Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАлла Кисельова відкриті інформаційні ресурси архівного порталу україни: структура, наповнення, моніторинг

Скачати 484.22 Kb.

Алла Кисельова відкриті інформаційні ресурси архівного порталу україни: структура, наповнення, моніторинг
Скачати 484.22 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір484.22 Kb.
  1   2   3   4

Алла Кисельова

ВІДКРИТІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ АРХІВНОГО ПОРТАЛУ УКРАЇНИ:
СТРУКТУРА, НАПОВНЕННЯ, МОНІТОРИНГ


Останнім часом в Україні актуалізувалася необхідність раціонального використання інформаційних ресурсів.

Однією з найважливіших ланок інформаційно-документального забезпечення розвитку держави, економіки, науки і культури є архіви. Вільний доступ до архівної інформації, гарантується національним законодавством. Ухвалення Верховною Радою 24 грудня 1993 р. Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, та низки нормативно-методичних документів створили передумови для еволюційного реформування системи архівних установ з урахуванням позитивних здобутків її попереднього розвитку, зарубіжного досвіду, сучасного стану та перспективного прогнозування.

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Сучасна система архівних установ України складається з Державного комітету архівів України, семи центральних державних архівів – Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВО), Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО), Центрального державного історичного архіву, м.

Державний комітет архівів України (скорочено Держкомархів України) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
 Київ (ЦДІАК), Центрального державного історичного архіву, м. Львів (ЦДІАЛ), Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного (ЦДКФФА), Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА), Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ), Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 24 держархівів областей, міст Києва і Севастополя, 487 архівних відділів райдержадміністрацій, 158 архівних відділів міських рад, у фондах яких зосереджено понад 55 млн.
Автономна Республіка Крим Автоно́мна Республі́ка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, рос. Автономная Республика Крым) - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.
од. зб., до 7 млрд. документів, XII–XX ст.

Державні архіви володіють величезними інформаційними ресурсами, вони знаходяться у стані пошуку своєї ніші в інформаційній інфраструктурі України. Для забезпечення виходу архівів України в інформаційний простір необхідно створення високо сервісного середовища взаємодії із широким колом його користувачів, відкриття їм доступу до світових інформаційних ресурсів. Для цього слід підключити всі архіви до Інтернет, розвинути системи теледоступу до світових інформаційних ресурсів Державного комітету архівів України, що є архівним веб-порталом України.

Архіви не можуть існувати ізольовано, відтак виникає необхідність в створенні корпоративної мережі Інтернет.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Тільки завдяки корпоративним методам роботи можна створити зведений електронний каталог.

Відповідно до Національної стратегії розвитку мережі Інтернет в Україні на 2001–2005 рр. Україна бере на себе вирішення найважливіших науково-технічних завдань повної інтеграції в суспільство нових інформаційних технологій рівні й демократичні умови доступу до інформації для кожного громадянина.

Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Так, перед Державним комітетом архівів України постала проблема розробки та реалізації власної національної інформаційної політики.

Державний комітет архівів України має намір створити в країні єдиний інформаційний простір та інтегруватися у світове інформаційне співтовариство.

Програма створення мережі інтернет-ресурсів державних архівних установ на 2001 – 2005 рр. включає в себе створення Центру Web-ресурсів Держкомархіву; впровадження web-ресурсів державних архівів країни та побудова галузевої мережі передавання даних.

Аналіз інтенсивності використання он-лайнових ресурсів архівного порталу здійснюється шляхом автоматизованого опрацювання log-файлів, які формуються щодня операційною системою веб-сайта.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Програма аналізу дозволяє отримувати широкий спектр даних, зокрема кількість виданих файлів, їх загальний обсяг, кількість користувачів тощо. Предметом особливої уваги є відповіді сайта про те, що користувачу не надано інформації на його запит. Вони виникають, наприклад, при реорганізації сайта, зокрема у разі переміщення файлів у каталогах, що не може бути оперативно враховано пошуковими системами Інтернет. Тому надалі в разі переміщення файлів вони зберігаються упродовж одного року ще й за старими адресами.


