Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАнотація навчальної дисципліни медіаосвіта та медіаграмотність

Скачати 47.73 Kb.

Анотація навчальної дисципліни медіаосвіта та медіаграмотність
Скачати 47.73 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір47.73 Kb.

Анотація навчальної дисципліни

медіаосвіта ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Медіаосвіта та медіаграмотність – дисципліна, що спрямована на формування в студентів медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


Мета вивчення навчальної дисципліни: дати уявлення про сучасні соціокомунікаційні процеси і пояснити значущість медіаосвіти та медіаграмотності в глобалізованому інформаційному світі; ознайомити студентів з основними напрямками медіаосвіти, її аудиторіальною стратифікацією, завданнями і викликами масовокомунікаційних перетворень; сформувати розуміння залежності рівня медіаосвіти суспільства і здатності його протистояти позитивним і негативним наслідкам впливу медіа;
Ефе́кти ма́сової комуніка́ції - будь-який результат медійного впливу, що характеризується приверненням уваги реципієнта, зміною установок та поведінкових патернів.
дати уявлення про медіаграмотність як про нову форму соціалізації людини, можливість глибокого розуміння сучасних суспільно-політичних, громадянських, культурних проблем, і водночас як про механізм отримання новітніх знань за допомогою медіаконтенту телебачення, преси, Інтернет, радіо, кіно тощо.

Курс пов’язаний з такими дисциплінами, як: історія та культура України, філософія, соціально-політичні студії.

Заплановані результати навчання:

знання

 • ролі медіа у формуванні полікультурної картини світу;

 • аспектів медіаграмотності;

 • функцій і класифікацій засобів масової інформації;
  Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
  Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
  Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.


 • негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;

 • особливостей використання медіаінформації;

 • правил культури спілкування в інформаційному суспільстві та методів захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації.
  Масова комунікація Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.
  Культу́ра спілкува́ння - частина культури поведінки людини - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки.


уміння

 • виявляти маніпулятивний контент медіа;

 • здійснювати аргументований критичний огляд аудіовізуальної та друкованої інформації;

 • оцінювати зміст, форму і стиль аудіовізуальної та друкованої інформації;

 • давати оцінку культурно-історичному розвитку суспільства, його культурному і духовному надбанню;

 • розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію.

навички

 • розуміти основні принципи функціонування різних видів засобів масової інформації;

 • розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати медіаповідомлення;

 • знати правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації;

 • розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності з використанням технології мультимедіа.

інші компетентності

 • орієнтуватися в сучасному медіапросторі;

 • збирати, обробляти, зберігати та передавати інформацію з урахуванням пріоритетів професійної діяльності;

 • самостійно створювати медіаповідомлення в галузі професійної діяльності.


Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

Змістовий модуль 1. Медіаосвіта як елемент громадянської освіти

 1. Вступ до медіаосвіти та медіаграмотності. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії.

 2. Історія та причини зародження медіаосвіти.

 3. Становлення сучасної медіаосвіти: світовий досвід.

 4. Медіаосвіта і медіаграмотність: аудіовізуальна культура в глобалізованому суспільстві.

 5. Медіаграмотність в умовах медіаполікультуралізму: вплив медіа на соціокультурне становлення людини.

 6. Медіаграмотність і медіапсихологія: психологічні аспекти медіакомунікативного впливу і формування медіаімунітету як основи безпечного існування індивіда в сучасному медіасвіті.

 7. Сучасні медіаосвітні технології і професійні компетенції у сфері медіаосвіти.

 8. Вплив медіа на розвиток особистості. Маніпуляції в медіа.

 9. Науково-практичні аспекти вивчення й організації медіаосвітніх програм.

 10. Сприйняття і переробка інформації, розвиток критичного мислення й умінь розуміти сутність повідомлень.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни

Кількість кредитів: ECTS – 4. Загальний обсяг годин – 120 (аудиторних – 40, з них: лекційних – 20, практичних – 20, самостійна робота – 80).Форма підсумкового контролю: залік.

Викладацький склад: Насмінчук І. А. – кандидат філологічних наук, доцент.
Критичне мислення Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.


Перелік основної літератури:
 1. Вайшенберг З. Журналістика та медіа: Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен / Перекл. з нім. П.Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с.

 2. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф.Іванова. – К. : Академія Української Преси, 2011. – 262 с.

 3. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник/ За науковою редакцією В. В. Різуна – К. : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.

 4. Іванов В. Ф. Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / За загал. ред. В.Ф. Іванова. – К. : АУП, ЦВП, 2007. – 780 с.


 5. Кара-Мурза С. В. Манипуляция сознанием / С. В. Кара-Мурза. – М. : Эксмо; Алгоритм, 2007. – 857 с.

 6. Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Д. Лалл. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.
 7. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : Навчальний посібник / О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.; За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К. : Міленіум, 2009. – 440 c.

 8. Новини vs. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Наталії Костенко і Валерія Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія української преси. – К. : ЦВП, 2005. – 212 с.


 9. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.
 10. Різун В. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с.

Завідувач кафедри О.С.ВолковинськийСкачати 47.73 Kb.

 • Курс пов’язаний
 • Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами Змістовий модуль 1. Медіаосвіта як елемент громадянської освіти
 • Форма підсумкового контролю
 • Перелік основної літератури