Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз паралельного інтерфейсу з dsp-процесорами: читання даних з

Скачати 254.2 Kb.

Аналіз паралельного інтерфейсу з dsp-процесорами: читання даних з
Скачати 254.2 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір254.2 Kb.
  1   2   3

Вступ 5
Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з

АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті 6
Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP- процесорами: запис в ЦАП,

підключений з відображенням в адресний простір пам'яті 12


Аналіз послідовного інтерфейсу з DSP- процесорами 17
Аналіз інтерфейсу DSP-процесорів з портами вводу-виводу, пристроями

вводу-виводу аналогових сигналів і кодеками 24


Системний інтерфейс DSP-процесорів.

Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.

Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).

Паралельний інтерфейс - спосіб взаємодії фізичних пристроїв в обчислювальній техніці, при якому за один момент часу передаються відразу всі біти даних. Для цього в паралельному інтерфейсі для кожного розряду даних є своя фізична лінія на відміну від послідовного інтерфейсу, через який інформація передається по одній лінії, послідовно біт за бітом.

Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.

28

ВСТУП

У зв'язку з швидким розвитком технології змішаної аналогово-цифрової обробки сигналів пристрої на базі DSP з високим ступенем інтеграції, що з'явилися на ринку в даний час (наприклад ADSP-21ESP202), мають крім DSP-ядра інтегровані АЦП/ЦАП, що знімає проблему організації інтерфейсу між окремими компонентами.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Дискретні АЦП і ЦАП тепер оснащуються інтерфейсами, спеціально призначеними для зв'язку з DSP, і тим самим мінімізують або усувають необхідність зовнішньої підтримки інтерфейсу або застосування інтерфейсної логіки. Високопродуктивні сігма-дельта-АЦП і ЦАП в даний час випускаються в одному корпусі (таке комбіноване вирішення називається КОДЕК або КОдер/ДЕКодер), наприклад, AD73311 і AD73322. Дані пристрої також розроблені з урахуванням мінімальних вимог до інтерфейсної логіки при роботі з найпоширенішими DSP-процесорами.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

В лекції розглядаються проблеми, пов'язані з передачею і синхронізацією даних при організації різних інтерфейсів.


1. АНАЛІЗ ПАРАЛЕЛЬНОГО ІНТЕРФЕЙСУ З DSP-ПРОЦЕСОРАМИ: ЧИТАННЯ ДАНИХ З АЦП, ПІДКЛЮЧЕНОГО З ВІДОБРАЖЕННЯМ В АДРЕСНИЙ ПРОСТІР ПАМ'ЯТІ

Підключення АЦП або ЦАП через швидкий паралельний інтерфейс до DSP-процесору вимагає розуміння специфіки процесів читання даних DSP-процесором з периферійних пристроїв (АЦП), а також запису даних процесором в периферійні пристрої (ЦАП) при підключенні даних пристроїв в адресний простір пам'яті.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

Спочатку ми розглянемо деякі основні вимоги до тимчасових параметрів сигналів, використовуваних для читання і запису даних. Необхідно відзначити, що принципи, представлені тут на прикладі доступу до АЦП і ЦАП, застосовуються також при читанні і записі в/з зовнішньої пам'яті.

Блок-схема типового паралельного інтерфейсу DSP-процесора із зовнішнім АЦП показана на рис 1. Діаграма спрощена і показує тільки сигнали, використовувані для читання даних із зовнішнього пристрою, підключеного в адресний простір пам'яті. Часова діаграма циклу читання для процесорів сімейства ADSP-21XX показана на рис. 2.

В даному прикладі мається на увазі, що АЦП проводить вибірку з постійною частотою, яка задається зовнішнім тактовим генератором, асинхронно по відношенню до внутрішньої тактової синхронізації DSP-процесора. Використання окремого задаючого генератора для АЦП є перевагою, оскільки сигнал внутрішнього генератора DSP-процесора може мати високий рівень перешкод і фазовий шум (jitter), який в процесі аналого-цифрового перетворення веде до збільшення рівня шумів АЦП.

Тактовий імпульс задаючого генератора на вході "старт перетворення” (convert start) АЦП ініціює процес перетворення вхідних даних (крок N 1). По передньому фронту цього імпульсу внутрішня схема вибірки-зберігання АЦП перемикається з режиму вибірки в режим зберігання і таким чином починається процес перетворення. Після виконання перетворення на виході АЦП виставляється строб перетворення виконано (крок N 2). Коли цей сигнал поступає на вхід запиту переривання DSP-процесора (IRQ), починається процес читання даних з АЦП. Далі процесор виставляє на шині адресу периферійного пристрою, що ініціював запит на переривання (крок N 3). В той самий час процесор переводить в активний стан сигнал доступу до пам'яті (DMS) (крок N 4). Дві внутрішні шини адреси в процесорі ADSP-21XX (шина адреси пам'яті програм і шина адреси пам'яті даних) спільно використовують зовнішню шину адреси, а дві внутрішні шини даних (шина даних пам'яті програм і шина даних пам'яті даних) спільно використовують одну зовнішню шину даних.

Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)

Шина даних - шина, призначена для передачі інформації. У комп'ютерній техніці прийнято розрізняти виводи пристроїв за призначенням: одні слугують для передачі інформації (наприклад у вигляді сигналів низького або високого рівнів), інші для поєднання всіх пристроїв (шина адреси) - кому ці конкретні дані призначені.

Адресна шина - по адресній шині пересилаються адреси комірок оперативної пам'яті, з яких процесор вибирає команди та дані для цих команд. В сучасних комп'ютерах адресна шина є 32-розрядною, тобто складається з 32 провідників.

Сигнали вибору пам'яті початкового завантаження (BMS), вибору пам'яті даних (DMS), вибору пам'яті програм (PMS) і вибору пам'яті пристроїв вводу-виводу (IOMS) вказують, для якої пам'яті в даний момент використовуються зовнішні шини. Ці сигнали звичайно використовуються для зовнішньої дешифрації адреси, як показано на рис. 1. Вихідний сигнал дешифратора адреси подається на вхід chip select вибору периферійного пристрою (крок N 5).

Сигнал читання пам'яті (memory read, RD) виставляється через проміжок часу tASR після активації сигналу DMS (крок N 6).

Дешифра́тор або деко́дер (англ. decoder) - логічний пристрій, який перетворює код числа, що поступило на вхід, в сигнал на одному з його виходів. Вихідними функціями дешифратора є різноманітні конституенти одиниці: Q 0 ¯ Q 1 ¯ … Q n , Q 0 ¯ Q 1 ¯ , … , Q n − 1 ¯ Q n ¯ , … , Q 0 Q 1 … Q n }}}}\dots Q_,}}}},\dots ,}}}},\dots ,Q_Q_\dots Q_} .

Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .

Щоб повністю використовувати перевагу високої швидкості DSP-процесора, сума часу затримки дешифрації адреси і часу включення периферійного пристрою після подачі сигналу вибору (chip select) не повинна перевищувати час tASR. Сигнал читання пам'яті (memory read, RD) залишається активним (низький логічний рівень) протягом часу tRP. Цей сигнал використовується для переведення в активний стан паралельного виходу даних периферійного пристрою (крок N 7). Сигнал RD звичайно підключається до відповідного виводу периферійного пристрою, що зветься сигналом дозволу виходу або читання (output enable або read). Висхідний (задній) фронт сигналу RD використовується для введення даних з шини в DSP-процесор (крок N 8). Після появи висхідного (заднього) фронту сигналу RD дані на шині повинні утримуватися периферійним пристроєм протягом часу tRDH, званого часом утримання даних. Для більшості процесорів сімейства ADSP-21XX цей час рівний нулю.

Основні вимоги до часових параметрів периферійного пристрою показані нижче. Всі значення дані для процесора ADSP-2189M, працюючого на тактовій частоті 75 МГц.

Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.

Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)


ПІДКЛЮЧЕННЯ АЦП ДО ПРОЦЕСОРІВ СІМЕЙСТВА ADSP-21xx ЧЕРЕЗ ПАРАЛЕЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙСРис. 1


ЧАСОВА ДІАГРАМА ЧИТАННЯ З ПАМ'ЯТІ

В ПРОЦЕСОРАХ СІМЕЙСТВА ADSP-21xxРис. 2

ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРИ ЧИТАННІ З ПЕРИФЕРІЙНОГО ПРИСТРОЮ (ПП) ЧЕРЕЗ ПАРАЛЕЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС
Шина даних периферійного пристрою повинна підтримувати високоімпедансний Z-стан

Час декодування адреси і час включення периферійного пристрою не повинен перевищувати час tASR установки процесором адреси і сигналу вибору пам'яті (0.

Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.

325 нс мінімум для процесора ADSP-2189M)

Для того, щоб здійснити доступ без режиму очікування, час від спадаючого (переднього) фронту сигналу читання RD до моменту достовірного встановлення даних не повинен перевищувати tRDD (складає 1.65 нс для процесора ADSP-2189M при роботі на частоті 75 МГц), інакше необхідно програмно забезпечити режим очікування або понизити частоту роботи процесора

На виході АЦП повинні підтримуватися достовірні дані протягом часу tRDH після висхідного (заднього) фронту сигналу читання RD (час tRDH рівний нулю для процесора ADSP-2189M)

Периферійний пристрій повинен працювати при якомога меншій тривалості строба tRP (3.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