Структура архівного порталу України будується відповідно регламенту функціонування веб-сайту Державного комітету архівів України. На початку головної сторінки, яка призначена для надання інформації про статус Комітету, знайомить з загальною структурою даного веб-сайту, розміщується зображення Державного герба України і логотипу Держкомархіву, назва сайту, меню, пунктами якого є назви основних розділів.
Ге́рб (держа́вний) - офіційна емблема держави, що зображується на грошових знаках, печатках, офіційних документах, вивісках державних установ і навчальних закладів.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Держа́вний Герб Украї́ни - герб держави Україна, один із чотирьох її офіційних символів поряд з прапором, гі́мном і Конституцією. 19 лютого 1992 року затверджено Малий Державний герб України. Конституцією також передбачений і Великий Державний герб, однак досі його не прийнято.
На цій же сторінці висвітлено стислі новини та анонси архівної галузі, які більш детально розкриваються на веб-сторінці архівних новин під назвою “Новини архівної галузі”.

Інформаційна структура веб-порталу “Архіви України” повністю адекватна відповідній предметній області, має і повне інформаційне наповнення, не містить зайвих відомостей та недоречних повторів інформації. Інформаційне наповнення веб-сайту тісно пов’язано з його інформаційною структурою. На веб-сайті представлені обласні державні адміністрації.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.
Класифікація матеріалів має ієрархічну будову, ієрархічну підпорядкованість матеріалів різного рівня, відповідає рівню їх узагальнення та важливості, назви кожної рубрики на даному веб-сайті зрозумілі широкому колу користувачів, кожна веб-сторінка відповідає одній тематичній рубриці. Статистичні, динамічні та потокові матеріали подаються окремими цілісними блоками відповідно до їх тематики.Розділ – це сукупність веб-сторінок, що відповідають окремій темі.

Сторінка – окрема сукупність даних HTML-структури.

Елемент сторінки – блок текстової або графічної інформації, що входить в склад сторінки.

Документ – файл відмінної від HTML-сторінки структури, на якій є посилання зі сторінок сайту та який відображається вбудованими в браузер або зовнішніми системами.

Веб-сайт Державного комітету архівів України має: • Прозору і логічну структуру розміщення інформації на веб-сервері Держкомархіву;

 • Забезпечення можливості організації доступу до рубрик (розділів та підрозділів) веб-серверів за паролем по категоріям користувачів;

 • Наявність зрозумілого графічного інтерфейсу та вбудованих контекстно-залежних підказок;

 • Відсутність орфографічних та синтаксичних помилок;

 • Швидке завантаження веб-сторінок.

Користувач веб-сайту спочатку знайомиться з екранним відображення даних. Надалі він може зберегти їх у форматі, в якому вони надані браузеру (HTML-файлів, PDF, RTF, ZIP) або за допомогою копіювання через буфер обміну в формат зовнішніх систем.
Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Користувач також може роздрукувати веб-документ.

Всі сторінки веб-сайту можуть бути безпосередньо роздруковані засобами браузера. Для даних, що призначені для подальшого роздруку відвідувачем без додаткових стильових елементів екранного представлення, традиційно створюється відповідна додаткова веб-сторінка.

Практика представлення в мережі Інтернет великих графічних зображень (мап, фотодокументів тощо) довела, що зважаючи на вимоги користувача бажано розміщувати зображення повністю на окремих сторінках. Тому, наприклад, документальна виставка “Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському” на сторінці з посиланнями на повні зображення фотодокументів розміщені лише їх зменшені варіанти.

Гуманітарна катастрофа - важкооборотне явище, що виникає в результаті наслідків воєнних дій, природних катаклізмів, економічної блокади чи політичних рішень і спричиняє людські жертви переважно серед мирного населення.

