Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналітична частина (соціально-економічний аналіз) Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року вступ

Аналітична частина (соціально-економічний аналіз) Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року вступ
Сторінка1/16
Дата конвертації18.05.2017
Розмір2.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

(соціально-економічний аналіз)

Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року
ВСТУП

1.
Воли́нь (давньорус. Волыньска земля, Словеньска земля, Волинська земля, Велика Волинь) - давньоруська історична область, історично-географічний край у басейні південних приток Прип'яті і верхів'ях Західного Бугу (його правих приток), у північно-західній частині сучасної (з 1991 р.)
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

1.1. Географічна характеристика

1.2. Система розселення. Адміністративно-територіальний устрій

1.3. Порівняльна характеристика області серед регіонів одного типу

1.4. Основні планувальні документи території
2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ОБЛАСТІ

2.1.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Земельні ресурси

2.2. Природні мінеральні ресурси

2.3. Водні ресурси

2.4. Лісові ресурси

2.5. Історико-культурна спадщина


3. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

3.1. Чисельність населення

3.2. Природний приріст та міграція населення

3.3. Розподіл населення за статтю та віком

3.4. Демографічне навантаження на населення у віці 16-59 років

3.5. Трудові ресурси


4.
За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 558 328 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
ІНФРАСТРУКТУРА

4.1. Транспортна інфраструктура (Транспорт. Дороги. Пункти пропуску через державний кордон)

4.2 Телекомунікаційна інфраструктура

4.3 Енергетична інфраструктура і постачання енергії. Енергозбереження.

4.4. Житлово-комунальне господарство

4.5 Освітня інфраструктура (Дошкільна освіта. Загальна середня освіта.Позашкільна освіта. Професійно-технічна освіта. Вища освіта.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Держа́вний кордо́н - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору .
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
)

4.6 Культура і туризм

4.7 Фізкультура і спорт

4.8 Соціальна інфраструктураОхорона здоровя.

Об’єкти соціального обслуговування
5. ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

5.1 Структура регіональної економіки

5.

Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
Регіональна економіка - це галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні процеси та явища, які пов'язані з ринковим розвитком господарства різних регіонів та їх включення у єдиний економічний простір.
2 Промисловий потенціал

5.3 Агропромисловий комплекс (сільське господарство, інфраструктура аграрного ринку, розвиток сільських територій)

5.4 Інвестиційні ресурси (капітальні інвестиції (інвестиції в основний капітал, будівництво)

5.5 Інноваційна діяльність

5.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
6 Розвиток малого та середнього підприємництва

5.7 Торгівля та ресторанне господарство, розвиток споживчого ринку

5.

Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
8 Зовнішньоекономічна діяльність

5.9 Значення м.Луцька для регіону в економічному вимірі


6. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СФЕРА

6.1. Доходи. Загальна характеристика

2.2. Доходи бюджету області у розрізі територій

6.3. Видатки бюджету

6.4. Бюджет розвитку

6.5. Формування інвестиційної складової місцевих бюджетів за рахунок субвенцій з державного бюджету


7. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
8. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

8.1 Стан атмосферного повітря

8.

Вида́тки бюдже́ту - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
2 Екологічна ситуація в галузі водокористування

8.3 Стан ґрунтів

8.4 Природні об’єкти та збереження біорізноманіття

8.5 Утворення та накопичення відходів. Поводження з відходами.

8.6 Екологічно небезпечні об’єкти області
9. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

Загальна частина

Мета та підстави для розроблення Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) є головним плановим документом розвитку Волині на довгострокову перспективу.

Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.

