Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналітична хімія (база цт) Визначення масової частки

Аналітична хімія (база цт) Визначення масової частки
Сторінка1/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ (база ЦТ)
1. Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішнійіндикатор при цьому використовується?

A. *Йодидкрохмальний папірець

B. Метиленовий червоний

C.Еріохром чорний T

D.Фенолфталеїн

E.Еозин

2. Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO3-та NO2- - іонів з:

A. *Дифениламіном і концентрованою H2SO4

B. Розчином KMnO4

C. Розчином I2у KI

D. Розчином AgNO3

E. Розчином BaCl2

 1. Для стандартизації розчину натріютіосульфату використовують розчин каліюдихромату.При цьому проводять:

 1. * Титрування замісника

 2. Пряметитрування усильнокисломусередовищі

 3. Зворотнє титруванняукисломусередовищі

 4. Зворотнє титруванняу лужномусередовищі

 5. Пряметитрування у лужному середовищі

 1. Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконуютьметодом:

А.
Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.
Фармаце́втика - частина фармації, пов'язана безпосередньо з проблемами виробничо-технологічних процесів.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
* Непрямої відгонки

В. Виділення

С. Осадження


 1. Прямвідгонки

 2. Виділення і непрямої відгонки

 1. У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду.
  Хімік - вчений або фахівець, який здобув освіту і спеціалізується на вивченні хімії як науки, а також володіє навичками роботи з хімікатами. Хіміки вивчають склад матерії і її властивостей. Ретельно описуючи властивості, вони вивчають і кількісні показники, з деталізацією на рівні молекул і атомів їх складових.
  Який первинний стандартний розчин він може дляцього використати?

А. * Щавлева кислота

В. Оцтова кислота

С.

Щавле́ва кислота́ (Оксала́тна кислота́) - тверда кристалічна речовина, легко розчинна у воді (80г/л). В природі найчастіше міститься у вигляді кальцієвих солей (оксалати). Міститься у щавлі, шпинаті, бегонії - 10-16 %.
О́цтова кислота́ - органічна сполука, одноосновна карбонова кислота складу CH3COOH. За звичайних умов є безбарвною рідиною із різким запахом. Температура плавлення чистої кислоти дещо нижча від кімнатної температури, при замерзанні вона перетворюється на безбарвні кристали - це дало їй технічне найменування льодяна оцтова кислота.
Хлороводнева кислота

D. Натріютетраборат

Е. Натріюхлорид


 1. Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

 1. * Пряма ацидиметрія

 2. Зворотня ацидиметрія

 3. Пряма алкаліметрія

 4. Зворотня алкаліметрія

 5. Комплексонометрія

 1. Групповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2 , Ni2 , Cd2 , Cu2 , Hg2 є надлишок концентрованого амоніюгідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

A. *Розчинних у воді аміачних комплексних сполук

B. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотих

C.Забарвлених, нерозчинних у воді сполук

D. Гідроксидів катіонів, розчинних улугах

E. Гідроксидів катіонів, нерозчинних в надлишку амонію гідроксиду

 1. Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?
  Реакція (рос. реакция, англ. reaction, нім. Reaktion f) - дія, стан, процес, дія на доторк.
  Амо́ній, аза́ній - однозарядний катіон NH+4. Іон має правильну тетраедричну будову і радіус 0,0136 нм.


 1. * З гідроксидами лужніх металів принагріванні

 2. З каліюгексагідроксоантимонатом

 3. З натріюгексанітрокобальтом(III)

 4. З каліютетрайодогідраргиратом(II)у лужному середовищі

 5. З натріюгексанітрокобальтом(III)укислому середовищі

9.Для визначення масової частки арґентуму нiтрату в лiкарському препаратi використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутностi розчину iндикатора:

A. *Амонiю залiза (III) сульфату

B. Калiю хромату

C. Флуоресцеїну

D.

Флуоресцеїн (англ. Fluorescein) - хімічна сполука, синтетичний барвник помаранчевого кольору що демонструє жовто-зелену флуоресценцію у розчинах. Гарно розчиняється в органічних розчинниках, таких як спирт.
Дифенiлкарбазону

E. Еозину10.
Еози́н - барвник, розчинний у воді, який отримують при дії брому на флуоресцеїн. Має інтенсивно-рожеве забарвлення. Застосовують як гістологічний барвник, а також в копіювальних олівцях, губній помаді, для сенсибілізації (фото) фотоматеріалів, як індикатор в аналітичній хімії.
Дослiджувана сумiш мiстить катiони Mg2 , Ni2 , Co2 . За допомогою якого реактиву можна виявити катiони Ni2 у цiй сумiшi?

