Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань

Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
Сторінка1/11
Дата конвертації03.04.2017
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

С.А. Васін, кандидат економічних наук

Аналіз готовності

випускників шкіл

для дітей з глибокими порушеннями зору

до зовнішнього незалежного оцінювання знань

Аналітичне дослідження

Виконано в рамках проекту

Громадського об'єднання незрячих фахівців "Реаресурс"

у співпраці

із Всеукраїнською молодіжною громадською організацією

інвалідів з вадами зору "Генерація успішної дії"

та Навчально-інформаційним комп'ютерним центром

Українського товариства сліпих

за фінансової підтримки

Міжнародного фонду "Відродження"

Київ - 2011Передмова. 3

1. Рівні можливості доступу до вищої освіти 5

як суспільна проблема.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
5


1.1. Специфічний характер освітніх потреб 5

осіб з вадами зору. 5

1.2. Суперечності доступу до вищої освіти 10

осіб з вадами зору в сучасних умовах. 10

1.3. Методологічні аспекти готовності 16

випускників шкіл для дітей з вадами зору до зовнішнього незалежного оцінювання.
Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
16


1.4. Розробка інструментарію кількісного аналізу 21

готовності до зовнішнього незалежного оцінювання. 21

2. Аналіз матеріально-технічних чинників 25

готовності до зовнішнього незалежного оцінювання. 25

2.1. Вивчення матеріально-технічного забезпечення 25

шкіл для дітей з вадами зору. 25

2.2. Оцінки учнями шкіл для дітей з вадами зору 34

матеріально-технічної забезпеченості навчального процесу.
Кі́лькісний ана́ліз (англ. quantitative analysis) - розділ аналітичної хімії, в якому визначають кількісний склад речовини - вміст її компонентів за елементарним складом, іонний складом, складом за структурою органічної сполуки (в органічній хімії) та ін.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
34


2.3. Оцінки батьками використання 38

дітьми з вадами технічних засобів навчання. 38

3. Аналіз суб’єктивних чинників 43

готовності до зовнішнього незалежного оцінювання. 43

3.1. Вивчення ставлення вчителів шкіл для дітей з вадами зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань їх учнів.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
43


3.2. Ставлення учнів шкіл для дітей з вадами зору 51

до зовнішнього незалежного оцінювання знань. 51

3.3. Ставлення батьків дітей з вадами зору 59

до зовнішнього незалежного оцінювання знань. 59

Додаток 1. 66

Додаток 2. 70

Додаток 3. 74

Передмова.


Для всіх очевидно, що в сучасному світі людям з глибокими порушеннями зору нелегко знайти достойну роботу, нелегко реалізувати свої здібності, нелегко жити. Практично немає таких, хто б сумнівався, що в наш час лише здобуття молоддю з вадами зору якісної освіти та престижного фаху дає шанс на «місце під сонцем». Але далеко не всі усвідомлюють, що теперішня тотальна конкуренція для молоді з проблемами зору починається не за місцем роботи і навіть не на ринку праці, а в студентських аудиторіях, а ще точніше - під час вступу до вищих навчальних закладів.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Треба визнати, що пільговий режим вступу до цих закладів для інвалідів вже реально скорочено і слід очікувати подальших обмежень.

Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
Вже зараз має місце конкуренція між різними пільговими категоріями, в якій абітурієнти з вадами зору опиняються геть не в рівних умовах.
Абітуріє́нт (лат. abituriens - той, хто збирається йти) - у більшості країн той, хто закінчив середній навчальний заклад, випускник середнього навчального закладу, хто одержав атестат зрілості.
Далі ситуація може стати ще більш несприятливою, якщо не критичною.

Багато хто вважає, що основний «підводний риф» для сліпих та слабозорих абітурієнтів прихований у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) знань. Мотивація проста: по-перше, це оцінювання не адаптоване до можливостей осіб з вадами зору; по-друге, воно є бездушним, нездатним пожаліти абітурієнта-інваліда, тоді як живий екзаменатор мусить мати серце. Щодо неадаптованості зовнішнього оцінювання до можливостей абітурієнтів з глибокими порушеннями зору, то тут нема чого заперечити. А ось, що стосується чутливості екзаменатора, то досвід багатьох сліпих свідчить, що, коли екзаменатор має певні вказівки, то серце його мовчить або, принаймні, не завжди заважає виставити ту оцінку, яку йому наказано присудити керівництвом.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Як тільки в Україні почало впроваджуватися ЗНО, група незрячих фахівців, які і самі навчались у спеціальних школах для дітей з вадами зору, а потім здобували вищу освіту, усвідомила, що цього процесу варто не боятися, а слід використати в інтересах своїх наступників - випускників тих самих шкіл.