Стратегія розроблена на підставі законів України «Про місцеві державні

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку

України», «Про стимулювання розвитку регіонів», на виконання постанови

Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 14 листопада 2014 року № 477 «Про підготовку проекту Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року», плану-графіку з розроблення проекту Стратегії, затвердженого співголовами обласної робочої групи з розробки проекту Стратегії 25 листопада 2014 року, з використанням методології проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Необхідність підготовки Стратегії викликана:

затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

наближенням до завершення терміну реалізації (2015 рік) нині чинної Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 – 2015 роки (затверджена рішенням обласної ради від 10 грудня 2004 року
№ 16/3 з доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 21 червня 2007 року № 13/5 та від
06.03.12 № 10/12);

зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів протягом останніх семи років. З початку 2014 року з’явилися додаткові ризики, пов’язані як із зовнішнім впливом дій Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, м.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Севастополя та східних регіонів України, так і з внутрішніми чинниками, що породжені недосконалістю державної політики;
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

доцільністю підготовки нового стратегічного документа, розробленого відповідно до європейських стандартів, на період, що синхронізується з плановими та бюджетними циклами ЄС, з урахуванням впливу світових тенденцій просторового розвитку.

Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).

Стратегія спрямована на визначення цілей регіональної політики, завдань та інструментів для розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій, продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища.

Стратегія визначає основні завдання місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на виконання зазначених завдань, а також передбачає узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – Державна стратегія).

Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Під час підготовки Стратегії використано матеріали структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших Центральних органів виконавчої влади, Схеми планування території Волинської області (затверджена рішенням Волинської обласної ради від 30 березня 2012 року № 598), результати досліджень і розробок дисертантів вищих учбових закладів області та ряду інших науково-дослідних і проектних установ.

Розробка Стратегії стала важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, щоб стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін та, згодом, було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації Стратегії.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб‘єктів регіонального розвитку у рамках робочої групи дозволив залучити до розробки десятки організацій та активних людей області із різних секторів суспільства, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

(соціально-економічний аналіз)Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ
1.1.Географічна характеристика

Волинська область утворена 4 грудня 1939 року. Розташована на крайньому північному заході України, на перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної у Західну Європу, що особливо важливо для розвитку зв’язків із різними країнами світу.

Волинь – єдиний регіон України, що має кордон з країнами Європейського та Митного союзів.

На півночі Волинська область межує з Брестською областю Республіки Білорусь (протяжність кордону – 205 км), на сході – з Рівненською областю (410 км), на півдні – з Львівською областю (125 км), на заході – з Холмським і Замостським воєводствами Республіки Польща (135 км).

По́льща, Респу́бліка По́льща, Річ Посполи́та По́льська (пол. Polska, Rzeczpospolita Polska) - держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має в своєму складі 16 воєводств. Польща має державний кордон з сімома країнами Європи: на північному сході вона межує з Росією (Калінінградська область) та Литвою, на сході - з Білоруссю та Україною, на півдні - з Чехією та Словаччиною, на заході - з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Столицею Польщі є місто Варшава.
Бересте́йська о́бласть (біл. Брэ́сцкая во́бласць) - область у Білорусі. Розташована на південному заході країни. Адміністративний центр - Берестя.
Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.
Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.
Білору́сь, Респу́бліка Білору́сь (біл. Беларусь, Рэспубліка Беларусь, рос. Беларусь, Республика Беларусь) - держава у Східній Європі без виходу до моря, розташована на північ від України. Крім неї, межує з Польщею, Литвою, Латвією та Росією.

Територія Волині становить 20,1 тис. км2 (3,3% території України), простягається з півночі на південь на 187 кілометрів, а з заходу на схід – на 163 кілометри.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Волинська область відзначається унікальністю природного середовища з високоцінними мальовничими водно-болотними та лісовими ландшафтами, надзвичайно вразливими до антропогенної діяльності. Більша частина області розташована в межах Поліської низовини, четверта частина – на Волинсько-Подільській височині в лісостеповій зоні.

Лісосте́п - перехідна природна зона Північної півкулі між зонами мішаних лісів та степу, на якій чергуються ділянки лісу і степу.
Полісся - історико-етнографічна область, природно-географічний край, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, давня етноконтактна зона. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії.
    1. Система розселення

Населення області на 01.01.2014 року нараховувало 1041,3 тис. осіб (2,3% населення України), у тому числі 543,7 тис. осіб, або 52,2 відсотка міського та 497,6 тис. осіб, або 47,8 відсотка сільського населення.

