Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАктуальні проблеми менеджменту страхової компанії

Скачати 129.38 Kb.

Актуальні проблеми менеджменту страхової компанії
Скачати 129.38 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір129.38 Kb.

УДК 368 (477)

О. С. Скрипова,

аспірантка кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

У статті представлені результати аналізу стану та розвитку українського страхового ринку.

Ге́тьман Вади́м Петро́вич (нар. 12 липня 1935, с. Снітин, Лубенський район, Полтавська область, Українська РСР, СРСР - пом. 22 квітня 1998, Київ, Україна) - український політик та фінансист. Вбитий у 1998 році.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Визначено основні проблеми, що потребують вирішення при управлінні страховою компанією, а також ризики сучасного страхового ринку, які мають бути враховані при цьому.Ключові слова: страховий ринок України, проблеми управління страховою компанією, фінансова стабільність страхової компанії.
Страхови́й ри́нок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист.


А. С. Скрипова

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

В статье представлены результаты анализа состояния и развития украинского страхового рынка. Определены основные проблемы, которые нуждаются в решении при управлении страховой компанией, а также риски современного страхового рынка, которые должны быть учтены при этом.Ключевые слова: страховой рынок Украины, проблемы управления страховой компанией, финансовая стабильность страховой компании.

O. S. Skripova

ACTUAL PROBLEMS OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT

The results of analysis of Ukrainian insurance market situation and development are represented in the article. The main problems which must be solved by insurance company management and modern risks of insurance market which must be considered by insurance company management are determined in the article.Key words: insurance market of Ukraine, problems of insurance company management, financial stability of insurance company.
Постановка проблеми. Бурхливий розвиток страхового ринку України свідчить про зацікавленість у провадженні страхових послуг як з боку страховиків, так і з боку страхувальників.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Проте такий розвиток не забезпечує стану фінансової надійності ринку, що особливо виявляється за впливу важкопрогнозованих форс-мажорних обставин. Наприклад, наслідки фінансової кризи 2009 року змусили замислитися топ-менеджерів страхових компаній (СК) над тим, як шляхом ефективного менеджменту можна вберегти компанію від збитків у майбутньому і забезпечити їй фінансову стабільність за будь-яких зовнішніх впливів. Для вирішення цього питання, на думку автора, слід спочатку проаналізувати стан страхового ринку України у цілому, а потім дослідити внутрішні та зовнішні фактори впливу на фінансовий стан страхової компанії. Прогнозована фінансова криза 2011–2012 рр.
Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.
робить наше дослідження надзвичайно актуальним.

Метою статті є аналіз стану та динаміки розвитку страхового ринку України, виявлення основних проблем в управлінні СК, що мають бути вирішені на рівні тактичного менеджменту страхової компанії для досягнення нею фінансової стабільності попри ризики сучасного страхового ринку України.

Основні результати дослідження. Останнє десятиліття український страховий ринок розвивався стрімкими темпами, про що свідчать статистичні дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [1].
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Тенденції розвитку українського ринку страхування можна простежити за допомогою таких показників, як сукупний розмір активів страховиків за балансом, сукупний розмір активів страховиків, визначених за ст. 31 Закону України „Про страхування” [2], обсяги страхових резервів, валових страхових премій та валових страхових виплат.
Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Це відображено на рис.1.


Рис. 1. Динаміка розвитку страхового ринку України у 2001–2011 роках(в абсолютних показниках)

Джерело: Складено автором на базі [1]
Якість функціонування вітчизняного страхового ринку яскраво виявила фінансова криза 2009 року. По-перше, призупинилася висхідна тенденція розвитку страхового ринку України. По-друге, у цей рік Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України вилучила із Державного реєстру фінансових організацій 34 страхові компанії через неспроможність виконання своїх зобов’язань, у 24-х СК були зупинені ліцензії, у 26-ти – анульовані ліцензії [3].

Ситуація, що склалася, засвідчила підвищену чутливість страхових організацій до впливу зовнішніх чинників та неефективний менеджмент, що не забезпечував фінансової стійкості СК і не застосовував системного підходу до управління. За умов активного розвитку страхової сфери значна частина топ-менеджерів робила ставку на захоплення частки ринку шляхом демпінгування цін, не приділяючи при цьому належної уваги управлінню страховими резервами, зокрема рівню їх ліквідності, й т.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.
ін.

