Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); На факультеті за останні чотири роки працювало

Скачати 99.37 Kb.

Аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці)); На факультеті за останні чотири роки працювало
Скачати 99.37 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір99.37 Kb.
ТипАналітична довідка
  1   2   3


Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність факультету

(наукової установи) за 2015 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

На механіко-математичному факультеті є 10 кафедр. Усі вони очолюються докторами фізико-математичнох наук, професорами. На факультеті працює також член-кореспондент НАН України, професор О.Є. Андрейків та 7 заслужених професорів Львівського університету.

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

Викладачі та співробітники факультету працювали в рамках наукових шкіл з комплексного та функціонального аналізу, механіки деформівного твердого тіла та за такими науковими напрямами: алгебра, геометрія та топологія, диференціальні рівняння з частинними похідними, теорія ймовірностей та математична статистика.

Функціона́льний ана́ліз - математична дисципліна, яка фактично є поширенням лінійної алгебри на нескінченновимірні простори. З другого боку, характер питань, які при цьому розглядаються, дозволяє вважати цю науку частиною математичного аналізу.
Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Механіка деформівного твердого тіла Меха́ніка деформівно́го твердо́го ті́ла - галузь механіки, яка розробляє та вивчає моделі деформівних середовищ, створює методи розв'язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях і при дії теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, а також розв'язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));На факультеті за останні чотири роки працювало:
2012р.

2013р.

2014р.

2015р.
К-ть ставок

К-ть праців-ників

К-ть ставок

К-ть праців-ників

К-ть ставок

К-ть праців-ників

К-ть ставок

К-ть праців-ників

Всього, з них:

79

86

80,5

86

79

91

75

87

докторів наук

18,25

20

19,25

20

18,25

21

20,25

21

кандидатів наук

52,75

57

55,25

59

50,75

54

50,75

57

без ступеня

8

9

6

7

10

16

4

9

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Категорії

робіт


2012

2013

2014

2015

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

4

350,958

5

298,608

5

306,936

6

497,923

Прикладні

1

121,984

2

179,967

1

104,104

0

0

Госпдоговірні

1

49,5

1

49,5

0

0

0

0

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

На механіко-математичному факультеті діє спеціалізована вчена рада зі захисту докторських дисертацій Д 35.051.07 (до 07.10.2015 р. – К 35.051.07) за спеціальностями: 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.07 – обчислювальна математика. Голова ради – проф. Іванчов М.І. За звітний період у раді захищено 5 кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.01.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Обчи́слювальна матема́тика - розділ математики, що включає коло питань, зв'язаних з виконанням наближених обчислень. У більш вузькому розумінні, обчислювальна математика - теорія чисельних методів розв'язування типових математичних задач.
Вче́на ра́да - колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
02, 2 з яких – випускниками аспірантури факультету.

13 жовтня 2015 р. відбулось перше засідання ще однієї докторської ради Д 35.051.18 зі спеціальностей 01.01.01 – математичний аналіз і 01.01.

Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
04 – геометрія і топологія. Голова ради – проф. Шеремета М.М., заступник голови – проф. Банах Т.О., вчений секретар – доц. Гуран І.Й.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства;

Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.
Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

В межах теми ММ-146Ф «Аналітичні методи дослідження випадкових еволюцій та гомологічна класифікація алгебраїчних систем з використанням теорії стабільності» (науковий керівник – доктор фіз.

Алгебраїчна система (алгебраїчна структура) - в математиці це непорожня множина з заданим на ній набором операцій та відношень, що задовільняють деякій системі аксіом.
-мат. наук, проф. Копитко Б.І.) встановлено, що двосторонні підполігони довільного полігона утворюють гратку, і що двосторонні підполігони мультиплікаційного полігона можна множити. Показано також, що клас класичних дуо-полігонів замкнений стосовно переходу до фактор полігонів, і прямих добутків. Доведено, що дуо-підполігони довільного мультиплікаційного полігона над редукованим моноїдом утворюють кванталь. Доведено, що комутативна PM-область Безу є кільцем елементарних дільників. Введено до розгляду роздільні кільця та кільця гельфандового рангу 1. Доведено, що комутативна область Безу є кільцем елементарних дільників тоді і тільки тоді, коли вона є кільцем гельфандового рангу.

В межах теми МД–162Ф «Дослідження нелінійних задач для диференціальних операторів» (науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. Іванчов М.І.) встановлено умови існування та єдиності розв’язку оберненої задачі для двовимірного рівняння теплопровідності з невідомими старшими коефіцієнтами, що залежать від просторової та часової змінних.

Рівня́ння теплопрові́дності - рівняння, що визначає закон зміни температури з часом при теплопередачі через теплопровідність.
Знайдено достатні умови однозначної розв’язності оберненої задачі визначення залежного від часу молодшого коефіцієнта у параболічному рівнянні з сильним степеневим виродженням. Доведено теореми про коректність обернених задач для рівнянь із дробовими похідними за часовою та просторовими змінними як у класах регулярних функцій, так і з заданими в правих частинах узагальненими функціями. Встановлено достатні умови існування та єдиності слабкого розв’язку оберненої задачі, що моделює динаміку популяції із фізіологічною структурою.
Популяці́йна дина́міка - дослідження змін розміру популяцій, їх склад за віком та іншими ознаками, взаємодії між популяціями, та біологічних і екологічних процесів, що впливають на ці зміни.  1   2   3


Скачати 99.37 Kb.