Потокова інформація розміщується на сторінках, що мають посилання з головної сторінки сайту або зі стартових веб-сторінок відповідних розділів, оскільки за своїм змістом ця інформація має бути оперативно доведена до споживача.

Фотодокументи, малюнки та таблиці супроводжуються текстовою інформацією, яка точно вказує на розділ та на відповідний текстовий матеріал розділу, який вони супроводжують.

Веб-сервер Держкомархіву веде файл статистики відвідування архівного порталу України за допомогою стандартної програми обробки статистики відвідувань Webalizer 2.01.

Наведемо тільки деякі середньостатистичні дані активності наших користувачів до веб-порталу “Архіви України”:

Таблиця № 1. Статистичні дані по розділу
“Новини архівної галузі” за січень та лютий 2004 р.


Місяць

Позиція

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

13 (1427)

356

0,40

21387

1,68

Лютий 2004

19 (1524)

258

0,35

8506

0,61

На сайті широко представлена інформація довідково-енциклопедичного характеру веб-сторінкою “Про нас”, на якій вміщено:

Історія Державного комітету архівів України, його структура, відділи:


 • організаційно-аналітичний

 • зберігання та обліку Національного архівного фонду (НАФ)

 • формування НАФ та діловодства

 • інформації, використання НАФ та зовнішніх зв’язків

 • кадрового та діловодного забезпечення

 • інформаційних технологій

В кожному відділі представлено начальники відділів, контактна інформація, електронна адреса відділу, інформація про вакансії та функції відділів.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Представлені дорадчі органи:

колегія, наукова рада, Центральна експертно-перевірна комісія, методична комісія та редакційно-видавнича рада та також науково-довідковий апарат та література Держкомархіву.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру також представлена сторінкою “Контакти Державного комітету архівів України”, на якій розміщено контактна інформація, голова та заступники голови Держкомархіву, назва відділів та інформація про окремий відділ..


Таблиця № 2. Статистичні дані по розділу
“Контакти Державного комітету архівів України” за січень 2004 р.


Місяць

Позиція
(із 1427)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

48

92

0,10

496

0,04

Лютий 2004

49

96

0,13

493

0,04

Правова інформація представлена сторінкою “Нормативна база архівної галузі”. На ній вміщено повні тексти указів, розпоряджень та доручень Президента України, законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, нормативно-правових та нормативно-методичних документів з архівної справи і діловодства, до яких входять: • Основні правила роботи державних архівів України (Схвалено колегією Держкомархіву України від 3.02.
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
  Постанова Верховної Ради України Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.
  2004, протокол № 2) файл у форматі PDF (2,17 MB);

 • Накази міністерств та відомств;

 • Угода між Державним комітетом архівів України та ЦК профспілки працівників державних установ України;

 • Архівні стандарти і рекомендації;

 • Положення з архівної справи та діловодства;

 • Накази Держкомархіву (Головархіву) України;

 • Нормативно-методичні документи Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади;
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 • Регіональна програма розвитку архівної справи.

Таблиця № 3. Статистичні дані по розділу
“Нормативна база архівної галузі” за січень 2004 р.


Назва підрозділу

Позиція
(із 1427)

Кількість
візитів


Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Головна сторінка розділу

17

305

0,34

1478

0,12

Укази Президента України

15

315

0,35

1305

0,10

Закони України

20

285

0,32

5080

0,40

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

10

478

054

2807

0,22

Нормативно-правові та нормативно-методичні документи з архівної справи і діловодства:

 • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (К.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
  , 2001)
  Файл в форматі PDF (571 KB)

 • Накази міністерств та відомств

 • Угода між Державним комітетом архівів україни та ЦК профспілки працівників державних установ україни

 • Архівні стандарти і рекомендації

 • Положення з архівної справи та діловодства

 • Накази Держкомархіву (Головархіву) України

 • Нормативно-методичні документи Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади

41

327
8

114


65
48
155

76
1355


576

0,13


0,07
0,05
0,17

0,09
1,52


0,65

6345


391
1477
2409

867
11295


13632

0,50


0,03
0,12
0,19

0,07
0,89


1,07

Таблиця № 4. Статистичні дані по розділу
“Нормативна база архівної галузі” за лютий 2004 р.


