Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналітик з комп'ютерних систем

Скачати 61.67 Kb.

Аналітик з комп'ютерних систем
Скачати 61.67 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір61.67 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МАГІСТРА ЗА ФАХОМ 8.092502

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва
Діє як тимчасова до введення в дію Державного стандарту
1. Галузь використання
1.1. Професійне призначення. Магістр з фаху «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» може займати безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу такі посади:


 • молодший науковий співробітник;
  Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 • аналітик з комп'ютерних систем;

 • аналітик з комп'ютерних комунікацій;

 • аналітик з комп'ютерного банку даних;

 • стажист-дослідник;

 • викладач-стажист;

а також продовжувати навчання в аспірантурі.
1.2. Об'єкти професійної діяльності. Об'єктами професійної діяльності магістрів з цього фаху є комп'ютерно-інтегровані системи автоматизованого управління, їх математичне, інформаційне, технічне, про­грамне та організаційне забезпечення; способи і методи їх проектування, налагодження і експлуатації. Об'єктами такого управління є промислові об'єкти харчових технологій та різні види їх забезпечень, включаючи те­хнічне діагностування, наукові дослідження та виробничі випробування.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

1.3. Види професійної діяльності. Магістр з цього фаху у відповідності з гуманітарної, соціально-економічної, природничонаукової та професійної підготовкою може займатися такими видами професійної діяльності:

 • науково-дослідницькою;

 • проектно-конструкторською;

 • виробничо-технологічною;

 • організаційно-управлінською;

 • експлуатаційною.

Магістр підготовлений до діяльності, що вимагає поглибленої природничонаукової та професійної підготовки, у тому числі і до науково-дослідницької роботи, а при умові засвоєння відповідної освітньо-професійної програми педагогічного профілю - і до педагогічної діяльності.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

2. Узагальненні задачі професійної діяльності та необхідні уміння
2.1. Узагальненні задачі професійної діяльності. В залежності від виду професійної діяльності магістр повинен бути підготовлений до вирішення наступних професійних задач:

а) науково-дослідницька діяльність:

• побудова математичних моделей технічних систем, технологічних комплексів та виробництв як об'єктів управління;

розробка алгоритмічного і програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ) об'єктами різної фізичної природи; створення сучасних програмних засобів дослідження, проектування, те­хнічного діагностування і промислових випробувань КІСУ; створення та вдосконалення методів моделювання, аналізу і синтезу автоматизованих систем управління об'єктами різної фізичної природи з використанням сучасних комп'ютерних технологій;

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.

б) проектно-конструкторська діяльність: розробка структури комп'ютерно-інтегрованих систем управління; вибір програмно-технічних комплексів при використанні технічного трансферу для створення КІСУ;

вибір технічних та програмних засобів при використанні системної інтеграції для створення КІСУ;

Систе́мна інтегра́ція в інженерії - поєднання компонентів підсистем в єдину систему та забезпечення роботи окремих підсистем як єдиної системи. В області інформаційних технологій системна інтеграція є процесом об'єднання різних обчислювальних систем і програмних застосунків фізично або функціонально.

розробка технічної та робочої документації на технічне та програмне забезпечення КІСУ з урахуванням діючих стандартів та інших нормативних документів;

Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

в) виробничо-технологічна діяльність: тестування та налагодження програмно-технічних комплексів; розробка програм та методик випробувань програмно-технічних засобів та КІСУ;

комплексування технічних та програмних засобів при створенні КІСУ; супроводження; створення та сертифікація структурованих кабельних мереж;

г) організаційно-управлінська діяльність:

організація процесу розробки та експлуатації комп'ютерно-інтегрованих систем управління;

вибір технології, інструментальних засобів і засобів обчислювальної техніки при організації процесів дослідження, проектування, технічного діагностування і промислових випробувань КІСУ;

навчання оперативного персоналу комп'ютерно-інтегрованих систем управління;

д) експлуатаційна діяльність:

налагодження та регламентне експлуатаційне обслуговування на об'єкті технічних засобів КІСУ;

інсталяція, налагодження і обслуговування системного і прикладного програмного забезпечення;

Техні́чне діагностува́ння (контроль технічного стану) - визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