65 нс для процесора ADSP-2189M при роботі на частоті 75 МГц), інакше необхідно програмно забезпечити режим очікування або понизити частоту роботи процесора

Параметр tRDD визначає час, необхідний для доступу до даних периферійного пристрою. У випадку процесора ADSP-2189M мінімальна тривалість tRDD складає мінімум 1.65 нс на частоті 75 МГц. Якщо необхідний час доступу до периферійного пристрою більший, необхідно використовувати цикли очікування або зменшити тактову частоту процесора. Це досить звичайна ситуація при підключенні зовнішньої пам'яті або АЦП до швидких DSP-процесорів. Співвідношення між цими часовими параметрами для ADSP-2189M показані у вигляді рівнянь . Зверніть увагу, що дані характеристики залежать від тактової частоти процесора DSP.ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСОРА DSP-2189M ПРИ РОБОТІ НА ЧАСТОТІ 75 МГЦ

tCK = період тактового сигналу процесора (13.

Синхросигнал (тактовий сигнал) - сигнал, що забезпечує координацію роботи деякої кількості цифрових мікросхем. Широко застосовується в цифровій електроніці від електронних годинників до обчислювальної техніки.

3 нс)

tASR = час установки процесором адреси і сигналу вибору пам'яті до спадаючого (переднього) фронту сигналу читання = 0.25·tCK – 3 нс (мінімум)

tRDD = час від спадаючого (переднього) фронту сигналу читання до моменту достовірної установки даних = 0.

Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

5·tCK – 5 нс (число циклів очікування) × tCK (максимум)

tRDH = час утримання даних після висхідного (заднього) фронту сигналу читання = 0 нс (мінімум)

tRP = тривалість імпульсу сигналу читання = 0.5·tCK – 3 нс (число циклів очікування) × tCK (мінімум)

Процесор ADSP-2189M здатний ефективно взаємодіяти з повільними периферійними пристроями за допомогою наявних засобів програмування тривалості стану очікування. Є три спеціальні регістри для управління процесом очікування: для пам'яті початкового завантаження, для пам'яті програм і для пам'яті даних і простору вводу-виводу.

Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.

Програміст може задати від 0 до 15 тактів очікування для кожного паралельного інтерфейсу пам'яті. Кожний такт очікування збільшує час доступу до зовнішньої пам'яті на величину, рівну по тривалості одному такту генератора тактових імпульсів процесора (13.3 нс для процесора ADSP-2189M, працюючого на тактовій частоті 75 МГц). В даному прикладі сигнали адреса пам'яті даних, DMS і RD утримуються незмінними протягом додаткового часу, що визначається тривалістю тактів очікування.

Мікросхеми AD7854/AD7854L – це 12-розрядні АЦП, що працюють з частотою відліків 100 або 200 кГц, які мають паралельний інтерфейс. Ці АЦП працюють від однополярного джерела живлення з напругою від 3 В до 5.

Оверта́йм (англ. Overtime), у спорті - додатковий час, що призначається для визначення переможця. У випадку нічийного результату в деяких видах спорту регламент змагань може передбачати продовження боротьби протягом деякого додаткового проміжку часу з метою визначення переможця.

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

5 В і споживають близько 5.5 мВт (AD7854L при живленні 3 В). Автоматичне перемикання мікросхеми в енергозберігаючий режим після виконання перетворення знижує споживану потужність до 650 мкВт.

Функціональна схема AD7854/AD7854L показана на рис.5. ІС AD7854/AD7854L реалізує технологію перетворення методом послідовного наближення з застосуванням ЦАП з перерозподілом зарядів (ЦАП на конденсаторах, що перемикаються).

Енергоспоживання (грец. ἐνέργεια-діяльний, активний) - кількість енергії, яка споживається об'єктом в одиницю часу.

Розпо́діл в еконо́міці - стадія відтворення сукупного суспільного продукту, що зв'язує виробництво і споживання; розподіл засобів виробництва і продуктів споживання між класами суспільства й робочої сили за сферами діяльності.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Конденсáтор (англ. capacitor; нім. Kondensator m) - система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Наявність режиму калібрування дозволяє позбутися похибки зсуву і похибки коефіцієнта підсилення.

Калібрува́ння - комплекс дій, що проводяться під час регулювання та періодичного підтвердження градуювальних характеристик контрольно-вимірювального приладу чи системи вимірювання спеціально для того, щоб встановити кореляцію (залежність) між показаннями приладу та кінцевим (що має бути повідомленим) результатом.

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Ключові часові характеристики паралельного інтерфейсу між AD7854/AD7854L і ADSP-2189M показані на рис. 3. Характеристики процесора ADSP-2189M наведені для тактової частоти 75 МГц.