Назва підрозділу

Позиція
(із 1524)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Головна сторінка розділу

22

242

0,33

1353

0,10

Укази Президента України

38

141

0,19

666

0,05

Закони України

27

177

0,24

3456

0,25

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

29

169

0,23

1341

0,10

Нормативно-правові та нормативно-методичні документи з архівної справи і діловодства:

 • Основні правила роботи державних архівів України (К., 2004)
  Файл в форматі PDF (2,17 MB)

 • Накази міністерств та відомств

 • Угода між Державним комітетом архівів україни та ЦК профспілки працівників державних установ України

 • Архівні стандарти і рекомендації

 • Положення з архівної справи та діловодства

 • Накази Держкомархіву (Головархіву) України

 • Нормативно-методичні документи Держкомархіву та інших центральних органів виконавчої влади

21


31

23
7


9

253


40

34


167

228
676


470

0,34


0,05

0,04

0,23

0,31
0,92


0,64

144286


165

1068

2715

2570
6411


10957

10,31


0,01

0,07

0,19

0,18
0,46


0,78

Інформація про видання Держкомархіву та архівних установ України представлена такими веб-сторінками, як “Нові видання (2001–2004)” та “Публікації на сайті”. До цього виду інформації можна віднести і такі тематичні веб-сторінки “Зарубіжна архівна Україніка”, “Архіви в Україні: Бібліографія”.

Окремою веб-сторінкою “Архіви в Україні” представлено Центральні, місцеві та галузеві державні архівні установи України; Архівні установи Національної академії наук України, Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства освіти України.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Національна академія наук України Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2016 року діють 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 37447 співробітників, в тому числі 18346 наукових працівників, серед яких 2530 докторів наук та 7603 кандидатів наук. На 23.02.2016 до складу НАН України входять 197 дійсних членів (академіків), 379 членів-кореспондентів та 104 іноземні члени. Керівні органи НАН України перебувають у Києві.
Мережа державних архівних установ системи Держкомархіву включає 683 установи, а саме:

7 центральних державних архівів: • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

 • Центральний державний архів громадських об’єднань України

 • Центральний державний історичний архів України, м. Київ

 • Центральний державний історичний архів України, м. Львів

 • Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного

 • Центральний державний науково-технічний архів України

 • Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства

3 центральні державні архівні установи допоміжного характеру;

Державний архів в Автономної Республіки Крим;

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

24 державних архіви областей;

державні архіви міст Києва і Севастополя;

487 архівних відділів райдержадміністрацій;

158 архівних відділів міських рад.

На цій же сторінці широко представлена інформація про кожну архівну установу, а саме: адреса, телефон/факс, поштова та електронна адреси, транспорт, за допомогою якого можна дібратися до установи, час роботи, директор та заступник директора, а також історія установи, її фонди, науково-довідковий апарат, автоматизовані бази даних, науково-довідкова бібліотека та література.

Даний розділ сайту базується на матеріалах першого зведеного довідника про склад і зміст документів НАФ, що побачив світ за часів незалежності (Архівні установи України: Довідник / Державний комітет архівів України. Національна бібліотека України ім. В. І.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
Вернадського. Міністерство культури і мистецтв України. – К., 2000. – 260 с.). Довідник підготовлений великим авторським колективом архівістів і бібліотекарів у рамках програми “Архівні зібрання України”, що розробляється з 2000 р. Держкомархівом і архівними установами України в співпраці з рукописними підрозділами бібліотек, академічних інститутів та університетів України.