Майже 72 відсотки населення сконцентровано у центральних і південних районах області, де щільність сягає 76 осіб на 1 км (у середньому по Україні – 75 осіб). Північна частина Волині заселена рідше – 22–36 особи на 1 км, а в середньому по області цей показник становить 52 особи на 1 км.

Серед регіонів області найбільш густозаселене м. Луцьк (5 тис. осіб на 1 км), найменш – Турійський район (22 особи на 1 км).

Станом на 01.01.2014 у Волинській області 1087 поселень, у тому числі: міських – 33, сільських – 1054.


Адміністративно-територіальний устрій

Адміністративно-територіальний устрій області в цілому типовий для України. Райони області у своїй більшості близькі за територією, проте суттєво відрізняються за чисельністю населення та його щільністю.
Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць

у містах і районах

Населення наявне тис. осіб

на 1 січня 2014 року

Тери- торія, км

Частка в заг. території області, %

Щільність населення, осіб на 1км

Населенні пункти

Сіль-ські ради

міста

селища міського типу

Сільські населені пункти

одиниць

Волинська область

1041,3

20144

100,0

51,7

11

22

1054

379

м. Луцьк

216,1

42

0,2

5144,7

1

-

-

-

м.Володимир-

Волинський39,0

17

0,1

2292,0

1

-

-

-

м. Ковель

69,0

47

0,1

2292,0

1

-

-

-

м.Новово-линськ

58,1

17

0,1

3416,1

1

1

-

-

райони

Володимир-Волинський

25,6

1039

5,1

24,7

1

-

77

20

Горохівський

52,4

1122

5,6

46,7

2

2

90

36

Іваничівський

32,4

645

3,2

50,2

-

1

58

23

Камінь-Каширський

63,4

1747

8,7

36,3

1

-

64

31

Ківерцівський

63,9

1414

7,0

45,2

1

2

72

24

Ковельський

40,4

1723

8,6

23,4

-

2

91

28

Локачинський

22,5

712

3,5

31,7

-

1

53

19

Луцький

62,1

973

4,8

63,8

-

2

83

29

Любешівський

56,0

1450

7,2

24,9

-

1

46

20

Любомльський

39,6

1481

7,4

26,8

1

1

68

22

Маневицький

54,9

2265

11,2

24,3

-

2

69

30

Ратнівський

52,1

1437

7,1

36,2

-

2

67

22

Рожищенський

39,8

928

4,6

42,9

1

1

66

28

Старовижів-

ський


30,6

1121

5,6

27,3

-

1

46

19

Турійський

26,4

1205

6,0

21,9

-

2

74

20

Шацький

16,9

759

3,8

22,3

-

1

30

8

Область у своєму складі має 16 адміністративних районів, 11 міст, 22 селища міського типу, 1054 сільських населених пункти та 4 міста обласного підпорядкування.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Се́лище місько́го ти́пу - міське поселення (місте́чко), яке за функціональним призначенням у загальній системі адміністративно-територіального устрою України посідає проміжне місце між сільським населеним пунктом і містом, але в обліку населення належить до міського.
Міста обласного значення, міста обласного підпорядкування - міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб (указ 1958 р).

Більше 70 відсотків міського населення зосереджено в містах обласного підпорядкування – Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі та Нововолинську.

Впродовж 1989 - 2013 років населення області скоротилося лише на


1,9 відсотка (по Україні чисельність населення впродовж двох міжпереписних періодів скоротилася на 6,3%), відбувся перерозподіл кількості міського та сільського населення - збільшення чисельності міського населення на 4,9 відсотка та зменшення кількості сільського населення на 8,4 відсотка.
Жито́мирська о́бласть - область на півночі України, в межах Поліської низовини, на півдні в межах Придніпровської височини. На півночі межує з Гомельською областю Білорусі, на сході з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською областями України.

За міжпереписний період (1989 та 2002 роки) чисельність (наявного) населення області зменшилася на 0,5 тис. осіб.

Зменшення кількості населення мало місце у переважній більшості регіонів країни, за винятком Волинської, Закарпатської, Рівненської областей та м. Києва, де цей показник залишився практично на рівні 1989 року.

