Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз діючих срм-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства іванечко Неля Ростиславівна

Скачати 158.38 Kb.

Аналіз діючих срм-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства іванечко Неля Ростиславівна
Скачати 158.38 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір158.38 Kb.

УДК 08.00.04.
АНАЛІЗ ДІЮЧИХ СРМ-СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Іванечко Неля Ростиславівна, здобувачка кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету, тел.: 0685159732, e-mail: nelaiv@mail.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Тернопільський національний економічний університет Тернопільський національний економічний університет - вищий навчальний заклад України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі.

ru
У даній статті розглядаються діючі вітчизняні та зарубіжні СРМ-системи присутні на українському ринку інформаційних систем.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

СРМ-системи аналізуються під кутом їх реального впровадження у діяльності торговельно-розважального підприємства та використання при формуванні та реалізації маркетингової стратегії комплексу. Результатом проведеного дослідження є практичні рекомендації щодо вибору оптимальної СРМ-системи для торговельно-розважального підприємства, яка забезпечить автоматизацію та виконання маркетингових завдань.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.Ключові слова: торговельно-розважальне підприємство, маркетингові технології, інформаційні системи (СРМ), СРМ-системи.
ВСТУП
На сьогоднішній день гостра конкуренція на споживчому ринку заставляє бізнес використовувати найсучасніші маркетингові технології, зокрема, працювати з клієнтом на персональному рівні. Персоналізація маркетингових комунікацій призвела до застосування інформаційних систем (СРМ).

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Ма́ркетингова комуніка́ція (англ. marketing communication) або просування (англ. promotion) - один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або продавця продукції до його цільових ринків.

Суть використання СРМ-систем полягає у адресній роботі зі споживачем тих чи інших товарів та послуг [2, 8, 11, 12, 15].

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Деякі світові торговельні мережі (наприклад, Walmart) уже давно інсталювали та користуються обраною СРМ-системою. Тобто, на перше місце ставиться не піклування про споживачів загалом, а увага до кожного споживача, зокрема. Зібрана та оброблена інформація про споживача (наприклад, історія його закупок, потреб та переваг) використовується для того, щоб сформувати індивідуальну пропозицію для кожного клієнта [1, 6, 9, 17]. Звісно, при наявності великої кількості споживачів даний підхід вимагає використання інформаційних технологій.

"Поліпшити|30 серпня 2011" Піклування - влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного кодексу України).

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

На нашу думку, для підвищення ефективності результатів маркетингової програми торговельно-розважального підприємства, слід персоніфікувати маркетингові комунікації шляхом створення інформаційної бази даних споживачів послуг торговельно-розважального підприємства та застосування СРМ-системи. На українському ринку інформаційних систем представлені різні СРМ-системи вітчизняних та зарубіжних розробників [16], тому є актуальним їх дослідження під кутом реального впровадження у діяльності торговельно-розважального підприємства.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Український - той, що належить державі Україна або зроблений в Україні.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

Дослідженню практичних питань у сфері інформаційних систем і технологій маркетингу присвячені роботи вітчизняних науковців, а саме: В. Петренко, І. Кротюк, О. Костенко, А. Оксанич.

Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо вибору та використання СРМ-системи в діяльності торговельно-розважального підприємства.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як уже ми зазначили раніше, в основу маркетингової діяльності, доцільно покласти інформаційну базу даних споживачів послуг торговельно-розважального комплексу з використанням комп'ютерної автоматизованої системи.

Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Розглянемо найбільш використовувані інформаційні системи (СРМ-системи) під кутом їх реального впровадження у діяльності торговельно-розважального підприємства та використання при формуванні та реалізації маркетингової стратегії комплексу (Табл. 1).


Таблиця 1 СРМ-системи представлені на ринку України

Назва СРМ-системи

Компанія виробник

Можливості системи

Зауваження

mySAP CRM

SAP AG

(Німеччина)Об'єднує працівників, процеси і технології в рамках повного замкнутого циклу взаємодії з клієнтами. Пропонує функції і можливості для планування маркетингової діяльності, управління маркетинговими кампаніями, генерації нових можливостей продажів і сегментації клієнтської бази.