Електронна версія довідника “Архівні установи України” є також складовою частиною і продовженням міжнародного проекту “АрхеоБібліоБаза України”, що розроблявся в 1994–1996 рр. з ініціативи Патриції Кеннеді Грімстед і свого часу був підтриманий грантом Фонду “Євразія” (Еурасіа Фоундатіон).

Коротка англомовна версія “АрхеоБібліоБази України” (остання редакція – квітень 1998 р.) була представлена на Веб-сайті Українського наукового інституту Гарвардського університету. Вона охоплює сім центральних архівів, Державний архів Київської області, Державний архів м.

Га́рвардський університет (або просто Га́рвард) - приватний університет в американському місті Кембридж, штат Массачусетс. Заснований в 1636 році, Гарвард - найдавніший чинний вищий навчальний заклад в США.
Украї́нський науко́вий інститу́т у Берліні - наукова установа, заснована 1926 з ініціативи гетьмана Павла Скоропадського, яку підтримав генерал В. Ґренер. Завданням інституту було ширення серед німців (зокрема наукового) світу відомостей про Україну й український народ, дослідження взаємин України з західними країнами, зокрема Німеччиною, в минулому і сучасному і допомога українським студентам і науковцям у студіях і дослідах.
Держа́вний архі́в Ки́ївської о́бласті - головна архівна установа Київської області, структурний підрозділ Київської обласної державної адміністрації, який підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Державній архівній службі України.
Києва, Державний архів Львівської області, Національну бібліотеку України імені В. І.
Державний архів Львівської області - структурний підрозділ Львівської обласної державної адміністрації, який підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Державній архівній службі України.
 Вернадського та Львівську наукову бібліотеку ім. В. Стефаника.

Основна мета проекту “Архівні установи України” та його англомовного варіанту “АрхеоБібліоБаза України” – формування й супровід зведеної бази даних на узагальнену інформацію про кожну архівну установу України з подальшим розвитком і оновленням її, зокрема урахуванням поточних змін у назвах, обсягах фондів, бібліографічному апараті тощо. На цій базі передбачаються систематичні публікації довідників про архівні й рукописні сховища України українською та англійською мовами в традиційному (книжковому) вигляді.

У 2004 р. має бути завершено друге видання генерального довідника “Архівні установи України”. Цей амбітний проект представлятиме нове обличчя галузі на початку третього тисячоліття. Вперше до його складу увійдуть, крім державних архівів, документальні зібрання бл. 200 музеїв і бібліотек, тобто, “поза архівна частина НАФ”, не представлена раніше в жодному довіднику.

На сьогодні майже всі архівні установи мають електронну пошту та, на жаль, лише один центральний та чотири обласних архіви досі не подбали про неї. Це – ЦДАМЛМ, держархіви Житомирської, Київської, Полтавської, Харківської областей).

Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.
Загалом, електронною поштою користуються 35 архівних установ.

21 архівна установа має доступ до ресурсів Інтернет, з них десять підключені через постійне з’єднання (виділені лінії): крім центральних установ у Києві, це – Івано-Франківський, Рівненський, Хмельницький, Чернігівський та Закарпатський архіви.

У семи архівах (ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України, ЦДІАЛ України;

Центра́льний держа́вний архі́в-музе́й літерату́ри і мисте́цтва Украї́ни (ЦДАМЛМ України) - архівосховище й музей, в яких зберігаються та експонуються документи і матеріали з історії української культури, літератури та мистецтва.
областях: Донецьк, Рівне, Харків та у м. Києві) створено відповідні підрозділи з інформаційних технологій.

Не можна не відзначити зусилля і позитивний досвід трьох архівів, які, крім комітету, створили власні веб-сайти (Донецьк, Чернігів, та Державний архів м. Севастополя). Показово, що на донецькому сайті з’явилася перша серед регіональних архівів документальна Інтернет-виставка (до 60-річчя звільнення Донбасу); Севастопольський і Донецький архіви опублікували також десятки фотодокументів із своїх колекцій. Нагадаю, що Севастополь першим опублікував електронну версію свого короткого довідника, а також виставив в Інтернеті анотації до 14 фондів; поступово з’являються на цих сайтах повнотекстові публікації, базовані на архівних фондах. Що ж до новин, то усі зазначені архіви оновлюють їх нерегулярно і зараз перебувають на рівні листопада-грудня минулого року.