Динаміка рівня урбанізації в цілому по області та в розрізі адміністративних районів наведена нижче в таблиці.


Динаміка рівня урбанізаціїРоки

Всього населення,

тис. чол.

у тому числі

Рівень урбанізації,%

міське

сільське

1989

1061,2

518,2

543,0

48,8

2002

1060,7

533,2

527,5

50,3

2006

1040,4

527,2

513,2

50,7

2010

1036,7

535,4

501,3

51,6

2011

1037,1

537,0

500,1

51,8

2012

1038,6

539,1

499,5

51,9

2013

1040,0

541,5

498,5

52,1

2014

1041,3

543,7

497,6

52,2

При цьому слід відмітити, що питома вага міського населення дещо нижче середньоукраїнських показників (69% по Україні та 52,2% по Волинській області), а сільського – вище, що характерно для областей з переважно аграрним профілем спеціалізації.Рівень урбанізації Закарпатської області – 37 відсотків, Чернівецької та Івано-Франківської – 43 відсотки, Тернопільської – 44 відсотки, Рівненської – 48 відсотків.
Закарпаття (Карпатська Україна, Підкарпатська Русь, Срібна Земля) - історико-географічний край на південному заході України, у Центральній Європі, обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу до них частину низовини, розташовані в басейні р.

Рівень урбанізації Волинської області в розрізі адміністративних районів


Назва територіальних одиниць

Населе-ння на 01.01.02

у тому числі

Рівень урбаніза-ції,%

Населен-ня на 01.01.

2014

у тому числі

Рівень урбанізації%

міське

сільське

міське

сільсь-ке
Волинська область

1060,7

533,2

527,5

50,3

1041,3

543,7

497,6

52,2

Райони

Володимир-Волинський*

66,6

40,6

26,0

61,0

64,6

41,2

23,4

63,8

Горохівський

57,1

15,1

42,0

26,4

52,4

15,0

37,4

28,6

Іваничівський*

94,8

65,7

29,1

69,3

90,5

64,9

25,6

71,7

Камінь-Каширський

61,9

10,8

51,1

17,4

63,4

12,2

51,2

19,2

Ківерцівський

66,4

25,7

40,7

38,7

63,9

24,0

39,9

37,6

Ковельський*

109,4

74,7

34,7

68,3

109,4

77,6

31,8

70,9

Локачинський

25,3

4,1

21,2

16,2

22,5

3,9

18,6

17,3

Луцький*

264,9

214,5

50,4

81,0

278,2

222,2

56,0

79,9

Любешівський

36,8

5,6

31,2

15,2

36,1

5,8

30,3

16,1

Любомльський

43,3

13,6

29,7

31,4

39,6

13,3

26,3

33,6

Маневицький

57,3

14,2

43,1

24,8

54,9

14,7

40,2

26,8

Ратнівський

52,6

13,1

39,5

24,9

52,1

14,2

37,9

27,3

Рожищенський

42,9

15,4

27,5

35,9

39,8

15,2

24,6

38,2

Старовижівський

34,1

5,3

28,8

15,5

30,6

5,3

25,3

17,3

Турійський

29,1

9,1

20,0

31,3

26,4

8,9

17,5

33,7

Шацький

18,2

5,7

12,5

31,3

16,9

5,3

11,6

31,4

*- з урахуванням чисельності міст обласного значення відповідно Володимира –Волинського, Нововолинська, Ковеля та Луцька

Нерівномірність розміщення виробничого комплексу по території області знайшла своє відображення на рівні урбанізації окремих районів. Найбільший рівень урбанізації в Луцькому районі, високим рівнем урбанізації відзначається Ковельський, Іваничівський та Володимир-Волинський райони, які є промислово зорієнтованими. Рівень урбанізації районів з переважним аграрним напрямком розвитку відрізняється показниками нижчими за середньообласні.


Висновок

Низька урбанізація та низька щільність населення передусім периферійних районів створює додаткові проблеми регіонального розвитку, пов’язані з обмеженістю трудових ресурсів, розпорошенням органів та закладів, що надають послуги місцевому населенню.