Висока вартість проекту (ліцензії, впровадження,

навчання, технічна підтримка) – від 500 тис. дол. СШАOracle CRM

Oracle (США)

Дозволяє управляти продажами, сервісним обслуговуванням, проводити маркетингові кампанії, надає функції віртуального call-центру та сховища даних з вбудованим аналітичним інструментарієм. У системі реалізовано більше 50 шаблонів звітів, що дозволяють отримувати інформацію в різних аналітичних розрізах.

Висока вартість проекту (ліцензії, впровадження,

навчання, технічна підтримка) – від 100 тис. дол. СШАPeopleSoft

Vantive


Enterprise

PeopleSoft

(США)


Являє собою інтегрований програмний пакет, який надає спектр бізнес-додатків, а саме фінансовий, управління взаємовідносинами з клієнтами і людських ресурсів тощо.

Відсутній додаток маркетингового рішення

Sales

Expert 2


“Про-Інвест IT”

(Росія)


Рішення в якому можна задати необхідну структуру зберігання інформації про клієнтів і конструювати форму для представлення даних. Система надає можливості для збору і аналізу маркетингової інформації, управління процесом роботи з клієнтами.

Відсутня можливість допрограмування.

Clientele

Epicor Software

Corp. (США Automatic

Systems &Technolo-gies (Україна)


Призначений для управління взаємодією з клієнтами в службах підтримки; зокрема, підтримуються функції управління дзвінками, відстеження замовлень, виставлення рахунків та інші.

Серед бізнес-задач відсутня: управління маркетингом

MarketLand

CRM


Automatic

Systems &Technolo-gies (Україна)Це рішення для управління взаєминами з клієнтами, що об'єднує інструменти для співробітників відділів продажів та обслуговування клієнтів. Система дозволяє скоротити цикл продажу, зробити його більш передбачуваним і збільшити кількість успішно закритих операцій.

Серед бізнес-задач відсутня: управління маркетингом

Управління

запитами клієнтівSoftline (Україна)

Система дозволяє клієнтам створювати запити через Інтернет; отримувати повідомлення про етапи виконання запитів; в будь-який момент часу мати доступ до інформації про стан запитів та швидкість їх виконання; користуватися опублікованими в базі знань відповідями. Формувати інформаційно-аналітичні звіти.

Вузьке коло бізнес-задач. Відсутня задача управління маркетингом.

“Контакти і

продажі”


(“КиП”)


Terrasoft (Україна)

Модуль Контакти надає набір інструментів для швидкої і комфортної роботи з необмежиними масивами інформації. Модуль Продажі дає автоматичний облік фактичних показників і можливість стежити за їх оперативним співвідношенням з плановими показниками.

В українській версії Terrasoft CRM 3.X платформа пропонує лише два модулі, що не дозволяє створювати конфігурації максимально відповідні бізнес завданням.

“Парус-

Менеджмент и

Маркетинг”


"Парус”

(Україна –

Росія)


Багатофункціональне рішення являє собою самостійний модуль у складі комплексної системи автоматизації малого і середнього бізнесом "Парус - Підприємство 7.40". В комплексі з додатковими модулями вирішує управлінські завдання.

Відсутня можливість допрограмування.

SimpleTasks

SoftIrbis (Україна)

Забезпечує керівників і співробітників компанії наступною інформацією: Робота з клієнтами. Оперативна інформація про клієнта. Історія спілкування з клієнтом.

Вузьке коло бізнес задач. Відсутня задача управління маркетингом.

Джерело: розроблено автором з використанням [3, 4, 5, 7, 10, 13]


Серед усіх розглянутих у таблиці CRM-систем, лише три відповідають вищерозглянутим вимогам до інформаційної системи торговельно-розважального підприємства, а саме: mySAP CRM (Німеччина), Oracle CRM (США), “Парус-Менеджмент и Маркетинг” (Україна-Росія).

