Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАнотація навчальної дисципліни «Новітні методи розробки лікарських засобів» Анотація

Скачати 18.02 Kb.

Анотація навчальної дисципліни «Новітні методи розробки лікарських засобів» Анотація
Скачати 18.02 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір18.02 Kb.

Анотація навчальної дисципліни

«Новітні методи розробки лікарських засобів»
Анотація.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Лікарські засоби Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).

Дисципліна «Новітні методи розробки лікарських засобів» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування бази знань, достатньої для подальшої успішної самостійної дослідницької роботи при розробці нових ліків.

Кількість кредитів: 3

Викладач: Ярмолюк Сергій Миколайович, д.х.н., професор, завідувач відділу біомедичної хімії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Молекуля́рна біоло́гія - галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів- нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.Мета навчальної дисципліни: ознайомити аспірантів із сучасними методологіями дизайну лікарських речовин, навчити аналізувати залежність біологічної активності органічних молекул від їх будови, розкрити сутність основних концепцій у стратегії синтезу нових речовин і передбачення потенційної активності отриманих молекулярних структур, навчити застосовувати логіку тонкого органічного синтезу з планування і вибору тактичних шляхів для цілеспрямованого отримання потенційних лікарських речовин.

Органі́чний си́нтез - галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за допомогою органічних реакцій. Часто органічні молекули мають вищий рівень складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в одну з найголовніших галузей органічної хімії.Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: сучасний арсенал лікарських засобів, головні принципи дизайну нових молекулярних структур потенційних ліків, основи застосування базового програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання потенційного лікарського препарату та доступу до них.

Аспірант повинен вміти: самостійно застосовувати здобуті знання для емпіричного та комп’ютерного дизайну лікарських речовин, аналізувати сучасні тенденції зі створення новітніх програм з молекулярного моделювання лікарських препаратів і їх фармакологічних блоків, орієнтуватися в масиві сучасних інформаційно-довідкових та пошукових системах і доступних базах даних з дизайну лікарських препаратів, вести наукову дискусію про можливі й оптимальні шляхи моделювання потенційно біологічно активних сполук.

Молекуля́рне моделюва́ння (англ. molecular modelling, рос. молекулярное моделирование) - сукупність методів комп'ютерної графічної візуалізації та представлення геометрії молекул у тривимірному чи двовимірному просторі.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.Змістовні модулі:

Мова викладання: українська.

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01.17 читається на першому році навчання.Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі 18 годин аудиторних занять (12 год. – лекційні заняття, 4 год. – семінари, 2 години – консультації), 72 години самостійної роботи.


Скачати 18.02 Kb.

  • Кількість кредитів: 3 Викладач
  • Мета навчальної дисципліни
  • Попередні вимоги
  • Змістовні модулі
  • Мова викладання