A. *Диметилглiоксим

B. Амонiак

C. 1-нiтрозо-2-нафтол

D. Магнезон-1

E. Алiзарин11.Приготували 0,1М розчин срiбла нiтрату. Вкажiть речовину-стандарт для стандартизацiї цього розчину:

A. *Калiю хлорид

B. Натрiю тетраборат

C. Натрiю гiдроксид

D. Оксалатна кислота

E. Натрiю бензоат12.При проведеннi систематичного ходу аналiзу на розчин подiяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутностi етилового спирту, утворився бiлий осад.
Хлори́ди - солі хлоридної кислоти (HCl). До складу будь-якого хлориду входить катіон та один або кілька одновалентних аніонів хлору Cl-. Хлориди зазвичай є добре розчинними в воді (але є і винятки - хлорид срібла (AgCl), і утворюються при реакціях соляної кислоти з металами, або в ході реакцій обміну з іншими солями.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Етано́л (ети́ловий спирт, ви́нний спирт) - органічна сполука, представник ряду одноатомних спиртів складу С2Н5ОН (скорочено EtOH). За звичайних умов є безбарвною, легкозаймистою рідиною. Згідно Національного стандарту України ДСТУ 4221:2003 етанол - це токсична речовина з наркотичною дією, за ступенем впливу на організм людини належить до четвертого класу небезпечних речовин.
Катiони якої групи присутнi у розчинi?

A. *III

B. I

C. II


D. IV

E. VI


13. При виготовленнi титранту методу меркуриметрiї - розчину солi ртутi(II) - для пригнiчення його гiдролiзу додають таку кислоту:

A.

Кисло́ти, у класичному визначенні - електроліти, які при розчиненні в йонізуючому розчиннику (наприклад, у воді), дисоціюють з утворенням йонів водню (або протону Н+), таким чином знижуючи кислотність розчину до величини менше ніж pH 7,0.
*Нiтратна

B. Хлоридна

C. Фосфатна

D. Сульфатна

E. Ацетатна14.Якi катiони IV групи знаходяться у розчинi, якщо пiд дiєю розчину гiдроксиду натрiю утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?

A. *Хром

B. Вiсмут

C. Цинк


D. Марганець

E. Свинець15.Класифiкацiя анiонiв базується на рiзнiй розчинностi їх солей з iонами Ba2 та Ag . Анiони першої аналiтичної групи утворюють малорозчиннi у водi солi з iонами:

A. *Ba2 (лужне або нейтральне середовище)

B. Ag (нейтральне середовище)

C. Ag (кисле середовище)

D. Ag (середовище амiачного буферу)

E. Ag (лужне середовище)16. Для зв’язування іонів в одню при ідентифікації іонів калiю з винною кислотою використовують розчин:

 1. цетатунатрiю

 2. Гiдроксидунатрiю

 3. Амонiаку

 4. Сiрчаної кислоти

 5. Хлоридної кислоти

17.
Винна кислота Винна кислота (диоксибурштинова кислота, 2,3-дигідроксибутандіонова кислота, тартратна кислота) НООС-СН(ОН)-СН(ОН)-СООН - двохосновна оксикислота. Її солі називають тартрáтами.
При аргентометрич
ному визначенні лікарського препарату, що містить KBr, за методом Мора у якості індикатора використовують:

A. *Калію хромат

B. Флуоресцеїн

C. Тропеолін 00

D. Мурексид

E. Феруму (ІІІ) тіоціанат18.
Фе́рум - Хімічний елемент з атомним номером 26 та атомною масою 55,847, що позначається в хімічних формулах символом Fe (від лат. ferrum - «залізо»).
Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищіутворює газ – арсин, що викликає появу жевто-бурої плями на папері, просоченому солями ртуті(ІІ):

A.