Лу́цький райо́н - район розташований у південно-східній частині Волинської області. Районним центром є місто Луцьк, яке не входить до складу району та є містом обласного підпорядкування.
Володимир-Волинський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця в Україні, на південному-заході Волинської області. Адміністративний центр - місто Володимир-Волинський.
Густота́ насе́лення - рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр). При обчисленні щільності населення інколи виключається незаселена територія, а також великі внутрішні водні простори.

Упродовж 1989 - 2013 років населення області скоротилося лише на 1,9 відсотка, а починаючи з 2006 року чисельність населення зростає, в основному, за рахунок природного приросту.


    1. Порівняльна характеристика області серед регіонів одного типу

У геоекономічному просторі України Волинська область посідає важливе місце, що зумовлено зручним транспортно-географічним положенням регіону, зосередженням тут значного природно-ресурсного, трудового та економічного потенціалу, особливостями історичного та територіального розвитку її господарства.

За чисельністю наявного населення Волинська область займає 23 місце в Україні (менше у Кіровоградській (987,6 тис. осіб) та Чернівецькій (908,5 тис. осіб) областях) та 18 місце серед регіонів – за щільністю населення у розрахунку на км.

Населення області на 1 січня 2014 року становило 1041,2 тис. осіб (2,3% населення України).

Щільність населення становить 52 особи на 1 км, що значно менше за середній показник по країні (75 осіб на 1 км), майже удвічі менше, ніж у Закарпатській (98 чол.) та Івано-Франківській (99 чол.), у 2,2 раза - ніж у Львівській (116 чол.) та Чернівецькій областях, в 1,5 раза – від Тернопільської, на 21,2 - 10,3 відсотка – Хмельницької (63 чол.) та Рівненської (58 чол.). Серед областей Західного регіону область випереджає лише Житомирську область (42 чол. на 1 км).

Питома вага реалізації інноваційної продукції області у загальнодержавному обсязі серед областей Західного регіону за 2013 рік склала 0,8 відсотка – і це четверте місце (у Закарпатській області – 3,8 відсотка, Івано-Франківській – 2,5 відсотка, Львівській – 2,4 відсотка, Тернопількій – 0,4 відсотка, Рівненській та Чернівецькій областях – 0,3 відсотка).

Закарпа́тська о́бласть - область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України.
Таким чином, внесок області у інноваційний розвиток країни є досить посереднім.

Волинська область може бути кваліфікована як аграрно-індустріальний регіон, питома вага промислового виробництва якої у 2013 році складала 0,9 відсотка від обсягу промисловості країни.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
За даним показником область займає лише 23 місце серед інших регіонів.
Місце Волинської області у господарському комплексі України

ПоказникиРоки

2005

2008

2013

Питома вага у валовому регіональному продукті, %*

1,48

1,34

1,37

Місце серед регіонів України

24

24

24

Питома вага у реалізованій промисловій продукції, %

1,2

0,9

0,9

Місце серед регіонів України

22

21

23

Питома вага у валовій продукції сільського господарства, %

2,8

2,6

2,5

Місце серед регіонів України

19

21

22

Питома вага в експорті товарів, %

1,0

0,7

1,0

Місце серед регіонів України

18

19

14

Питома вага в імпорті товарів, %

2,6

1,5

1,4

Місце серед регіонів України

7

11

11

Питома вага в обсягу інвестицій в основний капітал, %

1,2

1,5

1,2

Місце серед регіонів України

22

21

18

Питома вага в обсягу прямих іноземних інвестицій, %

1,3

0,8

0,6

Місце серед регіонів України

14

15

17

Питома вага у роздрібному товарообороті, %

1,9

1,7

1,9

Місце серед регіонів України

19

20

15

Питома вага регіону за чисельністю населення, %

2,2

2,3

2,3

Місце серед регіонів України

25

24

23

Не дивлячись на низьку частку реалізованої промислової продукції Волинської області в загальнодержавному обсязі, частка регіону у складі окремих видів діяльності вагоміша за середньообласний показник. На підприємствах області у 2013 році вироблено 92 відсотки загальнодержавного обсягу електричних трансформаторів, більше половини (53,5 %) кетчупів та томатних соусів, третя частина майонезу та емульгованих соусів, 12,2 відсотка замороженого м’яса великої рогатої худоби, 21,2 відсотка деревостружкових плит та подібних плит з деревини, 12 відсотків меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)

Об’єктивне визначення місця та ролі області в країні було б неповним без аналізу основних показників функціонування економіки, приведених у розрахунку на 1 особу населення. Значною мірою вони підтверджують виявлені особливості розвитку області, роблять їх більш рельєфними.