Атеста́т зрі́лості - свідоцтво про закінчення середньої школи.
Вивчаючи зарубіжний досвід, стало ясно, що цілком реальним є завдання адаптації ЗНО до можливостей сліпих та слабозорих. Однак довгий час ніхто не хотів займатися такою адаптацією, посилаючись на існуючі пільги при вступі до вишів.

Ситуація з цією неадаптованістю залишається все такою ж, а ось пільги відчутно тануть. Та навіть не в тому біда: головне, що внутрішні конкурси у вищих навчальних закладах (ВНЗ) є так само неадаптованими, і на шляху вступу до них у інвалідів по зору можуть виникнути перешкоди, які ні за рік, ні за два подолати не вдасться.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Адапта́ція (пристосування) в біології - анатомічна структура, фізіологічне явище або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в ході еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.
Зава́ди, Перешкоди, (рос. помехи, англ. hindrance, disturbance; нім. Hindernis n, Störungen f pl) - у системах автоматичного керування - сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв'язку, САР і САК (САУ).
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Чи зможуть випускники шкіл для сліпих та слабозорих і далі вступати до ВНЗ, проходячи чи то ЗНО, чи то внутрішні конкурси? Наскільки вони самі готові до неминучої конкуренції? Що треба для підвищення їх готовності гідно витримувати цю конкуренцію?

На всі ці питання спробувала відповісти все та ж група активістів, яка об’єдналася навколо Громадського об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс». Партнерами у співпраці виступили Всеукраїнська молодіжна громадська організація інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» та Навчально-інформаційний комп’ютерний центр Українського товариства сліпих.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Українське товариство сліпих (УТОС) - всеукраїнська добровільна громадська організація інвалідів по зору, яка діє на території України.
Молодіжні громадські організації (в Україні) - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою якої є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів.
Фінансову підтримку на реалізацію проекту надав Міжнародний фонд «Відродження».

Треба з великою приємністю відзначити, що ініціатива громадських організацій не тільки не була відкинута державними органами освіти, а й одержала дієву підтримку, без якої проведене дослідження навряд чи могло б мати місце.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Висловлюємо за це щиру вдячність заступнику Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борису Михайловичу Жебрівському. Велику практичну допомогу надала начальник відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти цього Міністерства Віра Іванівна Шинкаренко, за що їй також низький уклін. Вдячні ми і за розуміння поставлених проблем директорами шкіл для сліпих і слабозорих, що були обрані для проведення дослідження.
Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Вдячність - вміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, бо підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим - це любов.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Не будемо випереджати події і відразу знайомити читача з отриманими результатами.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Хай він разом з нами пройде тернистий шлях логічного аналізу, познайомиться із зібраним та обробленим фактичним матеріалом, поміркує над нашими висновками і матиме змогу зробити власні!


Каталог: Events -> Documents
Events -> Місце та дата проведення: ст. Есхар (Чугуївський напрямок) 16. 04. 16 Мандатна комісія: на фініші з 11. 00 до 12. 45. Старт
Documents -> Сеанс одночасної гри чемпіона світу з шахів серед незрячих. 16 листопада 2016 року на нск «Олімпійський»
Events -> Умови проведення фольклорно-етнографічного дійства «стрітення» Показ фрагменту композиції має вкладатися в часовий проміжок до 10 хвилин
Events -> Правила проведення Акції від мережі кінотеатрів «Планета Кіно imax» Метою проведення Акції є популяризація Клубної Карти
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  • 1.1. Специфічний характер
  • 1.4. Розробка інструментарію кількісного аналізу
  • 2.2. Оцінки учнями шкіл для дітей з вадами зору 34 матеріально-технічної забезпеченості навчального процесу
  • 2.3. Оцінки батьками використання
  • 3.2. Ставлення учнів шкіл для дітей з вадами зору 51 до зовнішнього незалежного оцінювання знань. 51 3.3. Ставлення батьків дітей з вадами зору 59
  • Українського товариства сліпих