Папі́р ( вимоваопис файлу) - матеріал із масою квадратного метра до 250 г, що складається переважно з рослинних волокон, зв'язаних між собою силами поверхневого зчеплення, у якому можуть бути проклеювальні речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні та природні волокна, пігменти й барвники.
*Арсенат

B. Сульфат

C. Нитрат

D. Фосфат

E. Сульфід19.
Сульфі́ди - солі сульфідної кислоти. Зміст 1 Класифікація за розчинністю 2 Неорганічні та органічні сульфіди 2.1 Неорганічні сульфіди 2.2 Органічні сульфіди (тіоетери) 3 Полісульфіди 4 Див. також 5 Джерела Класифікація за розчинністю[ред.
До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид.
Мікстура (від лат. mixtura - суміш) - рідка лікарська форма; суміш різних лікарських засобів, розчинених або що перебувають у зваженому стані в якої рідини. До складу мікстури можуть входити настої, відвари, екстракти, розчинні і нерозчинні порошки.
Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
Суміш - невпорядкована сукупність, до складу якої входять різні складові (елементи).
Гі́дрокарбона́ти (застаріла назва - бікарбонати) - кислі солі карбонатної кислоти H2CO3 (містять аніон HCO-3). Наприклад, до гідрокарбонатів належить питна сода NaHCO3.

A. *Ацидиметрія

B. Комплексонометрія

C. Осаджувальне титрування

D.

Оса́джувальне титрува́ння, седиметрія - титриметричний метод, що заснований на вимірюванні об'єму титранту, який витрачається на реакцію осаджування цільового компонента розчину.
Перманганатометрія

E. Алкаліметрія20.
Алкаліме́трія (араб. алкалі‎ - луг і грец. μετρεω - вимірювати) - об'ємний метод кількісного визначення лугів, а також солей слабких кислот титруванням їх розчинів сильною кислотою певної концентрації.
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

A. *Нітритометрія

B. Комплексонометрія

C. Аргентометрія

D. Перманганатометрія

E. Алкаліметрія21. Хімік-аналітик проводитьякісний систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи.
Арге́нтометрі́я (від лат. argentum - срібло) - титриметричний метод для кількісного визначення аніонів, які утворюють із катіоном Ag+ малорозчинні сполуки. Найчастіше застосовується для визначення вмісту галогенідів (особливо хлоридів), тіоціанатів, ціанідів.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
Який
катіон визначають на початку дослідження специфічною реакцією?

A. *Амонію

B. Натрію

C. Літію


D. Калію

E. Аргентуму22. Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметрического аналізуйого можна визначити?

A. *Кислотно-основне титрування

B. Комплексиметричне титрування

C. Окислювально-відновне титрування

D. Неводне титрування

E. Осаджувальне титрування23. Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A. *Метиловий померанчевий

B. Мурексид

C. Метиленовий синій

D.

Метиле́новий си́ній (метиле́нова синь, метиле́новий блаки́тний) С16Н18ClN3S·3H2O - органічний барвник, темно-зелені кристали з бронзовим блиском, легкорозчинний у спирті, гарячій воді, гірше - в холодній.
Дифеніламін

E. Фероїн24. Для гравіметрического визначення сульфат-іонів в якості осаджувача використовують розчин:

A. *Барію хлориду

B. Цинку хлориду

C. Ферум (ІІ) хлориду

D. Магнію хлориду

E. Аргентум нітрату25. Укажіть, який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування в методі Фольгарда?
Письменник і вчений пізньої античності Пліній так висловився про роль заліза: «Рудокопи заліза видобувають для людини найкраще й найзлісніше знаряддя. Цим знаряддям прорізаємо ми землю, висаджуючи кущі, оброблюємо плодоносні сади й, обрізуючи дикі виноградні лози, примушуємо їх щоразу омолоджуватися. Цим знаряддям зводимо ми будівлі, руйнуємо камінь і використовуємо залізо на всі подібні потреби. Але тим же самим залізом вчиняємо війни, битви, грабунки й користуємося як зброєю не тільки обличчям до обличчя з ворогом, але й як летючим снарядом, що я вважаю злочинною підступністю людської винахідливості, бо для того, щоб смерть настигла людину, ми зробили її крилатою й надали залізу крила. Хай вина за це буде приписана людині, а не природі».

A. *Забарвлення розчину у червоний колір

B.