MySAP CRM пропонує широкі функції для планування маркетингової діяльності, управління маркетинговими кампаніями, генерації нових можливостей продажу і сегментації клієнтської бази. Для пошуку потенційних клієнтів залучаються усі можливі джерела даних, здійснюється постійний моніторинг існуючих клієнтів. Знайдені дані клієнтів використовуються в побудові багаторівневих маркетингових компаній націлених на чітко визначені сегменти ринку.

Сегмента́ція (від лат. segmentum ‘відрізок, смуга’ від лат. seco ‘ріжу, розсікаю’ + лат. -atio ‘іменниковий суфікс із значенням результат виконання процессу’) - у загальному значенні - процес або результат розподілу чого-небудь на окремі частини, сегменти.

Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

Сегментува́ння ри́нку - розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей у їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку.

Проте, суттєвим недоліком є висока вартість даної CRM-системи, що перешкоджає її впровадженню у торговельно-розважальному підприємстві.

Основна перевага Oracle CRM полягає у відсутності витрат, пов'язаних з установкою, оновленням і підтримкою працездатності обладнання та програмного забезпечення, що працює на ньому. Сервіс не вимагає попередніх інвестицій в IT, легко розгортається, автоматично оновлюється, забезпечуючи високий рівень рентабельності, і дозволяє організаціям оптимізувати продуктивність відповідно до власних вимог.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

У запропонованих додатках реалізовані прогресивні технології та методи планування, контролю, проведення та аналізу отриманих результатів маркетингових програм, орієнтованих на збільшення віддачі від інвестицій, збільшення кількості відгуків і зростання обсягів продажів. Як і у попередній CRM-системі вагомим недоліком виступає висока вступна ціна.

CRM-система “Парус-Менеджмент и Маркетинг” орієнтована на підприємства, які працюють у сфері послуг, торгівлі, виробництва та сервісного обслуговування.

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

Існує кілька галузевих конфігурацій системи. Багатофункціональність даної системи компенсовує відсутність можливості допрограмування. Цінова політика прийнятна для українських малих та середніх підприємств. Вартість проекту для 5 робочих місць від 280 дол.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

США, сюди входить: установка, 5 годин навчання, обслуговування протягом року. Базова конфігурація “Парус-Менеджмент и Маркетинг” дозволяє автоматизувати наступні завдання:

- ведення єдиної структурованої бази клієнтів;

- обліку клубних і бонусних систем;

- планування та обліку продажів;

- обліку маркетингових заходів і акцій;

- обліку завантаження персоналу;

- ведення проектів;

- маркетингових досліджень і опитувань;

- формування звітності та аналізу даних.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Аналіз даних Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

Позитивні сторони “Парус-Менеджмент и Маркетинг”: • не вимагає застосування сторонніх СУБД;

 • розширені функції адміністрування системи;

  Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація. • конкурентні ліцензії;

 • гнучкість налаштування інтерфейсу;

 • зручність і дружність інтерфейсу;

 • великий перелік функціональних розділів;

 • сумісність з пакетами «MS Office» і «Open Office»;

 • безшовна інтеграція з управлінським і бухгалтерським ПЗ;

 • спеціальні цінові пропозиції для малого бізнесу;

 • широкий спектр пакетів підтримки клієнтів;

 • широка мережа представників в Україні і Росії за ліцензійною супроводу ПЗ;

 • наявність навчального центру навчання та сертифікації користувачів системи.

  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.Таким чином, серед трьох вищерозглянутих інформаційних систем CRM-система “Парус-Менеджмент и Маркетинг” є оптимальним варіантом для впровадження у діяльності вітчизняного торговельно-розважального підприємства та використанні при формуванні і реалізації маркетингової стратегії.
ВИСНОВКИ
Правильний вибір СРМ-системи приведе не тільки до збільшення продажу товарів та послуг, підвищення лояльності відвідувачів, покращенню якості обслуговування споживачів торговельно-розважального підприємства, але й вирішить наступні завдання: облік клубних і бонусних систем, планування та облік продажів, облік маркетингових заходів і акцій, облік завантаження персоналу, ведення проектів та маркетингових досліджень і опитувань, формування звітності та аналіз даних.