Розділ “Архіви України” займає на сервері веб-порталу Держкомархіву 2 Мб.

Аналізуючи статистичні дані відвідування архівного порталу України за даними статистичного звіту за січень та лютий 2004 р.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
можна простежити такі результати:

Таблиця № 5. Статистичні дані по розділу
“Архіви України” за січень та лютий 2004 р.


Місяць

Позиція

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

2 (із 1427)

4028

4,52%

99360

7,8

Лютий 2004

2 (із 1524)

2888

3,93%

75331

5,38

У архівному доробку з’явилися два перших професійних компакт-диски: • АРХІВИ УКРАЇНИ: Архівні установи. Законодавча та нормативна база;

 • Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси.

Дані компакт-диски підготовлені й видані за сприяння Фонду Катедр Українознавства (США), які вже здобули популярність у світі, оскільки поширювалися на міжнародних форумах.

На компакті “АРХІВИ УКРАЇНИ: Архівні установи. Законодавча та нормативна база” представлена система архівних установ України, законодавча та нормативно-методична база галузі. А саме повні тексти документів, таких як: • Конституція України;

 • Закони України;

 • Укази, розпорядження та доручення Президента України;

 • Постанови Верховної Ради України;

 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

 • Міжнародні акти;

 • Міжнародні галузеві угоди Державного комітету архівів України;

Також висвітлено нормативно-правові акти і методичні посібники з архівної справи та діловодства.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Періодичні видання Держкомархіву та архівних установ: • Архіви України

 • Вісник Державного комітету архівів України

 • Студії з архівної справи та документознавства

 • Бюлетень галузевої служби науково-технічної інформації

Термінологічний словник “Архівістика” посібник для студентів

Та подана інформація про розробників: Держкомархів України та Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства.

Інформацію компакт-диску представлено на офіційній веб-сторінці Держкомархіву України за адресою: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Archives_CD.php.

Компакт-диск “Голодомор в Україні 1932–1933: Офіційні документи. Бібліографія публікацій джерел. Огляди джерел. Інтернет-ресурси”.

На ньому представлено сто офіційних документів з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, які відтворюють контекст трагедії, дають уявлення про методи здійснення в Україні примусової масової колективізації, реалізації політики розкуркулення та сумнозвісних хлібозаготівель. Згадані фотодокументи, свідчення історичної правди про жахливу трагедію українського народу, першопричиною якої став державний терор проти селян, складають перший розділ компакт-диску.

Колекти́вне сільське́ господа́рство - об'єднання індивідуальних сільських господарств у спілку, яка заснована на колективній власності на засоби виробництва. Типовими прикладами є колгоспи, що домінували у сільському господарстві СРСР з 1930 по 1991 роки та ізраїльський кібуц.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Наступний розділ – публікації та огляди джерел. До його складу входять: матеріали до бібліографії; документи з історії голоду у фондах архівосховищ України: джерелознавчий огляд; інформація про розсекречені документи МВС України; нові видання, зокрема збірник “Голод 1932–1933 років на Черкащині” та нарис-огляд “З історії голодомору 1932–1933 рр. на Сумщині”.

Два останні розділи компакт-диску повідомляють про Інтернет-ресурси документально-публіцистичних матеріалів з проблеми Голодомору та оприлюднення документів про жахливу трагедію 1932–1933 років на мікрофільмах: спільні проекти з Primary Source Microfilm – провідним видавцем архівних колекцій.

Інформацію компакт-диску подано двома мовами: українською та англійською та представлено на офіційній веб-сторінці Держкомархіву України за адресою: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Famine_CD.php.

