Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та електричного обладнання»

Скачати 128.77 Kb.

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та електричного обладнання»
Скачати 128.77 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 128.77 Kb.
  1   2


АНАЛІЗ

регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Технічного регламенту з поводження з

відходами електронного та електричного обладнання»

1.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Опис проблеми, яку планується розв’язати
Цим проектом постанови передбачається розв’язати такі проблеми:

врегулювання відносин у сфері поводження з відходами електронного та електричного обладнання;

необхідність доповнення законодавства України наднаціональними правовими нормами;

Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

припинення використання низькоякісних і екологічно брудних технологій у процесі виробництва електронного та електротехнічного обладнання і під час поводження з електронними та електротехнічними відходами і їх переробки;

запровадження статистичної звітності щодо відходів електронного та електричного обладнання.

Широке застосування та розповсюдження електронного та електротехнічного обладнання призводить також до серйозних екологічних проблем, пов'язаних із відсутністю методологічних, нормативно-правових та методичних засад управління поводженням із вказаним обладнанням після закінчення терміну його служби (придатності). Розвиток технологій виробництва, зростання можливостей електронного обладнання підвищує попит споживачів на нове і більш досконале обладнання, що призводить до зростання їх відходів. Як наслідок, електронні відходи компонент твердих побутових відходів, частка якого швидко збільшується.

Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

Основні перешкоди до розв’язання зазначених проблем:

недосконалість нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності з питань поводження з відходами електронного та електротехнічного обладнання у тому числі як вторинною сировиною;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

відсутність ефективного контролю за виконанням вимог законодавства власниками і виробниками, імпортерами щодо відходів електронного та електротехнічного обладнання;

невизначеність мінімальних норм токсичних та інших шкідливих речовин і матеріалів як складників або будь-яких інших компонентів електронного та електричного обладнання з урахуванням їх наявності у викидах, золі чи стічних водах;

відсутність інформації про обіг вживаних мобільних телефонів і мобільних телефонів з терміном експлуатації, що минув, починаючи з моменту їх збирання до відновлення, рекуперації матеріалів і їх рециркуляції.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

Проблемним питанням у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною є недосконалість ринкових механізмів щодо функціонування системи збирання, заготівлі та утилізації відходів електронного та електротехнічного обладнання, зокрема, вживаних мобільних телефонів і мобільних телефонів з терміном експлуатації, що минув, удосконалення цієї системи дасть змогу запобігти забрудненню довкілля та залучити вживані мобільні телефони у повторний господарський обіг.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Прийняття запропонованого проекту постанови сприятиме впровадженню безпечних і екологічно доцільних технологій збирання, обробки, рециркуляції і видалення електронних та електричних відходів на основі, зокрема, міжнародної співпраці.
2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття цієї постанови є адаптація нормативно-правових актів України щодо поводження з відходами електронного та електричного обладнання до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Зазначеним актом:

удосконалюється система збирання, заготівлі та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини та залучення їх у господарський обіг;

удосконалюється фінансово-економічний механізм з цих питань;

посилюється контроль за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства з питань поводження з відходами електронного та електричного обладнання, підприємствами та іншими юридичними і фізичними


особами-суб’єктами підприємницької діяльності усіх видів економічної діяльності, форм власності та господарювання, у процесі діяльності яких утворюються відходи;
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

затверджується план заходів із застосування Технічного регламенту щодо поводження з відходами електронного та електричного обладнання (далі – Технічний регламент), встановлюються строки та визначаються органи, відповідальні за їх виконання.

Проект постанови розроблено на виконання пункту 31 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2012 № 157-р.

Адапта́ція законодавства (від лат. adapto - «пристосування», «прилаштування») - процес приведення нормативно-правових актів певної держави у відповідність до вибраного стандарту.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

  1   2


Скачати 128.77 Kb.

2021