Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАктуальність теми

Актуальність теми
Сторінка1/8
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗМІСТ

ВСТУП


Актуальність теми. У сучасному плині життя зорієнтуватися в масі надаваної різноманітними джерелами, в тому числі і Інтернетом, інформації є досить проблематичним. Нині гаджети та комп’ютери, що під’єднані до мережі надають широкі можливості оперування, отримання та передачі інформації.

Але, разом з тим, для того, щоб досконало дізнатися про вищий навчальний заклад (ВНЗ), форми навчання, пропоновані програми старшокласникам та їх батькам, доводиться їхати до цього закладу і уже там вирішувати питання про можливості та умови вступу з конкретними балами.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
А якщо таких навчальних закладів кілька, та й знаходяться вони не зовсім близько.

На сьогодні в Україні налічується близько 650 ВНЗ. Проблема вибору актуальна для багатьох. Завдяки тому, що у 2017 році потрібно буде вибирати 9 навчальних закладів, куди абітурієнт подаватиме заяви, існує потреба у нових методах та засобах пошуку вищого навчального закладу.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Абітуріє́нт (лат. abituriens - той, хто збирається йти) - у більшості країн той, хто закінчив середній навчальний заклад, випускник середнього навчального закладу, хто одержав атестат зрілості.
Ці методи та засоби мають прискорювати процес і значно підвищувати якість отриманих результатів. Найперше про що піклується випускник, закінчивши школу – це вибір найкращого навчального закладу за уподобаннями. Тобто, актуальність теми полягає у орієнтації абітурієнтів на забезпечення високої ефективності сприйняття даних у контексті існуючого розмаїття потоків інформації.

Системи пошуку вищого навчального закладу, більш поширені закордоном, дають рівні можливості всім людям незалежно від соціального положення, місця їх перебування, як в межах країни, так і за кордоном.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Така система може відповідно гнучко реагувати на потреби суспільства. Система пошуку ВНЗ вимагає створення ефективних методів здійснення аналізу рейтингу та співставлення його з рейтинговими балами абітурієнта. Фундаментальною в системі є база даних (БД) як засіб зібрання й впорядкування даних, що динамічно оновлюється у відповідності зі змінами ВНЗ або у ВНЗ.

У сучасному інформаційному просторі висвітлені принципи побудови інформаційних сайтів, web-служб та web-додатків [1-2].

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Але, мінімум уваги має розробка моделей систем для формування рейтингів.
Мінімум - це найменша кількість; найменша величина; нижча межа чогось. У математиці - найменше значення неперервної функції.
Тому, актуальним є створення мережевого додатку, що, використовуючи створену базу даних, на основі інформації користувача про рейтингові бали та бажаний напрям підготовки формує консолідований рейтинг вищих навчальних закладів. Рейтинг формується від найбільш можливих варіантів вступу до найменш за прохідним балом.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася на кафедрі програмного забезпечення ВНТУ у відповідності з координаційним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України (наказ № 37 від 13.02.1997 р.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
), напрямок – «Перспективні інформаційні технології, приклади комплексної автоматизації, системи зв’язку».
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Об’єктом дослідження є інтернет-технології та клієнт-серверна розробка як напрямок програмування.
Веб-програмування - галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якої входить проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків. Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб-сторінок, продумують найбільш зручні рішення подачі інформації, а також займаються художнім оформленням веб-проекту.


Предметом дослідження є web-технології формування консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів.

Метою роботи є підвишення швидкості пошуку абітурієнтом бажаного навчального закладу за рахунок формування інформаційної бази даних вищих навчальних закладів та їх статистично-якісних показників.

Головна задача роботи – реалізація мережевого додатку для формування консолідованого рейтингу в його серверному та клієнтському вигляді.Задачі дослідження:

 • розробка математичної моделі формування рейтингів ВНЗ;
  Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.
  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.


 • проектування структури даних;
  В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.


 • розробка бази даних;

 • проектування структури мережевого клієнт-серверного додатку;

 • розробка програмної частини мережевого клієнт-серверного додатку;

 • тестування розробленого програмного продукту на відповідність технічним умовам.

