, соціальні, психологічні проблеми, з якими стикається така дитина, впливають на формування її життєвих орієнтирів, деформують соціальні установки, ускладнюють процеси пристосування до життя у соціумі, оскільки в неї відсутні навички самостійного життя, уміння побутового самообслуговування, позитивні стереотипи сімейних стосунків. Як наслідок, молода людина, якою опікувалися в інтернаті, часто виявляється неготовою до самостійного життя із настанням повноліття.

Проблема формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів складна, багатогранна й багаторівнева. Цю проблему породжують наступні фактори: 1. Стан фізичного й психічного здоров'я вихованців, причини, що обумовили потрапляння дітей в інтернатну установу.

 2. Особливості доінтернатного життя й виховання дітей.

 3. Особливості життєдіяльності й побуту дітей в умовах інтернатної установи, вирішення завдань їхнього навчання, виховання й розвитку.

Вплив сукупності цих причин спричиняє специфічні фізіологічні й психологічні особливості вихованців, що визначають характер їхньої взаємодії із соціумом у самостійному житті.

В окремих випадках саме школа-інтернат стає для дитини єдиним інститутом соціалізації. Найвизначніші для подальшої життєдіяльності в суспільстві етапи формування особистості дитини можуть проходити в інтернаті. Це спричиняє ситуацію, коли середовище поза інтернатом може бути не зрозумілим, чужим для вихованців, або вони можуть мати неадекватне уявлення про нього, а також призводити до того, що у них не формуються адаптації до нових життєвих умов, відсутні навички інтеграції у нові соціальні групи, практика взаємодії та поведінки в різних ситуаціях на початку самостійного життя.

Соціа́льна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.

Багато вихованців інтернатних закладів у результаті певної деформації розвитку є соціально-психологічно дезадаптованими, мають відхилення у поведінці, підвищену агресивність тощо. Тому педагоги мають працювати над формуванням у дітей життєво необхідних навичок для самостійного життя.

Постає питання, якими якостями має володіти випускник загальноосвітньої школи-інтернату. Наприклад: • бути гнучким, мобільним, конкурентоспроможним, уміти інтегруватися в суспільство;

 • володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді, запобігати конфліктні ситуації й виходити з них;

 • уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення.
  Онтогене́з (від грец. οντογένεση: ον - буття й γένηση - походження, народження) - індивідуальний розвиток організму з моменту утворення зиготи до природної смерті.


Сформувати ці якості, підготувати випускника до безболісного входження в суспільство, у доросле життя – основне завдання формування життєвої компетентності вихованців інтернатних закладів.

Говорячи про життєві компетентності випускників шкіл – інтернатів, не можна забувати про таку важливу у сучасному ХХІ столітті інформаційну компетентність. Коли в учнів за допомогою реальних об’єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп’ютер, принтер, модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Дана компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі.

Інформаційно – комунікативна компетентність:


 • здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.
  Комунікати́вна компете́нтність - здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.


 • вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.

Формування такої компетентності передбачає розвиток в учнів вміння працювати з комп’ютером, що займає головне місце серед сучасних інформаційних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп’ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і школа-інтернат не може стояти осторонь цієї справи.

Впровадження ІКТ у навчання і виховання дітей з особливими потребами привчає школярів до свідомого використання сучасних комп’ютерних технологій у повсякденному житті та у власній навчальній діяльності, сприяє розвитку їх життєвих компетентностей.

У дітей з особливими потребами важливим є формування:


 • розуміння ролі інформації в житті суспільства;

 • знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації;

 • вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел;

 • здатності до використання та створення нової інформації.

Використання комп’ютера в процесі навчання сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи, активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє; доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі.

Інтернет-це джерело інформації, яка може бути корисною з точки зору використання її у навчальній діяльності.

Джерело інформаційного матеріалу, також Вихідний матеріал - об'єкт або суб'єкт, який надає інформацію. Являє собою матеріал, з якого отримані інформація або ідеї. Наприклад: база даних, книга, періодичні видання, працівник фармацевтичної компанії, лікар, державний інформаційний центр, державний реєстр і тд.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Проте в учнів ще потрібно сформувати вміння орієнтуватися у інформаційному просторі, знаходити у ньому щось корисне для себе, відсіваючи другорядне та несуттєве.

Отже, використання інформаційних технологій у школах-інтернатах має розвивати вміння працювати з інформацією, сприяти розвитку життєвих компетентностей.

Використання інформаційних технологій для формування життєвих компетентностей учнів шкіл-інтернатів передбачає активне залучення кожної дитини до навчального процесу. Школярі набувають навичок здорової міжособистісної комунікації, критичного мислення для розв’язання складних проблем, пошуку альтернатив, висловлення думок.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Інформаційні технології забезпечують інтерактивність навчання, що сприяє врахуванню індивідуальних особливостей учня під час формування творчих здібностей. Інтерактивне навчання передбачає моделювання різних ситуацій, використання ігор, вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, тобто учень приймає обґрунтовані рішення з елементами творчості. В умовах інтерактивного навчання є можливість організувати диференційоване навчання, котре максимально враховує умови формування творчих здібностей учнів.

Ефективність використання комп’ютерної техніки у формуванні життєвих компетентностей учнів була б значно вищою, якщо навчальний процес забезпечити спеціально підготовленими педагогічними програмними засобами. Проте у спеціальних закладах немає достатньої кількості програмних засобів, котрі б відповідали усім вимогам. В основному використовуються адаптовані програми. Наявна матеріально-технічна база, комп’ютерне оснащення спеціальних закладів повинні активно використовуватися у формуванні життєвих компетентностей учнів, допомогти їм освоїтися у сучасному інформаційному просторі.

Отже, освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують в учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.

Соціа́льна змі́на - процес появи нових рис і елементів в соціальних структурах і в системах соціальних взаємостосунків.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Людство має нагальну потребу обробки інформації.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання зумовлена тим, що виникла потреба в розробці методики, яка відповідає адаптації школи до комп’ютерної епохи. Школа-інтернат має стати найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок дітей з особливими освітніми потребами.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення добротного інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства.

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Стрімкі темпи інформатизації суспільства та розвитку Інтернет - технологій актуалізують проблему формування інформаційної компетентності підростаючого покоління, яка наразі виступає одним із потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої людини.

Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.
1   2   3   4   5   6   7