Нітра́т срі́бла, арге́нтум(I) нітра́т - сіль неіснуючого гідроксиду срібла і азотної кислоти. Є реактивом для якісної реакції на хлорид-іони.
Червоний колір Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630–760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.
Забарвлення розчину у жовтий колір

C. Утворення осадужовтого кольору

D. Утворення осадучервоного кольору

E. Утворення осаду бурого кольору26. В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

A. *Реактиву Неслера

B. Натрію сульфату

C. Калію хромату

D. Реактиву Чугаєва

E. Цинкууранілацетату27. Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези.
Ваги (англ. balance, scales, нім. Waage) - пристрій для зважування предметів, речовин або визначення ваги тіла. Різновид з коромислом називають терези́ (татар. від перського tarazı), аналогічний пристрій маленького розміру (для аптек) - терезки, пристрої для ручного зважування - кантар або безмен.
Точн
ість зважування на технохімічних терезах:

A. *± 0,01 г

B. ± 0,0001 г

C. ± 0,1 г

D. ± 0,001 г

E. ± 0,002 г28. Підберіть доречний методичний прийом, якщо речовина реагуєз титрантом стехіометрично, але повільно:

A.

Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
*Спосіб зворотнього титрування

B. Титрування за заміщенням

C. Спосіб прямого титрування

D. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

E. Метод окремих наважок29. При броматометричномувизначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:

A. *Метиловий оранжевий

B. Мурексид

C. Фенолфталеїн

D.

Фенолфталеїн (4,4'-діоксифталофенон або 3,3-біс-(4-гідроксифеніл)фталід) - трифенілметановий барвник, кислотно-основний індикатор, що змінює забарвлення від безбарвного (при pH < 8,2) до червоно-фіолетового, «малинового» (в лузі); але в концентрованому лузі - знову безбарвний.
Еріохром чорный Т

E. Ферум (ІІІ) тіоціанат30.До п’ятої групи катiонiв належать катiони Fe3 , Fe2 , Mg2 , Mn2 , Bi3 , Sb(III), Sb(V ). Груповим реагентом для п’ятої групи катiонiв є розчин:

A. *NH3

B. H2SO4

C. H2S

D. HNO3

E. HCl


31.Для кiлькiсного визначення ферум(II) сульфату методом потенцiометричного титрування в якостi iндикаторного електроду застосовують:

A. *Платиновий

B. Хлорсрiбний

C. Хiнгiдронний

D. Сурм’яний

E. Скляний32.Потенцiометричний метод визначення рН як найбiльш унiверсальний занесений до Державної Фармакопеї України.
Електро́д (від електро- та грецького hodos - шлях), (англ. electrode, нім. Elektrode f) - конструктивний елемент електронного, йонного чи електротехнічного приладу чи технологічної установки, який є провідником певної форми, що з'єднує відрізок електричного кола, який знаходиться в робочому середовищі (вакуум, газ, напівпровідник, рідина), з іншою частиною цього кола, яка утворюється дротами.
Держа́вна фармакопе́я Украї́ни, або ДФУ - правовий акт, що містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті, а також методики контролю якості лікарських засобів.
За допомогою якої з пар електродiв можна визначити рН?

A. *Скляний-каломельний

B. Водневий-хiнгiдронний

C. Скляний-водневий

D. Каломельний-хлорсрiбний

E. Скляний-хiнгiдронний33.Оберiть пару електродiв для потенцiометричного визначення pH розчину:

A. *Скляний-хлорсрiбний

B. Каломельний-хлорсрiбний

C. Хiнгiдронний-стибiєвий

D. Сiрчанокислий ртутний-хлорсрiбний

E. Скляний-стибiєвий34.Виберiть iндикаторний електрод для кiлькiсного визначення оцтової кислоти методом потенцiометричного титрування:

A.

Ацета́ти (рос. ацетаты, англ. acetates, нім. Azetate n pl) - солі та естери оцтової кислоти - CH3COOH.
*Скляний

B. Хлорсрiбний

C. Срiбний

D. Платиновий

E. Каломельний35.Фторид натрiю входить до складу препаратiв, що застосовують при лiкуваннi карiєсу зубiв. З якою iз наведених сполук реагує NaF?

