Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАпн україни

Скачати 499.83 Kb.

Апн україни
Скачати 499.83 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації09.04.2017
Розмір499.83 Kb.
  1   2   3   4   5

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

АПН України

МРУГА МАРИНА РАШИДІВНА
УДК: 614.23 – 057.86 : [ 001.891.572 001.891.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
32]


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ


13.00.
Діа́гноз (грец. διάγνωσις - розпізнавання) - результат постановки діагнозу, який містить оцінку стану об'єкта на момент діагностування
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
04 – теорія і методика професійної освітиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ

2007

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця.
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор

Булах Ірина Євгенівна,

Національний медичний університет ім. О.О.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Богомольця, кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання, завідувач
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Луговий Володимир Іларіонович,

Інститут вищої освіти АПН України, директор


кандидат педагогічних наук, доцент

Пуцов Володимир Іванович,

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра теорії та методики післядипломної освіти, завідувач
Провідна установа Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.

Володимир Ієронімович Іванович (нар.14 (27) липня 1905, Одеса) - український радянський письменник.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Володи́мир Іларіо́нович Лугови́й (*17 травня 1950, м. Балтійськ Калінінградської обл.) - український науковець та політик. Доктор педагогічних наук, професор. Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України.
Терно́пільський націона́льний педагогі́чний університе́т і́мені Володи́мира Гнатюка́ - вищий навчальний заклад зі статусом національного у Тернополі, правонаступник низки навчальних закладів XVII–XIX ст.
Гнатюка, кафедра педагогічної майстерності та

освітніх технологій, Міністерство освіти і науки

України, м.

Міні́стр - член уряду і голова міністерства. Голову уряду іноді називають прем'єр-міністром, залежно від країни - формально чи неформально.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Тернопіль

Захист відбудеться “26” квітня 2007 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-А.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, м.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Київ-53, вул. Артема, 52-А).

Автореферат розісланий “24” березня 2007 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність обраної теми дослідження.

Система вищої освіти у світі змінюється у відповідь на вимоги сучасного суспільства та ринку праці, які потребують максимально адаптова­них, ефектив­них, конкурентно­спроможних фахівців для забезпечення більш ефективної економіки. Як результат у Європі виник Болонський процес зі створення єдиного євро­пейського простору вищої освіти та науки, спрямований на підвищення конкурентоспро­можності європейської системи вищої освіти в цілому.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Боло́нія (італ. Bologna від лат. Bononia) - одне з найважливіших міст Італії, центр регіону Емілія-Романья та однойменної провінції. Болонія розміщена на відстані близько 310 км на північ від Риму. Це сьоме за кількістю населення місто в Італії - 380 635 осіб (2012).
Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.
Пріоритетом Болонського процесу є орієнтація на кінцевий результат – компетентного випускника.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -

Закон України “Про вищу освіту” ґрунтується на понятті “професійна компетентність” (ПК) при визначенні вимог до випускника та якості вищої освіти, і таким чином орієнтує освіту на здобуття випускниками ПК. Галузевими стандартами вищої освіти України (ГСВО) запроваджується модель ПК фахівця, названа освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) (наказ МОН України від 31.07.98 №285). Таким чином, компетентнісний підхід в освіті України запроваджується як обов’язковий на державному рівні.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

Актуальність визначення та діагностування ПК підтверджується низкою міжнародних та українських освітніх дослідницьких програм і активними науковими розробками з теми.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
За останні п’ять років в Україні захищено майже 80 дисертацій, в назві яких застосовано слово компетентність (компетенція).
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
30 робіт пов’язано з ПК. Втім жодне з досліджень не стосується питань ПК лікаря.

В Україні проблеми компетентнос­ті досліджують Бібік Н., Єльнікова Г., Єрмаков І., Овчарук О. (компетентнісний підхід в освіті), Булах І. (оцінювання ПК), Пометун О., Савченко О., Клепко С. (розуміння поняття компетентність), Бігич О., Бірюк О., Хоружа Л. (різновиди компетентності). В Росії – Зимняя И., Кальней В., Хуторской А., Шадриков В., Шишов С. (ключові компетентності), Гришанова Н., Луценко Л., Субетто А., Татур Ю.Г. (ПК). Серед робіт, присвячених ПК фахівців охорони здоров’я, переважають англомовні джерела – Benner P. (ПК ме­дичних сестер), Chambers D.W. (ПК стоматоло­гів), Dall’Alba G. (ПК лікаря) – оскільки вітчизняна наукова школа з цих питань лише формується.

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.

