Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електричного обладнання»

Скачати 97.59 Kb.

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електричного обладнання»
Скачати 97.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір97.59 Kb.
  1   2АНАЛІЗ

регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електричного обладнання»

1.
Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Опис проблеми, яку планується розв’язати

Проектом постанови «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електричного обладнання» (далі – проект постанови) передбачається розв’язати такі проблеми:

врегулювання відносин у сфері поводження з відходами електронного та електричного обладнання;

необхідність доповнення законодавства України правовими нормами, що регулюють зазначену сферу;

Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

припинення використання низькоякісних і екологічно «брудних» технологій у процесі виробництва електронного та електричного обладнання і під час поводження з відповідними відходами.

Широке застосування та розповсюдження електронного та електричного обладнання призводить також до серйозних екологічних проблем, пов'язаних із відсутністю методологічних, нормативно-правових та методичних засад управління поводженням із зазначеним обладнанням після закінчення терміну його служби (придатності). Розвиток технологій виробництва, зростання можливостей електронного обладнання підвищує попит споживачів на нове і більш досконале обладнання, що призводить до зростання їх відходів. Як наслідок, електронні відходи компонент твердих побутових відходів, частка якого швидко збільшується.

Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

Основні перешкоди до розв’язання зазначених проблем:

недосконалість нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності з питань поводження з відходами електронного та електричного обладнання, у тому числі як вторинною сировиною;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

відсутність ефективного контролю за виконанням вимог законодавства власниками і виробниками, імпортерами щодо відходів електронного та електричного обладнання;

невизначеність мінімальних норм токсичних та інших шкідливих речовин і матеріалів як складників або будь-яких інших компонентів електронного та електричного обладнання з урахуванням їх наявності у викидах, золі чи стічних водах;

відсутність інформації про обіг вживаних мобільних телефонів і мобільних телефонів з терміном експлуатації, що минув, починаючи з моменту їх збирання до відновлення, рекуперації матеріалів і їх рециркуляції.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

Проблемним питанням у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною є недосконалість ринкових механізмів щодо функціонування системи збирання, заготівлі та утилізації відходів електричного та електронного обладнання, зокрема, вживаних мобільних телефонів і мобільних телефонів з терміном експлуатації, що минув, удосконалення цієї системи дасть змогу запобігти забрудненню довкілля.

Прийняття запропонованого проекту постанови сприятиме впровадженню безпечних і екологічно доцільних технологій збирання, обробки, і видалення електронних та електричних відходів на основі, зокрема, міжнародної співпраці.


2. Визначення цілей державного регулювання
Метою прийняття цієї постанови є створення системи поводження з відходами електронного та електричного обладнання, а також адаптація нормативно-правових актів України щодо поводження з цими відходами до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Зазначеним актом:

удосконалюється система збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електричного обладнання;

удосконалюється фінансово-економічний механізм з цих питань;

посилюється контроль за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства з питань поводження з відходами електронного та електричного обладнання, підприємствами та іншими юридичними і фізичними
особами-суб’єктами підприємницької діяльності усіх видів економічної діяльності, форм власності та господарювання, у процесі діяльності яких утворюються ці відходи.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Проект постанови розроблено на виконання пункту г) статті 31 Закону України «Про відходи», пункту 7 доручення Президента України


від 30 травня 2011 року «Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами», пункту 107.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
  1   2


Скачати 97.59 Kb.

  • 2. Визначення цілей державного регулювання
  • Закону України
  • Указом Президента України