Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАнжеліка Кокарєва к пед н., доцент, м. Київ

Скачати 26.31 Kb.

Анжеліка Кокарєва к пед н., доцент, м. Київ
Скачати 26.31 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір26.31 Kb.Анжеліка Кокарєва

к. пед. н., доцент , м. Київ


Компетентнісний підхід в умовах функціонування ВНЗ

Сьогодні освіта все більше орієнтується на «вільний розвиток», високу культуру, творчу ініціативу, активність, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів, що вимагає якісних нових підходів до формування майбутнього фахівця. Випускнику ВНЗ доведеться працювати в навчальних закладах різних форм власності, різних сегментах соціальної та економічної сфер, у галузі управління та адміністрування.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

В одних випадках для працедавця буде важливою кваліфікація, а також засвоєні освітні програми, в інших, – працедавець зацікавлений у робітнику, який в оптимальні терміни зможе реалізувати певний проект, спрямований на вирішення проблем розвитку організації, підприємства чи закладу. У першому випадку йдеться про знання, вміння та навички, сформовані у студентів, у другому – про їхню компетенцію та компетентність.

Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури свідчить про те, що компетентнісний підхід у системі освіті є предметом наукового дослідження багатьох науковців-дослідників, серед них: І.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Драч, Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, Н. Дворнікова, М.Євтух, Я. Кодлюк, О. Локшина, Е.Лузік, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, Л.Паращенко, Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко, О. Садівник, Л. Сень, С. Сисоєва, С.Трубачева, та ін.

Сьогодні серед української педагогічної громадськості, на сторінках педагогічної преси і навіть у змісті нормативних документів, що регламентують розвиток освітніх процесів, досить часто можна натрапити на тезу про необхідність запровадження компетентнісного підходу.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності.

Під компетентністю людини, більшість науковців розуміють спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Загальні і фахові компетентності людина використовує в різних сферах діяльності для виконання певних завдань, вони також служать їй при виборі моделі поведінки в різних ситуаціях. Дотримуючись компетентнісного підходу, науковець стверджує, що вміє вчитися той, хто: усвідомлює мету освітньої діяльності; мотивований до ефективної освітньої діяльності; вміє організувати свою освітню діяльність; вміє відібрати потрібні знання; працює за обґрунтованим планом, який веде до поставленої мети; вміє здійснювати моніторинг і самоконтроль освітньої діяльності; усвідомлює свою освітню діяльність і прагне до її вдосконалення.

Сьогодні в багатьох європейських країнах до змісту освіти внесено зміни, спричинені обґрунтуванням необхідності визначення, відбору та ґрунтовної ідентифікації обмеженого набору компетентностей, які є найважливішими, найбільш інтегрованими, ключовими.

Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Впровадження ключових компетентностей у зміст освіти та здійснення відповідного моніторингу якості освіти в європейських країнах відбувається поступово, супроводжується широким обговоренням серед фахівців і педагогічної громадськості та глибоким науково-дидактичним обґрунтуванням.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.

Поняття ключових компетентностей досить багатогранне, його означення й трактування постійно є предметом дискусій.Отже, аналіз теоретичних джерел та наукових робіт, в яких досліджується питання, дозволяє зробити висновок, про те, що перспективним на наш погляд підходом для підвищення функціонування вищих навчальних закладів є компетентністний підхід, оскільки рівень освіти визначається здатністю фахівця вирішувати проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду.


Скачати 26.31 Kb.