вибір методів і засобів вимірювання експлуатаційних характеристик програмно-технічних засобів і комп'ютерно-інтегрованих систем управління та аналіз цих характеристик.
2.2. Кваліфікаційні вимоги. Для вирішення професійних задач магістр повинен бути підготовлений:

• до участі у всіх фазах дослідження, розробки, проектування, впровадження та експлуатації комп'ютерно-інтегрованих систем управління;

• до участі у розробці всіх видів документації на технічні і програмні засоби КІСУ;

• до збору, обробки та систематизації науково-технічної інформації за напрямом професійної діяльності при використанні сучасних інформаційних технологій;

Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

• до вивчення спеціальної літератури, аналізу досягнень вітчизняної та світової науки й техніки у галузі професійної діяльності;

• до взаємодії з спеціалістами суміжного профілю при розробці математичного, інформаційного, програмного та технічного забезпечень КІСУ;

• до роботи у науковому або виробничому колективі з використанням методів управління та організації роботи такого колективу;

• до переоцінки накопиченого досвіду за рахунок нових знань та аналізу своїх можливостей в умовах розвитку науки і техніки та соціальних змін;

Соціа́льна змі́на - процес появи нових рис і елементів в соціальних структурах і в системах соціальних взаємостосунків.

• до зміни виду й характеру своєї професійної діяльності, до роботи над комплексними проектами.

Для вирішення професійних задач магістр повинен знати;

• методи і засоби проведення наукових досліджень у галузі комп'ютер-но-інтегрованих систем управлення;

• методи побудови математичних моделей технічних систем, технологічних комплексів і виробництв як об'єктів автоматизації;

• методи комп'ютерного моделювання, аналізу і синтезу КІСУ;

«технологію розробки алгоритмічного й програмного забезпечення КІСУ;

• перспективи і тенденції розвитку інформаційних технологій управління;

• порядок, методи і засоби захисту інтелектуальної власності;

• технічні характеристики вітчизняних і закордонних програмно-технічних комплексів, технічних і програмних засобів КІСУ; » основні вимоги до організації праці при проектуванні КІСУ, методи і засоби управління проектами;

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.
Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.

• діючі стандарти та норми, методи і засоби підготовки науково-технічної документації;

• основи економіки і організації виробництва.

Для вирішення професійних задач магістр повинен вміти:

• виконувати науково-дослідні й науково-педагогічні роботи з автоматизації та управління;

• організовувати свою працю на наукових засадах з використанням сучасних інформаційних технологій;

• створювати і застосовувати математичні моделі для побудови КІСУ;

• застосовувати типові та розробляти спеціальні програмні засоби, для вирішення наукових, проектних та технологічних задач автоматизації і комп'ютерно-інтегрованого управління;

• використовувати сучасні інформаційні і мультимедійні технології при створенні КІСУ;

• формулювати та розв'язувати задачі, що виникають під час науково-дослідної та педагогічної діяльності і потребують поглиблених професійних знань;

• вибирати методи дослідження і проектування систем управління, та модифікувати їх у разі необхідності;

• обробляти отримані результати досліджень та аналізувати їх шляхом порівняння з результатами інших дослідників;

• виконувати бібліографічну роботу з використанням сучасних інформаційних технологій;

• представляти підсумок виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, які оформлені у відповідності до існуючих вимог з використанням сучасних засобів редагування та друку.


3. Термін підготовки та вимоги до державної атестації
3.1.Термін підготовки. Нормативний термін засвоєння програми стаціонарної підготовки магістра за фахом «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» складає 1 рік для спеціаліста і 1,5 роки для бакалавра, підготовлених за відповідним напрямом.
3.2. Вимоги до державної атестації. Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією під час захисту дисертації магістра після завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого закладу освіти на підставі аналізу успішності випускників за дисциплінами навчального плану та оцінок якості вирішення випускниками професійних та соціально-професійних задач у дисертації.
Державна атестація - для осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


Дисертація магістра - це закінчена теоретична або теоретично-експериментальна науково-дослідна робота, оформлена у вигляді рукопису і пов'язана з вирішенням актуальних задач розробки і функціонування комп'ютерно-інтегрованих систем управління технологічними комплексами.
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Час підготовки дисертації магістра -14 тижнів.


Скачати 61.67 Kb.