Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз ефективності енерговикористання на пат «вінницький завод

Аналіз ефективності енерговикористання на пат «вінницький завод
Сторінка1/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір4.58 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської дипломної роботи

__________бакалавр_________

(освітньо кваліфікаційний рівень)

на тему: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ НА ПАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД«БУДМАШ»»

Виконав: студент 4 курсу, групи 4Eм-10б
6.050701– електротехніка та електротехнології
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)
________________________Дворецька І.В.
(прізвище та ініціали)
Керівник _________________Шуллє.
(прізвище та ініціали)
Рецензент ______________________________
(прізвище та ініціали)

Вінниця ВНТУ – 2014

Форма № Н-9.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

01

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки – 6.050701 – електротехніка та електротехнології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕСЕЕМ

проф. Кутін В. М.
10 ”___травня_2014 р


ЗАВДАННЯ

на бакалаврську дипломну роботу

Дворецькій Інні Вікторівні
1. Тема роботи Аналіз ефективності енерговикористання на ПАТ «БУДМАШ»,

керівник роботи Шуллє Юлія Андріївна, к.т.н., ст. викладач,

затверджені наказом по ВНТУ від «__14__»___лютого__2014 року, №_31_
2. Строк подання студентом роботи «_19_»_червня_2014 року
3. Вихідні дані до роботи: Генплан підприємства; план одного із цехів з технологічними плануваннями, відомості про особливості технологічних процесів;

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

відомості про електричні навантаження підприємства та цеху; відомості про джерела живлення;

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

відомості про перспективу розвитку підприємства.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки.

Анотація.

Вступ.


 1. Загальні відомості про підприємство

  1. 1.1 Основні вимоги до якості продукції

  2. 1.2 Опис основних споживчих властивостей

  3. 1.3 Короткий опис технологічного процесу

  4. 1.4 Короткий опис системи теплоенергопостачання підприємства

 2. Енергоаудит електричної частини об’єкту обстеження

2.1 Розрахунок електропостачання цеху

2.1. Вибір схеми цехової мережі

2.1.2 Розрахунок навантаження цехової мережі

2.1.3 Вибір комутаційно–захисної апаратури та провідників цехової мережі

2.2 Розрахунок електропостачання підприємства

2.2.1 Розрахунок навантаження підприємства

2.2.2 Вибір і розміщення цехових ТП

2.3 Розрахунок струмів КЗ і перевірка отриманих рішень

2.3.1 Розрахунок струмів КЗ в мережах напругою до 1000 В

2.3.2 Перевірка чутливості і селективності захисту цехових мереж3. Енергоаудит теплової частини

3.1 Багатоваріантний аналіз типів та конструкцій теплообмінників

3.2 Розрахунок секційного водо–водяного підігрівника

3.3 Вибір та розрахунок допоміжного обладнання

3.4 Розрахунок капітальних та експлуатаційних затрат на теплообмінник

3.5 Вибір вимірювальних пристроїв для теплообмінного апарату4. Підвищення ефективності енерговикористання шляхом впровадження системи енергоменеджменту

4.1 Реалізація енергетичного менеджменту на підприємстві

4.2 ЦОЕ як ефективна складова системи енергетичного менеджменту

4.3 Формування ЦОЕ на ПАТ «Будмаш»

4.4 Контроль ефективності використання енергії

5. Охорона праці

5.1 Технічні рішення з безпечної експлуатації об’єкту

5.2 Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії

5.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

3 Пожежна безпека

ВИСНОВКИ

Література

5.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Перелік графічного матеріалу.

– Генплан підприємства із картограмою навантажень і розподільною мережею.

– План цеху і силової мережі та розрахунково-монтажна таблиця.

– Теплова схема.

– Однолінійна схема електропостачання підприємства.

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Теплова частина роботи

Головченко О.М., к.т.н., доцентОхорона праці

Кобилянський О.В., д.т.н., професор7. Дата видачі завдання «_10_»_травня_2014 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва етапів дипломного роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Загальні відомості про підприємство

15.05.2014
2

Енергоаудит системи електропостачання підприємства

23.05.2014
3

Енергоаудит теплової частини

30.05.2014
4

Дослідження методів розрахунку систем освітлення виробничих приміщень

09.06.2014
5

Охорона праці

13.06.2014


Студент

_________
(підпис)

Дворецька І.В.