Так, у 2013 році обсяг промислового виробництва у розрахунку на 1 особу населення в області був майже у 2,5 раза нижче середньодержавного показника. Натомість продукція сільського господарства більша на 10 відсотків. Однак, у 2005 році така диференціація становила 2 рази та 26 відсотків, що свідчить про нижчі темпи розвитку економіки регіону у порівнянні із середніми показниками по Україні. Про це свідчать і показники валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу. Вищими у порівнянні з Україною був темп зростання обсягу експорту товарів (2,2 раза по області, 1,9 раза – по Україні).

Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.


Основні показники економіки України та Волинської області

у розрахунку на 1 особу населенняПоказники

Роки

2005

2008

2013

Валовий регіональний продукт, грн

Волинська область

6285

12340

19249*

Україна

9372

20495

32002*

Місце серед регіонів України

19

19

22

Обсяг промислової продукції, грн.
Волинська область

5158

8963

9802

Україна

9947

20331

24333

Місце серед регіонів України

16

15

23

Обсяг продукції сільського господарства, грн. (у порівняних цінах 2010 року)

Волинська область

4805

4965

6097

Україна

3813

4357

5559

Місце серед регіонів України

11

11

12

Обсяг експорту товарів, дол. США
Волинська область

269

449

604

Україна

730

1451

1394

Місце серед регіонів України
Обсяг імпорту товарів, дол. США
Волинська область

638

1262

1046

Україна

769

1854

1694

Місце серед регіонів України


Обсяг інвестицій в основний капітал, грн.
Волинська область

1140,1

3376

3206

Україна

1983,9

5058

5909

Місце серед регіонів України

17

18

17

Обсяг прямих іноземних інвестицій, дол. США
Волинська область

109

211

327

Україна

349

774

1284

Місце серед регіонів України

12

7

17

Обсяг роздрібного товарообороту, грн.
Волинська область

1759

4155

7847

Україна

2003

5338

9436

Місце серед регіонів України

9

14

10

* - 2012 рік
1.4 Основні планувальні документи території

Окрім Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 – 2015 роки базовим планувальним документом території є Схема планування території Волинської області (перспективний комплексний просторовий план до 2031 року), яка розроблена у 2010 році авторським колективом інституту „Діпромісто". Головною метою розробки схем планування території областей, в сучасних умовах, є створення перспективної програми використання території області на основі її оптимальної організації, яка б відповідала як розвитку регіону, так і України в цілому. Схема планування території області передбачає створення планувальної основи для раціонального використання території, визначення пріоритетів розвитку господарського комплексу та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони довкілля, охорони здоров’я населення, збереження пам’яток історії та культури.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Зважаючи на важливість розробки схем планування усіх територіальних одиниць, за рахунок виділених у 2012 році з обласного бюджету коштів в сумі 370,8 тис. грн. відповідно до Регіональної програми розроблення планувальної документації, в області виготовлені цифрові векторні карти М1:10000 (підоснова для розроблення схем планування територій всіх районів області) для Ковельського, Старовижівського та Іваничівського районів, протягом 2013 року - Ківерцівського, Луцького, Рожищенського, Турійського та Шацького районів.

Іва́ничівський райо́н (у 1957–1962 - Нововолинський район) - район Волинської области України.

У 2014 році кошти обласного бюджету в сумі 1890.4 тис. гривень спрямовані на завершення робіт зі створення цифрової карти Володимир-Волинського, Горохівського, Камінь-Каширського, Любешівського, Любомльського та Ратнівського районів.


2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ОБЛАСТІ
2.1. Земельні ресурси
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16