Проаналізувавши бізнес-процеси, фінансові та інформаційні потоки, особливості функціонування й управління СК [4; 5; 6; 7], були виявлені основні важелі (параметри) впливу на фінансову стабільність страховика і проблемні сфери, у межах яких здійснюється цей вплив. Важливим тут є не просто їх визначення, а розуміння системи взаємозв’язків між ними. В узагальненому вигляді зв’язок між проблемними сферами управління СК наведено на рис. 2 (прямокутник відповідає проблемній сфері, а стрілка – параметру впливу на фінансовий стан СК).

Рис. 2. Взаємозвязок основних проблемних сфер страхової діяльностіДжерело: Схему побудовано особисто автором
Після детального аналізу окреслених проблемних сфер було складено приблизний перелік проблем, що потребують вирішення на різних рівнях управління СК для досягнення її фінансової стабільності. На думку автора, найважливішим є ефективне розв’язання проблем тактичного менеджменту, що забезпечить бажаний результат втілення стратегії на оперативному рівні виконання завдань.

Основні проблеми тактичного менеджменту страхових компаній, а також їх ризики та наслідки представлені в табл. 1.Таблиця 1

Проблеми тактичного управління СК

Проблема

Ризики

Наслідки

Неадекватний страховий тариф

Завищення страхового тарифу: втрата страхувальників, зменшення валової страхової премії.

Недостатній обсяг страхових премій для забезпечення виконання зобов’язань СК перед клієнтами, партнерами, співробітниками, постачальниками, підрядниками та іншими установами.

Заниження страхового тарифу: підвищення рівня страхових виплат, втрата платоспроможності, позбавлення ліцензії.

Неадекватний обсяг та структура власних коштів

Неефективна система управління гарантійним фондом: не забезпечує балансу гнучкості перерозподілу коштів та еквівалентності взаємовідносин страховика і страхувальника.

Недостатній запас (маржа) платоспроможності страховика. Недостатня ліквідність коштів.

Неефективність розміщення статутного фонду.

Неефективна система управління вільними резервами.

Неадекватний страховий портфель

Структура страхового портфеля не забезпечує балансу між більш збитковими та менш збитковими видами страхування.

Підвищення збитковості страхової діяльності.

Невідповідність розміру і структури страхового портфеля страховим резервам.

Неадекватні страхові резерви

Формування страхових резервів без урахування особливостей видів та об’єктів страхування, розподілу ризиків у просторі й часі.

Недостатній обсяг та доступ до страхових резервів для забезпечення страховиком своїх зобов’язань перед клієнтами.

Управління страховими резервами як тимчасово вільними коштами без урахування вимог прибутковості, надійності, диверсифікованості та ліквідності.

Неефективна система перестрахування

Невідповідність потребам компанії частини ризиків, що передаються у перестрахування.

Система перестрахування, що не сприяє збалансуванню страхового портфеля.

Невідповідність рівня власного утримання та премії перестраховика.

Вибір невигідного методу (факультативний, облігаторний, змішаний) у системі проведення операцій перестрахування.

Джерело: Складено автором
Найскладніше розробити тактику вирішення цих проблем та управління відповідними проблемами сферами із використанням системного підходу [8]. При цьому автор радить пам’ятати такий принцип взаємного впливу: зміна одного параметра однієї проблемної сфери неодмінно призведе до зміни інших параметрів цієї та/або інших проблемних сфер. Наприклад, вибір методу визначення страхових тарифів, який повинен підвищити валові страхові премії в результаті збільшення кількості страхувальників, водночас посилить імовірність приросту страхових виплат, і тому має супроводжуватися відповідним збільшенням власних коштів та страхових резервів, а також формуванням страхового портфеля адекватної структури.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Для визначення розміру страхового тарифу страхові компанії використовують такий інструмент як таблиця смертності.
Страховий портфель (англ. insurance portfolio) - фактична кількість застрахованих об´єктів або число договорів страхування; сукупна відповідальність страховика (перестраховика) за всіма діючими полісами.