(прізвище та ініціали)Керівник бакалаврської роботи

_________
(підпис)

Шуллє Ю.А.
(прізвище та ініціали)

ЗМІСТ


АНОТАЦІЯ

ZUSAMMENFASSUNG

ВСТУП…………..…………………………………………………………………..………..7

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ……………………………….............8

1.1 Основні вимоги до якості продукції………………………………………….…..........8

1.2 Опис основних споживчих властивостей..…………………………………..………...8

1.3 Короткий опис технологічних процесів……………………………………………..11

1.4 Короткий опис системи теплоенергопостачання підприємства…………………...12

2. ЕНЕРГОАУДИТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ОБЄКТУ ОБСТЕЖЕННЯ..…..……..14

2.1 Розрахунок електропостачання цеху…………….…………………………………..14

2.2 Розрахунок електропостачання підприємства...……………………………….........21

2.3 Розрахунок струмів КЗ і перевірка отриманих рішень……………………...……...24

Висновки…………………………………………………………………………….……..27

3.ЕНЕРГОАУДИТ ТЕПЛОВОЇ ЧАСТИНИ……………………………………..............28

3.1 Багатоваріантний аналіз типів та конструкцій теплообмінника…………………...28

3.2 Розрахунок секційного водо-водяного підігрівника………………………………..30

3.3 Вибір та розрахунок допоміжного обладнання……………………………………..36

3.4 Розрахунок капітальних та експлуатаційних затрат на теплообмінник…………...37

3.5 Вибір вимірювальних пристроїв для теплообмінного апарату…………………….39

Висновки …………………………………………………………………………………..42

4 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ………………………….44

4.1 Реалізація енергетичного менеджменту на підприємстві…………………………..44

4.2 ЦОЕ як ефективна складова системи енергетичного менеджменту………………46

4.3 Формування ЦОЕ на ПАТ «Будмаш»………………………………..47

4.4 Контроль ефективності використання енергії………………………………………48

Висковок…………………………………………………………………………………...55

5 ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………………………...56

5.1 Технічні рішення з безпечної експлуатації об’єкту………………………………...57

5.2 Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії……………………………59

5.3 Пожежна безпека……………………………………………………………………...66

Висновки…………………………………………………………………………………...67
Висновки…………………………………………………………………………………...68

Література…………………………………………………………………………….........69

ДОДАТКИ…………………...……………………………………………………….........72

УДК 621.316

АНОТАЦІЯ

Дворецька І.В. Аналіз ефективності енерговикористання на ПАТ «Будмаш». Бакалаврська дипломна робота. Спеціальність 6.050701 – енергетичний менеджмент. Ін ЕЕЕМ. Кафедра ЕСЕЕМ. – Вінниця, ВНТУ. 2014. - 72 с.


В даній бакалаврській дипломній роботі проведено розрахунки річних втрат електричної енергії, побудована картограма та визначений центр електричних навантажень, а також розрахований секційний водо–водяний підігрівник.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Розроблено систему енергетичного менеджменту на підприємстві.

с. 72. Бібліогр. 20. Рис. 12. Табл. 18.UDK 621.316

ZUSAMMENFASSUNG

Dvorecka I.V. Analyse der Effektivität energovikoristannya an PAT «Budmash». Bachelor-Diplom-Arbeit.  Fachgebiet 6.050701 - Energie-Management. In ЕЕЕМ. Der Lehrstuhl für ESEEM - Vinnytsya, VNTU. 2014. - 72 s.


In der vorliegenden Bachelor-Diplom-Arbeit durchgeführt Berechnungen der jährlichen Verlust an elektrischer Energie, errichtet kartographie und definiert Center elektrischen Lasten, sondern auch für teilig Wasser-Wasser-Heizung. Entwickelt wurde das System Energie-Management im Unternehmen.

s. 72. Bibliogr. 20. Ris. 12. Tabelle. 18.


ВСТУП
Система електропостачання промислових підприємств створюється для живлення електроенергією промислових електроприймачів, до яких відносяться електродвигуни до різних установок і механізмів, електричні печі, преси, освітлювальні установки і т. і.

Сучасні СЕП промислових підприємств забезпечують необхідну ступінь надійності електропостачання, якість електроенергії. Забезпечують економію електроенергії та інших матеріальних ресурсів.

Виконання цих завдань забезпечується такими складовими електричних мереж: лініями електропередачі, трансформаторними підстанціями, розподільчими пристроями та комутаційними пунктами, засобами регулювання напруги, пристроями для підтриманнями якості електроенергії. Автоматизація мереж електропостачання, впровадження технологічних установок приводять до зменшення втрат електричної енергії.

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Мета бакалаврської роботи полягає у аналізі ефективності енерговикористання на ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»».