Дослідження часових співвідношень,, показує, що для синхронізації роботи двох пристроїв необхідне введення п'яти тактів очікування для процесора ADSP-2189M. Це збільшує tRDD до 68.15 нс, що перевищує мінімальний час доступу до АЦП AD7854/AD7854L (t8 = 50 нс мінімум). Тривалість імпульсу читання - tRP із тієї ж причини збільшується до 70.15 нс, що дозволяє задовольнити вимогу до тривалості строба читання (t7 = 70 нс мінімум). Якщо периферійний пристрій, включений в адресний простір пам'яті, не володіє надзвичайно малим часом доступу, то використання режиму очікування цілком необхідне для організації інтерфейсу з АЦП, ЦАП або зовнішньою пам'яттю.12-РОЗРЯДНИЙ АЦП AD7854/AD7854L З ЄДИНОЮ НАПРУГОЮ ЖИВЛЕННЯ 3 В, З ЧАСТОТОЮ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ 200/100 КГЦ І ПАРАЛЕЛЬНИМ ВИХОДОМ
Рис.

Частота́ дискретиза́ції (англ. sample rate) - визначає кількість сигналів за секунду (або за іншу одиницю) при перетворенні безперервного сигналу в дискретний сигнал (тобто його дискретизації). Як правило, частота дискретизації вимірюється в герцах (Гц).

3


ПОРІВНЯННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ПРОЦЕСОРА ADSP-2189M І АЦП AD7854/AD7854L


Процесор ADSP-2189M (75 МГц)

АЦП AD7854/AD7854L

tASR (час установки процесором адреси і сигналу вибору пам'яті до переднього фронту RD) = 0.325 нс мін.

t5 (час установки від сигналу CS до RD) = 0 нс мін. (до цієї величини необхідно додати час декодування адреси)

tRP = (тривалість імпульсу RD) = 3.65 нс (число циклів очікування) × 13.3 нс = 70.15 нс мін.

tRP = (тривалість імпульсу RD) = 3.65 нс (число циклів очікування) × 13.3 нс = 70.15 нс мін.

tRDD = (час від переднього фронту RD до моменту достовірної установки даних) = 1.65 нс (число циклів очікування) × 13.3 нс = 68.15 нс мін.

t8 = (час доступу до даних після сигналу RD) = 50 нс макс.tRDH (час утримання даних після заднього фронту RD) = 0 нс мін

t9 (час утримання шини після сигналу RD) = 5 нс мін./40 нс макс.

Примітки:

  1. Добавка 5 циклів очікування в процесорі ADSP-2189M збільшить час tRP до 70.15 нс, що перевищує необхідний мінімум t7 (70 нс) і відповідає вимогам по t8 (50 нс).

  2. При максимальному значенні t9 може відбутися збій на шині, якщо цикл запису безпосередньо слідує за циклом читання.

Спрощена схема інтерфейсу між двома пристроями (АЦП і DSP) показана на рис. 4. В якості сигналу закінчення перетворення від AD7854/AD7854L використовується сигнал BUSY. Показана конфігурація дозволяє DSP-процесору записувати дані в регістр управління паралельним інтерфейсом AD7854/AD7854L. Це необхідно для установки різних опцій в AD7854/AD7854L і виконання процесу калібрування. Проте в звичайному режимі читання даних з AD7854/AD7854L здійснюється відповідно до наведеного вище опису. Запис в периферійні пристрої, включені в адресний простір пам'яті, розглядається в подальших розділах цього розділу.

Паралельні інтерфейси між іншими DSP-процесорами і зовнішніми периферійними пристроями можуть бути побудовані подібним способом, проте всякий раз необхідно ретельно вивчити часові параметри всіх відповідних сигналів для кожного пристрою. Технічна документація більшості АЦП містить достатню інформацію для організації інтерфейсу з DSP-процесорами.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).


  1   2   3


Скачати 254.2 Kb.

  • 1. АНАЛІЗ ПАРАЛЕЛЬНОГО ІНТЕРФЕЙСУ З DSP-ПРОЦЕСОРАМИ: ЧИТАННЯ
  • Рис. 1 ЧАСОВА ДІАГРАМА ЧИТАННЯ З ПАМЯТІ В ПРОЦЕСОРАХ СІМЕЙСТВА ADSP-21xx
  • Рис. 2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРИ ЧИТАННІ З ПЕРИФЕРІЙНОГО ПРИСТРОЮ (ПП) ЧЕРЕЗ ПАРАЛЕЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС
  • ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСОРА DSP-2189M ПРИ РОБОТІ НА ЧАСТОТІ 75 МГЦ
  • 12-РОЗРЯДНИЙ АЦП AD7854/AD7854L З ЄДИНОЮ НАПРУГОЮ ЖИВЛЕННЯ 3 В, З ЧАСТОТОЮ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ
  • ПОРІВНЯННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ПРОЦЕСОРА ADSP-2189M І АЦП AD7854/AD7854L