Актуальність визначення та діагностування ПК майбутнього лікаря для якісної перебудови системи вищої медичної освіти зумовила вибір теми дослідження „Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей”.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження виконано у межах планових науково-дослідних робіт і держав­них програм Центру тестування при МОЗ України та кафедри медичної інфор­матики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного уні­верситету ім. О.Богомольця: “Методологічне забезпечення розробки складових Державних стандартів вищої освіти в галузі “Медицина” (№ реєстрації 0102U000882);

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
“Науково-методичний супровід реформування медичної освіти в Україні у контексті вимог Болонського процесу” (№ реєстрації 0105U003575).
Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. – комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.Об’єктом дослідження є професійна компетентність майбутнього лікаря.

Предмет дослідження – зміст, структура і діагностування професійної компетентності майбутнього лікаря.

Мета дослідження: встановити відповідність моделі ПК майбутнього лікаря, представленої у формі ОКХ Галузевих стандартів вищої (медичної) освіти, сучас­ному рівню концептуалізації поняття “компетентність” і світовим моделям ПК майбутнього лікаря, та обґрунтувати методи діагностування його фахових якостей.

Концепція дослідження полягає у тому, що належне діагностування ПК майбутнього лікаря неможливе за відсутності якісної та обґрунтованої моделі ПК, яка враховує всі необхідні фахові якості, що скла­дають ПК. За методоло­гією моделювання оцінка коректності і адекватності моделі є обов’язковим етапом, що забезпечує якість та ефективність засто­су­ван­ня моделі. Тому встановлення якості обраної моделі ПК повинно включати оцінку відповідності моделі сучасному рівню концептуаліза­ції поняття ПК, обґрунтованості моделі з точки зору сучасних теорій навчання і научіння, оцінку коректності і повноти змісту моделі та її придатність для діагностування.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Відповідно до об’єкта, предмета, мети та концепції дослідження сформульовані такі завдання дослідження: 1. Здійснити теоретичний аналіз змісту та суті поняття “професійна компетентність” та виділити основні класифікаційні ознаки компетентності.

 2. Проаналізувати і систематизувати наукові підходи до побудови моделей ПК.
  Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
  Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).


 3. Дослідити сучасні зарубіжні структурно-функціональні моделі ПК май­бутнього лікаря та відібрати моделі, придатні для порівняння з вітчизняною моделлю для оцінки її адекватності.
  Порівняння (лат. comparatio) - це троп, у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко, яскраво. Порівняння виконують зображальну і емоційно-оціночну роль.


 4. Оцінити обґрунтованість вітчизняної моделі ПК майбутнього лікаря, що міститься в ГСВО, в контексті різних наукових та науково-практичних підходів.

 5. Обґрунтувати вибір методів діагностування фахових якостей майбутнього лікаря за­лежно від моделі ПК та оцінити ступінь її діагностування методами, що визначені ГСВО.

Методологічну основу дослідження становлять загальнотеоретичні і методо­логічні принципи наукового пізнання та системно-структурного аналізу об’єктів.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані теоретичні та емпіричні методи наукових досліджень.
Емпірика - все те, що отримано шляхом експерименту, на практиці, засноване на досвіді, спостереженні.
Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Теоретичні – аналіз та синтез, індукція і дедукція, аналогія, класифікація і систематизація теоретичних і емпіричних даних, висування припущень, декомпозиція – застосовані для розгляду суті і змісту поняття „професійна компетентність”, перевірки гіпотези щодо наявності зв’язку між моделями ПК та теоріями навчання і научіння, обґрунтування вибору належних методів діагностування ПК, систематизації дослідницьких матеріалів, формулювання вихідних теоретичних положень.
Декомпози́ція - науковий метод, що використовує структуру завдання і дозволяє замінити вирішення одного великого завдання рішенням серії менших завдань, нехай і взаємопов'язаних, але більш простих. Декомпозиція, як процес розділення, дозволяє розглядати будь-яку досліджувану систему як складну, що складається з окремих взаємопов'язаних підсистем, які, в свою чергу, також можуть бути розділеними на частини. Як системи можуть виступати не тільки матеріальні об'єкти, а й процеси, явища і поняття.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Емпіричні – порівняння, вимірювання, кількісний та якісний інформаційний аналіз, контент-аналіз абстрагування – застосовані з метою побудови бази даних п’яти моделей ПК майбутнього лікаря, оцінки коректності і адекватності вітчизняної моделі, а також при оцінці діагностичності цієї моделі.
Контент-аналіз - якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.

  1   2   3   4   5


Скачати 499.83 Kb.

 • СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
 • Володимир Іванович
 • Тернопільський національний педагогічний університет
 • Міністерство освіти
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Болонський
 • Пріоритетом
 • Зв’язок роботи з науковими програмами
 • Державних стандартів
 • Об’єктом дослідження
 • Методологічну основу дослідження