.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Брун М. Нaциoнaльный индeкc удoвлeтвopeннocти клиeнтoв: пocтpoeниe и иcпoльзoвaниe. / М. Брун // Пpoблeмы тeopии и пpaктики упpaвлeния [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://www.ptpu.ru

2. Вертоградов В. Paзвepтывaниe СRМ-cиcтeмы кaк paциoнaльный пepвый шaг в пocтaнoвкe мapкeтингa. [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://www.delovoy.spb.ru3. Гринберг П. СRМ co cкopocтью cвeтa. Пpивлeчeниe и удepжaниe клиeнтoв в peaльнoм вpeмeни чepeз Интepнeт. / П. Гpинбepг. Издaтeльcтвo: Cимвoл-Плюc, 2006. - 530 c.

4. Джил Діше, CRM-навігатор,- Посібник з управління взаєминами з клієнтами / Пер. з англ. О. Сисоєвої. — К.: Видавництво Олексія Капусти підрозділ «Агентства "Стандарт", 2006. — 375 с.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

5. Ізюмов С. Алхімія CRM. / С. Ізюмов // Корпоративні системи – 2006. - №1 - 80 с.

6. Кадыков М. Битва за клиента: «Фронт» и «Тыл» // Отдел Маркетинга — 2006. — № 10, с. 32-33.

7. Ключові кроки для успішного впровадження CRM [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://crm.com.ua/index.php?lang_id=1&content_id=59

8. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч. посіб. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 320 с.

9. Oткpытo нa учeт. [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://www.business-magazine.ru

10. Пейн Э. Pукoвoдcтвo пo СRМ. Путь к coвepшeнcтвoвaнию мeнeджмeнтa клиeнтoв. / Э. Пeйн. Издaтeльcтвo: Гpeвцoв Пaблишep, 2007. - 384 c.

11. Петренко В. Р., Кротюк І. Г., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу. Лабораторний практикум: Навч.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

посіб. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464 с.

12. Пушкарева А. СRМ: нaвoдим мocты мeжду пpoдaжaми и маркетингом. [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://www.crmpartner.ru13. Синило Л. Сложнее, чем кажется — внедрение CRM // Новый Маркетинг — 2006. — № 3, с. 87-95.

14. Спиридонов Д. Customer Lifetime Value кaк ocнoвa СRМ. [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://crm.com.ua/index.php?lang_id=1&content_id=547

15. СRМ – нoвaя cтpaтeгия co cтapыми принципами.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

[Електронний ресур]. - Режим доступу: http://www.bizoffice.ru

16. Черніков О. Вітчизняний ринок CRM-систем: Україна – не Америка. / О. Черніков // Компьютерное обозрение. – 2005. - № 40. -72 с.17. Шовкопляс С. Как повысить конкурентоспособность при помощи CRM // Office — 2005. — № 3-4, с. 12-18.

Nelya Ivanechko
Analysis of the Role of Current  CRM Systems in Activities of Trade and Entertainment Companies
This article describes the current domestic and foreign CRM systems that take place in the Ukrainian market  and of informationional systems.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

 CRM systems are analyzedfrom the perspective of their true implementation in the trade entertainment business and of their usage  in the formation and implementation of  marketing strategyof the complex. The results of this study are practical recommendations on choosing the optimal CRM system for trade and entertainment company that will provideautomation and execution of marketing tasks.
Key words: trade and entertainment company, marketing technology, informational systems (CRM), CRM-systems.


Скачати 158.38 Kb.

 • Тернопільського національного економічного університету
 • Ключові слова
 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Як уже ми зазначили раніше, в основу маркетингової діяльності
 • Таблиця 1 СРМ-системи представлені на ринку України
 • ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Analysis of the Role of Current CRM Systems in Activities of Trade and Entertainment Companies