Отже, вирішення проблем, визначених у табл. 1, необхідно здійснювати із використанням системного аналізу, прогнозування та планування [8]. Проте, як свідчать статистичні дані [1], не всі українські страховики беруть до уваги принцип взаємодії, описаний вище. Як наслідок, щорічні прирости основних показників діяльності СК упродовж десяти років (2001–2011) демонструють негативну динаміку (рис. 3).Рис. 3. Динаміка розвитку страхового ринку України у 2001–2011 роках (приріст показників відносно попереднього року), %Джерело: Складено автором на базі [1]
Наприклад, результатом формування неоптимального страхового портфеля є значне перевищення приросту валових страхових виплат над страховими преміями (2005–2008 рр.), а наслідком неефективного управління власними коштами та страховими резервами є перевищення приросту валових страхових виплат над приростом активів за ст. 131 [2], страхових резервів і сплачених статутних капіталів (2005–2008 рр.). Зміна напряму тренду (найбільш яскраво виражено у 2005-му і 2009 роках) та значна різниця у приростах показників (2005–2008 рр.) є ознакою нестабільності ринку в цілому і фінансової нестабільності страховиків зокрема.

Для управління СК необхідно також ураховувати вплив зовнішніх чинників. Джерелами їх породження можуть бути світовий фінансовий і страховий ринки, український фінансовий та страховий ринки, органи державної влади, природні катаклізми тощо.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Труднощі прогнозування такого впливу додатково ускладнюють управління СК.Аналіз українського страхового ринку [9] виявив основні ринкові, андеррайтерські, кредитні, операційні ризики і ризики ліквідності.
Операці́йний ри́зик - економічний термін який описує групу ризиків, що виникають в процесі поточної діяльності (операцій) банку, це ризик прямих або непрямих втрат, викликаних помилками або недосконалістю процесів, систем в організації, помилками або недостатньою кваліфікацією персоналу організації або несприятливих зовнішніх подій нефінансової природи (наприклад, шахрайство або стихійне лихо).
Ті серед них, що мають найбільший рівень ризикованості, є обов’язковими для врахування при складанні тактичного плану менеджменту СК. Вони описані в табл. 2.
Таблиця 2

Аналіз ризиків українського страхового ринку

Ризики

Опис загального впливу

Рівень ризику

Ринкові ризики

Зміна курсу валют

Виникнення балансових збитків у результаті зниження курсу гривні відносно євро та долара

Вище середнього

Ризик відсоткових ставок

Зменшення доходів за депозитами. Зниження відсоткових ставок за банківськими депозитами до 5–6%

Вище середнього

Ризик зміни вартості нерухомості

Балансові збитки внаслідок зменшення вартості нерухомості

Середній

Андеррайтерські ризики

Недостатність страхових премій

Фактичні страхові тарифи певних видів страхування нижчі за економічне обґрунтування. Зростання частоти і середнього збитку в галузях автострахування та медичного страхування

Вище середнього

Недостатність страхових резервів

За обов'язковими видами страхування фактична недостатність резервів сягає 20–25%. Недостатні резерви за сільськогосподарськими ризиками. Не формується резерв катастроф

Вище середнього

Катастрофічні збитки

Збільшення кількості застрахованих об’єктів. Погіршення стану об’єктів та інфраструктури. Глобальні тенденції: кліматичні зміни й т. ін.

Середній

Операційні ризики

Ризик персоналу

Збільшення суми фінансових збитків унаслідок помилок співробітників, збільшення кількості шахрайств – зовнішніх та внутрішніх

Вище середнього

Інформаційний ризик

Некоректна управлінська та фінансова звітність. Існуючі ІТ-системи не забезпечують повноту і своєчасність даних, відповідність міжнародній бухгалтерській звітності.

Високий

Правові ризики

Зміни податкового законодавства, збільшення штрафів

Високий

Ризики ліквідності

Ризик достатності ліквідних засобів

Зменшення грошового потоку збільшення дебіторської заборгованості "токсичні" активи = затримки та невиплата поточних зобов'язань, зниження рейтингу, втрата бізнесу

Високий

Джерело: Складено автором на базі [9]
Отже, критерієм ефективності управління страховою компанією є досягнення та збереження нею фінансової стабільності в умовах динамічного розвитку страхового ринку України, що зазнає комплексного впливу ряду описаних нами факторів.

Висновки. Звичайно, криза світового фінансового ринку не могла не торкнутися страхової сфери України як його частини. Проте вплив цієї кризи виявився драматичним для вітчизняних СК, оскільки топ-менеджери страхових компаній не приділяли достатньої уваги питанню ефективності управління.