Таблиця № 6. Статистичні дані по розділу
“Компакт-диски Держкомархіву” за січень 2004 р.


Назва компакту

Позиція
(із 1427)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

АРХІВИ УКРАЇНИ:

60

55

0,06

286

0,02

Голодомор в Україні 1932–1933

77

30

0,03

201

0,02

Таблиця № 7. Статистичні дані по розділу
“Компакт-диски Держкомархіву” за лютий 2004 р.


Назва компакту

Позиція
(із1524)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

АРХІВИ УКРАЇНИ:

59

58

0,08

307

0,02

Голодомор в Україні 1932–1933

78

30

0,04

208

0,01

Зарубіжна архівна Україніка представлена у вигляді довідників опублікованих в електронному вигляді на веб-сайті Держкомархіву.

Розділ “Зарубіжна архівна Україніка” займає на сервері веб-порталу більш ніж 500 КБ.

Таблиця № 8. Статистичні дані по розділу
“Зарубіжна архівна Україніка” за січень та лютий 2004 р.


Місяць

Позиція

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Січень 2004

49 (із 1427)

90

0,1

433

0,03

Лютий 2004

62 (із 1524)

51

0.07

262

0.02

У червні 2003 р. було відкрито на веб-сайті такий розділ “Документальні виставки on-line”: 1. Голодомор в Україні. 1932–1933

 2. “Волинська трагедія: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944”

 3. Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському /
  Warning: Humanitarian Tragedy in Kamianets-Podilsky

 4. Україна і Росія.
  Східна Галичина - історично-географічна область на заході України. Сучасні межі Галичини було сформовано під час перебування краю у складі Австрійської імперії протягом 1772–1918 років. Східна Галичина сьогодні обіймає цілком Львівську та Івано-Франківську області України, а також Тернопільську область без її північної смуги (Кременецький, Шумський, Лановецький і північна частина Збаразького районів, які є частиною історичної Волині) і південну частину т. зв. Закерзоння (Надсяння).
  Історія XVII–XVIII соліть.

Документальна виставка on-line “Голодомор в Україні. 1932–1933”, яка знаходиться за адресою: http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/photos.php

Представлено 126 офіційних фотодокументів з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, із них: • фото “Масові захоронення під Харковом. 1933 рік” (Публ. за: FAMINE IN THE SOVIET UKRAINE 1932–1933. A Memorial Exhibition / Prepared by Oxana Procyk, Leonid Heretz, James E. Mace. – Cambridge, MA: Widener Library, Harvard University, 1986 – P. 61),

 • 14 фото з Колекції Кардинала Теодора Інніцира (Архів Віденської Дієцезії), які публікуються вперше

 • 3 фото голодуючих дітей (репродукція з фотодокумента РДАКФД), які публікуються вперше.

Документальна виставка on-line “Волинська трагедія: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944”, за адресою: http://www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/docs.php

Представлено 179 документів з архівів України та Польщі

Документальна виставка on-line “Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському” подається двома мовами: • українською: http://www.archives.gov.ua/Sections/Fire/photos.php?ukr

 • англійською: http://www.archives.gov.ua/Sections/Fire/photos.php?eng

Представлено 179 фотодокументів пожежі в архівосховищі Кам’янець-Подільського міського архіву. Даний розділ має такі підрозділи:

 • Катастрофа: Перші години (57 фото, які люб`язно надані адміністрацією Кам’янець-Подільського сайту);

 • Будівля архівосховища після пожежі (5 фото);

 • Всередині архівосховища (14 фото);

 • Евакуація, сортування, підготовка до заморожування (17 фото);

 • Просушування врятованих документів (15 фото);

 • Перші спроби ідентифікації і систематизації просушених документів (4 фото);

 • У морозильній камері (7 фото);

 • Не постраждали під час пожежі (4 фото);

 • Перетворено на попіл (1 фото);

 • Переміщення документів з Кам’янець-Подільського міського архіву до Державного архіву Хмельницької області (6 фото);
  Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.


