Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2006 р. №200 І від серпня 2007 р. №993»

Скачати 164.64 Kb.

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2006 р. №200 І від серпня 2007 р. №993»
Скачати 164.64 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 22.04.2017
Розмір 164.64 Kb.
  1   2

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 200 і

від 1 серпня 2007 р. № 993»
І. Визначення проблеми

На даний час в Україні не працює система рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, чим стримується розвиток національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, гальмується впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, уповільнюється забезпечення широкого та швидкісного доступу населення до глобальної мережі Інтернет.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Вказане є бар’єром для росту ВВП, оскільки спричиняє брак нових інвестицій та унеможливлює створення відповідних робочих місць у сфері надання телекомунікаційних та пов’язаних з ними послуг. Водночас, слід зазначити, що визначний ряд країн, в число яких входять країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, ряд країн Азії та Африки, забезпечено відповідними системами рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління та продовжуються пошуки шляхів реалізації можливості широкого комерційного використання системи наступної генерації зв’язку.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Країни-члени Європейського Союзу - країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС.

Аналіз ситуації щодо радіочастотного ресурсу України, право на користування яким надано суб’єктам господарювання на підставі виданих відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» у попередні роки ліцензій, та який придатний для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, (далі – РЧР, призначений для 4G) свідчить про його неефективне використання та відсутність правових умов та механізмів забезпечення дотримання конкурентного способу отримання права на користування РЧР, призначеним для 4G, що є однією з причин виникнення проблеми.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Іншою причиною виникнення проблеми є відсутність у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815, можливості використання відповідної радіотехнології у смугах РЧР, призначеного для 4G.

Можна виділити такі основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання

Так

-

За допомогою ринкових механізмів проблему не може бути розв’язано, оскільки:

однією з причин виникнення проблеми є нераціональний розподіл обмеженого природного ресурсу, єдиним власником якого є держава;

прийняття обов’язкових до виконання нормативно-правових актів є прерогативою держави в особі її органів.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Чинні регуляторні акти не в повному обсязі врегульовують відносини, спрямовані на подолання проблеми.ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення ефективного використання РЧР, призначеного для 4G, та створення правових умов та механізмів забезпечення дотримання конкурентного способу отримання права на користування РЧР, призначеного для 4G.

Регулято́рний а́кт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.


ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способівВид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання.


Альтернатива 2

Запровадження у Податковому кодексі України ставок рентної плати за користування РЧР, призначеним для 4G, на рівні ставок для виду радіозв’язку “стільниковий радіозв’язок” разом із стимулюючими коефіцієнтами.


Альтернатива 3

Прийняття Урядом актів щодо:

встановлення мінімального розміру плати за видачу ліцензій на користування РЧР, призначеним для 4G, на конкурентних засадах;

запровадження компенсаційних механізмів за повернення права на користування РЧР, призначеним для 4G, шляхом вдосконалення механізму залучення додаткових позабюджетних коштів, зокрема коштів ініціаторів конверсії, для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, із урахуванням результатів науково-дослідної роботи*;

змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815.

Прийняття НКРЗІ актів, пов'язаних із забезпеченням конкурентного способу отримання права на користування РЧР, призначеним для 4G, а також проведення відповідних процедур.


*Науково-дослідна робота з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України і розроблення пропозицій щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління у частотних діапазонах: 694-790 МГц; 790-862 МГц; 862-880 МГц; 880-910 МГц; 925-955 МГц; 1427-1452 МГц; 1492-1518 МГц; 1710-1785 МГц; 1805-1880 МГц; 1900-1920 МГц; 1920-1980 МГц; 1980-2000 МГц; 2110-2170 МГц; 2300-2400 МГц; 2500-2690 МГц, проведена відповідно до Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1232-р.
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів державиВид альтернативи


Вигоди

Витрати

Альтернатива 1


Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

- Збільшення надходжень до Державного бюджету України за сплату рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- Вивільнення РЧР, призначеного для 4G, право на користування яким може бути надано на конкурентних засадах.- Збільшення трудовитрат на адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, а також на розробку акта Уряду щодо визначення мінімального розміру плати за видачу ліцензій на користування РЧР, призначеним для 4G, на конкурентних засадах;

- Зменшення обсягу інвестицій, у тому числі міжнародних, оскільки часті зміни податкового законодавства негативно впливають на інвестиційний клімат.Альтернатива 3

- Вивільнення РЧР, призначеного для 4G, право на користування яким може бути надано на конкурентних засадах;

- Використання компенсаційного механізму за повернення права на користування РЧР, призначеного для 4G, без витрат з Державного бюджету України;

- Надходження до Державного бюджету України коштів за видачу ліцензій на користування РЧР, призначеним для 4G, на конкурентних засадах за обґрунтованою ціною, визначеною з урахуванням європейського досвіду;

- Забезпечення ефективного використання РЧР, призначеного для 4G.- Трудовитрати на підготовку та реалізацію відповідних документів, у тому числі нормативно-правових актів, у межах коштів, передбачених на фінансування відповідних державних органів.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадянВид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

В подальшому громадяни матимуть можливість користуватися сучасними телекомунікаційними послугами

Витрати на оплату сучасних телекомунікаційних послуг

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарюванняПоказник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0-3

0-2

відсутні

відсутні

0-5

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 - 60%

0- 40%

0

0

0-100 %
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1


Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Значні витрати на сплату рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України


Альтернатива 3

  • Отримання ліцензій на користування РЧР, призначеним для 4G, на конкурентних засадах за обґрунтованою ціною, визначеною з урахуванням європейського досвіду;
  • Компенсаційний механізм за повернення права на користування РЧР, призначеного для 4G.

Відсутні

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначено витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати відсутні.Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)


598 369 680,00 грн.**


Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати відсутні***
  1   2


Скачати 164.64 Kb.

2021