A. *H2SO4

B. CO2

C. NaCl


D. KI

E. CH3COOH36.Який реагент використовують для вiдокремлення осаду AgCl вiд AgI?

A. *Водний розчин амонiаку

B. Концентрована нiтратна кислота

C. Розведена нiтратна кислота

D. Концентрований розчин калiю хлориду

E. Розчин сульфатної кислоти37.
Сульфа́тна кислота́ (сірчана кислота, IUPAC - дигідрогенсульфат, застаріла назва - купоросне масло) - сполука сірки з формулою H2SO4. Безбарвна масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина. Сірчана кислота - одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною.
Нiтрит-iони в присутностi нiтрат-iонiв можна виявити за допомогою:

A. *Кристалiчного антипiрину в присутностi розведеної HCl

B. Кристалiчного натрiю тiосульфату

C. Диметилглiоксиму

D. Кристалiчного залiза (III) сульфату

E. Дифенiлкарбазону38.Вмiст магнiю сульфату в лiкарському препаратi визначають методом комплексонометричного титрування. Запропонуйте iндикатор для фіксування кiнцевої точки титрування:

A. *Хромоген чорний

B. Фенолфталеїн

C. Метиловий оранжевий

D.

Помара́нчевий (ора́нжевий, жовтогарячий) - колір, проміжний між червоним та жовтим. Має довжину хвилі 590–620 нанометрів. Назва походить від назви фрукту помаранчі (пол. pomarańcza, фр. orange), який вважається еталоном цього кольору.
Еозин

E. Фероїн39.На аналiз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметричний метод для кiлькiсного визначення ZnSO4 в розчинi:

A. *Комплексонометрiя

B. Перманганатометрiя

C. Йодометрiя

D. Арґентометрiя

E. Меркурометрiя40.При визначеннi стрептоциду (ароматичного амiну) методом нiтритометрiї для прискорення реакцiї дiазотування додають каталiзатор. Вкажiть речовину, яка виконує роль каталiзатора:

A. *Калiй бромiд

B. Хлоридна кислота

C. Калiй сульфат

D. Сульфатна кислота

E. Натрiй хлорид41.До V аналiтичної групи катiонiв вiдносяться йони Mn2 . Якiсною реакцiєю для цих катiонiв є:

A. *Окиснення в кислому середовищi

B. Взаємодiя з Fe3 в кислому середовищi

C. Дiя лугiв

D. Дiя кислот

E. Утворення нерозчинних комплексів42.В хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї спецiалiст дослiджував розчини, що мiстять сумiшi катiонiв.
Рóзчини (рос. раствор, англ. solution, нім. Lösung f) - цілком однорідні суміші з двох (або кількох) речовин, в яких молекули (або іони) одної речовини рівномірно розподілені між молекулами іншої речовини.
В якому з розчинiв мiстяться лише катiони II аналiтичної групи?

A. *Ag , Hg2 2, Pb2

B. Hg2 2, NH4 , Ag

C. Na , Pb2 , Ni2

D. Na , Hg2 2, NH4

E. Pb2 , Ag , Co243.В хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї спецiалiст дослiджує сумiш катiонiв V аналiтичної групи. При додаваннi тiоцiонат-iонiв розчин забарвлюється в червоний колiр. Про наявнiсть якого катiону свiдчить даний аналiтичний ефект?

A. *Fe3

B. Fe2

C. Mg2

D. Bi3

E. Mn244.Спецiалiст для кiлькiсного визначення хлорид-iонiв в лiкарському препаратi використав метод Мора. Кiнцева точка титрування була зафiксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:

A. *Срiбла хромат

B. Калiю хромат

C. Калiю дихромат

D.

Дихрома́ти, біхрома́ти - солі дихроматної кислоти H2Cr2O7. Більшість дихроматів має помаранчево-червоний колір. Сполуки цього ряду є сильними окисниками.
Срiбла хлорид

E. Калiю хлорид45.Для визначення масової частки натрiю хлориду в лiкарському препаратi використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутностi розчину iндикатора:

A. *Флуоресцеїн

B. Калiю хромат

C. Амонiю залiза (III) сульфат

D. Дифенiлкарбазон

E. Фероїн46.До розчину, що мiстить анiони другої аналiтичної групи, додали розчин хлорної води та органiчний екстрагент.
Екстраге́нт (рос. экстрагент, англ. extractant, англ. extracting agent; нім. Extraktionsmittel n) - вибірковий розчинник для вилучення окремих компонентів з рідких сумішей (наприклад, водних розчинів) шляхом екстракції.
При цьому утворилось фiолетове забарвлення органiчного шару. Якi анiони присутнi у розчинi?

A. *Йодид-iони

B. Бромiд-iони

C. Хлорид-iони

D. Сульфiд-iони

E. Тiоцiанат-iони


  1   2   3   4