 • Підготовлено до експериментальної реставрації (5 фото);

 • Експериментальна реставрація документів НАФ: до та після реставрації (15 фото);

 • Розморожування і просушування документів. Пташник агрофірми “АВІС”, с. Гуменці. Грудень 2003 р. (29 фото).

Документальна виставка з фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, та Російського державного архіву давніх актів, м. Москва “Україна і Росія. Історія XVII–XVIII соліть”, яка знаходиться за адресою:
http://www.
archives.gov.ua /Sections/History/index.php?ukr.

Представлено 143 фотодокумента, із них: • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
  Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
  (16 фото);

 • Українська держава у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. і Росія (43 фото);

 • Україна у складі Російської імперії ХVІІІ ст.
  Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
  (30 фото);

 • Остаточна ліквідація автономії України (5 фото);

 • Київська магдебургія (11 фото);

 • Культура, освіта, наука(25 фото);

 • Картографічні матеріали (13 фото).

На початку 2004 р. це чотири виставки, понад 620 фотодокументів, які запроваджені Держкомархівом та відтворюють солідний ресурс, не лише рекламно-інформаційного, але й дослідницького характеру. У березні місяці поточного року готується п’ята документальна виставка, присвячена 50-річниці входження Криму до складу України, яку можна буде знайти на нашому веб-порталі за адресою: http://www.archives.gov.ua/Sections/.

Таблиця № 9. Статистичні дані по розділу
“Документальні виставки on-line” за січень 2004 р.


Назва виствки он-лайн

Позиція
(із 1427)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Голодомор в Україні. 1932–1933

1

4791


5,37%

26234

2,06

“Волинська трагедія”: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944

4

2159

2,42%

10477

0,82

Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському

5

2114


2,37%

10219

0,8

Волинь Східна Галичина

1943–1944: ПутівникПовний текст у форматі pdf

12

366

0,41%

60578

4,75

Таблиця № 10. Статистичні дані по розділу
“Документальні виставки on-line” за лютий 2004 р.


Назва виставки он-лайн

Позиція
(із 1524)

Кількість візитів

Обсяг скопійованих файлів

(КБ)

%

Голодомор в Україні. 1932–1933

1

3288

4,48%

21868

1,56

Попередження: Гуманітарна катастрофа в Кам’янці-Подільському

5

1220

1,66%

8778

0,63

“Волинська трагедія”: Волинь – Східна Галичина. 1943–1944

6

1026

1,40%

8316

0,59

Україна і Росія. Історія XVII–XVIII соліть

18

2698

0,37%

1030

0,07
  1   2   3   4


Скачати 484.22 Kb.

 • Таблиця № 1. Статистичні дані по розділу “Новини архівної галузі” за січень та лютий 2004 р.
 • Таблиця № 2. Статистичні дані по розділу “Контакти Державного комітету архівів України” за січень 2004 р.
 • Таблиця № 3. Статистичні дані по розділу “Нормативна база архівної галузі” за січень 2004 р.
 • Таблиця № 4. Статистичні дані по розділу “Нормативна база архівної галузі” за лютий 2004 р.
 • Таблиця № 5. Статистичні дані по розділу “Архіви України” за січень та лютий 2004 р.
 • Таблиця № 6. Статистичні дані по розділу “Компакт-диски Держкомархіву” за січень 2004 р.
 • Таблиця № 7. Статистичні дані по розділу “Компакт-диски Держкомархіву” за лютий 2004 р.
 • Таблиця № 8. Статистичні дані по розділу “Зарубіжна архівна Україніка” за січень та лютий 2004 р.
 • Таблиця № 9. Статистичні дані по розділу “Документальні виставки on-line” за січень 2004 р.
 • Таблиця № 10 . Статистичні дані по розділу “Документальні виставки on-line” за лютий 2004 р.