Об’єктом бакалаврської роботи є дослідження системи електропостачання та теплової схеми на ПАТ «Вінницькому заводі «Будмаш».

Предметом бакалаврської роботи є забезпечення ефективності енерговикористання на ПАТ «Вінницький завод «Будмаш».

Завдання, які необхідно вирішити : 1. Розглянути загальні відомості про підприємство.

 2. Проаналізувати систему енергопостачання підприємства.

 3. Зробити енергоаудит теплової частини.

 4. Підвищити ефективність енерговикористання на ПАТ «Будмаш» шляхом впровадження системи енергоменеджменту.

 5. Впровадити заходи по охороні праці.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1.1 Основні вимоги до якості продукції


Якість продукції на всіх підприємствах важлива річ, так як якість відноситься до одних з головних факторів впливу на рекламу, а саме головне на попит продукції.

Якість - філософське поняття, з термінології гуманітарних наук. В Арістотелівській логіці якість - одна з 10 категорій, на які Арістотель поділив усі речі реальності. Як одна з таких категорій, якість це - побічна обставина, за допомогою якої річ є якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та форми) і як річ діє (її здатності та навички); побічна обставина, котра є зовнішньою оцінювальною формою.

Підприємство ПАТ «Будмаш» також дотримується багатьом стандартам. Серед всіх вимог в перше чергу сировина з якої будуть виготовляти металовироби повинні відповідати нормам, щоб не була крихкою і занадто м’якою. В залежності від продукції та від замовника при виготовленні деталей та різних конструкцій мають виконуватись інші стандарти, як приклад ДСТУ ISO 3834-1:2008. Також для прикладу при виготовленні на замовлення гвинтів, для визначення вимог до продукції необхідно дізнатись як буде використовуватись і умови. Отже після цієї інформації ми визначаємо, що деталі не повинні піддаватися корозії протягом багатьох років в агресивному середовищі (наявність у воді мила, лугу, органічних і неорганічних кислот різної концентрації), не повинні "прикипати" у воді, що має велику концентрацію карбонатів. При цьому гвинти повинні були працювати в умовах великих статичних навантажень тривалий час.
1.2 Опис основних споживчих властивостей
Систематизацію споживачів електроенергії, а відповідно, і їх навантажень здійснюють за наступними основними експлуатаційно-технічними властивостями: виробничого призначення; виробничим зв'язкам; режимам роботи; потужності і напруги; виду струму; потребуємо степені надійності і живлення; територіальному розміщенню; густини навантаження; стабільності розміщення електроспоживачів. Але при визначенні електричних навантажень промислового підприємства достатньо систематизувати споживачів і електроенергії по режимам роботи, потужності і напрузі, виду струму і по степені надійності живлення, враховуючи всі інші признаки допоміжними.


Рисунок. 1.1– Генплан заводу «Будмаш» (Додаток А)


На території ВАТ «Будмаш» розташовані цехи і приміщення, які споживають електричної енергії. Потужності цих приміщень занесені в таблицю 1.1:

Таблиця 1.1 – Відомості про електричні навантаження цехів№ п/п

Найменування цеху

Встановлена потужність, кВт

1

Адміністрація

25

2

Бойлерна

20

3

Гальванічний цех

10

4

Ковальсьний цех

357

5

Механічний цех

500

6

Збиральний цех

350

7

Збиральний цех

300

8

Заготівельний цех

290

9

Спец. об'єкт

10

10

Склад ГСМ

4

11

Цех ТНП

4,2

12

Гараж

11

13

Прохідна заводу

8

14

Матеріальний склад

7

Для наглядності, які і як розміщені станки в цехах на прикладі механічного цеху рисунок 1.2.


Рисунок 1.2 – Цех механічний


Таблиця 1.2 – Відомості про електричні навантаження цеху№ на плані

Назва обладнання

Рн,кВт

1,2

Станок для заточування

8

3-12

Станок токарно – гвинтовий 1К-62

15

13

Автомат газової води

1

14-17

Станок токарно – гвинтовий 1К-20

12

18

Кран балка Р=2т

6

19

Станок токарний 165

10

20

Станок токарно – розточний 2622

13

21,22

Станок токарно – карусельний 1531М

45

23

Станок токарно – розточний 2622

13

24-26

Станок вертикально – свердлильний 2А135

10

27

Станок зубофрезерний 5К-32А

9

28

Станок зубодовбальний 5М14

9

29

Станок довбальний 7А-420

8

30

Станок консольно фрезерний 6Т82Г

14

31,32

Станок вертикально – фрезерний 0808

10

33,34

Станок шліфувальний 34423

7

35

Станок шліфувальний 3Д602 заточний

10

36

Станок заточний 3А64Д

15

37

Станок продольно – шліфувальний 35-722

17

38-40

Пилоуловлювач

3

За режимом роботи всі споживачі електроенергії підприємства можуть бути розділені на декілька груп, для яких передбачається три режими ,які повинні враховуватись при проектуванні системи електропостачання.