Методи досліджень.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Дослідження проводилися з використанням методів математичного аналізу, дискретної математики, теорії алгоритмів, прикладної теорії інформації. При розробці алгоритмів і програм для перевірки основних теоретичних викладок використовувалися методи прикладної теорії інформації.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в подальшому розвитку методу рейтингування вищих навчальних закладів, відмінністю якого від існуючих є об’єднання методів рейтингування та методів оцінювання прохідного порогу у реальному часі, що підвищує достовірність рейтингу.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Теорія алгоритмів (англ. Theory of computation) - окремий розділ математики, що вивчає загальні властивості алгоритмів. Виникла в 30-х роках 20 століття.
Дискре́тна матема́тика - галузь математики, що вивчає властивості будь-яких дискретних структур. Як синонім іноді вживається термін дискре́тний ана́ліз, що вивчає властивості структур скінченного характеру.
Теóрія інформáції - це розділ математики, який досліджує процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. Теорія інформації тісно пов'язана з такими розділами математики як теорія ймовірностей і математична статистика.
Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
Рейтингування вузів - оцінка результатів діяльності вищих навчальних закладів із застосуванням рейтингових систем.


Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні мережевого додатку для вирішення задач рейтингування вищих навчальних закладів та формування консолідованого рейтингу ВНЗ відповідно з вибраними параметрами.

Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка складається з шести розділів. У першому розділі зроблено техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки та аналіз предметної області.

Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
У другому розділі проведено варіантний аналіз та визначено методи розробки мережевого додатку. У третьому розділі розроблено модель мережевого додатку та спроектовано його структуру. У четвертому розділі реалізовано програмну частину мережевого додатку. У п’ятому розділі наведено поетапне тестування мережевого додатку. У шостому розділі підраховано загальні витрати для створення мережевого додатку, його економічний відгук та термін окупності.Достовірність теоретичних положень магістерської кваліфікаційної роботи підтверджується строгою постановкою задач, влучним застосуванням математичних методів, порівнянням результатів відомими та збіжністю результатів математичного моделювання з відповідними результатами впровадження розробленого програмного продукту.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


Особистий внесок магістранта. Усі результати, наведені у МКР, отримані самостійно. Автором розроблений алгоритм рейтингування ВНЗ.

Робота виконана на замовлення ВНТУ, що підтверджує акт впровадження

результатів роботи (додаток Б).

Апробація результатів роботи. Результати роботи були апробовані Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 2017 року «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ».

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Публікації. Тези доповіді за результатами роботи опубліковані на конференції, а результати роботи – на порталі молодих науковців ВНТУ. 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ МЕРЕЖЕВОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО РЕЙТИНГУ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

  1. Аналіз стану предметної області

Веб-сторінки піддержують технологію мультимедіа, що об'єднує у собі різні види інформації: текст, графіку, звук, анімацію і відео.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Від того, наскільки якісно і візуально красиво зроблена певна веб-сторінка, в основному, залежить її успіх в інтернеті.

Інформаційні ресурси найчастіше класифікуються на такі категорії як: 1. Інформаційні сайти.

 2. Сайти-портали.

 3. Інтернет-магазини.

 4. Соціальні сайти.

До інформаційних сайтів відносяться сайти співтовариств по інтересах, навчальних закладів, фірм, тощо. До сайтів-порталів відносяться великі веб-сайти, що пропонують різноманітні сервіси, починаючи від каталогів зображень до новин і поштових скриньок.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.
Інтернет-магазини нині підтримуються все більшою кількістю позитивно налаштованих покупців (користувачів), а також підприємців.
Інтернет-магазин (англ. Internet shop, англ. Online shop) - місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).
Інтернет- або віртуальний магазин являє собою веб-сайт, який дозволяє кожній людині з доступом до інтернету купити потрібний товар знаходячись біля комп’ютера. Соціальні сайти – це веб-сайти, що відповідають на потребу кожної людини у спілкуванні. Суть таких сайтів – простий вільний обмін повідомленнями чи дзвінками.

Розроблювальний мережевий додаток для формування консолідованого рейтингу ВНЗ належить до різновиду інформаційних сайтів.

Мережевий додаток має такі переваги:

1). Операційна система клієнта не важлива.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Створений додаток розгортається на довільно вибраній платформі.

2). Простота використання. Відвідувач сайту протягом кількох десятків секунд уже розуміє, як почати роботу із сайтом. Для цього не потрібно читати інструкції або витрачати кілька годин на вивчення команд, системи меню.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

3). Швидка відповідь системи на дії користувача. З часу натискання на посилання і до видачі результатів проходить «момент». Тому відвідувач, зазвичай, не замічає затримку.

4). Висока відвідуваність. У вдалих мережевих проектах на сайт переходять десятки тисяч користувачів за день.

5). Стабільність, стійкість хакерським атакам. Через те, що доступ до керування мережевим додатком відкритий, вірогідність атак на такі додатки низька.

6). Необмежені масиви даних. БД з мільярдами записів та надійні

  1   2   3   4   5   6   7   8 • Україні
 • ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ МЕРЕЖЕВОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО РЕЙТИНГУ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
 • Інтернет-магазини