У результаті аналізу страхового ринку України ми дійшли висновку, що страховики не дотримуються визначених правил [4; 5] забезпечення фінансової стабільності компанії, що яскраво проявляється за форс-мажорних обставин (наприклад, таких, як криза 2009 року).

Для того щоб визначити шляхи виправлення ситуації насамперед було виявлено основні проблемні сфери страхового менеджменту, як-от: тарифна політика та політика перестрахування, управління страховими резервами, власним капіталом і страховим портфелем. У рамках кожної проблемної сфери були окреслені параметри впливу на фінансовий стан СК.

На підставі проведеного дослідження запропоновано можливі заходи для вирішення базових проблем на тактичному рівні управління СК:

1. Визначення методології розрахунку страхових тарифів, що забезпечить еквівалентність зобов’язань страхувальників і страховика. Йдеться про обсяг страхових премій, адекватний потенційним страховим виплатам, який дозволить виконувати страховикові свої зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед співробітниками, постачальниками та іншими контрагентами.

2. Створення системи управління обсягом і ефективністю розміщення частини статутного фонду, вибір підходу до формування гарантійного фонду та його розрахунок, виявлення видів страхування, що потребують формування вільних резервів і визначення розмірів цих резервів.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

3. Формування системи управління розміром та структурою страхового портфеля, що забезпечить бажану фінансову надійність і прибутковість діяльності страхової компанії за поточних умов внутрішнього та зовнішнього середовища її функціонування.

4. Встановлення розміру страхових резервів, адекватного зобов’язанням; формування страхових резервів з урахуванням особливостей видів і об’єктів страхування, розподілу ризиків у просторі та часі й інших об’єктивних характеристик ризиків, які взяті на страхування; запровадження системи ефективного розміщення страхових резервів.

5. Застосування системи перестрахування, яка дозволить збалансувати ризики, страховий портфель та страхові резерви СК, враховуючи обсяги і структуру власних коштів страховика.

Отже, для забезпечення фінансової надійності СК необхідно розробити систему тактичного менеджменту, що дасть змогу комплексно вирішити описані вище базові проблеми управління нею та враховуватиме зовнішні впливи. Найбільш відчутними для сучасного страхового ринку є ризики, спричинені такими чинниками, як: зміна курсу валют, відсоткових ставок та вартості нерухомості, недостатність страхових премій і страхових резервів, катастрофічні збитки, помилки персоналу, недосконале законодавство та ін.

Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.
Вони мають бути взяті до уваги при прийнятті рішень на різних рівнях управління страховою компанією (залежно від природи ризику, його прогнозованості та масштабу можливих наслідків).
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.


Література

 1. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – http://www.dfp.gov.ua/734.html

 2. Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР вiд 07.03.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр

 3. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/sk_2009.pdf

 4. Архипов А. П. Фінансовий менеджмент у страхуванні / А. П.
  Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.
  Архипов. – М. : ІНФРА-М, 2010. – 160 с.

 5. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

 6. Залетов А. Н. Страхование в Украине / А. Н. Залетов ; под ред. д. е. н. О. А. Слюсаренко. – К. : Международная агенция «BeeZone», 2002. – 452 с.

 7. Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования / К. Е. Турбина. – М. : АНКИЛ, 2000. – 320 с.

 8. Шарапов О. Д. Системний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2003. – 154 с.

 9. Гордиенко И. Риски украинского страхового рынка в 2011 году / И. Гордиенко // Insurance Top. – 2011. – № 2(34). – С. 8–10.


Стаття надійшла до редакції 4 січня 2012 року


Скачати 129.38 Kb.

 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
 • Ключові слова: страховий ринок
 • А. С. Скрипова АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
 • Ключевые слова
 • Key words
 • Основні результати дослідження.
 • Закону України
 • Динаміка розвитку страхового ринку України у 2001–2011 роках (в абсолютних показниках)
 • Взаємозв ’ язок основних проблемних сфер страхової діяльності
 • Проблеми тактичного управління СК Проблема
 • Динаміка розвитку страхового ринку України у 2001–2011 роках (приріст показників відносно попереднього року)
 • Аналіз ризиків українського страхового ринку