- тривалий режим

- короткочасний режим

- повторно-короткочасний режим,

До споживачів 2-ї категорії надійності відносяться споживачі що дозволяє перерви в електропостачанні тільки на час, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого елементу , відносяться основні споживачі підприємства. Вони дозволяють застосування більш простих схем електропостачання, але також потребує деякої степені резервування, оскільки перерва в електропостачанні цих електроспоживачів зв'язана з недовідпуском продукції і простоями робітників.

Існуюча промислова котельня складається з одного потужного бойлера, потужністю 20кВт, який призначений для нагріву води і подачі гарячої води в душові кабінки та на власні потреби їдальні.

Опалювальний цикл на підприємстві здійснюється за допомогою конвекторів марки «Житомир» КНС – 4, які застосовуються для опалення окремих загальних і службових приміщень. Нагрів приміщень проходить за рахунок нагріву стального корпусу конвектора і передачі його тепла приміщенню. Всі конвектори обладнані автоматикою безпеки з газовим клапаном 630 Eurosit, що забезпечує абсолютну безпеку і надійність роботи. Паливом для конвекторів є природній газ. Опалювальна площа - до 40 м.кв., середня витрата газу складає – 0,23 м.куб/год., номінальна потужність конвектора - 4 кВт, ефективність згорання пального становить 83.

1.3 Короткий опис технологічного процесу
Виробничий процес будь-якої продукції розпочинається з заготівельної дільниці. На дану дільницю прибуває сировина у вигляді металопрокату, який робітники цеху перетворюють у заготівки, методом розкроювання на потрібні шматки, відповідних розмірів за допомогою різальних верстатів, газових різаків, плазмових різаків.

Далі заготівки потрапляють до механічної дільниці. На даній дільниці відбувається подальша обробка заготівок за допомогою токарних верстаків, фрезерних верстаків, пневмомолотів, гідравлічних пресів, загартовування деталей та їх термічна обробка в печі, розкатних станків і т.д.

Гідравлічний прес - це гідравлічна машина, в якій за допомогою гідравлічного циліндра створюється велика стискаюча сила. Гідравлічний прес використовує гідравлічний еквівалент механічного важеля. Використовується для обробки матеріалів під тиском.

Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.

Після механічної дільниці заготівка виходить як готовий продукт, або ж як готова деталь конкретної продукції.

В збірному цеху відбувається збирання тієї чи іншої продукції, її фарбування та ряд випробовувань на виявлення можливих дефектів.
1.4 Короткий опис системи теплоенергопостачання підприємства

«Вінницький завод "Будмаш" в 70-80 рр. був відомий як Ремонтний-механічний завод, створений в 1967 р. для виробництва будівельного устаткування. Розташований за адресою: м. Вінниця вул. Гонти 30. Це найбільше підприємство регіону з часом перейменували на "Вінницький завод "Будмаш" (1984 р.). Після ж розпаду СРСР, згідно з рішенням Української державної корпорації "Укрбуд" від 30. 12. 1993 р.

Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.

№ 481, підприємство перетворилося на публічне акціонерне товариство "Вінницький завод "Будмаш".

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

ПАТ „Вінницький завод „Будмаш”багатопрофільне підприємство, що спеціалізується на виробництві металевих форм для залізобетонних конструкцій, випуску нестандартного обладнання, переобладнанні і ремонті будівельної техніки, наданні низки супутніх послуг.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Залізобето́н - це композиційний будівельний матеріал, що являє собою залиту бетоном сталеву арматуру.

Підприємство працює в одну зміну.

Територія заводу займає 5 га, головні виробничі потужності зосереджені на трьох основних ділянках: заготівельному, механічному і збиральному цехах. Нині на підприємстві працює більше 130 чоловік, значна частина яких - справжні професіонали своєї справи, що роками відточують майстерність у повсякденній роботі.

Підприємство живиться від ГПП «Пневматика» 110/10 кабельними лініями ,що прокладені в траншеях.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  1   2   3   4   5   6   7 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до бакалаврської дипломної роботи
 • ЗАВДАННЯ на бакалаврську дипломну роботу
 • Вихідні дані
 • Охорона праці
 • ПАТ „Вінницький завод „Будмаш”