Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАнотація. Сформовано засади державної політики природокористування на основі комплексної системи управління. Досліджено шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства

Скачати 117.45 Kb.

Анотація. Сформовано засади державної політики природокористування на основі комплексної системи управління. Досліджено шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства
Скачати 117.45 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір117.45 Kb.
  1   2

УДК 332.142.6:332.

Т. В. Іванова,

к.е.н., проф.,

Академія муніципального управління

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ДЕРЖАВІ

Анотація. Сформовано засади державної політики природокористування на основі комплексної системи управління. Досліджено шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Довкілля Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Annotation. Bases of state policy of nature of the use are formed on the basis of the complex control system. The ways of optimization of correlation of the state of natural environment and rates of development of society are explored.

Ключові слова: Державне регулювання, забруднення довкілля, нормативне регулювання, природокористування, проблема екологізації, ринковий механізм.

Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Вступ

В умовах глобального розвитку економіки України необхідним є врахування екологічного обмежувального чинника розвитку соціально-економічних систем. Більшість уявлень про природокористування досить обмежені, звужені, оскільки традиційно розглядаються проблеми використання природних ресурсів, до того ж – на перших етапах їх освоєння та використання, а також проблеми охорони природи та боротьби із забрудненням довкілля як результатом економічного розвитку.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.
Природокористува́ння (рос. природопользование, англ. natural resource management; нім. Naturbenutzung f) - сфера виробничої та наукової діяльності, вся сукупність засобів, які застосовує суспільство задля комплексного вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорони природного середовища та природних ресурсів з метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. Сукупність усіх впливів людства на природу, яка включає заходи з її освоєння, перетворення і охорони.
Такий підхід до розуміння природокористування не забезпечує комплексного вирішення проблем, що виникли у цій сфері. Потрібні принципово нові підходи.Аналіз останніх наукових досліджень.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Дослідженню екологічних проблем природокористування присвячені праці А.М. Бронштейна, Б.В. Буркинського, С.А. Генсірука, М.І. Долішнього, В.С. Кравціва, М.С. Нижник, С.М. Стойка, А.І. Тарасова, К.К. Ткаченка, S.J. Callan, W.S. Gates. Соціально-економічні аспекти природокористування висвітлювались в роботах М.М. Амірханова, А.Е. Бабинець, О.Ф. Балацького, О.В. Врублевської, Т.П. Галушкіної, В.Н. Герасимовича, А.В. Гідбута, Е.В. Гірусова, А.А. Голуба, К.Г. Гофмана, Л.С. Гринів, О.В. Живицького, В.М. Кислого, Ю.Ю. Туниці, та ін. Проте значна частина досліджень з вдосконалення економічного механізму регулювання використання та охорони природних ресурсів не враховує специфіки рекреаційного природокористування.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Постановка завдання

– сформувати засади державної політики природокористування на основі комплексної системи управління;

– дослідити шляхи оптимізації співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку суспільства.

Результати

Сучасна екологічна ситуація, незворотність взаємовпливів у системі “суспільство – природа”, потребують суттєвих трансформацій існуючих нині економічних відносин і корегування ринкових механізмів. Держава і представники громадянського суспільства (неурядової організації, органи місцевого самоврядування) покликані встановити систему законів, прав і відповідальності, розробити комплекс механізмів, імплементованих у ринкові і жорстко контролювати виконання затверджених вимог. Такий тип політики існує у США і країнах Західної Європи.

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Муніципаліте́т (з нім. Munizipalität, що походить від лат. municipium, від munis - «тягар» і capio - «приймаю») - термін, який залежно від контексту може означати: орган місцевого самоврядування; приміщення, яке займає орган місцевого самоврядування; адміністративну одиницю найнижчого рівня у Франції та багатьох інших країнах.
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Зокрема, американська модель

  1   2


Скачати 117.45 Kb.

  • Державне регулювання , забруднення довкілля
  • Західної Європи